Klimat na Dolny Śląsk

Plany zagospodarowania: niezbędne dla ochrony przyrody i klimatu

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi o tym, że w planowaniu należy uwzględniać zrównoważony rozwój i ochronę. Zgodnie z ustawą także, priorytetem powinno być „lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego”.

Głównymi narzędziami planowania są: plan zagospodarowania województwa, studium zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnione mogą być nie tylko kwestie transportowe, np. drogi rowerowe, ale też np. miejsce dla odnawialnych źródeł energii, ochrona bioróżnorodności gatunków, łąk i lasów, ochrona drzew przed wycinką.

Województwo dolnośląskie, co wynika z Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego i rozwoju społeczno-gospodarczym województwa dolnośląskiego (2017), „pod względem powierzchni obszarów chronionych województwo dolnośląskie zajmuje ostatnie miejsce w Polsce”: 18,6% przy średniej krajowej 32,5%. Tym bardziej istotne jest, żeby to w dokumentach z zakresu planowania uwzględniać ochronę łąk, lasów czy pól przed zabudową lub innym wykorzystaniem.

Jak stwierdziło w 2016 r. wrocławskie Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU, jednym z głównych problemów planowania jest „Zbyt słaba presja społeczna na wprowadzanie rozwiązań służących ładowi przestrzennemu”.

Czytaj też: List otwarty 18 organizacji: Fundusze UE na Dolnym Śląsku potrzebne są na kolej i ochronę przyrody

 

Chcemy zatem dowiedzieć się, jakie plany zagospodarowania powstają w do

Kompleks Hali Stulecia
Kompleks Hali Stulecia

lnośląskich miastach i gminach.

 

Towarzystwo  Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” postanowiło zapytać:

  1. wymienienia podjętych uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co do których nie trwa jeszcze zbieranie wniosków

  2. wymienienia obecnie trwających terminów zbierania wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  – wraz z dokładnym linkiem do ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej

  3. wymienienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w projektowaniu (tj. od zbierania wniosków do przesłania do opiniowania lub uzgodnień)

  4. wymienienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przesłanych do opiniowania lub uzgodnień

  5. wymienienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego po opiniowaniu i uzgodnieniu, co do których nie nastąpiło jeszcze wyłożenie

  6. wymienienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego co do których trwa wyłożenie lub zbieranie uwag – wraz z dokładnym linkiem do wyłożenia w Biuletynie Informacji Publicznej

  7. wymienienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na etapie po zbieraniu uwag, a przed przedstawieniem organowi stanowiącemu

  8. czy w Biuletynie Informacji Publicznej jest zakładka dotycząca planowania przestrzennego? Jeśli tak – proszę o podanie dokładnego adresu.

  9. czy w Biuletynie Informacji Publicznej jest spis obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak – wnoszę o podanie dokładnego adresu.

  10. czy trwa procedura zmiany lub uchwalenia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego? Jeśli tak – na jakim jest etapie?

 

Badaniem objęte zostały: Miasto Głogów, Miasto Jelenia Góra, Miasto Dzierżoniów, Miasto Bolesławiec, Gmina Miękinia
Miasto Kłodzko, Miasto Nowa Ruda, Miasto Lwówek Śląski.

O odpowiedziach będziemy informować. Na podstawie odpowiedzi wybrane zostaną także plany zagospodarowania przestrzennego, do których będziemy składać uwagi.


 

Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie