NewsyPrzestrzeń

Pomogliśmy chronić układ urbanistyczny osiedla Borek we Wrocławiu

Towarzystwo Benderowskie i Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia złożyło uwagi do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru przy ul. Ślężnej i al. Dębowej na osiedlu Borek we Wrocławiu. Wszystko po to, aby chronić zabytkowy charakter tego osiedla. 

W kwietniu br. do Towarzystwa Benderowskiego i TUMW dotarła informacja od jednego z mieszkańców Borku, który obawiał się, że że propozycje złożone do MPZP przez jednego z inwestorów mogą radykalnie zaburzyć układ urbanistyczny tego osiedla. Zakładały one bowiem wprowadzenie zabudowy wyższej i bardziej gęstej niż obecnie. Osoba, która zgłosiła się do nas w tej sprawie, podkreślała ryzyko, że magistrat przychyli się do propozycji właściciela działki.

Sprawa dotyczyła obszaru między ulicami Ślężną i aleją Dębową. Jedna z działek miała zostać sprzedana deweloperowi, a jej prawdopodobnym przeznaczeniem byłaby zabudowa wielorodzinna. I właściciel miał zastrzeżenia m.in. do wymogu zawartym w projekcie MPZP, aby na tym terenie budować domy jednorodzinne. Kontrowersje budziły też określone warunki dotyczące zieleni na tym obszarze.

dębowa ślężna mapa własności kopia
Kolorem fioletowym oznaczono działkę, która jest w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, a jej użytkownikiem jest firma Orange. Orange chce ją sprzedać, dlatego próbowało wynegocjować jak najintensywniejszą zabudowę na tym terenie. (fot. gis.um.wroc.pl, opracowanie własne).

Układ urbanistyczny Borku jest w całości chroniony jako zabytkowy. Dlatego zwróciliśmy się do Biura Rozwoju Wrocławia (BRW) z szeregiem uwag do projektowanego MPZP dla tego miejsca. Wszystkie nasze propozycje uwzględniały fakt, że osiedle Borek jest zabytkiem i plan zagospodarowania przestrzennego dla każdej z jego części powinien dążyć do zachowania jego historycznego układu. Zgodziliśmy się też z zaproponowanymi przez BRW ogólnymi założeniami planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Ślężnej i Dębowej.

– Plan miejscowy w przedstawionej treści utrzyma w naszej ocenie charakter zabytkowego osiedla Borek, pozwalając na zabudowę mieszkaniowo-usługową w odpowiedniej skali, wzdłuż obowiązujących linii zabudowy, które dają możliwość utworzenia przedogródków. Również pozytywnie oceniamy zakaz sytuowania nośników reklamowych na obszarze planu, które obecnie szpecą budynki i ogródki od ul. Ślężnej. Zgadzamy się także z podziałem nowej zabudowy na wielorodzinną od al. Dębowej oraz jednorodzinną na przedłużeniu ul. Grójeckiej – będą one bowiem nawiązywać do istniejącej zabudowy na tych ulicach – napisaliśmy do Biura Rozwoju Wrocławia.

W uwagach TB i TUMW do MPZP dla tego miejsca zawarliśmy m.in. sugestie dotyczące estetyki tamtejszych budynków Zaproponowaliśmy zapisy, na mocy których m.in. wysokość budynków, dachy i materiały służące do ich wykończenia, a nawet ogrodzenia domów powinny nawiązywać do już istniejącej zabudowy. Wszystko po to, aby osiedle Borek było terenem zabudowanym spójnie, o wysokich walorach estetycznych.

W projekcie MPZP znalazło się też miejsce na nowy teren zielony przy ul. Dębowej i Ślężnej. Miałby służyć mieszkańcom willi miejskich, którzy nie będą mieli prywatnych ogródków. Ale przewidziano go w miejscu istniejącego dziś budynku biurowego. Na jednym ze spotkań Komisji Rozwoju Przestrzennego i Architektury Rady Miejskiej Wrocławia dyrektor BRW Anna Sroczyńska przyznała, że dopóki budynek istnieje, nowa zieleń nie pojawi się w tym miejscu. Dlatego zaproponowaliśmy, aby teren zielony w MPZP przenieść na wolne działki mieszczące się na południe od istniejącego budynku biurowego. Niestety, Biuro Rozwoju Wrocławia odrzuciło tę uwagę, zostawiając w planie martwy zapis o terenie zieleni. Wskazaliśmy też miejsca, gdzie powinny pojawić się dodatkowe szpalery drzew, ale pracownicy BRW również uznali je za niepotrzebne.

Nasza propozycja nowego terenu zielonego w okolicy al. Dębowej i ul. Ślężnej (zamiast w wydzieleniu wewnętrznym (A):

granice proponowanego skweru na stron-

Zaproponowaliśmy też, aby zwiększyć liczbę miejsc postojowych dla rowerów przewidywaną na tym obszarze. We Wrocławiu bowiem ruch rowerowy z roku na rok dynamicznie wzrasta, dlatego uznaliśmy, że MPZP powinien uwzględniać ten fakt. BRW opierało się jednak na wytycznych Oficera Rowerowego i podkreślało, że w planie zawarte jest minimum, a inwestor będzie mógł postawić więcej stojaków rowerowych, jeśli uzna to za zasadne.

Przed uchwaleniem MPZP w rejonie alei Dębowej i ulicy Grabiszyńskiej przesłaliśmy nasze uwagi do dwóch radnych z Komisji Rozwoju Przestrzennego i Architektury. Radny Sebastian Lorenc w czasie spotkania Komisji o wszystkie poruszone przez nas kwestie pytał dyrektor BRW, Annę Sroczyńską. Na zakończenie spotkania, dyrektor Biura powiedziała, że radni mogą uchwalić przyjęcie naszych uwag, ale procedura wydłuży się wtedy o rok, bo trzeba będzie wszystko ponownie uzgadniać. W tej sytuacji radni nie zdecydowali się na rekomendowanie uwag Radzie Miejskiej.

Nasze uwagi do projektu MPZP dla al. Dębowej i ul. Ślężnej (PDF otworzy się po kliknięciu w obrazek):

uwagi_do_MPZP

Poniżej treść naszego pisma z poparciem dla założeń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru przy al. Dębowej i ul. Ślężnej (PDF otworzy się po kliknięciu w obrazek):

MPZP poparcie

Odpowiedź Biura Rozwoju Wrocławia:

Odpowiedz_BRW


Projekt „Przestrzeń Wrocławia” realizowany jest w ramach programu Fundacji Batorego „Obywatele dla Demokracji”
ze środków państw EOG.

 ***

Źródło ortofotomapy: gis.um.wroc.pl, opracowanie własne.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie