NewsyPrzestrzeńŚrodowisko

Więcej drzew, mniej ogrodzeń. TUMW i Towarzystwo Benderowskie w obronie przestrzeni publicznej

Towarzystwo Benderowskie i Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia zgłosiły uwagi do trzech planów zagospodarowania przestrzennego, których projekty przedstawił Urząd Miejski Wrocławia.

We wszystkich uwagach proponowaliśmy, by:

– zakazać ogrodzeń na terenach zielonych, przejściach dla pieszych i innych istotnych miejscach

– na innych terenach dopuścić tylko ogrodzenia ażurowe: nie wyższe niż 1,5 m i wykonane z metalu albo drewna

– zakaz wycinki drzew poza miejscami, gdzie przewidziana jest zabudowa

– ciągi wewnętrzne wykonywać z asfaltu lub dużych płyt parkingowych, a wykluczyć tzw. kostkę Bauma/Polbruk

Proponowaliśmy też, by wskaźniki parkingowe dla rowerów były co najmniej tak wysokie, jak te dla samochodów. Wrocławska Polityka Mobilności określa rower jako drugi – po komunikacji zbiorowej – najważniejszy środek transportu w mieście. Proponowaliśmy też, że co najmniej połowa tych miejsc powinna być urządzona wewnątrz, czyli jako rowerownie dla mieszkańców/pracowników, zaś co najmniej 20 proc. – jako miejsca ogólnodostępne.

Postulowaliśmy także, by na terenach niezabudowanych obowiązywało jedno drzewo na 50 m. kw. Plany często przewidują co prawda „tereny biologicznie czynne”, ale pod tym może kryć się np. trawnik.

Grabiszyńska: przestrzeń publiczna zamiast parkingów!

Teren dotyczy części byłej zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej, przeznaczanej pod zabudowę mieszkaniową i usługową.

Zapisy projektu planu niestety dopuszczają przeznaczenie dużej części terenów na parkingi, a nie zieleń i tereny rekreacyjne. Parkingi dla mieszkańców według nas winno sytuować się w podziemiach. Lokalizowanie ich na powierzchni zmniejsza przestrzeń publiczną, dostępną dla mieszkańców tych osiedli, a także całego Wrocławia.

Postulowaliśmy też, żeby w parterze nowej zabudowy przy ul. Grabiszyńskiej dopuścić wyłącznie handel detaliczny i gastronomię (a nie np. biura), by ta ulica funkcjonowała jako centrum osiedlowe.

Poświęcka: nie rozwijajmy więcej przedmieść!

Wnosiliśmy o zmianę terenów zabudowy wielorodzinnej, planowanych w okolicach ul. Poświęckiej, na jednorodzinną. Zabudowa wielorodzinna, która naturalnie powoduje większe obciążenie potrzebami transportowymi powinna być rozwijana w terenach śródmiejskich, a także z potencjałem na dobrą obsługę komunikacją szynową.

Tereny przy Poświęckiej są położone zarówno z dala od istniejących i planowanych ciągów transportu szynowego: kolejowego i tramwajowego, jak i ciągów, które można efektywnie obsłużyć komunikacją autobusową.

Zaproponowaliśmy też dodatkowe drogi pieszo-rowerowe. Brak wyznaczenia ciągu pieszo-rowerowego wydłuży drogę mieszkańców z nowego osiedla domków do ul. Poświęckiej.

Wnieśliśmy o to, by część dróg określić jako ogólnodostępne drogi wewnętrzne. Wyznaczenie nowych dróg publicznych spowoduje koszty dla gminy, z uwagi na koniecznośc wykupu gruntów i samej budowy.

Strzegomska/Jaworska: ład przestrzenny i drzewa

Planiści w projekcie uwzględnili od ul. Strzegomskiej tzw. linię nieprzekraczalną, która umożliwia dowolne sytuowanie zabudowy względem terenu. Zaproponowaliśmy, linia zabudowy była ustalona przy ulicy, by zapobiec chaosowi przestrzennemu.

Zaproponowaliśmy także alternatywne ciągi pieszo-rowerowe: równoległy do ul. Strzegomskiej oraz wzdłuż linii kolejowej, które ułatwią poruszanie się między Nowym Dworem a centrum, a także między dworcem Mikołajów a tworzącym się centrum biurowym przy Strzegomskiej.

Nasze uwagi do MPZP dla ul. Grabiszyńskiej i Inżynierskiej:

uwagi_grabiszyn

Nasze uwagi do MPZP dla ul. Poświęckiej i ul. Krzyżanowickiej:

uwagi_poswiecka_krzyzanowicka

mapa-poswietne

Nasze uwagi do MPZP dla ul. Strzegomskiej i ul. Jaworskiej:

uwagi-jaworska-strzegomska

Projekt „Przestrzeń Wrocławia” realizowany jest w ramach programu Fundacji Batorego „Obywatele dla Demokracji” ze środków państw EOG.

***

Licencja Creative Commons
Tekst jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie