KarkonoszeKlimat na Dolny ŚląskPrzestrzeń

Centrum Jeleniej Góry potrzebuje planu zagospodarowania przestrzennego

Duża część miasta Jeleniej Góry, w tym obszarów peryferyjnych, objęta jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Występuje jednak spora luka w centralnej części Jeleniej Góry.

Czytaj też: Wybieram kolej. Co dalej ze wspólnym biletem na MPK Wrocław, Koleje Dolnośląskie i Polregio?

Ważny obszar jeleniego grodu

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zwróciło się z wnioskiem o przygotowanie uchwały (lub uchwał) ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przystąpienie dotyczyć powinno obszaru między: al. Wojska Polskiego, północno-zachodnią i zachodnią granicą miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w rejonie ulic: Krakowskiej Nowowiejskiej w Jeleniej Górze – [mpzp_6], ul. Sudecką,ul. Skowronków, ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego.

Plany zagospodarowania w Jeleniej Górze/ voxly.pl/
Plany zagospodarowania w Jeleniej Górze/ voxly.pl/

Teren obejmuje m.in. obszar okolic ul. Uroczej, Kochanowskiego, Studenckiej, Chełmońskiego, Krasińskiego, Staffa, Wzgórze Wandy i Góra Bohaterów.

Celem planu powinna być:

  • Ochrona i wprowadzenie zieleni
  • Stworzenie powiązań pieszych i rowerowych
  • Rozwój zabudowy mieszkaniowej i usługowej w centrum miasta
  • Ochrona wartości zabytkowych
  • Ochrona i wykreowanie nowych przestrzeni publicznych, w tym wolnych od samochodów

Wspomniany obszar jest różnorodny. W studium zagospodarowania przestrzennego obszary są określone jako tereny MUC (śródmiejskie), MW (mieszkaniowe wielorodzinne), MN (mieszkaniowe jednordozinne), U (usługowe), ZP (parkowe), ZC (cmentarne), MU (mieszkaniowo-usługowe) i US (sportowe).

Park Wzgórze Kościuszki
Park Wzgórze Kościuszki / Fotopolska.eu / jelonek / PD

Północna część obszaru, między al. Wojska Polskiego a ul. Norwida, Muzealną, Na Skałkach, Nowowiejską, Bartka Zwycięzcy, Kochanowskiego, objęta jest wpisem do rejestru zabytków. Uchwalenie planu przysłuży się także ochronie historycznego charakteru tej okolicy.

Czytaj też: Sukces! Szklarska Poręba polepszy komunikację miejską i stworzy plan rozwoju transportu

Nowy plan dla centrum Jeleniej Góry

Można podjąć kilka uchwał dotyczących poszczególnych części planu, w celu szybszego procedowania poszczególnych części.

Plan zagospodarowania przestrzennego, w przeciwieństwie do decyzji o warunkach zabudowy, pozwala na jawność i transparentność podejmowania decyzji dotyczących przestrzeni.

Stworzenie planu ułatwia również inwestycje Jak podkreślają autorzy publikacji Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz (red. prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, dr Krzysztof Jaroszyński, dr Krzysztof Kucharski, dr Anna Szmytt, Łukasz Złakowski, Legalis), „Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są znaczące zarówno dla gminy, jak i dla właścicieli nieruchomości i inwestorów. Ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu w planie miejscowym umożliwia wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę bezpośrednio na podstawie planu, bez potrzeby poprzedzenia wydania tej decyzji uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy (art. 4 ust. 1 i 2 [ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym]) lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jeśli plan dopuszcza zabudowę, to inwestorzy znajdują się zazwyczaj w znacznie korzystniejszej sytuacji niż sytuacja braku planu, gdy uzyskanie warunków zabudowy w drodze decyzji obwarowane jest spełnieniem restrykcyjnych przesłanek zawartych w art. 61 [ustawy]”.

Stworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie zgodne z postulatami rozwoju śródmieść miast oraz kierunkiem tzw. miasta zwartego.

Czytaj też: Pociągi wróciły na trasę z Wrocławia do Sobótki i Świdnicy

Miasto zwarte w Jeleniej Górze

Jak podkreśla Lidia Mierzejewska („Miasto zwarte, rozproszone, zrównoważone”, Studia Miejskie, tom 19 (2015) „Koncepcja miasta zwartego opracowana została na początku lat 80. XX w., stając się inspiracją dla opracowywanych planów rozwoju przestrzennego wielu miast świata (także polskich), a tym samym kształtowania ich formy”.

Pisząc o zaletach miasta zwartego Mierzejewska wskazuje, że„Zasadniczo przyjmuje się, że wysoka gęstość zaludnienia sprawia, że odległości i czasy przejazdu między obszarami funkcjonalnymi miasta ulegają skróceniu, w efekcie czego zmniejsza się zapotrzebowanie na transport prywatny, a większe są szanse na upowszechnienie bardziej zrównoważonych form transportu (transport publiczny, pieszy, rowerowy).”

Autorka dodaje również, że „Zwarta forma przyczynia się tym samym do realizacji podstawowych celów zrównoważonego rozwoju, takich jak zmniejszenie zużycia energii, mniejsza emisja zanieczyszczeń, mniejsze natężenie hałasu, lepsze wykorzystanie przestrzeni już wcześniej zainwestowanych (typu brownfield), bardziej sprawiedliwy dostęp do usług dla osób nieposiadających samochodu itp.”

Stworzenie dokumentu planistycznego rangi planu miejscowego będzie również zgodne z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jelenia Góra (245.XXXIV.2016), które przewiduje, że „zasadnicze kierunki zmian struktury przestrzennej miasta polegały będą na: zachowaniu i wzmocnieniu funkcji usługowej centralnej części miasta,  utrwaleniu i ochronie podstawowych elementów struktury przyrodniczej miasta (tereny chronione, doliny cieków, lasy, tereny otwarte), jak również dziedzictwa kulturowego”, a także „ewolucyjnym rozwoju terenów zabudowy (mieszkaniowej, produkcyjnej, usługowej) mającym na celu przede wszystkim wykorzystanie istniejących rezerw terenowych wyznaczonych w obowiązujących dokumentach planistycznych”.

Uchwalenie planu pomoże też zwalczyć problemy, o których mówi „Studium”: „Na terenie miasta występuje również znaczna ilość zabudowy substandardowej, z wysokim stopniem dekapitalizacji i zaniedbania, szczególnie w zabudowie śródmiejskiej położonej w obrębie historycznego centrum Jeleniej Góry. Brak również silnych powiązań przestrzennych pomiędzy centrum miasta i jego poszczególnymi dzielnicami, a zabudowa „wiążąca” posiada peryferyjny charakter”.

Czytaj też: Chcemy lepszego transportu dla Milicza, Trzebnicy i Żmigrodu. Potrzebne działanie!


Fot. tytułowe: Ul. Kochanowskiego w Jeleniej Górze / Raf24~commonswiki / CC-BY-SA 4.0


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie