KomunikacjaTramwaje i kolej dla klimatuWrocław Stare Miasto

Czy Ruska będzie w pełni deptakiem? Czekamy na decyzję UM

Urzędnicy UM prowadzili w 2023 r. konsultacje ws. remontu ulicy Ruskiej.

– Ulica Ruska jest jednym z reprezantacyjnych traktów w naszym mieście, prowadzących na wrocławski rynek. Obok niej wymienia się ulicę Oławską i plac Solny. Miasto dąży do tego, by ulicę tę rozbetonować i zazielenić, a także zadbać o jej dostępność dla wszystkich użytkowników i użytkowniczek, a jednocześnie – by ulica wciąż była funkcjonalna i by nikt nie zapomniał o jej historycznej wartości. Jak teraz, po ulicy mają poruszać się głównie piesi i rowerzyści/ rowerzystki – piszą urzędnicy UM.

Rzecz w tym, że to nie do końca prawda, bo ulica nadal miała nie być deptakiem i będą po niej jeździć samochody (na odcinku ul. Rzeźnicza – ul. Kazimierza Wielkiego) i planowana zmiana będzie niewielka.

Dlatego też podstawie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego Akcja Miasto wniosła o to, ul. Ruska by była deptakiem w całości na odcinku od pl. Solnego do ul. Kazimierza Wielkiego. Wniosek powstał w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, a projekt przygotowało przygotowało Towarzystwo Benderowskie.

Czytaj też: Wrocławski Węzeł Kolejowy nie znalazł się na liście podstawowej programu kolejowego

Ulica Ruska powinna być dla pieszych, bez aut

Nie ma lepszego miejsca na poszerzenie centralnej strefy wyłącznie dla pieszych, wolnej w całości od ruchu samochodów. Samochody i piesi powinny współistnieć tam, gdzie nie należy się spodziewać dużych potoków pieszych, a nie na centralnej ulicy pieszej Starego Miasta. Wszystkie pozostałe wychodzące w innych kierunkach (ul. Oławska, ul. Świdnicka, ul. Kuźnicza) są w całości deptakami.

Współistnienie samochodów nie zawsze układa się dobrze, czego przykładem jest ul. św. Antoniego, gdzie strefa zamieszkania jest powszechnie nierespektowana przez kierowców i sytuacja wymaga zmiany. Przy czym należy dodać, ul. Ruska jest położona w miejscu znacznie bardziej centralnym i istotnym pieszo niż ul. św. Antoniego.

Należałoby zaplanować ruch w sposób, który umożliwi wyłączenie całości ul. Ruskiej, co wymaga przemyślenia dojazdu do ul. Rzeźniczej, np. poprzez uczynienie jej dwukierunkową.

Dostawy mogą być realizowane w standardowych godzinach 6-10. W razie potrzeby można również a.) dopuścić inne godziny, pod warunkiem że nie są szczytowymi godzinami ruchu pieszego b.) promować dostawy rowerami cargo i innymi podobnymi pojazdami.

Czytaj też: Jakub Nowotarski, prezes Akcji Miasto: Wrocławianie zamieniliby auto na wygodny transport zbiorowy na europejskim poziomie

Odpowiedź Urzędu Miejskiego: Na razie czekamy na decyzję

Odpowiedź urzędu podpisała Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka biura zrównoważonej mobilności UM.

Mamy świadomość, że ulica Ruska to ważny korytarz pieszy na osi wschód-zachód przez Stare Miasto. Pokazały to między innymi pomiary wykonane w ramach „Kompleksowych Badań Ruchu we Wrocławiu i otoczeniu 2018” i badania wykonane w ramach opracowania „Masterplan dla przestrzeni miejskich w centrum” z 2021 roku. To Masterplan, który obejmował analizę przestrzenną i funkcjonalną całego Starego Miasta wskazał ulicę Ruską jako rekomendowaną przestrzeń w centrum, która pilnie wymaga zmiany wizerunku. Naturalnym więc krokiem po Masterplanie było podjęcie przez Prezydenta Wrocławia decyzji o rozpoczęciu prac projektowych.

Przetarg na opracowanie dokumentacji pod nazwą „Rewitalizacja ulicy Ruskiej od placu Solnego do ulicy Kazimierza Wielkiego” został rozpisany przez Spółkę Wrocławskie Inwestycje. a Wykonawca tego został wybrany w maju bieżącego roku. Ze względu na to, że ulica ta ma znaczenie dla wielu grup interesariuszy, w ramach umowy z Wykonawcą przewidziane zostało przeprowadzenie procesu konsultacyjnego. Przyjęto w tym przypadku szczególną formułę konsultacyjną, tak zwaną Naradę Obywatelską, która skupiając w swoim gronie różnych interesariuszy (reprezentantów mieszkańców, przedsiębiorców, aktywistów, przedstawicieli jednostek urzędu) miała wypracować rekomendacje stanowiące dodatkowe wytyczne do projektowania przebudowy ulicy – jako obraz oczekiwań i potrzeb użytkowników tej przestrzeni.

Ulica Ruska we Wrocławiu
Ulica Ruska we Wrocławiu / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Jednymi z interesariuszy w ramach narady byli także przedstawiciele Akcji Miasto. Proces Narady Obywatelskiej złożony z 3 trzech spotkań, na których dyskutowano o różnych rozwiązaniach pożądanych do wprowadzenia w przestrzeni ulicy Ruskiej zakończył się w lipcu bieżącego roku. Jednym z dyskutowanych podczas Narady tematów był dojazd do posesji oraz ograniczenie, a nawet wykluczenie ruchu samochodowego na ulicy Ruskiej wraz ze zmianami w przyległych ulicach, miedzy innymi na ulicy Psie Budy i ulicy Rzeźniczej.

Na tym etapie rozwiązanie w kierunku organizacji wykluczającej ogólny ruch samochodowy w ciągu ulicy Ruskiej zostało zarekomendowane i przekazane do dalszej analizy projektowej Wykonawcy zadania. Obecnie w przygotowaniu jest raport z konsultacji.

W kolejnych krokach Wykonawca zaprojektuje przestrzeń ulicy w oparciu o możliwe uwarunkowania techniczne, organizacyjne i konserwatorskie oraz uwzględniając rekomendacje z Narady Obywatelskiej, a następnie przeprowadzi proces opiniowania i uzgadniania dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami. Oznacza to, że ostateczny sposób i zakres ograniczenia dostępu ruchu samochodowego w ulicy Ruskiej będzie przesądzony po zakończeniu procesu uzgodnień i zaakceptowaniu sposobu organizacji ruchu drogowego przez jednostki zarządzające drogami i ruchem w mieście.

Na obecnym etapie nie jest więc możliwe przesądzenie o ostatecznej formie zagospodarowania ulicy, ponieważ proces projektowy jest w toku. Na etapie szczegółowych analiz projektowych zostaną przeanalizowane możliwe do wprowadzenia maksymalne ograniczenia ogólnego ruchu samochodowego na projektowanym fragmencie ulicy Ruskiej wraz z uzgodnieniem zakresu tych ograniczeń z punktu widzenia przeciwpożarowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Czytaj też: Słynny tramwaj na Jagodno zastąpiony buspasem. Czy torowisko kiedykolwiek powstanie?

Uporządkowanie dostaw. Odpowiedź UM

Wprowadzenie zmian w sposobie organizacji dostaw towarów nie powinno obejmować jednej ulicy. Temat dostaw jest wyzwaniem dla całego historycznego centrum, przez co jest to zadanie złożone wymagające dobrego rozpoznania uwarunkowań i wypracowania rozwiązań kompleksowych. Temat obsługi towarowej ścisłego centrum został już wstępnie rozpoznany w dokumencie „Masterplan dla przestrzeni miejskich w centrum”. Przeprowadzone w ramach Masterplanu badania fokusowe z przedsiębiorcami, wywiady, między innymi z kurierami oraz obserwacje terenowe wstępnie pozwoliły zarekomendować możliwe rozwiązania do wprowadzenia w centrum.

Rekomendacje te jednak pokazały nam także, że grup interesariuszy jest więcej i dopiero zderzenie potrzeb wszystkich pozwoli wypracować optymalne rozwiązania. Zaproponowane w Pana wniosku rozwiązania stanowią tylko jedną z wielu opcji rozwiązań dostępnych dla tego zagadnienia. Ważność zagadnienia i chęć dalszej pracy nad uregulowaniem kwestii obsługi towarowej skłoniła nas do nawiązania współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Zainicjowanie „Partnerstwa na rzecz jakości obsługi towarowej w historycznym centrum Wrocławia” już nastąpiło poprzez obustronne potwierdzenie woli współpracy. Wobec powyższego, z punktu ideowego i powyższych wyjaśnień stwierdzić należy, iż zgłaszane propozycje są słuszne i zgodne z miejską polityką.

Jednakże ostatecznie, działając na podstawie art. 237 i art. 238 kpa, z uwagi na uwarunkowania formalne i proponowany kształt wniosku, przedmiotowy wniosek uznać należy za bezzasadny.

Czytaj też: Słynny tramwaj na Jagodno zastąpiony buspasem. Czy torowisko kiedykolwiek powstanie?

Ruska jako deptak

Akcja Miasto wcześniej proponowała stworzenie „zielonej Ruskiej”.

– Też zastanawiacie się, dlaczego ul. Ruska jest całkiem pozbawiona zieleni? Naszym zdaniem to wymaga poprawy 🙂 Ruska na odcinku od Kazimierza Wielkiego do pl. Solnego to bardzo ważny ciąg komunikacyjny łączący węzeł przesiadkowy ze ścisłym centrum. Proponujemy: nasadzenie drzew w ciągu ulicy, stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej na placyk, między Kazimierza Wielkiego a Psimi Budami,  wymianę nawierzchni na wygodną dla pieszych, likwidację barier dla osób o ograniczonej mobilności – pisali aktywiści.

Zielona Ruska / Akcja Miasto
Zielona Ruska / Akcja Miasto

Czytaj też: Linia kolejowa nr 292 dla ruchu pasażerskiego. Realna szansa na odkorkowanie północy Wrocławia

Ul. Ruska jest również połączeniem kluczowego dla skomunikowania wrocławskiego Rynku węzła przystankowego tramwajowego Rynek. Ostatnio została skierowana do tegoż węzła kolejna trasa tramwajowa: linia 18 łącząca Gaj i Kozanów przez trasę na Popowice i mosty Pomorskie. W przyszłości, zakładając znaczne zwiększenie liczby pasażerów, które wynika jednoznacznie, ta trasa piesza będzie jeszcze bardziej popularna.

Stworzenie pełnego deptaka z dopuszczeniem ruchu rowerowego i bez dopuszczenia samochodów będzie także sprzyjać bezpieczeństwu ruchu drogowego, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.

Ulica Ruska we Wrocławiu
Ulica Ruska we Wrocławiu / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Również ul. Psie Budy, z uwagi na swoją szerokość, powinna zostać wyłączona z ruchu kołowego, dlatego dojazd w tym kierunku nie powinien być przeszkodą.

Czytaj też: Wrocławski Węzeł Kolejowy to wspólna sprawa aglomeracji. Wnioski do Oleśnicy, Obornik, Miękini i Kobierzyc

Ulica Ruska deptakiem. Dokumenty miejskie

Utworzenie strefy pieszo-rowerowej będzie zgodne z następującymi zapisami Wrocławskiej Polityki Mobilności:

  • “kształtowanie istniejących oraz planowanie nowych struktur miejskich w sposób zapewniający dobrą dostępność transportu zbiorowego oraz przyjazny pieszym, rowerzystom i osobom o ograniczonej sprawności“ (str. 6)
  • “kreowanie podziału zadań przewozowych zwiększającego udział podróży pieszych, rowerowych i transportem zbiorowym w stosunku do podróży samochodem (str. 6)
  • “zapewnienie wygodnych dojść pieszych do węzłów i przystanków transportu zbiorowego oraz dogodnych warunków do wykonywania przesiadek” (str. 7)
  • “projektowanie inwestycji transportowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu, w szczególności pieszym i rowerzystom” (str. 8)
  • zapewnienie priorytetu ruchu pieszego w centrum miasta, “powiększanie stref dla pieszych, szczególnie w centrum miasta, ochronę przestrzeni przeznaczonych dla pieszych przed zajmowaniem ich na inne cele, zapewnienie przyjaznych dojść pieszych do przystanków transportu zbiorowego oraz węzłów integrujących różne środki transportu” (str. 9)
  • “dążenie do zapewnienia pieszym poczucia bezpieczeństwa podczas korzystania z przestrzeni z dominującym ruchem pieszych” (str. 9)

Działanie takie będzie także zgodne z zapisami Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia z 2019 r. “.31.3. Rozwijanie przestrzeni przyjaznych dla pieszych i rowerzystów Przekształcanie ulic w przestrzenie z dominującym lub wyłącznym ruchem pieszym i rowerowym (np. woonerf czy deptak).”

W tym przypadku należy dokonać odpowiedniej gradacji i ul. Ruska jest zdecydowanie tym, gdzie niezbędny jest deptak. Woonerfy należy rozważać w miejscach, które nie są tak kluczowe dla ruchu pieszego.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zapisano, że jest preferowana: “Z roku na rok przybywało przestrzeni ulic przewidzianych wyłącznie dla pieszych lub pieszych i rowerzystów. To ta forma przemieszczania się jest preferowana w centralnej części miasta. Od lat prowadzi się wiele działań, które spajają centrum, tworząc atrakcyjną przestrzeń publiczną, zachęcającą do chodzenia pieszo” (str. 69).

Również ”w ramach rozwoju ulic handlowych, należy dążyć do: wygodnych traktów pieszych (…) powiązań z przystankami komunikacji zbiorowej oraz z siecią ciągów pieszych i rowerowych (str. 178).

Czytaj też: Tramwaj na Popowice. Dobra inwestycja, gorzej z układem linii


Fot tytułowe –  Ulica Ruska we Wrocławiu / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie