Klimat na Dolny ŚląskŚrodowiskoZachód Dolnego Śląska

Zawidów stworzy nowy plan na zieloną transformację miasta

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny zajmuje się m.in. gospodarką niskoemisyjną, w tym energetyką, transportem publicznym i rowerowym czy planowaniem przestrzennym.

Czytaj też: RAPORT HIPERMIASTA: Transport publiczny na Dolnym Śląsku wymaga poprawy

Plan zielonej transformacji dla Zawidowa

W 2016 r. Rada Miejska w Zawidowie przyjęła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2022.

Jak czytamy w planie, „zakres tematyczny PGN odnosi się do działań zarówno inwestycyjnych jak i nie inwestycyjnych których wdrożenie będzie skutkować zmianą dotychczasowej struktury stosowanych nośników energetycznych, a przy tym zmniejszeniem finalnego zużycia energii na terenie gminy. W konsekwencji zaproponowane działania będą stopniowo zmniejszać emisję gazów cieplarnianych (CO2) do atmosfery i powinny koncentrować się na:

  • wspieraniu wytwarzania i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł energii (OZE), – rozwoju nowoczesnej gospodarki energetycznej,
  • rozwoju infrastruktury technicznej,
  • kreowaniu świadomego i przyjaznego środowisku społeczeństwa poprzez podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa z zakresu ochrony środowiska oraz aktywizację lokalnej społeczności oraz poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii w działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych.

Priorytetowymi celami niniejszego dokumentu jest ograniczenie emisji substancji zanieczyszczających powietrze oraz emisji dwutlenku węgla. Jednym z celów jest uzyskanie efektywności energetycznej i zastosowania OZE. PGN ma także na celu poprawę jakości powietrza atmosferycznego poprzez realizację zadań i celów określonych w prawie miejscowym, m.in. zawartych w programach ochrony powietrza.”

Rynek w Zawidowie
Rynek w Zawidowie / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Autorzy planu podkreślają, że „gospodarka niskoemisyjna to gospodarka rozwijająca się w sposób zintegrowany przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych niskoemisyjnych technologii i praktyk, to gospodarka wykorzystująca energię i materiały w sposób efektywny czyli zapewniający maksymalizację wzrostu gospodarczego przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii i materiałów. Wspólnym kierunkiem powinno być, oprócz wdrażanie wydajnych rozwiązań energetycznych zmniejszających zużycia energii i materiałów, także zwiększanie wykorzystania energii odnawialnej oraz wprowadzanie proekologicznych innowacji technologicznych.”

W planie znalazł się także szereg planowanych i proponowanych działań, w tym inwestycji.

Czytaj też: Dolny Śląsk na rowery! Raport Hipermiasta o polityce rowerowej

Czy Zawidów realizuje swój plan?

Chcielibyśmy dowiedzieć się, czy plany zostały zrealizowane. Dlatego Towarzystwo Benderowskie w trybie dostępu do informacji publicznej zapytało urząd miasta w Zawidowie.

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi w ustawowym terminie 14 dni. Po ponagleniu otrzymaliśmy odpowiedź, którą przedstawiamy.

1.       Czy została dokonana ewaluacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016-2020(2022)? Proszę o przesłanie odpowiednich dokumentów. Jeśli nie – dlaczego?

Gmina jest w trakcie wyboru wykonawcy do opracowywania nowego PGN

2.       Jak został zrealizowany cel w postaci zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych? Jak wyglądało mierzenie tego planu?

Poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych oraz inwestycje w odnawialne źródła energii. Bazując na zebranych danych o zużyciu energii, paliw, surowcach i odpadach oraz wielkości energii pozyskiwanej z OZE, a także odczytów sensora jakości powietrza dokonano analizy danych pod kątem zużycia energii oraz emisji CO2.

3.       Jakie działania z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii zrealizowano w latach 2016-2022? Proszę o wymienienie z datami i kwotami.

Zainstalowano fotowoltaikę na czterech obiektach w Gminie, tj. Oczyszczalnia, Wodociagi, Przedszkole, Szkoła. Inwestycje zostały zakończone w grudniu 2022 r., a ich łączny koszt to: 678.888,78 zł brutto

4.       Jakie działania z zakresu adaptacji do zmian klimatu zrealizowano w latach 2016-2022? Proszę o wymienienie z datami i kwotami.

Propagowanie wiedzy o zmianach klimatu i dobrych praktykach służących adaptacji do zmian klimatu – akcje informacyjno-edukacyjne przeprowadzane są kilka razy w roku w Szkole Podstawowej aby zwiększać świadomość dzieci i młodzieży. Montaż w 2018 r. czujnika – sensora, który służy jako miejski monitoring zagrożeń. Przebudowa skweru w listopadzie 2020 koszt 157.440,00 zł.

5.       Jakie działania z zakresu termomodernizacji budynków zrealizowano w latach 2016-2022? Proszę o wymienienie z datami i kwotami.

W 2022 została rozpoczęta termomodernizacja przedszkola publicznego w Zawidowie, jej zakończenie planowane jest w maju 2023. Koszt inwestycji to: 1.697.000,00 zł.

Czytaj też: Oleśnica odpowiada na pytania o transport rowerowy w mieście

6.       Jakie działania z zakresu technologii niskoemisyjnych i energooszczędnych zrealizowano w latach 2016-2022? Proszę o wymienienie z datami i kwotami.

Zamontowano kaskadę pomp ciepła w Przedszkolu publicznym w Zawidowie, grudzień 2022 r., koszt około 305 000,00 zł. Dzięki programowi Czyste Powietrze wymieniono ogrzewania indywidualne z pieców węglowych na pompy w około 40 gospodarstwach w ciągu dwóch lat. 

7.       Jakie działania z zakresu świadomości mieszkańców zrealizowano w latach 2016-2022? Proszę o wymienienie z datami i kwotami.

Brak.

Ulica Kopernika w Zawidowie
Ulica Kopernika w Zawidowie / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

8.       Jakie działania z zakresu budowy dróg rowerowych zrealizowano w latach 2016-2022? Proszę o wymienienie z datami i kwotami.

Witka-Smeda budowa w 2018 r. szlaku rowerowego w partnerstwie z innymi Gminami + Czechy. Koszt całkowity inwestycji to około 112.552,78 euro.

Czytaj też: Wizyta w Trzebnicy. Sprawdzaliśmy kwestie transportowe i ekologiczne

9.       Jakie działania z zakresu zwiększania zaangażowania zainteresowanych podmiotów w kwestie objęte Planem Gospodarki Niskoemisyjnej (w tym konsultacje) zrealizowano w latach 2016-2022? Proszę o wymienienie z datami i kwotami.

Na terenie Gminy działa punkt informacyjny czyste powietrze, w którym można dowiedzieć się o możliwościach dofinansowania do wymiany źródeł ciepła. Gmina dołącza do każdego możliwego programu umożliwiającego uzyskanie dofinansowań do wymiany źródeł ciepła zarówno w domach jedno jak i wielkorodzinnych

10.   Czy UM planuje uchwalenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na kolejne lata? Na jakim jest etapie?

Tak planuje. Gmina jest na etapie wyboru wykonawcy, który opracuje PGN.

11.   Czy planowane są działania dotyczące rozwoju transportu publicznego?

Nie ma planów odnośnie rozwoju transportu publicznego.

Rynek w Zawidowie
Rynek w Zawidowie / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

12.   Jakie projekty do funduszy europejskich na lata 2021-2027 zostały zgłoszone lub planowane są do zgłoszenia?

  • „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)” -RPO WD
  • „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” – RPO WD
  • „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków południowo zachodniego klastra energii” -RPO WD
  • „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego” – RPO WD
  • My się szkoły nie boimy – wsparcie uczniów SP w Zawidowie w powrocie do szkoły po przerwie związanej z pandemią COVID-19 – RPO WD
  • Cyfrowa gmina – Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Czytaj też: Stwórzmy komunikację autobusową w Zagłębiu Miedziowym!


Zdjęcie tytułowe: Rynek w Zawidowie / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie