KomunikacjaTramwaje i kolej dla klimatuWrocław Lipa PiotrowskaWrocław Osobowice-RędzinWybieram kolej

Trudny dojazd rowerem do stacji Wrocław Osobowice. To trzeba zmienić!

Urząd Miejski Wrocławia otrzymał wniosek o zaprojektowanie i wykonanie dojazdu z drogi rowerowej w ul. Pełczyńskiej w kierunku stacji Wrocław Osobowice. 

Wniosek stworzyło Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Czytaj też: Kolej Dużych Prędkości Wrocław/Poznań-Łódź-Warszawa. Kluczowa inwestycja dla Polski

Brak dojazdu rowerem do stacji

Obecnie, mimo że wzdłuż ul. Pełczyńskiej istnieje droga rowerowa, nie jest możliwy bezpośredni zjazd w kierunku stacji Wrocław Osobowice oraz parkingu Park and Ride, co utrudnia dostanie się rowerem w miejsce przesiadki na pociąg. Należałoby zaprojektować nowy zjazd oraz odpowiednie oznakowanie.

Ul. Obornicka - okolice stacji Wrocław Osobowice
Ul. Pełczyńska – okolice stacji Wrocław Osobowice / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Należy zwrócić uwagę, że przy stacji kolejowej Wrocław Osobowice znajduje się stacja Wrocławskiego Roweru Miejskiego, a zatem brak bezpośredniego dojazdu utrudnia korzystanie również z transportu publicznego.

Ul. Obornicka - okolice stacji Wrocław Osobowice - stacja Wrocławskiego Roweru Miejskiego
Ul. Pełczyńska – okolice stacji Wrocław Osobowice – stacja Wrocławskiego Roweru Miejskiego / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Czytaj też: Strefa Czystego Transportu dla zdrowia wrocławian. Potrzebny ambitny wariant

Lipa Piotrowska czeka na dojazd pociągiem

Należy się spodziewać, że w najbliższej perspektywie powróci wspólny bilet na wrocławski transport publiczny i transport kolejowy w granicach miasta, a tym samym znowu atrakcyjne stanie się przesiadanie na kolej. Stacja Wrocław Osobowice jest najbliższym przystankiem dla mieszkańców osiedla Lipa Piotrowska, które jest oddalone od centrum, a zysk czasowy w przypadku dojazdu pociągiem może być bardzo duży. Należy też spodziewać się rozwoju połączeń kolei miejskiej i aglomeracyjnej.

Ul. Obornicka - okolice stacji Wrocław Osobowice
Ul. Pełczyńska – okolice stacji Wrocław Osobowice / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Uważamy, że organizacja ruchu powinna premiować zachowania multimodalne, zwłaszcza polegające na łączeniu dwóch ekologicznych środków transportu, którymi są: pociągi (na tej trasie w całości elektryczne) i rowery.

Czytaj też: Wrocław potrzebuje metropolii dla stworzenia kolei aglomeracyjnej. Petycja do Senatu

Dokumenty miejskie za powiązaniem kolei i rowerów

Działanie polegające na wyznaczeniu nowego przejazdu i zjazdu rowerowego będzie w pełni zgodne z zapisami obowiązującej Wrocławskiej Polityki Mobilności (Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XLVIII/1169/13 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie Wrocławskiej polityki mobilności), która przewiduje m.in. następujące cele:

 • kształtowanie istniejących oraz planowanie nowych struktur miejskich w sposób zapewniający dobrą dostępność transportu zbiorowego oraz przyjazny pieszym, rowerzystom i osobom o ograniczonej sprawności (str. 6)
 • zachęcanie do odbywania podróży w mieście środkami transportu niesamochodowego (str. 6)
 • zintegrowanie funkcjonalne i przestrzenne transportu zbiorowego z systemem transportu rowerowego i samochodowego, w szczególności w zakresie stworzenia systemu parkingów Park&Ride (Parkuj i Jedź) i Bike&Ride (Parkuj rower i Jedź) (str. 7)
 • projektowanie inwestycji transportowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu, w szczególności pieszym i rowerzystom (str. 8)
 • rozwijanie systemu transportowego bez barier dla ruchu rowerowego (str. 9)
 • rozwijanie sieci parkingów rowerowych, w tym przesiadkowych Bike&Ride (Parkuj rower i Jedź)  (str. 9)
 • rozwijanie systemu wypożyczalni rowerów  (str. 9)
 • działania zwiększające liczbę podróży w mieście realizowanych transportem zbiorowym, rowerem lub pieszo (str. 14)
Ul. Obornicka - okolice stacji Wrocław Osobowice - parking park and ride
Ul. Pełczyńska – okolice stacji Wrocław Osobowice – parking park and ride / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia (Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr VIII/194/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia”) przewiduje natomiast m.in., że:

 • “W obszarach położonych peryferyjnie z rozproszoną zabudową, niezbędne jest zapewnienie sprawnych powiązań drogowych i rowerowych do węzłów przesiadkowych.” (str. 18)
 • “Planowanie przestrzenne to także pierwszy krok do tworzenia optymalnych lokalizacji celów podróży, ustalania standardów przestrzeni publicznych, tworzenia powiązań rowerowych i pieszych oraz wyznaczania korytarzy umożliwiających zorganizowanie szybkich dojść pieszych do przystanków komunikacji zbiorowej” (str. 21)
 • 2.4.1. Likwidacja luk w systemie tras rowerowych Realizacja zadań inwestycyjnych polegających na łączeniu sieci rowerowej w spójny system (str. 26)
 • 5.1.1. Rozwój kolei aglomeracyjnej z nowymi miejscami przystankowymi w granicach miasta Współpraca z PKP PLK w zakresie ustalania standardów użytkowych infrastruktury kolejowej, pozwalających na zwiększenie dostępności systemu kolejowego (str. 35)
 • 5.1.3. Spójny system węzłów o funkcji przesiadkowej w obszarze funkcjonalnym Tworzenie porozumień w zakresie wspierania tworzenia węzłów przesiadkowych w obszarze aglomeracji. Dobrze zorganizowane miejsca przesiadkowe stworzą warunki dla zmiany zachowań komunikacyjnych i wyboru bardziej zrównoważonych środków transportu. Powodzenie tych działań musi być wsparte dobrym przekazem informacyjnym oraz stworzeniem oferty konkurencyjnej czasowo dla podróży samochodem (str. 35)

Również polityka rowerowa Wrocławia (Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr LV/1688/10 z dnia  14 października 2010  r. w sprawie polityki rowerowej Wrocławia) przewiduje, że:

 • rozwój sieci tras rowerowych tak, by tworzyły spójną sieć (str. 5)
 • zmiany w organizacji ruchu pod kątem udogodnień dla ruchu rowerowego  (str. 5)
 • nadanie transportowi rowerowemu tego samego priorytetowego znaczenia, co środkom transportu zbiorowego (str. 7)
 • planowaniu i realizacji infrastruktury rowerowej, równolegle z realizacjami infrastruktury transportowej miasta (str. 7)

Czytaj też: Tramwaj na Popowice. Dobra inwestycja, gorzej z układem linii


Fot tytułowe –  Ul. Pełczyńska – okolice stacji Wrocław Osobowice / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie zachęca mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie