KarkonoszeKlimat na Dolny ŚląskŚrodowisko

Kowary wyjaśniają, co zrobiły dla adaptacji do zmian klimatu

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny zajmuje się m.in. adaptacją do zmian klimatu.

Czytaj też: Stwórzmy komunikację autobusową w Zagłębiu Miedziowym!

Plan adaptacji w Kowarach – po co?

W 2020 r. Rada Miejska w Kowarach przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji do zmian klimatu Gminy Miejskiej Kowary do roku 2030″. Autorzy planu to Irena Krukowska Szopa,. radca prawny Hubert Schwarz, dr Sylwia Horska-Schwarz.

Jak wskazują autorzy, do negatywnych skutków zmian klimatu należy zaliczyć m.in. wzrost częstotliwości procesów ekstremalnych: susze, powodzie; deficyt zasobów wody pitnej; pogorszenie jakości powietrza; obniżenie poziomu i pogorszenie stanu wód powierzchniowych; zmiana długości okresu wegetacyjnego; spadek bioróżnorodności i wymieranie gatunków; zmiana struktury zbiorowisk roślinnych – gatunki inwazyjne; przesunięcie pięter roślinnych w górach, wymieranie lasów iglastych.

W ramach celów znalazły się m.in. opracowanie narzędzi wdrażania błękitno-zielonej infrastruktury dla różnych grup docelowych, tworzenie nowych i zrewitalizowanych miejskich publicznych terenów zieleni urządzonej, tworzenie terenów zieleni urządzonej z elementami błękitno-zielonej infrastruktury w terenach zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności, nasadzenia drzew w celu zacienienia placów zabaw w stosunku do ogólnej liczby placów zabaw w mieście, działania w kierunki zmniejszenia poboru sieciowej wody do podlewania roślinności w przestrzeniach publicznych, zwiększenie ilości pasów drogowych z nowymi nasadzeniami zieleni i miejscową retencją wód.

W planach jest też tworzenie tras rowerowych, promowanie transportu rowerowego w mieście i tworzenia wypożyczalni rowerów czy podejmowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w których ustalenia zapewniają zachowanie systemu przewietrzania miasta w stosunku do wszystkich wydanych decyzji.

Czytaj też: Dolny Śląsk na rowery! Raport Hipermiasta o polityce rowerowej

Informacja publiczna. Odpowiedzi od urzędu w Kowarach

Chcielibyśmy dowiedzieć się, czy plany zostały zrealizowane. Dlatego Towarzystwo Benderowskie w trybie dostępu do informacji publicznej zapytało urząd miasta w Kowarach o szereg inwestycji.

Przedstawiamy pytania wraz z odpowiedziami. Informację stworzyły Magdalena Kwiatkowska (specjalista ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej) oraz Agnieszka Kolaszt (specjalista ds. funduszy pomocowych i rozwoju), a udostępniła Żaneta Waligóra (podinspektor ds. organizacyjnych i zarządzania informacją).

Czy został wykonany remont przepływowego zbiornika retencyjnego „Kowary” na potoku Bystra w Kowarach w celu zwiększenia jego retencji i bioretencji? Czy został stworzony program bioretencji? Czy zrealizowana została przebudowa i zagospodarowanie ścieżki pieszej na cele rekreacyjno-edukacyjnej? Jeśli nie – czy są plany wykonania tych inwestycji?

W chwili obecnej trwa remont zbiornika retencyjnego „Kowary” na potoku Bystra w Kowarach. Wykonanie przebudowy i zagospodarowania ścieżki pieszej na cele rekreacyjno-edukacyjnej będzie kolejnym etapem w realizacji tegoż zadania.

Czytaj też: Raport Hipermiasta: Planowanie transportu na Dolnym Śląsku musi uwzględnić i kolej i autobusy

2. Czy zostało wykonane stworzenie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących ZSO przy ul. Szkolna 1 – miejsca edukacji pod chmurką?

Trwają prace nad przygotowaniem przetargu na to zadanie.

3. Czy zostało wykonane stworzenie plenerowego miejsca edukacyjnego – Magiczny Ogród – II etap? Czy planowane są kolejne etapy?

Trwają prace nad przygotowaniem przetargu na to zadanie.

Zdjęcie tytułowe: Kowary / Danuta B. / Fotopolska.eu/ CC-BY-SA 3.0
Kowary / Danuta B. / Fotopolska.eu/ CC-BY-SA 3.0

4. Ile nasadzeń wykonano w mieście w latach 2020-2022? Ile planuje się wykonać w 2023-2024 r.? Prosimy o podanie sztuk drzew i powierzchni zieleni.

W latach 2020-2022 wykonano 80 nasadzeń. Łączna powierzchnia utworzonych bądź zrewitalizowanych terenów zieleni planowana do realizacji w latach 2023-2024 to 10,55 hektara, około 145 szt. drzew.

Czytaj też: Dopytujemy o transport publiczny w Bolesławcu. Co z funduszami UE?

5. Czy został zrealizowany zakup zbiorników na wodę deszczową i ich montaż do rynien budynków? Ile sztuk podłączono?

Zakup zbiorników na wodę deszczową został zrealizowany. Podłączonych zostało 200 zbiorników na wodę deszczową.

6. Czy został zrealizowany zakup ogrodów deszczowych i ich montaż do rynien budynków? Ile ogrodów podłączono?

Został wyłoniony Wykonawca tego zadania. Podłączonych zostanie 100 ogrodów deszczowych.

7. Czy wykonany został a.) montaż fontanny II etap w parku rekreacji rodzinnej b.) system zraszania boiska trawistego do gry w piłkę nożną przy ul. Karkonoskiej

Trwają prace nad przygotowaniem przetargu na te zadania.

8. Czy zrealizowana została a.) przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Matejki – III etap? B.) Przebudowa parkingu i chodnika pieszego przy ul. Karkonoskiej przy parku rekreacji rodzinnej c.) przebudowa parkingów i chodników pieszych przy ul. Ogrodowej?

a.-b. Inwestycja nie została jeszcze wykonana. c. Inwestycja jest realizowana.

Czytaj też: Dolny Śląsk na rowery! Raport Hipermiasta o polityce rowerowej

9. Czy planowane są inne odsklepienia powierzchni zasklepionych asfaltem /betonem i tworzenie powierzchni przepuszczalnych? Jeśli tak – w jakich lokalizacjach? Jeśli nie – dlaczego?

Tak, w ramach realizacji projektu „ Zielono-Niebieskie Kowary” planowane są odsklepienia:

  • odsklepianie części elementów betonowych istniejącej ścieżki -powierzchnia odsklepienia 130m2 w ramach  zadania dot. rewitalizacji terenów zieleni, przywrócenie właściwego stanu obszaru zdegradowanego z uwzględnieniem funkcji retencyjnej: „Przebudowa i zagospodarowanie ścieżki pieszej na cele rekreacyjno-edukacyjne przy zbiorniku retencyjnym „Kowary” na potoku Bystra w Kowarach”
  • odsklepienie powierzchni betonowej – 6m2 w ramach zadania dot. rewitalizacji terenów zieleni, przywrócenie właściwego stanu obszaru zdegradowanego z zastosowaniem systemu nawadniania terenu- Stworzenie plenerowego miejsca edukacyjnego – Magiczny Ogród – II etap przy ul. Górniczej 1 w Kowarach,.

10. Ile zielonych ścian stworzono i jakie są plany?

W trakcie realizacji projektu „ Zielono-Niebieskie Kowary” powstaną 3 ściany zieleni.

11. Czy został wykonany system ładowania komórek z wykorzystaniem fotowoltaiki?

Zadanie nie zostało jeszcze wykonane.

12. Czy działa Zielony Monitoring i czy zostały zamontowane budki dla ptaków (w jakiej wielkości)?

Zadanie nie zostało jeszcze wykonane.

13. Jaki jest stan realizacji projektu „Projekt intermodalnych przystanków i zielonych przystanków w Gminie Kowary”?

Złożono propozycję projektową dot. realizacji projektu „Przystanek Kowary. Przebudowa ulicy Dworcowej wraz z okolicą byłego dworca PKP”. „Zielone Przystanki” powstaną w ramach realizacji projektu „ Zielono-Niebieskie Kowary”. Trwają prace nad przygotowaniem przetargu dot. tego zadania.

14. Jaki jest stan realizacji projektu „Bezpieczny Rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary (zintegrowany projekt międzygminny)”? Jakie drogi rowerowe zostały wybudowane lub są planowane do budowy?

Projekt nie został jeszcze zrealizowany. Planowana jest budowa ciągu rowerowego z centrum miasta wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 366 i drugiej góra od Jedlinek w kierunku Karpacza oraz ul. Borusiaka, Dworcowej i Wojska Polskiego w kierunku Wojkowa.

Czytaj też: RAPORT HIPERMIASTA: Transport publiczny na Dolnym Śląsku wymaga poprawy

15. Czy został wykonany a.) projekt „Zielone lampy – z zastosowaniem OZE w Gminie Kowary” b.) farma fotowoltaiczna w gminie Kowary?

  • „Zielone lampy z zastosowaniem OZE w Gminie Kowary” nie zostały jeszcze zamontowane.
  • Farmy fotowoltaiczne w Kowarach zostały zamontowane przy budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej nr 1, Miejskiego Ośrodka Kultury, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach oraz na budynku Miejskiej Służby Ratowniczej.

16. Czy działają lub są planowane a.) Ośrodek Praktycznej Edukacji Ekologicznej i Ekorozwoju b.) Żywe Muzeum Tradycji Kulturowych Regionu?

  • Ośrodek Praktycznej Edukacji Ekologicznej i Ekorozwoju na tą chwilę jeszcze nie działa.
  • Żywe Muzeum Tradycji Kulturowych Regionu na tą chwilę jeszcze nie działa.

17. Jakie działania edukacyjne z opisanych w planie (str. 168-169) wykonano, a jakich nie?

Na tę chwilę nie przeprowadzono jeszcze żadnego z zaplanowanych działań edukacyjnych.

18. Czy została wykonana ocena postępu realizacji planu? Proszę o przesłanie arkuszy.

Na tą chwilę nie została jeszcze wykonana taka ocena.

19. Jakie projekty związane z adaptacją do zmian klimatu zostały zgłoszone do Funduszy Europejskich na lata 2021-2027?

  • „Zielono-Niebieskie Kowary”,
  • „Termomodernizacja Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach”.
  • Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastra Energii.

Czytaj też: Czy Zawidów realizuje swój plan na zielone miasto?


Fot tytułowe – Kowary – widok ze Śnieżki / Pogribow / CC-BY-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu  „Klimat na Dolny Śląsk”  realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie