Klimat na Dolny ŚląskPrzestrzeńZagłębie Miedziowe

Samorząd Lubina uwzględnił częściowo nasze uwagi do planu zagospodarowania

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny zajmuje się m.in. planowaniem przestrzennym.

Dlatego TB złożyło szereg swoich postulatów, które ujęto w 50 wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego.  do planu zagospodarowania Lubina nr 85, obejmującego teren na zachód od ścisłego centrum miasta, w tym część Lubińskich Błoń oraz okolice galerii handlowej Cuprum Arena, Regionalnego Centrum Zdrowia i stadionu RCS.

Teraz Prezydent Lubina rozpatrzył nasze uwagi.

Czytaj też: Dolny Śląsk na rowery! Raport Hipermiasta o polityce rowerowej

Wnioski Towarzystwa Benderowskiego

Celem uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 85 powinno być zachowanie charakteru centrum Lubina, harmonijny rozwój przestrzenny oraz zwiększenie ładu przestrzennego na obszarze planu, przy założeniu wspieraniu zrównoważonej mobilności, opartej o podróże piesze, rowerowe i komunikacją zbiorową.

Naturalnie powinien rozwijać się istniejący ośrodek sportowo-rekreacyjny w okolicach ul. Odrodzenia, który ma rangę regionalną.

Złożyliśmy wniosek o nieustalanie minimalnych wskaźników miejsc parkowania dla samochodów dla zabudowy. W obecnej sytuacji należy promować mobilność zrównoważoną, opartą możliwie o rowery, komunikację zbiorowa i podróże piesze. Nie należy wymuszać budowy drogich parkingów za pomocą planów.

Wnioskowaliśmy również o pieszo-rowerowe połączenie terenu opuszczonej Dolnośląskiej Fabryki Instrumentów Lutniczych DEFIL, który potencjalnie może być centrum usługowym, z ul. Traugutta, przez część obecnych garaży. Uważamy, że powinien powstać tylko ciąg pieszo-rowerowy, z wyłączeniem samochodów, by zapewnić komfort niezmotoryzowanym uczestnikom ruchu drogowego.

Czytaj też: Stwórzmy komunikację autobusową w Zagłębiu Miedziowym!

Zgodnie z Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia należy również w możliwie dużym stopniu chronić istniejącą zieleń i rozwijać ją. Zabudowie powinny podlegać nie tereny zielone, ale w szczególności nieużytki oraz tereny przeznaczone obecnie pod parkingi terenowe.

Według zapisów Unijnej strategii… (pkt 2.2.8.Zazielenianie obszarów miejskich i podmiejskich), “Zielone przestrzenie miejskie – od parków i ogrodów po zielone dachy i miejskie gospodarstwa rolne – zapewniają wiele różnych korzyści dla ludzi. Stwarzają również możliwości dla przedsiębiorstw i zapewniają schronienie dla przyrody. Ograniczają zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie wody i hałas, zapewniają ochronę przed powodziami, suszami i falami upałów oraz utrzymują więź między człowiekiem a przyrodą”.

Dlatego też  “Plany [zazieleniania miast] powinny obejmować środki służące tworzeniu różnorodnych biologicznie i dostępnych lasów miejskich, parków i ogrodów; miejskich gospodarstw rolnych; zielonych dachów i ścian; ulic obsadzonych drzewami; łąk miejskich; oraz żywopłotów miejskich. Realizacja takich planów powinna przyczynić się również do poprawy połączeń między terenami zielonymi”.

Jak przewiduje Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Lubina do roku 2030, “Zielona infrastruktura jest strategicznie zaplanowaną siecią obszarów naturalnych i półnaturalnych z innymi cechami środowiskowymi, zaprojektowaną i zarządzaną w sposób mający zapewnić szeroką gamę usług ekosystemowych.”

Wśród działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury, można wymienić m.in. “zielone funkcje miejskie i podmiejskie – parki, ogrody, małe obszary leśne, trawiaste krawędzie, zielone ściany i dachy, zieleń przydomowa, ogrody działkowe, drzewa przydrożne, stawy”.

Domagaliśmy się ustalenia, że 80% powierzchni biologicznie czynnej musi stanowić zieleń. Niestety zbyt często “powierzchnia biologicznie czynna” traktowana jest jako parking, co nie przynosi skutku środowiskowego. Niniejszy wniosek służy przeciwdziałaniu takiej praktyce.

Czytaj też: RAPORT HIPERMIASTA: Transport publiczny na Dolnym Śląsku wymaga poprawy

Postulowaliśmy też określenie obowiązkowych zielonych dachów lub ścian dla zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej, wraz z określeniem minimalnego procenta powierzchni dachu lub ściany. Wprowadzanie takich rozwiązań przewiduje m.in. Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Lubina do roku 2030.

Zaproponowaliśmy ustalenie zakazu parkingów terenowych jednopoziomowych widocznych z terenu ulicy. W tradycji urbanistycznej Dolnego Śląska przy ulicy znajdują się domy. Lokalizowanie parkingów przy ulicy, wzorem urbanistyki Stanów Zjednoczonych zaburza ład przestrzenny.

Cuprum Arena w Lubinie. For. s_mile / fotopolska.eu / CC-BY-SA 3.0.
Cuprum Arena w Lubinie. Fot. s_mile / fotopolska.eu / CC-BY-SA 3.0.

Wnieśliśmy także o ustalenie obowiązku estetycznej obudowy urządzeń technicznych na dachu. Rozwiązanie takie jest stosowane m.in. we Wrocławiu i sprzyja ładowi przestrzennemu.

Tu możesz przeczytać całość naszych wniosków.

Rozpatrzenie wniosków przez Prezydenta Lubina

Przedstawiamy wnioski wraz z odpowiedziami Prezydenta Lubina.

Postulowane jest zwiększenie ładu przestrzennego przy założeniu wspierania zrównoważonej mobilności ruchu pieszego, rowerowego, komunikacji zbiorowej, a także ochrona istniejącej zieleni i jej rozwój.

Uwzględnia się w zakresie zgodnym z przepisami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz innymi przepisami odrębnymi, przy czym ochronę zieleni regulują przepisy o ochronie przyrody, natomiast Rada Miejska nie ma kompetencji do ustalania w planie miejscowym zasad mobilności mchu pieszego, rowerowego oraz komunikacji zbiorowej. Na wszystkich terenach projekt planu dopuszcza ciągi piesze oraz trasy rowerowe.

Zabudowie powinny podlegać nie tereny zielone, ale w szczególności nieużytki oraz tereny przeznaczone obecnie pod parkingi terenowe.

Nie uwzględnia się, bowiem zgodnie z art. 9 ust. 4  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar objęty planem nr 85 znajduje się w jednostce SM (Stare Miasto), która jest w znacznym stopniu zainwestowana. Studium zaleca lokalizowanie nowej zabudowy m.in. na obszarach istniejącego zainwestowania oraz w obrębie luk inwestycyjnych. Na obszarze planu nie występują grunty sklasyfikowane jako nieużytki. Obecnie, w obowiązujących planach miejscowych zostały wyznaczone wyłącznie dwa tereny przeznaczone na parkingi — jeden w sąsiedztwie Galerii Srebrnej, a drugi w sąsiedztwie stadionu, Nie ma uzasadnienia dla przeznaczenia ich na zabudowę.

Czytaj też: Dolny Śląsk na rowery! Raport Hipermiasta o polityce rowerowej

Wnosimy o nieustalanie minimalnych wskaźników miejsc parkowania dla samochodów dla zabudowy

Nie uwzględnia się, bowiem zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu postojowych przestrzennym w planie miejscowym ustala się obowiązkowo m.in. minimalna liczbę miejsc do parkowania

Wniosimy o ustalenie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki

Uwzględnia się w odniesieniu do terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi

Wnosimy o ustalenie, że 80% powierzchni biologicznie czynnej musi stanowić zieleń

Nie uwzględnia się. Pojęcie „powierzchni biologicznie czynnej” zostało zdefiniowane w przepisach techniczno-budowlanych.

Wnosimy o ustalenie zakazu parkingów terenowych jednopoziomowych widocznych z terenu ulicy

Nie uwzględnia się. Obszar planu jest w znacznym stopniu zabudowany. Nie ma uzasadnienia do nakładania na inwestorów obowiązku zapewnienia miejsc parkingowych podziemnych lub w parkingach wielopoziomowych

Wnosimy o ustalenie obowiązku estetycznej obudowy urządzeń technicznych na dachu

Nie uwzględnia się. Plan miejscowy powinien zawierać jednoznaczne ustalenia. Pojęcie „estetycznej” obudowy jest nieprecyzyjne i nie daje podstaw do wyegzekwowania.

Wnosimy o ustalenie maksymalnej wysokości obudowy, o której mowa w punkcie poprzednim, na 4 metry

Nie uwzględnia się, bowiem zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym ustala się obowiązkowo m.in. maksymalna wysokość zabudowy. Projekt’: planu określa wysokość budynków, natomiast wysokość urządzeń technicznych będzie wynikać z ich technologii, ograniczeń wysokościowych od lotniska oraz na terenie strefy ochrony konserwatorskiej — od stanowiska służb ochrony zabytków

Wnosimy o określenie obowiązkowych zielonych dachów lub ścian dla zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej, wraz z określeniem minimalnego procenta powierzchni dachu lub ściany

Nie uwzględnia się. Plan nr 85 obejmuje obszar w znacznym stopniu zainwestowany oraz częściowo położony w strefie ochrony konserwatorskiej.

Czytaj też: Czy w gminach Łagiewniki i Kondratowice będzie rozwijany transport publiczny?

Wniosek dla działki 1/4: wnosimy o określenie linii zabudowy zgodnej z obrysem istniejącego parkingu, z uwzględnieniem ochrony istniejących drzew oraz o ochronę istniejących drzew.

Projekt planu nr 85 utrzymuje linię zabudowy wyznaczoną w dotychczas obowiązującym obrysem istniejącego parkingu, z uwzględnieniem ochronylplanie miejscowym. Kwestię ochrony drzew regulują przepisy z zakresu ochrony przyrody

Wniosek dla działki 114/3 wnosimy określenie jako teren zielony

Nie uwzględnia się. Projekt planu nr 85 nie obejmuje terenu działki nr 114/3.

Wniosek dla działki 123/13: wnosimy o uwzględnienie ogólnodostępnego ciągu pieszo-rowerowego (droga wewnętrzna) po północnej stronie działki

Wniosek dla działki 123/14: wnosimy o uwzględnienie ogólnodostępnego ciągu pieszo-rowerowego (droga wewnętrzna) po południowej stronie działki

Nie uwzględnia się. Projekt planu nr 85 dopuszcza ciągi piesze i trasy rowerowe na całym obszarze planu

Wniosek dla działki 123/16: wnosimy o ochronę istniejącego drzewa

Nie uwzględnia się. Na przedmiotowym terenie nie ustalono żadnej formy prawnej ochrony przyrody, np. pomnika przyrody. Kwestię ochrony drzew regulują przepisy z zakresu ochrony przyrody.

Wniosek dla działki 123/19: wnosimy o ochronę budynku opuszczonej Dolnośląskiej Fabryki Instrumentów Lutniczych DEFIL w zakresie: formy i kształtu elewacji, okien, dachu, wnętrz, wraz z kominem.

Uwzględnia się w zakresie ochrony budynku na zasadach określonych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nie uwzględnia się w zakresie dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej.

Wniosek dla działki 154: wnosimy określenie jako teren zielony poza terenem obecnej zabudowy, nieprzewidywanie nowej zabudowy, o określenie linii zabudowy po obrysie obecnej zabudowy oraz infrastruktury drogowej i obiektów do parkowania, o ochronę wszystkich drzew

Nie uwzględnia się. Projekt planu nr 85 utrzymuje przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową lub usługi oraz linię zabudowy wyznaczoną w dotychczas obowiązującym planie miejscowym. Kwestię ochrony drzew regulują przepisy z zakresu ochrony przyrody.

Wniosek dla działki 155/1: wnosimy określenie jako teren zielony poza terenem obecnej zabudowy, o nieprzewidywanie nowej zabudowy oraz infrastruktury drogowej i obiektów do parkowania, o określenie linii zabudowy po obrysie obecnej zabudowy, o ochronę wszystkich drzew

Nie uwzględnia się. Projekt planu nr 85 utrzymuje przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową lub usługi oraz linię zabudowy wyznaczoną w dotychczas obowiązującym planie miejscowym. Kwestię ochrony drzew regulują przepisy z zakresu ochrony przyrody.

Wniosek dla działki 155/2: wnosimy określenie jako teren zielony, o nieprzewidywanie zabudowy oraz infrastruktury drogowej i obiektów do parkowania,  o ochronę wszystkich drzew

Nie uwzględnia się. Projekt planu nr 85 utrzymuje przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową lub usługi oraz linię zabudowy wyznaczoną w dotychczas obowiązującym planie miejscowym. Kwestię ochrony drzew regulują przepisy z zakresu ochrony przyrody.

Czytaj też: Przekonujemy powiat strzeliński, by zajął się transportem publicznym

Wniosek dla działki 204: wnosimy o wyznaczenie obowiązującej linii zabudowy zgodnie z zabudową budynków przy ul. Odrodzenia

Nie uwzględnia się. Projekt planu nr 85 utrzymuje przeznaczenie terenu na parking, określoną w dotychczas obowiązującym planie miejscowym

Wniosek dla działki 207/2: wnosimy o przeznaczenie pod zabudowę na terenie obecnie zajętym na parking,  o obowiązującą linię zabudowy równolegle do ul. Generała Władysława Sikorskiego

Uwzględnia się w zakresie przeznaczenia terenu na zabudowę, pry czym utrzymuje się funkcję zabudowy usługowej, określaną w dotychczas obowiązującym planie miejscowym. Linię zabudowy ustalono jako nieprzekraczalną w celu umożliwienia realizacji obiektu architektonicznego o indywidualnym wyrazie.

Lubin ul. Sikorskiego 1 - ośrodek sportu i rekreacji
Lubin ul. Sikorskiego 1 – ośrodek sportu i rekreacji / Izur / CC-BY-SA 3.0

Wniosek dla działki 231: wnosimy o określenie jako teren zielony, o nieprzewidywanie zabudowy,  o ochronę wszystkich drzew, o nieprzewidywanie infrastruktury drogowej

Nie uwzględnia się. Na przedmiotowym terenie zasadne jest umożliwienie kontynuacji zabudowy mieszkaniowo. usługowej, dopuszczonej w projekcie planu nr 81.

Wniosek dla działki 207/4: wnosimy o określenie jako teren zielony, o nieprzewidywanie zabudowy, za wyjątkiem zabudowy wyłącznie usług sportowych i rekreacyjnych

Uwzględnia się w zakresie dopuszczenia usług sportu i rekreacji. Projekt planu nr 85 utrzymuje przeznaczenie terenu na usługi sportu i rekreacji, określone w dotychczas obowiązującym planie miejscowym.

Czytaj też: PKP wyremontuje zabytkowy dworzec w Oleśnicy. Na razie szczegółów brak

Wniosek dla działki 313/2: wnosimy o określenie jako teren zielony, o nieprzewidywanie zabudowy, o nieprzewidywanie infrastruktury drogowej, o nieprzewidywanie obiektów do parkowania,  o ochronę wszystkich drzew.

Nic uwzględnia się. Projekt planu nr 85 utrzymuje przeznaczenie terenu na zabudowę mieszkaniową lub usługi określoną w dotychczas obowiązującym planie miejscowym. Kwestię ochrony drzew regulują przepisy z zakresu ochrony przyrody.

Wniosek dla działki 328/3: wnosimy o wnosimy o nieprzewidywanie zabudowy, za wyjątkiem zabudowy wyłącznie usług sportowych i rekreacyjnych, z ewentualnym dopuszczeniem drobnych usług na nie więcej niz 10% powierzchni, nieprzewidywanie terenowych obiektów do parkowania

Uwzględnia się w zakresie dopuszczenia usług sportu i rekreacji. Projekt planu nr 85 utrzymuje przeznaczenie terenu na usługi sportu i rekreacji, określone w dotychczas obowiązującym planie miejscowym

Wniosek dla działki 539: wnosimy o 10-metrowy pas zieleni wzdłuż południowej granicy działki.

Uwzględnia się.

Wniosek dla działki 555/1: wnosimy określenie jako teren zielony poza terenem obecnej zabudowy, o nieprzewidywanie zabudowy,  o ochronę wszystkich drzew.

Wniosek dla działki 555/2: wnosimy określenie jako teren zielony poza terenem obecnej zabudowy, o nieprzewidywanie nowej zabudowy, o określenie linii zabudowy po obrysie obecnej zabudowy, y o ochronę wszystkich drzew

Nie uwzględnia się. Projekt planu nr 85 utrzymuje przeznaczenie terenu na usługi ochrony zdrowia, określone w istniejącej dotychczas obowiązującym planie miejscowym. Kwestię ochrony drzew regulują przepisy z zakresu ochrony przyrody.

Czytaj też: Apelujemy do powiatu trzebnickiego o poprawę komunikacji autobusowej


Zdjęcie tytułowe: Dolnośląska Fabryka Instrumentów Lutniczych w Lubinie. Fot. Rafał O-ki / CC-BY-SA 3.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


 

Active-citizens-fund@4x-1024x359

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie