KomunikacjaWrocław BrochówWrocław NadodrzeWrocław Psie Pole – Zawidawie

Radni odrzucili obywatelski projekt uchwały w sprawie kolei miejskiej we Wrocławiu

Akcja Miasto zebrała 1267 głosów wrocławian pod obywatelską uchwałą w sprawie kolei miejskiej. Aktywiści AM chcieli, by rada miejska przegłosowała m.in. powrót do systemu biletowego sprzed czerwca, ze wspólnym biletem na komunikację miejską i przewozami kolei miejskiej m.in. na Leśnicę, Psie Pole, Pracze czy Brochów.

– Realizacja tej uchwały sprawi, że prezydent kompleksowo zajmie się Koleją Miejską. Urząd bardzo się chwali programem Nasz Wrocław Kolej, ale teraz mieszkańcy płacą o 1000 zł więcej rocznie za możliwość korzystania z kolei. Dla mieszkańców Pawłowic to jeszcze wyższa kwota! Od trzech lat robimy tylko ruchy wstecz! – mówił podczas sesji w czwartek Jakub Nowotarski, prezes AM.

Niestety, głosami 19 do 18 uchwała została odrzucona.

Głosy za oddali: Janusz Chudzik, Robert Grzechnik, Andrzej Kilijanek, Michał KurczewskiPiotr Maryński, Łukasz Olbert, Robert Pieńkowski, Dariusz Piwoński, Dorota Galant, Agnieszka Kędzierska, Jolanta Niezgodzka, Magdalena Razik-Trziszka, Dariusz Ślusarek, Piotr Uhle, Tadeusz Grabarek, Michał Górski, Tomasz Hanczarek i Maciej Zieliński.

Głosy przeciw uchwale oddali: Jarosław Krauze, Bohdan Aniszczyk, Jarosław Charłampowicz, Bartłomiej Ciążyński, Czesław Cyrul,  Agata Gwadera-Urlep, Paweł Karpiński, Dominik Kłosowski, Sergiusz Kmiecik, Marta Kozłowska, Mirosław Lach, Michał Młyńczak, Tomasz Motyka, Michał Piechel, Andrzej Puzio,  Agnieszka Rybczak, Jerzy Józef Skoczylas, Edyta Skuła i Ewa Wolak.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia ……………… w sprawie kierunków działania Prezydenta Wrocławia dotyczących kolei miejskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

1. Ustala się kierunki działania Prezydenta Wrocławia, dotyczące tworzenia systemu kolei miejskiej we Wrocławiu.

2. Kierunkami działania Prezydenta Wrocławia są:

1) utrzymanie wspólnego systemu biletowego na przewozy komunikacji zbiorowej we Wrocławiu oraz regionalne przewozy kolejowe na biletach okresowych komunikacji zbiorowej we Wrocławiu oraz części biletów czasowych

2) możliwie szybkie rozszerzanie systemu, o którym mowa w pkt 1, na wszystkie bilety czasowe,

3) możliwie szybkie uruchomienie przewozów miejskich (zależnie od możliwości sieci) na osiedla: Leśnica (przez Muchobór, Nowy Dwór, Żerniki), Psie Pole (przez Szczepin, Nadodrze, Sołtysowice) i Brochów,

4) rozszerzanie przewozów miejskich, o których mowa w pkt 3, o dalsze odcinki aglomeracyjne,

5) rozszerzanie wspólnego systemu biletowego, o którym mowa w pkt 1., o obszary innych gmin i powiatów aglomeracji wrocławskiej,

6) uruchomienie przewozów miejskich (zależnie od możliwości sieci) na osiedla: Pracze (przez Stadion), Jagodno, a także na liniach kolejowych nr 285 (Wojszyce, Partynice) i 292 (Kowale, Swojczyce, Strachocin, Wojnów),

7) zagęszczanie częstotliwości kursowania na przewozach miejskich, o których mowa w pkt 3 oraz pkt 6, do łącznej częstotliwości co najmniej co 20 minut, zależnie od możliwości sieci kolejowej,

8) perspektywiczne stworzenie pasażerskich połączeń kolejowych na linii kolejowej nr 292 (odcinek Sołtysowice-Osobowice).

3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała dotyczy prac nad budową funkcjonującej Wrocławskiej Kolei Miejskiej. Mieszkańcy w licznych rozmowach zgłaszają potrzebę m.in. utrzymania obecnego systemu wspólnego biletu na tramwaj, autobus i kolej oraz potrzebę rozwoju sieci kolei miejskiej o połączenia wewnątrzmiejskie, np. na osiedla Leśnica, Psie Pole i Brochów.

Rekomendacje Wrocławskiego Panelu Obywatelskiego, co do których Prezydent Wrocławia zapowiedział ich realizację, to m.in. “Oparcie transportu międzydzielnicowego w mieście o transport szynowy z uwzględnieniem kolei miejskiej (aglomeracyjnej) oraz tramwaj skomunikowany z koleją na stacjach /węzłach przesiadkowych” (95% poparcia) oraz “Zobligowanie Prezydenta i UM do wszelkich możliwych działań prowadzących do utworzenia kolei miejskiej i stworzenia z niej wraz z tramwajem szkieletu komunikacyjnego we Wrocławiu:

● współpraca miasta z urzędem marszałkowskim odnośnie kolei (utworzenie kolei aglomeracyjnej),

● funkcjonalna infrastruktura park and ride na obrzeżach miasta i na stacjach kolejowych,

● kampania informacyjna dla gmin ościennych” (98% poparcia).

Niniejsza uchwała, zgodna z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym stanowi uchwałę kierunkową, dotyczącą priorytetyzacji kwestii Wrocławskiej Kolei Miejskiej. Zarządzanie procesem, w tym podejmowanie konkretnych form prawnych realizacji uchwały, zgodnie z orzecznictwem sądowym, należy do Prezydenta Wrocławia.

Niniejsza uchwała jest pierwszą uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia, która dotyczy bezpośrednio Wrocławskiej Kolei Miejskiej, stanowić będzie zatem istotny krok na drodze do jej stworzenia.

Niniejsza uchwała uzupełnia i rozwija inne uchwały Rady Miejskiej, w tym uchwałę nr XLVIII/1169/13 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie Wrocławskiej polityki mobilności, która stanowi m.in. że “Fundamentem transportu zbiorowego we Wrocławiu i w obszarze metropolitalnym jest transport szynowy – tramwaje i kolej”, a także określa “zapewnienie jednolitego systemu opłat za korzystanie z miejskiego i metropolitalnego transportu zbiorowego” oraz “współdziałanie z instytucjami zarządzającymi transportem kolejowym dla pełnego włączenia systemu kolejowego do systemu transportu zbiorowego miasta”.

Uchwała nr VIII/194/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia”. przewiduje zaś m.in. “ Rozwój kolei aglomeracyjnej z nowymi miejscami przystankowymi w granicach miasta” oraz “Rozszerzenie zakresu współpracy i rozwijanie istniejących porozumień w zakresie organizacji transportu zbiorowego w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu i zakresu obsługi osób dojeżdżających do Wrocławia z obszarów podmiejskich.”, a także “Współpraca z organizatorami publicznego transportu zbiorowego i operatorami, której efektem będzie wspólny bilet i taryfa na terenie Wrocławia, dzięki czemu mieszkańcy obszarów podmiejskich będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej i kolejowej, a mieszkańcy Wrocławia z lokalnej komunikacji autobusowej i komunikacji kolejowej w granicach miasta.”

Uchwała jest z nimi zbieżna, jednakże uszczegóławia pewne kwestie, a także po raz pierwszy ustanawia tę kwestię bezpośrednio jako kierunek działania Prezydenta (wyżej wymienione uchwały były podejmowane na innych podstawach prawnych – art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy o samorządzie gminnym). Będzie także wyrazem potrzeby osobnego ujęcia tej kwestii w pracach Prezydenta Wrocławia i Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Uchwała nie pociąga za sobą bezpośrednio obciążenia budżetu miasta. Kwestie ewentualnych zmian budżetu miasta należą do Prezydenta Wrocławia, w ramach realizacji postulatów uchwały.

fot. Pudelek (Marcin Szala) / CC-BY-SA 4.0

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie