Aglomeracja WrocławskaKlimat na Dolny ŚląskŚrodowisko

Ziębice chcą wiatraków, Miękinia nie i stawia na fotowoltaikę

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny zajmuje się m.in. planowaniem przestrzennym i ochroną klimatu.

8 lutego 2023 r. Sejm uchwalił zmianę ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Zgodnie z projektem to gminy mogą zdecydować o uchyleniu tzw. zasady 10H czyli dziesięciokrotnej odległości wiatraka od zabudowań w konkretnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj też: Zgorzelec nie ma polityki pieszej. I nie ma dialogu z niepełnosprawnymi w jej sprawie

Nowa ustawa o energetyce wiatrowej

W trakcie prac sejmowych proponowana odległość od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej została zmieniona z pierwotnych rządowych 500 metrów na 700 metrów, co zaakceptował Sejm mimo sprzeciwu Senatu.

– Głównym celem ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw jest wykorzystanie krajowego potencjału krajowej lądowej energetyki wiatrowej i doprowadzenie do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE), zgodnie z celami wyznaczanymi m.in. przez Politykę Energetyczną Państwa do 2040 r. Celem dokonywanej zmiany przepisów jest ułatwienie możliwości realizacji inwestycji w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych w gminach, które wyrażają wolę lokowania takiej infrastruktury, przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa eksploatacji oraz zapewnienia pełnej informacji o planowanej inwestycji dla mieszkańców okolicznych terenów – przekonywał rząd.

– Rozwój energetyki wiatrowej na lądzie, poprzez umożliwienie jej rozwoju na rzecz realizacji przez Polskę celów związanych z udziałem OZE w produkcji energii elektrycznej do 2030 r. oraz obniżaniem emisyjności gospodarki i energetyki, może jednocześnie przynieść istotny impuls dla rozwoju gospodarczego, rozwoju branży OZE oraz sektorów związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi oraz sektorem energetycznym  – stwierdziła Rada Ministrów.

Czytaj też: Stwórzmy komunikację autobusową w Zagłębiu Miedziowym!

Pytanie o wiatraki na Dolnym Śląsku

Chcielibyśmy dowiedzieć się, czy dolnośląskie gminy skorzystają z planowanych przepisów. Dlatego Towarzystwo Benderowskie w trybie dostępu do informacji publicznej zapytało urzędy miast Miękinia i Ziębice o plany. Oto pytania, które zadaliśmy:

 1. Czy w Państwa gminie istnieje dokument dotyczący odnawialnych źródeł energii? Proszę o podanie adresu publikacji i strony w dokumencie.
 2. Czy planowane są zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które umożliwią lokalizowanie elektrowni wiatrowych zgodnie z tzw. zasadą 700 metrów?
 3. Jeśli odpowiedź na pytanie 2 jest negatywna – dlaczego?
 4. Jeśli odpowiedź na pytanie 2 jest pozytywna – jakich obszarów będzie to dotyczyć?
 5. Jeśli nie da się odpowiedzieć na pytanie 2 w obecnym czasie – jakie analizy zostaną wykonane lub inne czynności podjęte przed decyzją?
 6. Czy planowane są konsultacje publiczne lub inna forma partycypacji publicznej w decyzjach, o których mowa w pytaniu 2?
 7. Czy gmina w ostatnich 5 latach podejmowała działania z zakresu odnawialnych źródeł energii (nie tylko wiatrowej) lub planuje takie działania? Proszę o wymienienie działań wraz z datami realizacji i kwotami.
 8. Czy gmina planuje skorzystanie z funduszy europejskich na odnawialne źródła energii?

Czytaj też: Wybieram kolej. Chocianów ma pociąg, ale nie myśli o autobusach dojazdowych

Miękinia: wolimy fotowoltaikę

W imieniu Miękini odpisał burmistrz, który stwierdził m.in., że niemożliwa jest lokalizacja wiatraków z uwagi na gęstość zabudowy.

W odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 16.02.2023 r. (data wpływu 17.02.2023 r.) uprzejmie informuję, że powierzchnia gminy Miękinia pokryta jest w 71% obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które są ogólnodostępne w systemie informacji przestrzennej pod adresem.

Zgodnie z zapisami obowiązujących dokumentów planistycznych w tut. Gminie można lokalizować odnawialne źródła energii o mocy powyżej 100kW na terenie objętym:

 • Uchwałą nr XXIV/294/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabór Wielki — fotowoltaika” w gminie Miękinia,
 • Uchwałą nr XXIV/293/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Białków —fotowoltaika” w gminie Miękinia
 • oraz na terenach aktywności gospodarczej/przemysłowych w planach uchwalonych przed dniem 25 września 2010 r. jak i również po wskazanym terminie.

Natomiast Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w bieżącym roku budżetowym, przygotuje uchwałę intencyjną w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia, której celem będzie wprowadzenie nowych terenów z zakresu odnawialnych źródłem energii – ogniwa fotowoltaiczne, z pominięciem elektrowni wiatrowych.

Ze względu na gęstość zabudowy mieszkaniowej na terenie Gminy Miękinia (41 miejscowości), obszary Natura 2000, strefy ochrony krajobrazu, a także z uwagi na zapisy obowiązującego Studium, lokalizowanie elektrowni wiatrowych jest niemożliwe.

Gmina Miękinia zrealizowała następujące inwestycje przy wsparciu odnawialnych źródeł energii:

 • w latach 28.12.2018r. — 13.12.2019r. budowa świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką w miejscowości Wilkszyn (fotowoltaika 54.000 netto, źródło ciepła i chłodu 70.000 netto),
 • w latach 04.06.2020r. — 30.08.2021r. budowa demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej w Miękini (fotowoltaika 130.000 netto, źródło ciepła — pompa gruntowa 451163.00).

Mając na celu rozwój gminy Miękinia tut. Urząd planuje skorzystać z funduszy europejskich na odnawialne źródła energii tj.:

 • Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027,
 • Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat i środowisko.

Czytaj też: Kowary wyjaśniają, co zrobiły dla adaptacji do zmian klimatu

Ziębice: Planujemy zmianę studium pod wiatraki

Z odpowiedzi z urzędu miasta w Ziębicach wynika mocno pozytywny stosunek do rozwoju energetyki wiatrowej.

1. Czy w Państwa gminie istnieje dokument dotyczący odnawialnych źródeł energii? Proszę o podanie adresu publikacji i strony w dokumencie.

Dokumenty planistyczne obowiązujące na terenie gminy Ziębice uwzględniają możliwość lokalizacji OZE. Dopuszczają lokalizację OZE związanych z energią słoneczną. Dokumentem tym jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Ziębice oraz plan miejscowy w rejonie Rososznicy, Czerńczyc i Krzelkowa – dokumenty są dostępne pod linkiem.

Ratusz w Ziębicach

Ratusz w Ziębicach / Jacek Halicki / CC-BY-SA 4.0

2. Czy planowane są zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które umożliwią lokalizowanie elektrowni wiatrowych zgodnie z tzw. zasadą 700 metrów?

Gmina planuje dokonać zmiany Studium, która m.in. uwzględni lokalizowanie elektrowni wiatrowych zgodnie z tzw. zasadą 700 metrów, oczywiście w przypadku gdy lokalizacja w odległości 700 m będzie umożliwiona przepisami prawa.

4. Jeśli odpowiedź na pytanie 2 jest pozytywna — jakich obszarów będzie to dotyczyć?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren całej gminy

6. Czy planowane są konsultacje publiczne lub inna forma partycypacji publicznej w decyzjach, o których mowa w pytaniu 2?

Konsultacje społeczne wynikają z procedury przeprowadzania zmiany Studium. Partycypacja społeczna jest jednym z elementów tworzenia dokumentów planistycznych

7. Czy gmina w ostatnich 5 latach podejmowała działania z zakresu odnawialnych źródeł energii (nie tylko wiatrowej) lub planuje takie działania? Proszę o wymienienie działań wraz z datami realizacji i kwotami.

Tak Gmina podejmowała działania z zakresu odnawilanych źródeł energii w następujących zadaniach: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Henrykowie — w zakres zadania wchodzi montaż fotowoltaiki — zadanie w trakcie realizacji (2022-2023) wartość zadania 7 104 052,97 zł, Budowa hali sportowo — widowiskowej — w zakres zadania wchodzi montaż fotowoltaiki — zadanie w trakcie realizacji (2022-2024) wartośc zadania 42 296 700 zł

8. Czy gmina planuje skorzystanie z funduszy europejskich na odnawialne źródła energii? 

Na chwilę obecną Organ nie jest w stanie udzielić takiej odpowiedzi.

Czytaj też: RAPORT HIPERMIASTA: Transport publiczny na Dolnym Śląsku wymaga poprawy


Zdjęcie tytułowe: Wiatraki nad Zgorzelcem / qbanez / CC-BY 3.0


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie