Klimat na Dolny ŚląskKomunikacjaZachód Dolnego Śląska

Dopytujemy o transport publiczny w Bolesławcu. Co z funduszami UE?

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny zajmuje się m.in. transportem publicznym.

Czytaj też: Po naszych wnioskach: powiat milicki będzie miał transport zbiorowy. Walczymy o więcej!

Bezpłatny transport w Bolesławcu

Bolesławiec liczy sobie ponad 38 tys. mieszkańców i jest ósmym największym miastem województwa dolnośląskiego. W Bolesławcu działa transport publiczny, obsługiwany przez spółkę MZK Bolesławiec. Od 23 czerwca 2018 r. transport w mieście jest bezpłatny.

– Od pierwszego dnia wakacji (od soboty, 23 czerwca) zaplanowaliśmy wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej. Mogą z niej korzystać wszyscy pasażerowie autobusów MZK na terenie Bolesławca – zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji na terenie miasta jest kolejnym elementem poprawy jakości powietrza na terenie miasta poprzez graniczenie niskiej emisji. W celu skutecznego ograniczenia ruchu samochodów indywidualnych zachęcamy kierowców samochodów osobowych, aby w miarę możliwości,  korzystali z transportu zbiorowego. Wierzę, że nowoczesne autobusy i bezpłatna komunikacja zmobilizuje większą liczbę osób do korzystania z transportu publicznego, bo naprawdę warto zadbać o czyste powietrze dla nas, naszych dzieci i dla przyszłych pokoleń – mówił prezydent Bolesławca Piotr Roman.

Czytaj też: Samorząd Lubina uwzględnił częściowo nasze uwagi do planu zagospodarowania

Strategia rozwoju transportu w Bolesławcu

Rada miejska Bolesławca przyjęła – podobnie jak inne gminy z obszaru b. województwa jeleniogórskiego i wałbrzyskiego dokument o nazwie „Strategia Rozwoju Sudety 2030„.

Strategia rozwoju Sudetów przewiduje m.in., że „W celu stworzenia spójnej polityki przestrzennej gmin subregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego niezbędne jest podjęcie zintegrowanych, systemowych działań w zakresie transportu oraz optymalizacji rozmieszczenia podstawowych funkcji w ramach całego obszaru Porozumienia Sudety 2030.”. Jako słabą stronę określono tam „regres transportu zbiorowego, zwłaszcza publicznego”.

W celach Strategii Rozwoju Sudety 2030 przyjęto m.in. „Rozwój transportu publicznego (aglomeracyjnego, integrującego region), na który składają się cztery działania: Stworzenie pilotażowych programów komunikacji publicznej (gminnych, powiatowych). Wykreowanie i popularyzacja dobrych praktyk w tym zakresie, stworzenie, w wyniku współpracy JST, aglomeracyjnych zintegrowanych systemów komunikacji publicznej (autobusowej i kolejowej), stworzenie rozwiązań organizacyjno-finansowych zapobiegających wykluczeniu komunikacyjnemu obszarów peryferyjnych, a także stworzenie, na bazie współpracy JST z przedsiębiorcami, zbiorowych systemów dojazdów do pracy.”

Strategia jest zgodna ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, która przewiduje „Rozwój zintegrowanych subregionalnych systemów transportu publicznego oraz zwiększenie dostępności transportowej poprze wsparcie efektywnego i optymalnego czasu przejazdu w ośrodkach regionalnych i subregionalnych”.

Czytaj też: Apelujemy do Dzierżoniowa, by przygotował plan adaptacji do zmian klimatu

Pierwsze pytania Towarzystwa Benderowskiego do Bolesławca

Towarzystwo Benderowskie w trybie dostępu do informacji publicznej zapytało urząd miasta o szczegóły. Przedstawiamy odpowiedzi z 17 października 2022 r.

1. Jakie obowiązujące już dokumenty dotyczą rozwoju transportu publicznego w Bolesławcu? Czy Miasto Bolesławiec planuje sporządzić również SUMP – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej?

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

2. Czy były organizowane konsultacje społeczne w sprawie transportu publicznego w Bolesławcu? Jeśli tak – jakie były ich wyniki? Czy są plany na zorganizowanie takich konsultacji?

Nie były.

3. Czy są plany zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów lub zmiany ich tras?

W chwili obecnej nie ma takich planów.

4. Czy wykonywano badania, ankiety lub inne rodzaje analiz dotyczące transportu publicznego? Jeśli tak, proszę o ich przesłanie. Czy są plany na dalsze analizy tego typu?

Nie wykonywano.

5. Czy w ostatnich 5 latach wpłynęły do UM wnioski, skargi lub petycje, związane z transportem publicznym? Ile ich było i czego dotyczyły?

W 2022 roku wpłynęła 1 petycja dot. umożliwienia bez przesiadkowego dojazdu do cmentarza przy ul.  Śluzowej i do przychodni przyszpitalnych przy ul. Jeleniogórskiej.

Ponadto wpływały do Urzędu pisma dot. zwiększenia ilości kursów autobusów, zmiany trasy i rozkładu jazdy autobusów, przywrócenia zlikwidowanego przystanku czy zainstalowania nowego, rozszerzenia zakresu wykonywanych kursów na ościenne miejscowości oraz wniosek o nadanie nazwy przystankowi.

Rynek w Bolesławcu
Rynek w Bolesławcu / CC-BY-NC-SA 4.0.

Czytaj też: Stwórzmy komunikację autobusową w Zagłębiu Miedziowym!

6. Czy Miasto Bolesławiec przygotowuje projekty dotyczące transportu publicznego, które mogłoby zgłosić do funduszy europejskich (Krajowy Plan Odbudowy, Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska)? Jeśli tak, proszę o ich wymienienie wraz z opisem. Jeśli nie, to czy będzie rozważać przygotowanie takich projektów?

 „Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec” 

1. Plan: 2 644 500,00 zł ogółem, w tym: 1  007 000,00 zł – środki własne, 1 637 500,00 zł dofinansowanie z NFOŚiGW.mZadanie realizowane w latach 2020-2023. Zadanie obejmuje zakup autobusu zeroemisyjnego, napędzanego wyłącznie silnikiem elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. punktem ładowania.

W dniu 04.08.2021 r. została podpisana umowa o  dofinansowanie w formie dotacji w ramach  programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I).  Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie . Planowany koszt przedsięwzięcia: zakup autobusu: 2 460 000,00 zł brutto; budowa stacji ładowania: 184   500,00 zł brutto. Dofinansowanie w kwocie 1 637 500,00 zł.

2. Plan: 2 890 500,00 zł ogółem, w tym: 1  020 500,00 zł – środki własne, 1 770 000,00 zł dofinansowanie z NFOŚiGW, 100 000 zł pożyczka z NFOŚiGW.  Zadanie obejmuje zakup autobusu zeroemisyjnego, napędzanego wyłącznie silnikiem elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. punktem ładowania. W dniu 08.11.2022 r. planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki w ramach programu priorytetowego nr 6.3 „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny”. Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie . Planowany koszt przedsięwzięcia:   zakup autobusu: 2 644 500,00 zł brutto; budowa stacji ładowania: 246 000,00 zł brutto.

7. Czy Miasto Bolesławiec planuje poszerzenie współpracy dotyczącej transportu publicznego z innymi samorządami?

Nie planuje.

8. Jakie inne inicjatywy z zakresu transportu publicznego są przygotowywane lub rozważane?

Rozwój floty autobusów elektrycznych.

Czytaj też: Dolny Śląsk na rowery! Raport Hipermiasta o polityce rowerowej

Drugi zestaw pytań do Bolesławca.

W związku z tym, że odpowiedź na nasz poprzedni wniosek z dnia 4 października była niekonkretna i/lub niekompletna, wnoszę o udzielenie informacji publicznej w zakresie odpowiedzi na kolejne pytania.

1. Czy Miasto Bolesławiec planuje sporządzić również SUMP – Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej? Na to pytanie nie było odpowiedzi.

 Miasto opracowuje Program Gospodarki Niskoemisyjnej zawierający element Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

2. Dlaczego nie było konsultacji społecznych w sprawie transportu w Bolesławcu? Czy są plany na zorganizowanie takich konsultacji?

Nie ma takiego obowiązku.

Rynek w Bolesławcu
Rynek w Bolesławcu / CC-BY-NC-SA 4.0.

3. Z jakich powodów nie wykonywano badań, analiz dotyczących transportu publicznego? Czy będą wykonywane w przyszłości?

 Ostatnia analiza systemu komunikacji miejskiej w Bolesławcu odbyła się  w październiku 2018 roku. Analizę przeprowadziła firma zewnętrzna.                                                                        

1) Badania wielkości popytu we wszystkich kursach na liniach MZK w Bolesławcu Sp. z o. o. – w dniu powszednim, w sobotę, w niedzielę.                                                                                     

2) Edycja wyników badań wielkości popytu do specjalnie przygotowanych elektronicznych arkuszy kalkulacyjnych.                                                                                                                       

3)  Przetworzenie danych z przeprowadzonych badań marketingowych.                                              

4) Opracowanie wielkości popytu na usługi komunikacji miejskiej w Bolesławcu, zawierające: ocenę ekspercką, ocenę efektywności eksploatacyjnej poszczególnych linii, propozycje zmian w ofercie przewozowej – wytyczne do konstrukcji rozkładów jazdy, komplet gotowych rozkładów jazdy.

Po tej analizie od 1 maja 2019 r. wprowadzono zaktualizowany rozkład jazdy. Bieżące korekty wykonywane są przez MZK. W przyszłości dopuszcza się wykonanie badań.

Czytaj też: RAPORT HIPERMIASTA: Transport publiczny na Dolnym Śląsku wymaga poprawy

4. Odnośnie „pism dot. zwiększenia ilości kursów autobusów, zmiany trasy i rozkładu jazdy autobusów, przywrócenia zlikwidowanego przystanku czy zainstalowania nowego, rozszerzenia zakresu wykonywanych kursów na ościenne miejscowości oraz wniosek o nadanie nazwy przystankowi.” – jakie były odpowiedzi na te pisma, czy zostały rozpatrzone pozytywnie czy negatywnie? Proszę o wyliczenie dla każdego wniosku/pisma.

W 2022 roku otrzymano pisma:

  1. Pismo dot. dołożenia dodatkowego kursu linii nr 7 po godz. 22:00 – rozpatrzono pozytywnie.
  2. Pismo dot. utworzenia dodatkowego przystanku przy ul. Przemysłowej – rozpatrzono pozytywnie.
  3. Petycja o umożliwienie dojazdu do cmentarza z Osiedla Kwiatowego – wskazano pasażerom możliwość przesiadki. Aby ułatwić skorzystanie z przesiadki, na przystankach, które znajdują się na Osiedlu Kwiatowym zostały zamontowane dokładne rozpiski takich połączeń.
  4. Pismo z prośbą o dodanie nazwy własnej przystanku – przychylono się do prośby.
  5. Pismo dot. przywrócenia kursu linii nr 7 – rozpatrzono pozytywnie

5. Dlaczego Miasto Bolesławiec nie planuje współpracy z innymi samorządami ws. transportu publicznego?

Gmina Miejska Bolesławiec zawarła umowę wykonawczą ze Spółką Miejski Zakład Komunikacji sp. z o. o. w Bolesławcu, której podstawowym celem działania jest wykonywanie zadania własnego Gminy polegające na zapewnieniu lokalnego transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Miejskiej Bolesławiec. Każdy samorząd ma swoje zadania publiczne na terenie objętym jego działaniem. Spółka może świadczyć usługi komunikacji zbiorowej na terenie innego samorządu pod warunkiem podpisania stosownych porozumień , nie ma obecnie takiej woli.

6. Na czym polegać będzie rozwój floty autobusów elektrycznych? Czy jego efektem może być zwiększenie liczby kursów autobusów?

Rozwój floty autobusów elektrycznych będzie polegał na zastąpieniu autobusów z silnikami spalinowymi, autobusami zeroemisyjnymi.

Czytaj też: Wybieram kolej. Pociągi wrócą do Świeradowa-Zdroju!


Zdjęcie tytułowe: Bolesławiec – Rynek / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie