Klimat na Dolny ŚląskKomunikacjaWybieram kolej

Wybieram kolej. Co z Polregio na Dolnym Śląsku? Czy nadal się opóźnia, czy wycofa się z regionu?

W sierpniu w ramach kampanii „Wybieram kolej” zajmowaliśmy się licznymi odwołanymi pociągami. Okazało się, że odwołanych kursów w 2022 r. było aż 1500. Zapytaliśmy wtedy urząd marszałkowski o działanie w tej sprawie.

– Organizator wezwał Przewoźnika do złożenia wyjaśnień oraz zobowiązał do niezwłocznego podjęcia działań naprawczych bieżącej sytuacji i działań ograniczających ryzyko zaistnienia podobnych sytuacji w przyszłości. Funkcję dyscyplinującą Przewoźnika do świadczenia usługi zgodnie z umową zawartą z Województwem Dolnośląskim pełnią również kary umowne – zapewniły władze województwa.

Czytaj więcej: Wybieram kolej. Urząd marszałkowski odpowiada ws. odwołanych kursów Polregio

Teraz wracamy do tematu i chcemy dowiedzieć się, czy sytuacja jest już unormowana, a także o przyszłości spółki Polregio w województwie.

Dlatego Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” w trybie dostępu do informacji publicznej zapytało Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego o szczegóły.

Teraz przedstawiamy odpowiedzi na pytania.

Pytania o Polregio

1) Ile kursów spółki Polregio zostało odwołanych w sierpniu, wrześniu i październiku? Proszę o podanie wykazu kursów wraz z datami i powodami odwołania?

2) Czy znana jest już ostateczna kwota kar nałożonych na spółkę Polregio za odwołania kursów w lipcu tego roku?

Informacje dotyczące pociągów odwołanych oraz pociągów za które uruchomiona została komunikacja zastępcza, wraz z przyczynami, raportowane są przez przewoźnika Polregio S.A., zgodnie z zapisami zawartej umowy w cyklach półrocznych. Wnioskowane dane za miesiąc sierpień, wrzesień i październik 2022 r. ujęte zostaną w sprawozdaniu Przewoźnika za drugie półrocze 2022 r., którego przekazanie Organizatorowi będzie miało miejsce na początku 2023 r. Analogicznie naliczenie kar za miesiąc lipiec 2022 r. nastąpi w ramach weryfikacji sprawozdania za II półrocze br. tj. na przełomie I i II kwartału 2023 r.

3) Czy były podejmowane działania, o których mowa była w oświadczeniu Marszałków Cezarego Przybylskiego i Tymoteusza Myrdy – “podjęliśmy decyzję, że będziemy chcieli renegocjować umowę z przewoźnikiem, w szczególności w zakresie podniesienia wysokości kar”? Jeśli tak – jakie to działania? Jeśli nie – kto i w jakim trybie podjął decyzję o zmianie poprzedniej decyzji?

W ramach obecnie prowadzonych ze Spółką Polregio S.A. negocjacji umowy rocznej na rok 2023 ich przedmiotem są również pozostałe zapisy umowne umowy wieloletniej, w tym zapisy dotyczące kar.

Pociąg Polregio na stacji Wrocław Psie Pole
Pociąg Polregio na stacji Wrocław Psie Pole / CC-BY-NC-SA 4.0.

4) Czy od grudnia zmieni się ilość pociągokilometrów zlecanych spółce Polregio? Jeśli tak, proszę o podanie liczby dotychczasowej i nowej.

 W 2022 r. powierzona została Spółce Polregio S.A. praca eksploatacyjna w wymiarze około 3,5 mln pociągokilometrów, natomiast zaplanowana do powierzenia praca eksploatacyjna na rok 2023 wynosi około 3.0 mln pociągokilometrów.

Czytaj też: Wybieram kolej. Wykorzystujmy zabytkowe perony dworcowe!

5) Jakie plany istnieją wobec umowy ze spółką Polregio? Czy zamiarem Urzędu Marszałkowskiego jest docelowe wycofanie się Polregio z obsługi tras na Dolnym Śląsku? Na jakich trasach w województwie docelowo kursować mają Koleje Dolnośląskie?

Województwo Dolnośląskie ma zawartą umowę wieloletnią ze Spółką Polregio S.A. obowiązującą do 14.12.2030 r. Zgodnie z warunkami zawartej umowy w latach 2024 – 2030 planowany limit pracy eksploatacyjnej powierzanej Spółce Polregio wynosić będzie około 1,7 mln pockm rocznie, co w praktyce oznaczać będzie obsługę przez tego Przewoźnika wyłącznie połączeń uruchamianych we współpracy z sąsiednimi województwami: lubuskim, wielkopolskim i opolskim, gdzie zawarta została również wieloletnia umowa na obsługę tych tras przez Polregio S.A., w tym w relacjach:

  • Wrocław – Zielona Góra;
  • Zielona Góra – Głogów – Wschowa – Leszno;
  • Wrocław – Leszno – Poznań;
  • Wrocław – Ostrów Wielkopolski;
  • Wrocław – Kluczbork – Lubliniec;
  • Wrocław – Nysa/Opole;
  • Nysa – Kłodzko.

Pozostałe połączenia realizowane w ramach połączeń wojewódzkich, których wyłącznym  organizatorem jest Województwo Dolnośląskie, planowane są do powierzenia Spółce Koleje Dolnośląskie S.A.

6) Jakie wyjaśnienia przesłała spółka Polregio w odpowiedzi na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego, o których mowa w przesłanym nam w odpowiedzi na poprzedni wniosek piśmie (“Organizator wezwał Przewoźnika do złożenia wyjaśnień oraz zobowiązał do niezwłocznego podjęcia działań naprawczych bieżącej sytuacji i działań ograniczających ryzyko zaistnienia podobnych sytuacji w przyszłości.”) Prosimy o przesłanie ich treści.

Kwestie związane z większą liczbą odwołanych pociągów Polregio S.A. w okresie od czerwca do sierpnia 2022 r. były przedmiotem roboczo prowadzonych rozmów i spotkań z kadrą zarządzającą Zakładem Dolnośląskim Spółki Polregio S.A., jak również korespondencji dyscyplinującej Przewoźnika do realizacji zadań przewozowych zgodnie z zaplanowanym na ten okres rozkładem jazdy.

Pociąg spółki Polregio
Pociąg spółki Polregio / CC-BY-NC-SA 4.0.

 

Zgodnie z wyjaśnieniami udzielanymi przez przedstawicieli Zakładu Dolnośląskiego Spółki, przyczyną większej liczby pociągów odwołanych była mniejsza od wymaganej dostępność sprawnego taboru kolejowego spowodowana jego wyłączeniem  z eksploatacji z uwagi na awarie i planowe przeglądy techniczne wynikające z dokumentacji systemu utrzymania. Przedstawiciele Spółki przekazali jednocześnie, że Przewoźnik podjął starania na rzecz pozyskania zmodernizowanych jednostek serii EN57, co miało finalnie miejsce na początku sierpnia i pozwoliło zwiększyć niezawodność świadczonych usług do stanu wynikającego z codziennej eksploatacji.

Czytaj też: Wybieram kolej. Co dalej ze wspólnym biletem na MPK Wrocław, Koleje Dolnośląskie i Polregio?

 


Fot. tytułowe: Pociąg spółki Polregio w Oleśnicy / CC-BY-NC-SA 4.0.


Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu Klimat na Dolny Śląsk zachęcać będzie mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie