Klimat na Dolny ŚląskPrzestrzeńZagłębie Miedziowe

Głogów uwzględni nasz wniosek ws. lepszej informacji o planowaniu

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy  Kodeks postępowania administracyjnego zwróciło się z wnioskiem o stworzenie wydzielonej strony dotyczącej planowania przestrzennego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogowie.

Obecnie informacja publiczna w tej dziedzinie jest mocno porozrzucana po stronie  Biuletynu Informacji Publicznej, co utrudnia mieszkańcom czy inwestorom śledzenie aktywności urzędu w tej dziedzinie.

Naszym zdaniem, na takiej specjalnej stronie powinny zostać umieszczone m.in.

  • lista obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • lista trwających procedur przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z dostępnymi w ustrukturyzowany sposób obwieszczeniami Prezydenta, łatwo dostępnymi terminami składania wniosków i uwag
  • projekty planów wysłane do uzgodnień lub opinii, a także treść tych uzgodnień i opinii
  • treść zarządzeń o rozpatrzeniu wniosków i uwag
  • rejestr wniosków o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wszelka informacja publiczna już udostępniona powinna być bezterminowo pozostawiania na BIP nawet po zakończeniu odnośnych procedur.

Wzorem może być Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, choć podobne zakładki dotyczące planowania przestrzennego znajdują się w BIP-ach wielu urzędów miast i gmin z terenu Polski i Dolnego Śląska.

Ratusz w Głogowie / Andrzej Otrębski / CC-BY-SA 4.0
Ratusz w Głogowie / Andrzej Otrębski / CC-BY-SA 4.0

Wnosimy, by na tej stronie dostępny był również rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy, również wzorem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Obecnie mieszkańcy nie mają wiedzy o wydawaniu takich decyzji, które równie mocno wpływają na przestrzeń jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj też: Urzędnicy ignorują wnioski ws. polepszenia transportu? Wysyłamy ponaglenia!

Wniosek ws. Głogowa. Odpowiedź urzędników i nasz komentarz

Urząd miejski w Głogowie dnia dnia 28 listopada 2022 r. odpisał na nasz wniosek.

– W odpowiedzi na Państwa e-mail informujemy, że od lat 90-tych istnieje w naszych zasobach wyodrębniony serwis z informacjami z dziedziny planowania przestrzennego. Dziękujemy za wszystkie sugestię, weźmiemy je pod uwagę przy modernizacji serwisu. Poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogowie istnieje dostęp do naszej wydzielonej strony z dziedziny planowania przestrzennego – stwierdziła Renata Kapela, naczelnik wydziału rozwoju miasta UM.

Niestety, strona, na którą powołują się urzędnicy, nie zawiera wszystkich istotnych danych. Nie są dostępne ani lista trwających procedur przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ani projekty planów wysłane do uzgodnień lub opinii, ani rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy.

Cieszymy się jednak z zapowiedzi modernizacji serwisu Biuletynu Informacji Publicznej w Głogowie. Dlatego będziemy monitorować ewentualne zmiany na BIP.

Czytaj też: Pytamy o ważne sprawy transportowe. W Legnicy, Karpaczu i Chocianowie

Wniosek ws. Głogowa. Planowanie jest ważne’

Planowanie przestrzenne ma istotną funkcję społeczną. Jak podkreślają przedstawiciele rządu, “planowanie przestrzenne można zdefiniować jako usystematyzowane działania, których celem jest efektywne wykorzystanie przestrzeni, godzące interesy różnych jej użytkowników oraz realizujące cele społeczne i gospodarcze. Ważnym aspektem planowania przestrzennego jest również wykorzystanie i zabezpieczenie środowiska naturalnego i zabudowanego w taki sposób, by możliwe było zaspokojenie potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń.”

Jak stwierdza M. Kotulski w pracy Udział społeczeństwa w planowaniu przestrzennym ([w:] Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, red. M. I. Mączyński, M. Stec, Warszawa 2012.) “właśnie na poziomie gminy stanowione są dwa istotne akty generalne z zakresu planowania przestrzennego: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a także wydawane są indywidualne decyzje ustalające warunki zabudowy. Już sam fakt powierzenia gminie wiodącej roli w kształtowaniu przestrzeni przede wszystkim w drodze aktów generalnych upodmiotawia społeczności lokalne, gdyż to im jako wspólnotom samorządowym ustawodawca powierzył wykonywanie zadań publicznych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność 1 . Realizowane są w ten sposób również standardy wynikające z Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego , która już w preambule wskazuje, że prawo obywateli do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi jest jedną z demokratycznych zasad, wspólnych dla wszystkich państw członkowskich Rady Europy, a prawo to właśnie na szczeblu lokalnym może być realizowane w sposób najbardziej bezpośredni, zaś istnienie społeczności lokalnych wyposażonych w rzeczywiste uprawnienia stwarza warunki do zarządzania skutecznego i pozostającego zarazem w bezpośredniej bliskości obywatela. „To właśnie oddanie społecznościom lokalnym zakresu działania i kompetencji do »samorządzenia się« jest podstawową przyczyną wyodrębnienia samorządu terytorialnego”

Ta właśnie istotna rola obywateli w planowaniu przestrzeni ich własnego miasta powinna skłonić do zwiększenia zakresu jawności na poziomie samorządowym oraz ułatwienia dostępu do danych, dotyczących planowania przestrzennego.

Czytaj też: Wałbrzych chce budowy dworca autobusowego. Ale czeka na prywatnego inwestora


 Fot tytułowe – Ratusz w Głogowie / Zetem / CC-BY-SA 3.0 PL


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie