Klimat na Dolny ŚląskŚrodowisko

Urzędnicy z Kamiennej Góry odpowiadają ws. inwestycji na zalewie

Kamienna Góra, 18-tysięczne miasto położone między Wałbrzychem a Jelenią Górą, otrzymała  5,7 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich na modernizację infrastruktury wokół zbiornika-zalewu.

Przygotowany został już projekt budowlany, są także zabezpieczone pieniądze na jego realizację. Projekt ma objąć też przebudowę ścieżek rekreacyjnych, zagospodarowanie terenu, budowę amfiteatru oraz remont obiektów mostowych. Zgodnie z założeniami, ma powstać też parking i plac zabaw w okolicach ulicy Leśnej.

Jak zapowiadają urzędnicy, zaplanowana została także budowa filtra biologicznego, który będzie oczyszczał wodę zasilającą zbiornik. Ma zostać zmodernizowany układ zrzutu wody do rzeki Zadrna w okolicach plaży, który ma pomóc w usuwaniu zastoin. Powstanie także dodatkowe ujęcie wody i rurociąg zasilający. Jeszcze w tym roku zostaną ogłoszone przetargi dla wykonawców tych robót.

Chcielibyśmy poznać szczegóły, zwłaszcza w kontekście ekologicznej roli zalewu. Dlatego Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zwróciło się do urzędu miasta w trybie art. 61 Konstytucji oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej z pytaniami. Teraz przedstawiamy odpowiedzi.

Urząd miasta w Kamiennej Górze przesłał nam odpowiedź na nasze pytania, które wnieśliśmy w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Odpowiedzi UM w Kamiennej Górze ws. zalewu

1. Na czym polegać ma inwestycja w zakresie “kompleksowej modernizacji terenu nad kamiennogórskim Zalewem”?

Inwestycja w zakresie kompleksowej modernizacji terenu nad kamiennogórskim Zalewem podzielona jest na trzy etapy realizacji:
1) W zakresie rozwiązań poprawiających funkcjonowanie zbiornika wodnego Zalew w Kamiennej Górze planowana jest budowa przelewu powierzchniowego wraz z rowem (R1) stanowiącego odprowadzalnik wody z projektowanego przelewu powierzchniowego zbiornika do potoku Zadrna, budowa rowu (R2) z dwoma przepustami, łączącego północną i południową część czaszy zbiornika Zalew; budowa drenażu wraz z pięcioma wylotami do czaszy zbiornika zalew, budowa zbiornika retencyjnego (Z1) pełniącego funkcję stawu ekotonowego zasilanego wodami opadowymi, remont istniejącego mnicha piętrząco-upustowego oraz remont umocnień czaszy zbiornika
2 ) W zakresie zagospodarowania terenu wokół zbiornika Zalew planowana jest przebudowa ścieżek rekreacyjnych, budowa amfiteatru, placu zabaw, drewnianych wiat, sztucznej kamiennej rzeki, schodów terenowych, tarasów i placów widokowych, ścian oporowych, przebudowa obiektów mostowych, budowa parkingu samochodowego i ciągów pieszych wraz z infrastrukturą techniczną i niezbędnym zagospodarowaniem terenu
3) W zakresie budowy kompleksu basenów letnich planowana jest budowa kompleksu
basenów obejmujących basen pływacki, basen rekreacyjny z gejzerami i siedziskami, basen z
grotą sztucznej fali i rwącą rzeką, brodzik dla dzieci, budowa zespołu zjeżdżalni przy basenie rekreacyjnym z hamownią, budowa zaplecza technologicznego, budowa nowego budynku obsługi kompleksu basenowego, budowa infrastruktury technicznej do obsługi terenu.

2. Jakie są planowane koszty? Kiedy jest planowane rozpoczęcie i zakończenie prac?

Szacowane koszty planowanych inwestycji to około 35 milionów złotych brutto, dokładny koszt inwestycji będzie możliwy do podania po zakończeniu wykonania wszystkich prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo- kosztorysowych. Rozpoczęcie prac planuje się na rok 2023r., oraz realizowanie ich w kolejnych latach.

3. Czy w sprawie tej inwestycji byli konsultowani eksperci ds. przyrody? Jeśli tak – proszę o podanie ustaleń wraz z danymi ekspertów. Jeśli  nie – czy będą konsultowani?

Planowana inwestycja w zakresie rozwiązań poprawiających funkcjonowanie zbiornika wodnego oraz zakresie zagospodarowania terenu wokół zbiornika należy do przedsięwzięć nie wpływających znacząco na środowisko. W związku z powyższym nie przeprowadzano raportu o środowiskowych uwarunkowaniach i konsultacji z ekspertami ds. przyrody. W przypadku inwestycji związanej z budową kompleksu basenów planowane jest wykonanie zadanie w formule zaprojektuj — wybuduj, wobec czego w obowiązkach Wykonawcy będzie uzyskanie wymaganych przepisami opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i zwolnień, decyzji, zgód wodno-prawnych, a jeśli zajdzie taka konieczność uzyskanie decyzji środowiskowych, raportów oddziaływania na środowisko, operatu wodnoprawnego, decyzji/zgłoszenia wodnoprawne wraz z opracowaniem niezbędnych ekspertyz, opracowań itd.

4. Na czym polegać ma budowa filtra biologicznego? Jaki jest cel inwestycji?

Projektuje się budowę zbiornika retencyjnego (Z1) kopanego pełniącego funkcję stawu ekotonowego zasilanego wodami opadowymi. Zbiornik o powierzchni w obrysie skarp do 600 m2 i maksymalnej głębokości 1.0 m będzie pełnił funkcję oczyszczania wód powierzchniowych wpływających do zbiornika. Zbiornik wyposażony będzie w gabionowe przegrody sedymentacyjne, oraz wydzielone strefy ekotonowe obsadzone roślinnością brzegową. Zaplanowano nasadzenia oraz działania związane z naturalnym, biologicznym oczyszczaniem zgromadzonej wody, aby następnie było możliwe wprowadzenie jej do czaszy zbiornika. Budowa zbiornika związana jest z inwestycją w zakresie rozwiązań poprawiających funkcjonowanie zbiornika wodnego i ma zadanie przechwycić i oczyścić wody opadowe z terenów nad zbiornikiem Zalew.

Fot. tytułowe: Zalew w Kamiennej Górze. Fot. UM Kamienna Góra
Fot. Zalew w Kamiennej Górze. Fot. UM Kamienna Góra

5. Na czym polega planowana modernizacja układu zrzutu wody?

Projektuje się budowę dodatkowego przelewu powierzchniowego zlokalizowanego w północnej części czaszy zbiornika wodnego ZALEW w Kamiennej Górze. Przelew powierzchniowy projektowany jest w formie kaskady o konstrukcji żelbetowej obłożonej kamieniem naturalnym. Projektuje się także budowę rowu otwartego (R1) stanowiącego odprowadzalnik wody z projektowanego przelewu powierzchniowego zbiornika Zalew w Kamiennej Górze do potoku Zadrna. Funkcją dodatkowego przelewu jest poprawa warunków wodnych w czaszy zbiornika, a w szczególności zwiększenie przepływu wód w celu samooczyszczania się wody.

Czytaj też: Wybieram kolej. Pytamy o Kolej Plus na Dolnym Śląsku

 

6. Jaką rolę pełnić będą dodatkowe ujęcie wody i rurociąg zasilający?

W południowej części czaszy zbiornika zlokalizowany jest rurociąg zasilający zbiornik wodą rzeczną z potoku Zadrna. Woda do Zbiornika pobierana jest z potoku Zadrna przy pomocy ujęcia zlokalizowanego przy jazie w km 1+606 jej biegu. Zadanie polegające na przebudowie istniejącego węzła wodnego — jazu stałego z ujęciem wody na rzece Zadrna jest w trakcie realizacji.

7. Czy planowana jest wycinka drzew? Jeśli tak – proszę o wymienienie wszystkich okazów. Czy planowane jest posadzenie nowych drzew?

W zakresie inwestycji związanej z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika Zalew planowana jest wycinka zgodnie z poniższą tabelą inwentaryzacyjną:

(następuje wyliczenie 135 drzew)

W ramach nasadzeń zastępczych planowane jest wykonanie nasadzeń 168 drzew:

  1. Ulmus laevis – wiąz szypułkowy – 9 szt.
  2. Acer pseudoplatanus – klon jawor – 21 szt.
  3. Acer platanoides – klon pospolity – 7 szt.
  4. Crataegus monogyna – głóg jednoszyjkowy – 12 szt.
  5. Betula utilis 'Doorenbos’ – brzoza pożyteczna 'Doorenbos’ – 41 szt.
  6. Quercus robur – dąb szypułkowy – 18 szt.
  7. Tilia cordata – lipa drobnolistna – 28 szt.
  8. Sorbus aucuparia – jarząb pospolity – 17 szt.
  9. Sorbus aria 'Magnifica’ – jarząb mączny 'Magnifica’ – 15 szt.

W odniesieniu do zadań związanych z wprowadzeniem rozwiązań poprawiających funkcjonowanie zbiornika wodnego oraz związanych z budową kompleksu basenów przewiduje się wykonanie wycinki drzew w zakresie niezbędnych do prawidłowego wykonania planowanych obiektów budowlanych. Wskazanie ilości drzew przeznaczonych do wycinki będzie możliwe po zakończeniu opracowania dokumentacji projektowo —kosztorysowej.

8. Czy planowana jest budowa dróg rowerowych? Jeśli nie – czy zostały uwzględnione potrzeby rowerzystów? Jeśli tak – z jakiej nawierzchni?

W ramach zadania związanego z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika dla zapewnienia komunikacji pieszej zaprojektowane chodniki i ciągi pieszo – rowerowe. Nawierzchnie pieszo-rowerowe zaprojektowano z kruszywa mineralnego zagęszczonego mechanicznie, ograniczone obrzeżami betonowymi. Szerokość ścieżek pieszych kształtuje się w przedziale 2.0-2,6m. Spadek nawierzchni ścieżek zaprojektowano z pochyleniem 0.5-2,0%. Lokalnie zaprojektowano również chodniki dla pieszych z kostki betonowej.

9. Kiedy zostanie ogłoszony przetarg na prace?

Przetarg na zaprojektowanie i budowę kompleksu basenów został ogłoszony w październiku 2022r. Pozostałe przetargi będą ogłaszane po zakończeniu opracowywania dokumentacji projektowo- kosztorysowych oraz po uzyskaniu stosownych pozwoleń.

10. Czy w sprawie inwestycji zorganizowano lub planowane są konsultacje społeczne?

W trakcie niniejszych inwestycji nie były przeprowadzane i nie są planowane konsultacje społeczne.


Fot. tytułowe: Zalew w Kamiennej Górze. Fot. UM Kamienna Góra


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie