KomunikacjaTramwaje i kolej dla klimatuWybieram kolej

My pytamy, urząd marszałkowski odpowiada. Jakie uwagi do studium Wrocławskiego Węzła Kolejowego?

Mieszkańcy walczą o kluczową dla wrocławskiego i dolnośląskiego transportu inwestycję we Wrocławski Węzeł Kolejowy, wartą aż 5,5 mld zł. Nie znalazła się bowiem na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r.

Akcja Miasto w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny zadała pytanie w Urzędzie Marszałkowskim i Urzędzie Miejskim. Projekt przygotowało Towarzystwo Benderowskie.

Pytania dotyczyły słynnego studium wykonalności Wrocławskiego Węzła Kolejowego czyli dokumentu, który ma określić docelowy kształt węzła, w tym niezbędne inwestycje, do którego oba urzędy składały swoje uwagi. Na razie odpowiedziało UMWD.

Czytaj też: Inwestycja we Wrocławski Węzeł Kolejowy jest niezbędna. Eksperci: „Jest kluczowa dla kolei w Polsce”

Pytania do UMWD ws. Wrocławskiego Węzła Kolejowego

Na podstawie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r raz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zapytano o udostępnienie:

  • informacji, czy Polskie Linie Kolejowe lub firmy WYG International lub WYG Consulting w latach 2019-2023 przesyłały korespondencję w jakiejkolwiek formie, związaną ze studium wykonalności Wrocławskiego Węzła Kolejowego lub studium wykonalności linii C-E 59. Wnoszę o wyszczególnienie dat poszczególnych pism.
  • informacji, czy Urząd przesyłał korespondencję zwrotną, związaną ze studiami, o których mowa w pkt 1. Wnoszę o wyszczególnienie dat poszczególnych pism.
  • treści korespondencji, o których mowa w pkt 1, wraz z załącznikami,
  • treści odpowiedzi, o których mowa w pkt 2, wraz z załącznikami.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) wnoszę o odpowiedź na niniejszy adres poczty elektronicznej.

Czytaj też: Do wrocławskich radnych trafił wniosek, by podjęli uchwałę ws. węzła kolejowego

Odpowiedź urzędu marszałkowskiego

W związku z wnioskiem z dnia 06.06.2023r.u udostępnienie informacji w zakresie korespondencji prowadzonej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i/lub firmą WYG Consulting w latach 2019-2023 w przedmiocie opracowania studium wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego lub studium wykonalności dla korytarza C-E59, w załączeniu przedkładam pliki elektroniczne (w formacie PDF) wyczerpujące przedmiot wniosku.

Pociąg Kolei Dolnośląskich na estakadzie kolejowej we Wrocławiu
Pociąg Kolei Dolnośląskich na estakadzie kolejowej we Wrocławiu / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

 

Informuję jednocześnie, iż w przedmiocie wniosku Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego nie prowadził korespondencji z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Czytaj też: Nie zabierajmy Wrocławiowi szansy na kolej miejską!

Pismo do WYG International ws. węzła kolejowego

Pismo podpisała Agnieszka Zakęś, dyrektorka wydziału infrastruktury UMWD.

W związku z brakiem możliwości zawarcia w ankiecie, z uwagi na jej formę i zakres tematyczny, propozycji do funkcjonalności infrastruktury kolejowej na odcinku objętym przygotowywanym Studium Wykonalności, poniżej przedstawiam rozwiązania oczekiwane przez Województwo Dolnośląskie jako organizatora regionalnych kolejowych połączeń pasażerskich od projektowanej infrastruktury kolejowej:

  1. Budowa łącznicy pomiędzy obwodnicą towarową Wrocławia (w/z kierunku podg Stadion) a stacją Wrocław Główny (przez posterunki WGA i WGB)

Budowa przedmiotowej łącznicy pozwoli na wykorzystanie obwodnicy towarowej Wrocławia jako alternatywnego korytarza komunikacyjnego (dla odcinka podg [posterunek odgałęźny]  Grabiszyn — Wrocław GL) prowadzącego do stacji Wrocław Główny.

Dworzec Główny we Wrocławiu
Dworzec Główny we Wrocławiu / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Korytarz ten mógłby być zarówno wykorzystywany w sytuacjach awaryjnych skutkujących prowadzeniem ruchu z pominięciem podg [posterunek odgałęźny]  Grabiszyn (np. podczas awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym) do/z Wrocławia Głównego jak i podczas planowego rocznego rozkładu jazdy pociągów (np. podczas braku możliwości wytrasowania pociągów przez podg [posterunek odgałęźny]  Grabiszyn i estakadę kolejową prowadzącą do stacji Wrocław Główny z kierunku zachodniego w oczekiwanych przez organizatora przedziałach czasowych i częstotliwości.

  1. Wytyczenie przez stację Wrocław Brochów Towarowy trasy objazdowej dla części pasażerskiej stacji Wrocław Brochów

Wzrastający ruch pociągów regionalnych i dalekobieżnych do stacji Wrocław Główny z kierunku Opola i Jelcza Laskowic wymaga przygotowania trasy objazdowej dla linii nr 132 prowadzącej przez przystanek osobowy Wrocław Brochów. Przygotowanie infrastruktury o parametrach pozwalających na przejazd pociągu pasażerskiego w czasie porównywalnym do przejazdu po zasadniczym korytarzu komunikacyjnym dla pociągów pasażerskich (linia 132) pozwoli na efektywniejsze reagowanie na problemy w prowadzeniu ruchu pociągów podczas awaryjnych i planowych zamknięć torowych czy też usterek urządzeń srk [sterowania ruchem kolejowym]. Infrastruktura ta mogłaby być ponadto wykorzystywana przy trasowaniu pociągów w ramach rocznego rozkładu jazdy pociągów poprawiając tym samym elastyczność konstrukcji rozkładu podczas konfliktów tras na odc. WGB [Nastawnia dysponująca Wrocław Główny] —p.o. [przystanek osobowy] Wrocław Brochów — Święta Katarzyna. Odcinek ten mógłby zostać wykorzystany do odseparowania ruchu regionalnego od dalekobieżnego na jednym z najbardziej obciążonych odcinków sieci kolejowej w województwie dolnośląskim.

Czytaj też: Rozbudowa Wrocławskiego Węzła Kolejowego będzie zgodna z polityką rządu i strategiami

 

  1. Analiza wykorzystania stacji towarowej Wrocław Gądów w ruchu pasażerskim jako stacji alternatywnej dla stacji Wrocław Główny
  2. Wykorzystanie obwodnicy towarowej Wrocławia (wraz z łącznicą opisaną w pkt. 1) do uruchomienia połączeń o charakterze miejskim/aglomeracyjnym oraz przejęcia części ruchu połączeń dalekobieżnych, dla których wymagana jest zmiana kierunku jazdy w stacji Wrocław Główny

Z uwagi na korzystny przebieg korytarza komunikacyjnego obwodnicy towarowej Wrocławia (C-E 59) względem zabudowy miejskiej na południowym obszarze miasta Wrocławia oraz możliwość stworzenia dogodnych węzłów przesiadkowych z miejską komunikacją zbiorową zasadne jest wykorzystanie przedmiotowej infrastruktury przy perspektywicznych połączeniach o charakterze miejskim i aglomeracyjnym. Lokalizacja poszczególnych przystanków powinna być wynikiem uzgodnień z organizatorem miejskiej komunikacji zbiorowej we Wrocławiu.

Czytaj też: Jak zwalczać wykluczenie transportowe? Autobus i pociąg dla każdego

Przedmiotowy korytarz może pełnić jednocześnie atrakcyjną alternatywę dla obecnych tras pociągów dalekobieżnych uruchamianych np. z kierunku Legnicy w kierunku Oleśnicy przez Wrocław Główny, co obecnie wymaga zmiany kierunku jazdy w stacji Wrocław Gł., długotrwałej zajętości krawędzi peronowej, wykorzystanie dodatkowego toru do oblotu składu przez lokomotywę oraz dwukrotnego przejazdu przez odcinek podg [posterunek odgałęźny] Grabiszyn — Wrocław Gł. Uzyskanie czasu przejazdu trasą okrężną na poziomie zbliżonym do czasu przejazdu przez podg [posterunek odgałęźny] Grabiszyn plus czas na zmianę kierunku jazdy w stacji Wrocławia Główny może być atrakcyjną alternatywą dla przewoźników uruchamiających połączenia kolejowe przy wykorzystaniu przede wszystkim klasycznych składów wagonowych ciągniętych przez lokomotywę, gdzie czas zmiany kierunku jazdy jest najdłuższy. Dodatkową wartością dodaną będzie poprawa przepustowości stacji Wrocław Główny dzięki minimalizacji czasu postoju pociąg-u na stacji, braku konieczności dokonywania oblotu składu przez lokomotywę oraz odciążenie odcinka podg [posterunek odgałęźny] Grabiszyn — Wrocław Główny.

Obwodnica towarowa we Wrocławiu. Okolice ul. Grabiszyńskiej
Obwodnica towarowa we Wrocławiu. Okolice ul. Grabiszyńskiej / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Uprzejmie proszę o uwzględnienie w prowadzonych pracach analitycznych zaproponowanych wyżej rozwiązań funkcjonalnych. Deklaruję jednocześnie wolę bieżącej współpracy ze strony Województwa Dolnośląskiego przy projekcie oraz wsparcie w przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości względem oczekiwań organizatora wojewódzkich kolejowych połączeń pasażerskich od projektowanej infrastruktury kolejowej.

Czytaj: Przyszłość regionu to Dolnośląski Związek Transportowy dla kolei i autobusów


Fot tytułowe – Pociąg Kolei Dolnośląskich w okolicy stacji Wrocław Mikołajów / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie zachęca mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie