Klimat na Dolny ŚląskKomunikacjaMilicz

Powiat milicki nie chce stworzyć systemu transportu publicznego. Skarżymy do rady powiatu

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny w sierpniu zwróciło się z wnioskiem do powiatów trzebnickiego i milickiego o stworzenie systemu transportu autobusowego.

Wniosek wysłany został w interesie 100 tys. mieszkańców tych powiatów, którzy są także mieszkańcami województwa dolnośląskiego. Jego autorem jest Miłosz Cichuta.

Czytaj też: RAPORT HIPERMIASTA: Transport publiczny na Dolnym Śląsku wymaga poprawy

Wniosek ws. transportu w powiecie milickim

We wniosku zaproponowano kilka tras połączeń transportu zbiorowego na terenie powiatu milickiego. Poniżej znajduje się fragment wysłanego do Starostwa wniosku.

Relacja Przybliżony dystans Szacowany czas przejazdu autobusem Czas przejazdu samochodem
Milicz – Krośnice – Goszcz 25 km 40 minut 30 minut
Ruda Milicka – Milicz –  Nowy Zamek – Gądkowice – Potasznia – Wielgie Milickie 35 km 50 minut 45 minut
Milicz – Godnowa –Sulmierzyce 24 km 30 minut 25 minut
Milicz- Wierzchowice PKP – Henrykowice – Wielgie Milickie – Bartniki – Odolanów – Ostrów Wlkp. 51 km 80 minut 70 minut
Milicz – Sułów –Żmigród 33 km 40 minut 35 minuty
Milicz – Ujeździec Wielki – Trzebnica 34 km 40 minut 35 minuty
Milicz – Skoroszów –Trzebnica 30 km 35 minut 30 minut

Powyższe relacje są wnioskowanymi relacjami między ważnymi z punktu widzenia demograficznego bądź turystycznego. Jednak na obszarze Państwa powiatów znajduje się wiele mniejszych miejscowości, zamieszkałych przez tysiące mieszkańców, do których transport publiczny nie dociera wcale, a jedyną możliwością przemieszczania się jest skorzystanie z samochodu. Ponadto niezbędna byłaby partycypacja w kosztach z miejscowościami województwa wielkopolskiego, na którego obszar docierają niektóre z proponowanych połączeń i z pewnością obniżyłoby to wkład powiatów trzebnickiego i milickiego w funkcjonowanie połączeń.

Zasadnym byłoby pilotażowe uruchomienie przejazdów w relacjach wskazanych w tabeli powyżej. Pozwoliłoby to na utworzenie spójniejszej siatki połączeń pomiędzy wymienionymi miastami, a także pozwali silniej związać je strukturalnie i społecznie oraz umocnienie pozycji regionu. Ponadto miałoby to znaczący wpływ na rozwój turystyki i pozytywnie wpłynęłoby na szczególnie cenne przyrodniczo środowisko występujące na tym obszarze.

Czytaj też: Centrum Jeleniej Góry potrzebuje planu zagospodarowania przestrzennego

Koszt zakupu autobusu niskopodłogowego z klimatyzacją, dalekobieżnych bądź dostosowanego do przewozów aglomeracyjnych to koszt około 1 miliona złotych. Mniejsze autobusy klasy MINI, przy zakupie jednej sztuki, na mniej preferencyjnych warunkach niż w przypadku zakupu większej liczby pojazdów to 500 tysięcy złotych. 1 wozokilometr to koszt około 6-10 złotych w zależności od przewoźnika. Długość wskazanych we wniosku tras to około 200 kilometrów. Przy założeniu średnio 11 par połączeń autobusowych na każdej linii oraz przy założeniu 10 złotych za wozokilometr koszt dzienny uruchomienia połączeń wynosiłby:

milicz-0
­
W założeniu rocznym zaś, przy uruchamianiu tej samej liczby połączeń każdego dnia – soboty, niedziele, także w wakacje, święta wolne od pracy

milicz-1

Czytaj też: Aglomeracja wrocławska zasługuje na lepszy transport publiczny

Odpowiedź powiatu milickiego

Odpowiedź otrzymaliśmy po 3,5 miesiącach, dopiero po złożeniu ponaglenia do Starostwa Powiatowego.

Niestety w odpowiedzi na wniosek z dnia 13 grudnia otrzymaliśmy jedynie informację o braku podstawy prawnej do utworzenia transportu zbiorowego przez powiat, wskazując na inne jednostki odpowiedzialne za organizację transportu.

Treść odpowiedzi:

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 30.11.2022 roku informuję, że organizowanie przewozów osób w publicznym transporcie zbiorowym jest zadaniem własnym właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie drogowym [zbiorowym – Hipermiasto] (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343) organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest:

1) gmina:

 1. na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich,
 2. której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin, które zawarły porozumienie;

2) związek międzygminny – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin tworzących związek międzygminny;

3) powiat:

 1. na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich,
 2. któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między powiatami – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów, które zawarły porozumienie;

4) związek powiatów – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów tworzących związek powiatów;

 • związek powiatowo-gminny na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na obszarze gmin lub powiatów tworzących związek powiatowo-gminny;
 • związek metropolitalny:
 1. na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w metropolitalnych przewozach pasażerskich
 2. któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego;

5) województwo:

 1. na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich oraz w transporcie morskim,
 2. właściwe ze względu na najdłuższy odcinek planowanego przebiegu linii komunikacyjnej, w uzgodnieniu z województwami właściwymi ze względu na przebieg tej linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich przewozach pasażerskich,
 3. któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między województwami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich, na obszarze województw, które zawarły porozumienie;

W związku z art. 7 w/w ustawy proszę o zgłoszenie zapytania do odpowiednich organizatorów publicznego transportu drogowego. Zgłoszone linie nie dotyczą organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Milicki.

Czytaj też: Raport Hipermiasta. Transport kolejowy na Dolnym Śląsku jest dobry, ale może być lepiej

 

dd

Budynek Urzędu Miejskiego w Miliczu, Bogomilicz, CC-BY-SA 4.0

Skarga do Rady Powiatu Milickiego

 

18 grudnia zwróciliśmy się ze skargą na Starostę Powiatu w przedmiocie rozpatrzenia wniosku ws. transportu publicznego, a także z wnioskiem o podjęcie uchwały Rady Powiatu Milickiego ws. rozwoju transportu publicznego w powiecie, w tym we współpracy z innymi samorządami. Autorem pisma jest również Miłosz Cichuta.

W piśmie nie wskazano bowiem z jakich pobudek organizacja transportu publicznego na wskazanych trasach nie wchodziłaby w zakres kompetencyjny powiatu. Otrzymaliśmy jedynie fragment ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w którym wyraźnie wskazana jest informacja dotycząca zakresu organizacji transportu w jednostkach samorządu terytorialnego. Nie określono jaka jednostka według Starosty powinna odpowiadać za organizację transportu zbiorowego na jego terenie.

Proponowane trasy w przeważającej części swoim przebiegiem nie wykraczają poza granice Powiatu. W przypadku takich przebiegów za transport w całości odpowiadać winien powiat. Niektóre trasy wykraczają poza granice administracyjne powiatu. W takiej sytuacji możliwe jest porozumienie powiatów, na mocy którego praca przewozowa na terenie innego powiatu będzie opłacana przez tenże bądź utworzenie związku gminno-powiatowego na mocy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W obu przypadkach niezbędna jest aktywna działalność powiatu.

Czytaj też: Wałbrzych chce budowy dworca autobusowego. Ale czeka na prywatnego inwestora

Ponadto mimo braku ustawowego obowiązku, wskazane przez nas  argumenty jednoznacznie wskazują na konieczność zaangażowania się jednostek samorządu terytorialnego w budowę systemu transportu zbiorowego.  Zbiorowy transport publiczny jest jednym z kluczowych obszarów funkcjonowania państwa. W idealnym modelu zapewnia równy dostęp do obiektów użytku publicznego, usług, kultury i wielu innych. Poziom rozwoju państwa dobrze obrazuje stan transportu zbiorowego.

Niestety w ostatnich czterech dekadach transport zbiorowy w Polsce był uznawany za niepotrzebny wydatek, w związku z czym doszło do masowego likwidowania połączeń komunikacji zbiorowej – w jego wyniku doszło do pojawienia się w kraju zjawiska wykluczenia transportowego, definiowanego jako częściowego lub całkowitego pozbawienia możliwości z transportu zbiorowego. W jego wyniku dochodzi do pogłębiania się nierówności społecznych, zaś w przypadku wielu osób wymusza posiadanie i utrzymywanie własnego samochodu. Ponadto wyklucza z życia społecznego młodzież i osoby starsze, nieposiadające uprawnień do kierowania pojazdami. Według Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego zjawiskiem tym dotkniętych jest blisko 14 milionów Polek i Polaków.

Poza problemem wykluczenia komunikacyjnego, również infrastruktura drogowa ma swoją ograniczoną przepustowość, zaś jej konserwowanie przez wzrastającą liczbę pojazdów jest coraz bardziej kosztowne. Niezwykle istotne są również koszty środowiskowe związane ze wzrostem ruchu samochodowego, który negatywnie odbija się zarówno na obszarach naturalnych, jak i na zdrowiu mieszkańców. W dobie problemów ekonomicznych, związanych z rosnącą inflacją, wzrostem kosztów paliwa, wojną w Ukrainie oraz innych zmiennych, konieczne w Polsce jest zapewnienie dostępu do prawidłowo funkcjonującego zbiorowego transportu publicznego. Dostęp do transportu zbiorowego zapewniłby im możliwość aktywizacji, zmniejszenie wydatków domowych oraz zapewnienie komfortu psychicznego.

Ponadto, jak wskazujemy, Powiat Milicki charakteryzuje się bogactwem przyrodniczym, przyciągającym coraz więcej turystów do regionu. Niestety w związku z brakiem połączeń komunikacji zbiorowej w powiecie w przypadku pojawiania się dużej liczby pojazdów samochodowych może dojść do niszczenia środowiska naturalnego, które jest niezwykle istotne dla województwa.

Czytaj też: PKP wyremontuje zabytkowy dworzec w Oleśnicy. Na razie szczegółów brak


Fot. tytułowe – Rezerwat przyrody: Stawy Milickie. Staw Niezgoda / Janusz Krzeszowski / CC-BY 3.0


 

Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie