Klimat na Dolny ŚląskKotlina KłodzkaŚrodowisko

Polanica-Zdrój nie odpowiada na wniosek ws. transportu publicznego

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny promuje zieloną transformację klimatyczną, w tym transport publiczny i gospodarkę niskoemisyjną.

Dlatego zwróciliśmy się do urzędu miejskiego w Polanicy-Zdroju o przygotowanie i uchwalenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz o organizację transportu publicznego.

Czytaj też: Raport Hipermiasta: Planowanie transportu na Dolnym Śląsku musi uwzględnić i kolej i autobusy

Dlaczego w Polanicy potrzebny jest zielony plan?

Powszechnie wiadomo, że zielona transformacja jest przyszłością Polski, Dolnego Śląska i Unii Europejskiej. UE prowadzi obecnie strategię pod nazwą Europejski Zielony Ład, której celem jest m.in. doprowadzenie do neutralności klimatycznej w UE do 2050 roku. Każdy samorząd powinien przygotować się na tę zmianę, m.in. w dziedzinie budownictwa, ogrzewania i transportu.

Tworzenie takich dokumentów będzie również zgodne m.in. z programem ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej, z kamieniami milowymi Krajowego Planu Odbudowy, Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, a także z Europejskim Prawem o Klimacie i innymi aktami ustawodawczymi Unii Europejskiej. Będzie także spójny z przyjętą przez Polanicę-Zdrój „Strategią rozwoju elektromobilności.”

Dworzec
Dworzec w Polanicy-Zdroju / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Jak podkreśla dokument „Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej” przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają przyczynić się do „redukcji emisji gazów cieplarnianych ; zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych; redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK). Działania zawarte w planach muszą być spójne z tworzonymi POP i PDK oraz w efekcie doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu).”

Czytaj też: Dopytujemy o transport publiczny w Bolesławcu. Co z funduszami UE?

Plan zgodny ze strategią gminy

Plan powinien uszczegółowić i skonkretyzować następujące zapisy Strategii gminy Polanica-Zdrój na lata 2022-2027:
„ 5.1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza

  1. Systematyczny pomiar powietrza oraz opracowanie i wdrożenie programu “zdrowe powietrze”
  2. Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczanie niskiej emisji i wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej
  3. Organizacja sprawnego i ekologicznego transportu zbiorowego, zapewniającego dostęp do atrakcji turystycznych oraz uwzględniającego potrzeby seniorów i osób z niepełnosprawnościami
  4. Wzrost efektywności energetycznej
  5. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska naturalnego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej
  6. Edukacja ekologiczna mieszkańców poprzez organizację akcji edukacyjnych i informacyjnych
  7. Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie ryzyku”
Centrum
Centrum Polanicy-Zdroju / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Zwracamy uwagę, że Duszniki-Zdrój i Kudowa-Zdrój taki plan przygotowały (uchwała nr  LIV/326/22 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 16 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Duszniki-Zdrój oraz uchwała nr XXXI/227/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr  XIX/109/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa-Zdrój”)

Naszym zdaniem częścią Planu Gospodarki Niskoemisyjnej powinien być Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP), w gminie wielkości Polanicy jeden kompleksowy dokument wystarczy.

Jak stanowi stworzony przez Komisję Europejską dokument „Wytyczne. Opracowanie i Wdrożenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”, PZMM to strategiczny dokument stworzony w celu ustatysfakcjonowania potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w miastach i ich otoczeniu, dla lepszej jakości życia. Opiera się on na istniejących praktykach planistycznych i bierze pod uwagę zasady integracji, udziału społecznego oraz oceny

Polityki oraz działania zdefiniowane w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej pokrywają wszystkie środki i formy transportu w całej aglomeracji miejskiej, w tym publiczne i prywatne, związane z pasażerami i przewozem towarów, zmotoryzowane i niezmotoryzowane, w ruchu i w czasie parkowania. Podstawowe cechy Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej to:  długoterminowa wizja oraz przejrzysty plan wdrożenia, podejście partycypacyjne, zbilansowany i zintegrowany rozwój wszystkich środków transportu, integracja pozioma i pionowa, ocena obecnej i przyszłej skuteczności, regularne monitorowanie, przegląd oraz raportowanie, ranie pod uwagę kosztów zewnętrznych dla wszystkich środków transportu.

Inną interesującą możliwością jest również wyłączenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej z zakresu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i stworzenie go wspólnie z innymi gminami powiatu kłodzkiego, w celu stworzenia spójnego systemu transportu publicznego w całym powiecie.

Czytaj też: Jak wygląda transport publiczny w powiecie kłodzkim? Nasza wizyta

Odpowiedź Polanicy

Zastępczyni burmistrza Agata Winnicka odpisała: W odpowiedzi na Państwa maila z dnia 7 kwietnia 2023 r. informuję, że Gmina Polanica-Zdrój uchwałą nr XII/110/2020 r. z dnia 30 grudnia 2020 r. uchwaliła Aktualizację Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Ponadto Gmina Polanica-Zdrój posiada Strategię Rozwoju Elektromobilności na lata 2020-2025 przyjętą uchwałą nr VI/57/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Nasza ocena

Należy również zwrócić uwagę, że odpowiedź nie spełnia kryteriów, które powinna spełniać odpowiedź na wniosek. Po pierwsze, nie rozpatrzono wszystkich punktów wniosku, w tym kwestii Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz wniosku o organizację transportu publicznego. Po drugie, zgodnie z art. 238 i art. 247 kodeksu postępowania administracyjnego, „zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne”.

Zamierzamy kontynuować sprawę również po zakończeniu projektu „Klimat na Dolny Śląsk”, zaplanowanym na 30 kwietnia 2023 r

Czytaj też: Wybieram kolej. Co dalej ze wspólnym biletem na MPK Wrocław, Koleje Dolnośląskie i Polregio?


Fot. tytułowe: Centrum Polanicy-Zdroju / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie