Gorący tematWBOWrocław Przedmieście Oławskie

WBO2017 #560 i #561: Zielony Trójkąt (projekty na Przedmieściu Oławskim)

W bieżącej edycji WBO, pod hasłem „Zielony Trójkąt”, zgłoszone zostały dwa projekty, których celem jest rewitalizacja ważnych skwerów Przedmieścia Oławskiego. Ich wspólnym mianownikiem jest nasycenie zielenią miejską.

Potrzeby

Przedmieście Oławskie jest osiedlem, na którym dominuje zwarta, śródmiejska zabudowa. W porównaniu do innych wrocławskich osiedli, daje się zauważyć znaczny deficyt zieleni miejskiej i miejsc zachęcających do spędzania wolnego czasu. Brak też centralnej przestrzeni, która stanowiłaby naturalne miejsce spotkań mieszkańców. Słusznym kierunkiem nadanym w trwającym procesie rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego jest zwrócenie się ku nabrzeżom Oławy i Parkowi na Niskich Łąkach. Dla wielu mieszkańców „Trójkąta” są to jednak zbyt odległe tereny, by mogły znaleźć się w obrębie codziennego spaceru. Nie mogą też one pełnić funkcji centralnej osiedla.

Odpowiedzią na te potrzeby może być rewitalizacja dwóch skwerów położonych przy ul. Kościuszki. Celem projektów #560 oraz #561 jest odnowa placów przy skrzyżowaniach odpowiednio z ulicami Pułaskiego oraz Komuny Paryskiej. To niewiarygodne, że niemal w centrum Wrocławia wciąż znajdują się miejsca w tak znacznym stopniu zdewastowane i – jak dotąd – bez żadnego pomysłu na ich odnowę.

Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Kościuszki i Pułaskiego – projekt #560

Stan obecny

Skrzyżowanie ulic Kościuszki i Pułaskiego z pewnością nie jest terenem łatwym do rewitalizacji. Przez lata pomysły odnowy placu (w ramach WBO) były konsekwentnie odrzucane w związku z koncepcją tzw. Śródmiejskiej Trasy Południowej i powiązanym z nią planem wyburzenia kamienic przy ul. Pułaskiego. Obecnie, mimo zaniechania tych planów, wciąż znacznym utrudnieniem jest położenie w ciągu Drogi Krajowej nr 98, z czego wynikają ograniczenia w zagospodarowaniu jej bezpośredniego sąsiedztwa. Problem stanowi też zróżnicowana struktura własnościowa terenów w obrębie skrzyżowania.

W efekcie proponowane jest etapowe podejście do rewitalizacji placu. W ramach projektu #560 przeznaczonego do realizacji w pierwszym etapie, planowana jest rewitalizacja najbardziej zdegradowanej części placu, sąsiadującej bezpośrednio z budynkami Kościuszki 113-117 (południowo-zachodni narożnik).

Kolor czerwony: docelowy obszar rewitalizacji placu. Kolor zielony: minimalny obszar działań w etapie 1.
Kolor czerwony: docelowy obszar rewitalizacji placu. Kolor zielony: minimalny obszar działań w etapie 1.

Na terenie tym zalega błoto, wyrzucane są śmieci i załatwiają się psy, a parkujące tam na dziko samochody nie tylko przyczyniają się do dalszej degradacji placu, ale też dewastują istniejące już chodniki przy ulicach Pułaskiego oraz Kościuszki. Wyrzucane śmieci i brak oświetlenia powodują, że jest to miejsce niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci. Mieszkańcy sąsiadujących budynków skarżą się na wszechobecny kurz, wzniecany przez parkujące na placu pojazdy.

 Plac przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki - Pułaskiego. Stan obecny.
Plac przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki – Pułaskiego. Stan obecny.

W pierwszym etapie projekt zakłada rewitalizację części placu od istniejącej linii zabudowy przynajmniej do granicy wyznaczonej szpalerem drzew oraz tymczasowymi słupkami betonowymi. Dzięki wsparciu Wrocławskiej Rewitalizacji na terenie tym już został zlikwidowany dziki parking.

W ramach projektu proponowane jest dalsze uporządkowanie terenu: wytyczenie ścieżek stanowiących naturalne przedłużenie ciągów komunikacyjnych (np. od przejścia pomiędzy klatkami nr 115 i 117 do przejścia dla pieszych), instalacja mebli miejskich (np. ławki, stojaki na rowery, pojemniki na odpady), urządzenie zieleni miejskiej. Dogęszczenie istniejącego szpaleru drzew i żywopłoty ograniczą hałas, a przemiana gołego klepiska w murawę pozwoli na zmniejszenie ilości kurzu.

Przykładowa koncepcja zagospodarowania placu, zgłaszana w poprzednich edycjach WBO.
Przykładowa koncepcja zagospodarowania placu, zgłaszana w poprzednich edycjach WBO.

Teren objęty projektem sąsiaduje bezpośrednio z obszarem objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania będącym obecnie w opracowaniu (w rejonie ul. Pułaskiego i Małachowskiego – nr 617), do którego mieszkańcy sąsiadującej wspólnoty oraz Rada Osiedla zgłosili wnioski o przeznaczenie na zieleń miejską / parkową.

Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Kościuszki, Komuny Paryskiej i Zgodnej – projekt #561

Stan obecny

Plac u zbiegu ulic Kościuszki i Komuny Paryskiej – mimo że nie tak zdegradowany jak skrzyżowanie z ul. Pułaskiego – stanowi przykład ogromnego marnotrawstwa przestrzeni i braku pomysłu na jej zagospodarowanie. Znaczną część placu zajmuje niewykorzystywany budynek trafostacji. Pozostałą przestrzeń wypełnia parking, chodniki, postawiona zupełnie przypadkowo stacja Roweru Miejskiego. Poza rosnącymi dziko przy trafostacji roślinami, na placu nie ma właściwie żadnej zieleni – jego zdecydowana większość pokryta jest betonem i kostką brukową, tak charakterystyczną dla całego osiedla.

– Plac ten stanowi niemal geometryczne centrum tzw. Trójkąta i należy zrobić wszystko, by wreszcie mógł zacząć pełnić również taką funkcję – lokalnego centrum, rynku, miejsca spotkań – mówi lider projektu, Adam Skrzyszewski.

Plac u zbiegu ulic Kościuszki i Komuny Paryskiej. Stan obecny.
Plac u zbiegu ulic Kościuszki i Komuny Paryskiej. Stan obecny. Google street view.

Ze względu na postulowaną funkcję skweru, projekt zakłada likwidację miejsc parkingowych. W zamian proponowane jest stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, w której można się spotkać, porozmawiać, czy np. wypić kawę kupioną w jednym z okolicznych lokali.

Obszar opracowania #561
Obszar opracowania projektu WBO #561

Najważniejszym postulatem projektu jest pozbycie się przytłaczającej kostki i betonu tam, gdzie nie są one konieczne, np. dla zapewnienia komunikacji. Ważne jest również podjęcie próby likwidacji lub chociaż odmiany wizerunku nieczynnej trafostacji, obecnie szpecącej plac. Projekt zakłada nasadzenia drzew i krzewów oraz założenie od strony ulic żywopłotu, który ograniczałby miejski zgiełk. Przewidziana jest instalacja ławek, koszy na odpady, stojaków na rowery oraz doświetlenie placu z już istniejących (licznych w tym rejonie) słupów sieci elektrycznej.

Projekt ten wpisuje się w koncepcję zaprezentowaną w Lokalnym Planie Rewitalizacji, według której ulica Komuny Paryskiej mogłaby stanowić zieloną oś osiedla. Postulowany skwer stanowiłby zwieńczenie tej właśnie osi. Z drugiej strony, skwer leży przy linii tramwajowej ul. Kościuszki, o której odbudowę postulują Rada Osiedla i inne lokalne środowiska. Oczywistym wydaje się zlokalizowanie w przyszłości w pobliżu skweru przystanku tramwajowego.

Zielona oś osiedla Przedmieście Oławskie - wg koncepcji Lokalnego Planu Rewitalizacji
Zielona oś osiedla Przedmieście Oławskie – wg koncepcji Lokalnego Planu Rewitalizacji

– Zorganizowany z początkiem września w tym miejscu piknik w ramach „Dnia Trójkąta” stanowił dowód na to, jak bardzo w tym miejscu potrzebna jest przestrzeń do wydarzeń o charakterze sąsiedzkim. Szkoda, że obecnie mogą to być jedynie wydarzenia doraźne, tymczasowe, wymagające zamknięcia placu dla samochodów – wskazuje lider projektu, Adam Skrzyszewski.

Dzień Trójkąta
Dzień Trójkąta

Projekt zakłada zagospodarowanie zdewastowanego obecnie terenu u zbiegu ulic Kościuszki, Komuny Paryskiej i Zgodnej poprzez:
– wyprowadzenie parkujących samochodów poza teren skweru, poprzez odpowiednie wydzielenie placu słupkami, pozostawiając możliwość dojazdu do nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej 94,
– naprawę i budowę brakującej części chodnika wokół części placu przeznaczonej na skwer,
– w ramach wydzielonego skweru: likwidacja zbędnej kostki brukowej, płyt chodnikowych i asfaltu, i zastąpienie ich murawą i klombami,
– nasadzenie 20 drzew i ok. 200 krzewów,
– posadzenie żywopłotu od strony ul. Kościuszki i Zgodnej,
– montaż 5 ławek i śmietników,
– urządzenie trawnika i poprowadzenie alejki przez środek skweru.
– doświetlenie terenu z wykorzystaniem już istniejących słupów sieci elektrycznej.

Projekty w pigułce

Projekt #560: Zielony Trójkąt: rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Kościuszki i Pułaskiego

 • Projekt rejonowy – rejon nr 6 (Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice)
 • Osiedle: Przedmieście Oławskie
 • Kategoria: Rewitalizacja
 • Próg budżetowy: do 250 000 zł (mały projekt rejonowy)
 • Budżet zgłoszony: 250 000 zł
 • Projekt na oficjalnej stronie WBO

Projekt #561: Zielony Trójkąt: rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Kościuszki, Komuny Paryskiej i Zgodnej

 • Projekt rejonowy – rejon nr 6 (Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice)
 • Osiedle: Przedmieście Oławskie
 • Kategoria: Rewitalizacja
 • Próg budżetowy: do 750 000 zł (duży projekt rejonowy)
 • Budżet zgłoszony: 750 000 zł
 • Projekt na oficjalnej stronie WBO

Tegoroczne głosowanie na projekty zgłoszone w budżecie obywatelskim trwa ponad dwa tygodnie (w tym trzy weekendy): od 15 września do 2 października. Głosować można tak, jak do tej pory: elektronicznie i na formularzach papierowych. Więcej informacji na stronie WBO.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie