Komunikacja

Potrzebne przejście z Kleczkowa na Dworzec Nadodrze. Jest wniosek do PLK

Obecnie mimo bliskości dworca kolejowego mieszkańcy osiedla Kleczków, zwłaszcza mieszkający przy ul. Dębickiego, Kleczkowskiej, Zegadłowicza, nie mogą w wygodny i szybki sposób korzystać z przewozów kolejowych, a zmuszeni są nadrabiać drogi przez wiadukty przy ul. Trzebnickiej lub ul. Reymonta.

Dlatego zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego Towarzystwo Benderowskie zwróciło się z wnioskiem do Polskich o zaprojektowanie i wykonanie przejścia i przejazdu rowerowego od stacji Wrocław Nadodrze w stronę osiedla Kleczków (ul. Dębickiego).  Wniosek powstał w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Czytaj też: Linia kolejowa nr 292 dla ruchu pasażerskiego. Realna szansa na odkorkowanie północy Wrocławia

Potrzebne przejście na Dworzec Nadodrze

Dworzec Wrocław Nadodrze jest istotnym węzłem i przystankiem, który obsługuje nie tylko regionalne i aglomeracyjne pociągi Kolei Dolnośląskich i spółki Polregio (kierunki: Trzebnica, Oleśnica/Milicz/Namysłów/Ostrów Wielkopolski, Jelcz Miłoszyce), ale również PKP Intercity (pociągi w kierunku: Łódź/Warszawa/Lublin/Ełk i Zgorzelec).

Przejście mogłoby również być dostępne dla rowerów, w ramach polityki łączenia różnych form zrównoważonego transportu i wspierania niskoemisyjnych form poruszania się.

Stworzenie przejścia będzie też istotnym krokiem w kierunku budowy centrum lokalnego, jako że budynek Dworca Nadodrze ma zostać przekształcony w centrum usługowe.

Dworzec Nadodrze
Dworzec Nadodrze / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Inwestycja w dojście piesze polepszy też dostęp mieszkańców Kleczkowa do oferty transportowej komunikacji miejskiej MPK Wrocław przez szybszy dostęp do przystanku tramwajowego. Tym samym zaś zwiększy synergię między transportem kolejowym a transportem miejskim.

Czytaj też: Wrocławskie osiedla potrzebują tras tramwajowych. To kluczowe inwestycje dla przyszłości miasta

Przejście na Nadodrze zgodne ze strategiami

Rada Ministrów przyjęła 24 września 2019 r. uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku”, w której zauważono (str. 32), że “wzrasta zapotrzebowanie na budowę nowych multimodalnych przystanków kolejowych, a wiele z obecnie istniejących wymaga relokacji lub przebudowy tak, aby umożliwiały one wykorzystanie potencjału parkingów typu parkuj i jedź oraz obejmowały zasięgiem dojścia pieszego, dojazdu rowerem oraz miejskim transportem publicznym możliwie największą liczbę mieszkańców”.

Dworzec Nadodrze i Kleczków
Dworzec Nadodrze i Kleczków / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

W strategii (str. 50) przewidziana została również “integracja przestrzenna i funkcjonalna podsystemów transportowych, przy równoprawnym traktowaniu ruchu pieszego i rowerowego obok innych sposobów przemieszczania się”.

Strategia przewiduje również (str. 111): “tworzenie warunków do integracji różnych gałęzi transportu, poprzez wdrażanie systemów multimodalnych (węzły przesiadkowe, systemy "parkuj i jedź", stacje rowerów miejskich i parkingów rowerowych, tworzenie infrastruktury rowerowej wysokiej jakości, rozwój nowych form mobilności współdzielonej itp.), wspólnych rozkładów jazdy umożliwiających sprawną i nieczasochłonną zmianę środka transportu, wspólnych systemów taryfowych, systemów informacji pasażerskiej".

Czytaj też: Wrocławski Węzeł Kolejowy to wspólna sprawa aglomeracji. Wnioski do Oleśnicy, Obornik, Miękini i Kobierzyc

Przejście w interesie niepełnosprawnych

Dzięki takiemu działaniu polepszy się dostęp do kolei osób niepełnosprawnych oraz innych osób z problemami w poruszaniu się, w tym osobom starszym.

Dworzec Nadodrze
Dworzec Nadodrze / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Działanie będzie zgodnie z określonym w dokumencie “Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032) na str. 29” Celem 3 - Poprawa jakości w przewozach pasażerskich i towarowych Efekty: - zapewnienie dostępu do transportu kolejowego osobom o ograniczonej możliwości poruszania się, z uwzględnieniem uregulowań wskazanych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1300/2014 z nia 18 listopada 014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się”.

Dworzec Nadodrze. Przejście
Dworzec Nadodrze. Przejście / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

KPK przewiduje również (str. 8) istotne zadanie, którym jest “modernizacja infrastruktury dworców i przystanków kolejowych oraz ewentualna budowa nowej pasażerskiej infrastruktury usługowej zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się”.

Czytaj też: Jakub Janas: Aktywizm w dziedzinie transportu jest bardzo potrzebny. Chcemy zmiany obecnej polityki

Lokalne prawo potwierdza

Działanie będzie również zgodne z prawem lokalnym. Wrocławska Polityka Mobilności (Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XLVIII/1169/13 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie Wrocławskiej polityki mobilności) przewiduje m.in. takie postanowienia jak:

  • “integracja systemów transportowych miasta i obszaru metropolitalnego oraz regionu i kraju” (str. 4),
  •  “kształtowanie istniejących oraz planowanie nowych struktur miejskich w sposób zapewniający dobrą dostępność transportu zbiorowego oraz przyjazny pieszym, rowerzystom i osobom o ograniczonej sprawności” (str. 6)
  •  “zapewnienie wygodnych dojść pieszych do węzłów i przystanków transportu zbiorowego oraz dogodnych warunków do wykonywania przesiadek” (str. 7)
  • “współdziałanie z instytucjami zarządzającymi transportem kolejowym dla pełnego włączenia systemu kolejowego do systemu transportu zbiorowego miasta” (str. 13).

Czytaj też: Tramwaj na Popowice. Dobra inwestycja, gorzej z układem linii


Fot tytułowe – Dworzec Nadodrze / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie zachęca mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie