Aglomeracja WrocławskaKlimat na Dolny ŚląskKomunikacja

Jak wygląda transport w powiecie wrocławskim? Odpowiadają też gminy: Kobierzyce, Długołęka, Czernica, Kąty…

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny promuje korzystanie przez obywateli z ich konstytucyjnego prawa do informacji publicznej.

Dzięki realizacji tego prawa obywatele mogą uzyskiwać informację także w dziedzinie ochrony klimatu, w tym zrównoważonego transportu. Transport to bowiem najważniejsze źródło emisji dwutlenku węgla w skali Unii Europejskiej, za co odpowiada głównie ruch samochodowy.

Zapytaliśmy powiat wrocławski i gminy tego powiatu, o transport publiczny na ich terenie. Odpowiedzi pochodzą z sierpnia 2022 r. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi od gminy Jordanów Śląski.

Czytaj też: RAPORT HIPERMIASTA: Transport publiczny na Dolnym Śląsku wymaga poprawy

Powiat wrocławski

1. Czy w Państwa powiecie uruchamiane są powiatowe połączenia transportu zbiorowego?

Na terenie Powiatu Wrocławskiego nie są uruchamiane powiatowe połączenia transportu zbiorowego.

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu / powiatwroclawski.bip.net.pl/
Starostwo Powiatowe we Wrocławiu / powiatwroclawski.bip.net.pl/

3a. Jeśli nie uruchamiają Państwo gminnych połączeń transportu zbiorowego: dlaczego takie połączenia nie są uruchamiane?

Na terenie Powiatu Wrocławskiego istnieje bogata oferta transportu autobusowego organizowanego przez gminy położone na obszarze Powiatu, Gminę Wrocław (miasto na prawach powiatu) oraz prywatnych przewoźników. Ponadto w Powiecie Wrocławskim istnieje mocno rozbudowana siatka połączeń kolejowych. Mając na uwadze przedstawione kwestie wprowadzenie dodatkowej oferty przewozowej w postaci powiatowych przewozów pasażerskich do chwili obecnej nie było zasadne.

3b. Czy rozważają Państwo uruchomienie takich połączeń? Jeśli tak – w Jakiej formule (np. w związku powiatowo-gminnym)? Jeśli nie – dlaczego?

Obecnie nie jest rozważane uruchomienie powiatowych przewozów pasażerskich. Planowane jest natomiast wdrożenie innego modelu udziału Powiatu Wrocławskiego w rozwój transportu publicznego, polegającego na udzieleniu dotacji celowych wspierających jednostki samorządu terytorialnego organizujące publiczny transport zbiorowy na terenie Powiatu Wrocławskiego.

4. Czy w Państwa powiecie istnieją inne niż gminne środki transportu zbiorowego? Jakie?

Na terenie Powiatu Wrocławskiego oprócz gminnych przewozów pasażerskich funkcjonują: wojewódzkie przewozy pasażerskie autobusowe, wojewódzkie przewozy pasażerskie kolejowe oraz międzywojewódzkie przewozy pasażerskie kolejowe.

5. Czy w Państwa powiecie uruchamiane są połączenia autobusowe zapewniające dojazd do szkół podstawowych ich uczniom? Czy z tych połączeń mogą korzystać inne osoby niż uczniowie?

W Powiecie Wrocławskim nie są uruchamiane połączenia autobusowe zapewniające dojazd uczniów do szkół ponadpodstawowych.

6. Czy dofinansowują Państwo z budżetu powiatu połączenia kolejowe? Prosimy o podanie kwot za ostatnich pięć lat.

W ostatnich pięciu latach Powiat Wrocławski nie dofinansowywał połączeń kolejowych.

7. Czy istnieją dokumenty powiatu, które dotyczą w całości lub części rozwoju transportu publicznego? Prosimy o podanie nazw dokumentów i ewentualnie części, w której jest taki plan.

W Powiecie Wrocławskim obowiązuje uchwała nr XXII/233/21 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030”.

Czytaj też: Centrum Jeleniej Góry potrzebuje planu zagospodarowania przestrzennego

 

Gmina Czernica

1. Czy w Państwa gminie uruchamiane są gminne połączenia transportu zbiorowego?

Tak

2. Jeśli uruchamiają Państwo gminne połączenia transportu zbiorowego:
a. Czy siatka połączeń i rozkłady jazdy dostępne są w serwisie internetowym? Jeśli tak, prosimy o przesłanie do niego linka

Tak, link:

https://czernica.pl/pl/2943/0/linie-z1-z2.html

https://czernica.pl/pl/2944/0/linia-z3.html

https://czernica.pl/pl/2945/0/linie-845-i-855.html

b. Czy siatka połączeń i rozkłady jazdy uwzględniają potrzeby mieszkańców, tj. były tworzone w oparciu o lokalizacje i godziny funkcjonowania zakładów pracy, centrów handlowych, społecznych, kulturalnych i innych istotnych miejsc dla mieszkańców gminy? Czy i w jaki sposób te potrzeby są badane?

Tak:

 

  • Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Gminy Czernica, uchwalony przez Radę Gminy Czernica uchwałą nr X:XXV/282/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Czernica na lata 2017-2022
  • Trzy ankiety przeprowadzone wśród mieszkańców (2017 r., 2019r., 2020r.), dotyczące preferencji i potrzeb pasażerów w zakresie funkcjonowania transportu publicznego na terenie gminy Czernica

c. w jaki sposób odbywa się zlecanie obsługi tych połączeń?

Odpowiedź: bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na podstawie art. 22 usil pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1343 ze zm.). Do zawarcia w/w umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

d. Czy tabor obsługujący te połączenia jest niskopodłogowy, klimatyzowany, umożliwia przewóz osób na wózkach inwalidzkich, wózków dziecięcych, dużych bagaży? Jeśli w części – w Jakim zakresie?

odpowiedź: wykaz i specyfikacja taboru stanowi załącznik do zapytania ofertowego:

 

https://bip.czernica.pl/pl/2668/1751/autobusowe-przewozy-pasazerskie-na-liniach-gminnych-nr-845-i-855-w-gminie-czernica.html

e. Jakie są plany na rozwój siatki połączeń?

Utrzymanie dotychczasowej siatki połączeń

Czytaj też: Urzędnicy ignorują wnioski ws. polepszenia transportu? Wysyłamy ponaglenia!

 

f. Czy planują Państwo rozwój połączeń z gminami ościennymi? Jeśli tak – którymi? Jeśli nie – dlaczego?

Planuje się utrzymanie siatki połączeń z gminą Wrocław. Ze względu na brak środków w budżecie gminy na ten cel brak jest planów odnośnie rozwijania siatki połączeń na pozostałe gminy ościenne.

g. Jaka kwota jest wydawana rocznie na ten cel? Czy były na ten cel pozyskiwane źródła zewnętrzne? Jeśli tak – prosimy o podanie kwot. Jeśli nie – Jaki był powód?

Odpowiedź: informacja na temat wydatków gminy na transport zbiorowy znajduje się na stronie internetowej.

h. Jakie wnioski i skargi dotyczące transportu zbiorowego zgłaszali mieszkańcy w ciągu ostatnich trzech lat?

Wnioski mieszkańców dotyczyły zwiększenia ilości połączeń autobusowych, modyfikacji trasy z uwzględnieniem nowych osiedli jak również poprawy jakości świadczonych usług przewozowych

4. Czy w Państwa gminie istnieją inne niż gminne środki transportu zbiorowego? Jakie?]

Dwie linie kolejowe 292 relacji Jelcz-Laskowice-Dobrzykowice -Wrocław oraz 277 relacji Jelcz-Laskowice-Siechnice-Wrocław oraz prywatni przewoźnicy autobusowi (Polbus, Beskid),

5. Czy w Państwa gminie uruchamiane są połączenia autobusowe zapewniające dojazd do szkół podstawowych ich uczniom? Czy z tych połączeń mogą korzystać inne osoby niż uczniowie?

W Gminie Czernica uczniowie z Nadolic Wielkich, Nadolic Małych, Jeszkowic, Krzykowa oraz z Gajkowa dowożeni są do szkół w Czernicy, Dobrzykowicach i Kamieńcu Wrocławskim. Dowóz organizowany jest dwoma autobusami. Połączenia te przeznaczone są wyłącznie dla uczniów i nie mogą z nich korzystać inne osoby.

6. Czy dofinansowują Państwo z budżetu gminy połączenia kolejowe? Prosimy o podanie kwot za ostatnich pięć lat.

Odpowiedź: tak. Roczny koszt współfinansowania połączeń na nowej linii kolejowej 292, pokrywany z budżetu Gminy Czernica (2022r.) wynosi 459.680,95 zł, przy planowanej 50 % rentowności. Dotacja gminy do przewozów pasażerskich na linii 277 w latach 2018-2021, wyniosła 253.834,92 z

7. Czy istnieją dokumenty gminy, które dotyczą w całości lub części rozwoju transportu publicznego? Prosimy o podanie nazw dokumentów i ewentualnie części, w której jest taki plan.

Gmina Długołęka

1. Czy w Państwa gminie uruchamiane są gminne połączenia transportu zbiorowego?

W Gminie Długołęka funkcjonują gminne połączenia transportu zbiorowego.

Rozkłady jazdy - komunikacja gminy Długołęka
Rozkłady jazdy – komunikacja gminy Długołęka /CC-BY-NC-SA 4.0.

2. Jeśli uruchamiają Państwo gminne połączenia transportu zbiorowego:
a. Czy siatka połączeń i rozkłady jazdy dostępne są w serwisie internetowym? Jeśli tak, prosimy o przesłanie do niego linka

https://www.wroclaw.pl/komunikacja/rozklady-jazdy

b. Czy siatka połączeń i rozkłady jazdy uwzględniają potrzeby mieszkańców, tj. były tworzone w oparciu o lokalizacje i godziny funkcjonowania zakładów pracy, centrów handlowych, społecznych, kulturalnych i innych istotnych miejsc dla mieszkańców gminy? Czy i w jaki sposób te potrzeby są badane?

Tak, były uruchamiane w oparciu o potrzeby mieszkańców poszczególnych sołectw, zgłaszane indywidualnie lub za pośrednictwem sołtysa danej wsi.

c. w jaki sposób odbywa się zlecanie obsługi tych połączeń?

Gmina posiada podpisaną umowę roczną z przewoźnikiem, na podstawie art.22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2021 poz. 1371)

d. Czy tabor obsługujący te połączenia jest niskopodłogowy, klimatyzowany, umożliwia przewóz osób na wózkach inwalidzkich, wózków dziecięcych, dużych bagaży? Jeśli w części – w Jakim zakresie?

Autobusy są klimatyzowane, umożliwiające przewóz dużych bagaży oraz wózków składanych.

e. Jakie są plany na rozwój siatki połączeń?

Docelowe połącznie miejscowości wewnątrz gminnych z węzłami przesiadkowymi np. stacje kolejowe i pętle autobusowe znajdujące się na ternie gminy.

f. Czy planują Państwo rozwój połączeń z gminami ościennymi? Jeśli tak – którymi? Jeśli nie – dlaczego?

Transport gminny połączony jest z miastem Wrocław.

g. Jaka kwota jest wydawana rocznie na ten cel? Czy były na ten cel pozyskiwane źródła zewnętrzne? Jeśli tak – prosimy o podanie kwot. Jeśli nie – Jaki był powód?

W roku 2022 r. zaplanowane jest 160 000 zł na transport gminny.

h. Jakie wnioski i skargi dotyczące transportu zbiorowego zgłaszali mieszkańcy w ciągu ostatnich trzech lat?

Wnioski o zwiększenie częstotliwości kursów oraz utworzenie nowych linii. Wniosek o wspólny bilet. Możliwość zakupu biletu drogą elektroniczną.

4. Czy w Państwa gminie istnieją inne niż gminne środki transportu zbiorowego? Jakie?]

W ramach organizacji publicznego transportu zbiorowego Gmina Długołęka z Gminą Wrocław zawarła porozumienie międzygminne. W ramach Wrocławskie] Kolei Aglomeracyjnej Gmina Długołęka posiada podpisaną umowę z Województwem Dolnośląskim.

Czytaj też: Aglomeracja wrocławska zasługuje na lepszy transport publiczny

 

5. Czy w Państwa gminie uruchamiane są połączenia autobusowe zapewniające dojazd do szkół podstawowych ich uczniom? Czy z tych połączeń mogą korzystać inne osoby niż uczniowie?

W gminie Długołęka są połączenia autobusowe zapewniające dojazd do szkół podstawowych ich uczniom.

6. Czy dofinansowują Państwo z budżetu gminy połączenia kolejowe? Prosimy o podanie kwot za ostatnich pięć lat.

Tak, gmina Długołęka dofinansowuje z budżetu połączenia kolejowe.

  • 2018 – 115 738,56 zł
  • 2019 – 286 177,22 zł
  • 2020 – 161 070,70 zł
  • 2021 – 369 926,60 zł

7. Czy istnieją dokumenty gminy, które dotyczą w całości lub części rozwoju transportu publicznego? Prosimy o podanie nazw dokumentów i ewentualnie części, w której jest taki plan.

Gmina nie posiada takich dokumentów.

Długołęka
Długołęka / CC-BY-NC-SA 4.0.

 

Czytaj też: Raport Hipermiasta. Transport kolejowy na Dolnym Śląsku jest dobry, ale może być lepiej

Gmina Kąty Wrocławskie

1. Czy w Państwa gminie uruchamiane są gminne połączenia transportu zbiorowego?

Na terenie Gminy Kąty Wrocławskie funkcjonuje gminna komunikacja autobusowa o charakterze szkolno-dowozowym.

2. Jeśli uruchamiają Państwo gminne połączenia transportu zbiorowego:

a. Czy siatka połączeń i rozkłady jazdy dostępne są w serwisie internetowym? Jeśli tak, prosimy o przesłanie do niego linka

Na stronie internetowej Gminy Kąty Wrocławskie znajduje się dedykowana zakładka pn. „komunikacja”, gdzie można znaleźć informacje dotyczące rozkładów jazdy i siatki połączeń.

https://www.wroclaw.pl/komunikacja/rozklady-jazdy

https://www.wroclaw.pl/komunikacja/rozklady-jazdy

Potrzeby związane z częstotliwością oraz kształtem siatki połączeń są badane poprzez przeprowadzanie konsultacji społecznych. Ostatnie konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania publicznego autobusowego transportu zbiorowego w Gminie Kąty Wrocławskie zostały przeprowadzone w okresie od 30 maja 2022r. do 13 czerwca 2022r.

c. w jaki sposób odbywa się zlecanie obsługi tych połączeń?

Obsługa gminnej komunikacji autobusowej odbywa się na podstawie przeprowadzonego przez Gminę Kąty Wrocławskie jako zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129) pn.: „Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Kąty Wrocławskie”.

Natomiast obsługa komunikacji autobusowej na liniach aglomeracyjnych odbywa się na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 7 grudnia 2009r. we Wrocławiu pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Kąty Wrocławskie.

d. Czy tabor obsługujący te połączenia jest niskopodłogowy, klimatyzowany, umożliwia przewóz osób na wózkach inwalidzkich, wózków dziecięcych, dużych bagaży? Jeśli w części – w Jakim zakresie?

Tabor obsługujący połączenia, których Organizatorem jest Gmina Kąty Wrocławskie liczy 9 autobusów o klasie Al (8 liniowych + 1 rezerwowy) oraz 1 autobus o klasie C. Na ośmiu liniach kursy wykonywane są pojazdami o klasie emisji hałasu i czystości spalin: EURO4 lub EURO 5. Na jednej linii kursy są wykonywane pojazdami o klasie emisji hałasu i czystości spalin: EURO6. Pojazdy klasy Al liczą ogółem po 53 miejsca, natomiast pojazd klasy C liczy ogółem 24 miejsca. Tabor przeznaczony do obsługi linii aglomeracyjnych jest niskopodłogowy lub niskowejściowy, klimatyzowany.

e. Jakie są plany na rozwój siatki połączeń?

W okresie od 30 maja 2022r. do 13 czerwca 2022r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania publicznego autobusowego transportu zbiorowego w Gminie Kąty Wrocławskie. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych, tj. potrzeb mieszkańców w zakresie siatki połączeń autobusowych, zostały wykorzystane przy tworzeniu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie”, który na dzień udzielenia odpowiedzi nie jest zakończony i zostanie poddany do konsultacji we wrześniu 2022 roku.

Na moment publikacji odpowiedzi plan jest gotowy.

f. Czy planują Państwo rozwój połączeń z gminami ościennymi? Jeśli tak – którymi? Jeśli nie – dlaczego?

Gmina Kąty Wrocławskie nie wyklucza dalszego rozwoju połączeń z gminami ościennymi. Niemniej jednak jest on uwarunkowany możliwościami finansowymi każdej z Gmin.

Czytaj też: Wałbrzych chce budowy dworca autobusowego. Ale czeka na prywatnego inwestora

g. Jaka kwota jest wydawana rocznie na ten cel? Czy były na ten cel pozyskiwane źródła zewnętrzne? Jeśli tak – prosimy o podanie kwot. Jeśli nie – Jaki był powód?

W 2021 roku na gminną komunikację autobusową wydatkowano 2 606 104,34 zł, z czego wysokość dofinansowania przekazanego przez Wojewodę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wyniosła: 1 562 571,66 zł.

h. Jakie wnioski i skargi dotyczące transportu zbiorowego zgłaszali mieszkańcy w ciągu ostatnich trzech lat?

Składane skargi dotyczyły: opóźnień odjazdów autobusów lub nie odbytych kursów na liniach aglomeracyjnych.
Złożone wnioski dotyczyły wprowadzenia korekt do rozkładów jazdy, które w większości zostały uwzględnione.

4. Czy w Państwa gminie istnieją inne niż gminne środki transportu zbiorowego? Jakie?

Siatka połączeń na obszarze Gminy Kąty Wrocławskie jest rozbudowana, tj. funkcjonuje gminna komunikacja autobusowa o charakterze szkolno- dowozowym, autobusowe linie aglomeracyjne zapewniające skomunikowanie Gminy Kąty Wrocławskie z Wrocławiem oraz połączenia kolejowe w kierunku Wrocławia, Wałbrzycha czy Jeleniej Góry. Ponadto mieszkańcy mogą skorzystać z połączeń komercyjnych w kierunku Wrocławia.

5. Czy w Państwa gminie uruchamiane są połączenia autobusowe zapewniające dojazd do szkół podstawowych ich uczniom? Czy z tych połączeń mogą korzystać inne osoby niż uczniowie?

Na obszarze Gminy Kąty Wrocławskie funkcjonuje gminna komunikacja autobusowa o charakterze szkolno-dowozowym, zapewniająca dojazd do szkół podstawowych uczniom. Z tych połączeń może korzystać każdy. Cennik biletów dostępny jest na stronie internetowej.

6. Czy dofinansowują Państwo z budżetu gminy połączenia kolejowe? Prosimy o podanie kwot za ostatnich pięć lat.

Tak, wybrane połączenia kolejowe (dedykowane dla Gminy Kąty Wrocławskie). Zestawienie kwot:

Rok 2022- umowa w trakcie negocjacji.

Rok 2021- 702 832,70 zł  – 5 par dedykowanych w relacji Kąty Wrocławskie – Wrocław Główny w dni robocze.

7. Czy istnieją dokumenty gminy, które dotyczą w całości lub części rozwoju transportu publicznego? Prosimy o podanie nazw dokumentów i ewentualnie części, w której jest taki plan.

Tak, istnieje taki dokument. Jest to „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie” z 2019 roku.

W 2022 roku podjęto decyzję o potrzebie aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie” z 2019 roku. W związku z powyższym, we wrześniu 2022 roku do konsultacji społecznych zostanie poddany zaktualizowany Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie. Jego projekt będzie zamieszczony zarówno na stronie internetowej Gminy Kąty Wrocławskie, jak i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czytaj też: PKP wyremontuje zabytkowy dworzec w Oleśnicy. Na razie szczegółów brak

 

Gmina Kobierzyce

1. Czy w Państwa gminie uruchamiane są gminne połączenia transportu zbiorowego?

W Gminie Kobierzyce funkcjonuje komunikacja zbiorowa o charakterze użyteczności publicznej.

Komunikacja gminna w Kobierzycach / ugk.pl/komunikacja-gminna
Komunikacja gminna w Kobierzycach / ugk.pl/komunikacja-gminna

2. Jeśli uruchamiają Państwo gminne połączenia transportu zbiorowego:
a. Czy siatka połączeń i rozkłady jazdy dostępne są w serwisie internetowym? Jeśli tak, prosimy o przesłanie do niego linka

Schemat linii autobusowych oraz rozkłady jazdy są dostępne na stronie Wykonawcy przewozów https://www.marcopolo.plitransport-miejski-kobierzyce.

b. Czy siatka połączeń i rozkłady jazdy uwzględniają potrzeby mieszkańców, tj. były tworzone w oparciu o lokalizacje i godziny funkcjonowania zakładów pracy, centrów handlowych, społecznych, kulturalnych i innych istotnych miejsc dla mieszkańców gminy? Czy i w jaki sposób te potrzeby są badane?

Sieć połączeń (wraz ze specjalnie skoordynowanymi kursami przesiadkowymi) zapewnia skomunikowanie wszystkich miejscowości na terenie Gminy Kobierzyce do ul. Suchej, Hallera oraz Pętli Krzyki we Wrocławiu i pozwala na dogodny dojazd mieszkańców do pracy, dzieci do szkół oraz wszystkich istotnych miejsc. Obecny kształt rozkładów jazdy to wynik ich wieloletniego dopasowywania do potrzeb mieszkańców, ponieważ Gmina Kobierzyce jest samodzielnym organizatorem już od 2008 r.

c. w jaki sposób odbywa się zlecanie obsługi tych połączeń?

Obsługa połączeń odbywa się na podstawie umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu.

d. Czy tabor obsługujący te połączenia jest niskopodłogowy, klimatyzowany, umożliwia przewóz osób na wózkach inwalidzkich, wózków dziecięcych, dużych bagaży? Jeśli w części – w Jakim zakresie?

Tabor stanowią typowo miejskie autobusy, jak w MPK, zatem jest w pełni niskopodłogowy, klimatyzowany, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych (funkcja przyklęku, otwierany podest oraz wydzielone miejsce z zabezpieczającym pasem) o klasie emisji spalin euro 6.

e. Jakie są plany na rozwój siatki połączeń?

Obecna sieć połączeń była rozwijana w ciągu ostatnich dwóch lat o dwa kolejne autobusy, które zagęściły już istniejące kursy, jak również zlikwidowały zjawisko przepełnień w godzinach szczytowych na głównych arteriach sieci. Bacznie się jednak przyglądamy, jak kształtuje się przepływ masy pasażerskiej i pod tym kątem jest planowany dalszy rozwój.

f. Czy planują Państwo rozwój połączeń z gminami ościennymi? Jeśli tak – którymi? Jeśli nie – dlaczego?

Komunikacja gminna jest też wspomagana miejskimi liniami 112, 612 i 913 w miejscowościach Wysoka, Ślęza oraz Bielany Wrocławskie łącząc je dodatkową siecią z wrocławską aglomeracją. Od września tego roku mieszkańcy Gminy Kobierzyce mogą również korzystać ze zrewitalizowanej linii kolejowej 285.

g. Jaka kwota jest wydawana rocznie na ten cel? Czy były na ten cel pozyskiwane źródła zewnętrzne? Jeśli tak – prosimy o podanie kwot. Jeśli nie – Jaki był powód?

W 2021 r. na przewozy regularne Gmina Kobierzyce wydała 6 932 791 zł z czego 1 155 871 zł to dofinansowanie do linii 112, 612 oraz 913 w ramach porozumienia z Gminą Wrocław. Nie otrzymujemy dofinansowania ze środków FRPA, ponieważ podlegają mu linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy.

h. Jakie wnioski i skargi dotyczące transportu zbiorowego zgłaszali mieszkańcy w ciągu ostatnich trzech lat?

Skargi napływające do Wykonawcy przewozów gminnych dotyczą głównie punktualności na liniach. Opóźnienia są wynikiem zmiennego natężenia ruchu szczególnie na DK8, DK35 oraz wjeździe do Wrocławia od strony Partynic i Ołtaszyna.

4. Czy w Państwa gminie istnieją inne niż gminne środki transportu zbiorowego? Jakie?

Poza gminnymi środkami transportu zbiorowego istnieje wspomniana już wcześniej linia kolejowa 285, linie miejskie 112, 612 i 913, jak również przewozy międzymiastowe wykonywane przez prywatnych operatorów.

5. Czy w Państwa gminie uruchamiane są połączenia autobusowe zapewniające dojazd do szkół podstawowych ich uczniom? Czy z tych połączeń mogą korzystać inne osoby niż uczniowie?

Gmina Kobierzyce w ramach przewozów regularnych specjalnych jest również organizatorem dowozu dzieci do szkół na siedmiu liniach, wśród których jedna z-tych linii stanowi dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej. Są to przewozy dedykowane wyłącznie dla dzieci szkolnych.

6. Czy dofinansowują Państwo z budżetu gminy połączenia kolejowe? Prosimy o podanie kwot za ostatnich pięć lat.

Nie prowadzimy dofinansowania do połączeń kolejowych.

7. Czy istnieją dokumenty gminy, które dotyczą w całości lub części rozwoju transportu publicznego? Prosimy o podanie nazw dokumentów i ewentualnie części, w której jest taki plan.

W ramach rozwoju transportu publicznego zlecamy wykonywanie stosownych badań jak np. w 2018 r. przeprowadzono badania ankietowe wśród pasażerów komunikacji miedzygminnej organizowanej przez Gminę Kobierzyce, a w 2020 r. została stworzona koncepcja integracji komunikacji Gminy Kobierzyce z transportem publicznym w aglomeracji wrocławskiej.

Czytaj też: Urzędnicy ignorują wnioski ws. polepszenia transportu? Wysyłamy ponaglenia!

Gmina Mietków

1. Czy w Państwa gminie uruchamiane są gminne połączenia transportu zbiorowego?

Od stycznia 2021 r. uruchomiony został publiczny transport zbiorowy w granicach Gminy Mietków.

2. Jeśli uruchamiają Państwo gminne połączenia transportu zbiorowego:
a. Czy siatka połączeń i rozkłady jazdy dostępne są w serwisie internetowym? Jeśli tak, prosimy o przesłanie do niego linka

https://grabor.pl/rozklad-jazdy/

b. Czy siatka połączeń i rozkłady jazdy uwzględniają potrzeby mieszkańców, tj. były tworzone w oparciu o lokalizacje i godziny funkcjonowania zakładów pracy, centrów handlowych, społecznych, kulturalnych i innych istotnych miejsc dla mieszkańców gminy? Czy i w jaki sposób te potrzeby są badane?

Siatka połączeń została utworzona na potrzeby dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Mietkowie i Przedszkola Publicznego

c. w jaki sposób odbywa się zlecanie obsługi tych połączeń?

22 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

d. Czy tabor obsługujący te połączenia jest niskopodłogowy, klimatyzowany, umożliwia przewóz osób na wózkach inwalidzkich, wózków dziecięcych, dużych bagaży? Jeśli w części – w Jakim zakresie?

Nie

e. Jakie są plany na rozwój siatki połączeń?

Nie ma dalszych planów – obecna siatka połączeń w pełni zaspokaja potrzeby

f. Czy planują Państwo rozwój połączeń z gminami ościennymi? Jeśli tak – którymi? Jeśli nie – dlaczego?

Nie – brak potrzeb

g. Jaka kwota jest wydawana rocznie na ten cel? Czy były na ten cel pozyskiwane źródła zewnętrzne? Jeśli tak – prosimy o podanie kwot. Jeśli nie – Jaki był powód?

Kkoszty transportu publicznego w 2021 r. – 251 528.01 zł, w tym z FRPA – 153 421.00 zł.

h. Jakie wnioski i skargi dotyczące transportu zbiorowego zgłaszali mieszkańcy w ciągu ostatnich trzech lat?

Wnioski dotyczyły utworzenia nowych przystanków autobusowych (w trakcie realizacji). skargi — brak

4. Czy w Państwa gminie istnieją inne niż gminne środki transportu zbiorowego? Jakie?]

Transport kolejowy i autobusowy

5. Czy w Państwa gminie uruchamiane są połączenia autobusowe zapewniające dojazd do szkół podstawowych ich uczniom? Czy z tych połączeń mogą korzystać inne osoby niż uczniowie?

Dojazd dzieci do szkoły odbywa się w ramach gminnego publicznego transportu zbiorowego.

6. Czy dofinansowują Państwo z budżetu gminy połączenia kolejowe? Prosimy o podanie kwot za ostatnich pięć lat.

Nie.

7. Czy istnieją dokumenty gminy, które dotyczą w całości lub części rozwoju transportu publicznego? Prosimy o podanie nazw dokumentów i ewentualnie części, w której jest taki plan.

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia – część dot. Gminy Mietków.

 

 

Gmina Siechnice

1. Czy w Państwa gminie uruchamiane są gminne połączenia transportu zbiorowego?

Na terenie Gminy Siechnice realizowane są gminne przewozy pasażerskie w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 3, a także pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343).

Ratusz gminy Siechnice
Ratusz gminy Siechnice / Andrzej Błaszczak / CC-BY-SA 4.0

2. Jeśli uruchamiają Państwo gminne połączenia transportu zbiorowego:
a. Czy siatka połączeń i rozkłady jazdy dostępne są w serwisie internetowym? Jeśli tak, prosimy o przesłanie do niego linka

Siatka połączeń oraz rozkłady jazdy dostępne są za pośrednictwem platform informacyjnych „KiedyPrzyjedzie.pl” oraz „Jakdojadę.pl”, a także zamieszone są na stronie tutejszego Urzędu (www.siechnice.gmina.pl) w zakładce komunikacja zbiorowa

b. Czy siatka połączeń i rozkłady jazdy uwzględniają potrzeby mieszkańców, tj. były tworzone w oparciu o lokalizacje i godziny funkcjonowania zakładów pracy, centrów handlowych, społecznych, kulturalnych i innych istotnych miejsc dla mieszkańców gminy? Czy i w jaki sposób te potrzeby są badane?

Siatka połączeń i rozkłady jazdy przygotowywane były przez wyspecjalizowaną (z dużym doświadczeniem) firmę realizującą liczne analizy i projekty z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz mobilności miejskiej na terenie całego.

Ponadto, firma ta również przygotowywała na zlecenie Gminy Siechnice w oparciu o analizę funkcjonującej komunikacji i potrzeby mieszkańców projekt pn. „Koncepcja optymalizacji oferty przewozowej siechnickiej komunikacji publicznej”, który został wdrożony.

c. w jaki sposób odbywa się zlecanie obsługi tych połączeń?

Umowy na świadczenie usług przewozu osób, ich bagażu podręcznego oraz zwierząt w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Siechnice zawarte są w wyniku rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 , a także na podstawie art. 22 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Ponadto, Gmina Siechnice jest członkiem związku powiatowo-gminnego Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe, który jest organizatorem transportu na liniach wewnątrzgminnych.

d. Czy tabor obsługujący te połączenia jest niskopodłogowy, klimatyzowany, umożliwia przewóz osób na wózkach inwalidzkich, wózków dziecięcych, dużych bagaży? Jeśli w części – w Jakim zakresie?

Tabor obsługujący połączenia przystosowany jest do obsługi pasażerów poruszających się na wózkach inwalidzkich, przewóz dzieci w wózkach dziecięcych oraz przewożenia dużych bagażów. W ok. 70% jest taborem posiadającym klimatyzację.

e. Jakie są plany na rozwój siatki połączeń?

W chwili obecnej przygotowywany jest plan i zakres działań w celu zmiany polegającej na przekształcenie komunikacji regularnej specjalnej na transport publiczny.

f. Czy planują Państwo rozwój połączeń z gminami ościennymi? Jeśli tak – którymi? Jeśli nie – dlaczego?

Gmina Siechnice realizuje połączenia w ramach współpracy gmin zrzeszonych w związku powiatowo-gminnym Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe oraz w ramach obowiązującego porozumienia z Gminą Wrocław. Nie wykluczamy współpracy z innymi gminami ościennymi, jeżeli tylko będzie taka potrzeba i zawarte zostanie stosowne porozumienie.

g. Jaka kwota jest wydawana rocznie na ten cel? Czy były na ten cel pozyskiwane źródła zewnętrzne? Jeśli tak – prosimy o podanie kwot. Jeśli nie – Jaki był powód?

W roku 2021 na transport Gmina Siechnice wydatkowała kwotę: 3.986.233,23 złotych. Związek powiatowo-gminny Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe (którego gmina jest członkiem) otrzymuje dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autokarowych, o które odpowiednio pomniejsza zobowiązania Gminy Siechnice wobec związku na pokrycie kosztów świadczonych usług przez operatora związku.

h. Jakie wnioski i skargi dotyczące transportu zbiorowego zgłaszali mieszkańcy w ciągu ostatnich trzech lat?

Większość skarg dotyczyła jakości świadczonych usług przez jednego z operatorów.

Czytaj też: Pytamy o ważne sprawy transportowe. W Legnicy, Karpaczu i Chocianowie

Gmina Sobótka

1. Czy w Państwa gminie uruchamiane są gminne połączenia transportu zbiorowego?

Tak, są uruchomione połączenia transportu zbiorowego.

Dworzec w Sobótce
Dworzec w Sobótce / CC-BY-NC-SA 4.0.

2. Jeśli uruchamiają Państwo gminne połączenia transportu zbiorowego:

a. Czy siatka połączeń i rozkłady jazdy dostępne są w serwisie internetowym? Jeśli tak, prosimy o przesłanie do niego linka

Tak, siatka połączeń i rozkłady jazdy są dostępne w serwisie internetowym pod adresem: https://sobotka.pl/pliki/sobotka/pliki/rozklad-autobusow-od-10_01_2022.pdf

https://grabor.pl/rozklad-jazdy/

Zlecenie obsługi połączeń odbywa się na podstawie umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu.

d. Czy tabor obsługujący te połączenia jest niskopodłogowy, klimatyzowany, umożliwia przewóz osób na wózkach inwalidzkich, wózków dziecięcych, dużych bagaży? Jeśli w części – w Jakim zakresie?

Gmina przy wyborze przewoźnika nie stawiała wymogu wyposażenia we wskazane

e. Jakie są plany na rozwój siatki połączeń?

Nie planuje się zmiany siatki połączeń.

f. Czy planują Państwo rozwój połączeń z gminami ościennymi? Jeśli tak – którymi? Jeśli nie – dlaczego?

Do tej pory prowadzone rozmowy z gminami ościennymi w sprawie rozwoju połączeń nie przyniosły zamierzonych rezultatów ze względu na brak możliwości obsługi zwiększonej liczby pasażerów z ich strony.

g. Jaka kwota jest wydawana rocznie na ten cel? Czy były na ten cel pozyskiwane źródła zewnętrzne? Jeśli tak – prosimy o podanie kwot. Jeśli nie – Jaki był powód?

W 2021 r. kwota wydatków na transport zbiorowy wyniosła 185.536,92 zł z czego dofinansowanie z FRPA wyniosło 135.626,40 zł.

h. Jakie wnioski i skargi dotyczące transportu zbiorowego zgłaszali mieszkańcy w ciągu ostatnich trzech lat?

Skargi dotyczyły godzin rozkładu jazdy.

4. Czy w Państwa gminie istnieją inne niż gminne środki transportu zbiorowego? Jakie?

Transport zbiorowy obsługiwany jest w naszej gminie przez pociągi PKP Kolei Dolnośląskich oraz komunikacje autobusową POLBUS Wrocław (Linia 522 i 512).

5. Czy w Państwa gminie uruchamiane są połączenia autobusowe zapewniające dojazd do szkół podstawowych ich uczniom? Czy z tych połączeń mogą korzystać inne osoby niż uczniowie?

Tak, uruchomione połączenia autobusowe zapewniają dojazd do szkół podstawowych uczniom. Z połączeń mogą korzystać również inne osoby.

6. Czy dofinansowują Państwo z budżetu gminy połączenia kolejowe? Prosimy o podanie kwot za ostatnich pięć lat.

Połączenia kolejowe nie są dofinansowywane z budżetu gminy.

7. Czy istnieją dokumenty gminy, które dotyczą w całości lub części rozwoju transportu publicznego? Prosimy o podanie nazw dokumentów i ewentualnie części, w której jest taki plan.

  • Uchwała nr XX/221/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, opłaty dodatkowe oraz opłaty manipulacyjne w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej zorganizowanym na terenie gminy Sobótka,
  • Uchwała Nr XLVII/439/22 z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Wrocław porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy wdrażaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia.

Czytaj też: Legnica nieszczególnie zajmuje się smogiem transportowym i przyszłością komunikacji miejskiej

 

Gmina Źórawina

1. Czy w Państwa gminie uruchamiane są gminne połączenia transportu zbiorowego?

2b. Czy siatka połączeń i rozkłady jazdy uwzględniają potrzeby mieszkańców, tj. były tworzone w oparciu o lokalizacje i godziny funkcjonowania zakładów pracy, centrów handlowych, społecznych, kulturalnych i innych istotnych miejsc dla mieszkańców gminy? Czy i w jaki sposób te potrzeby są badane?

Potrzeby transportowe w Gminie Żórawina wiążą się przede wszystkim z koniecznością przemieszczania się do ośrodka miejskiego, jakim jest Wrocław. Mimo że realizacja tego zadania znacznie wykracza poza obowiązki gminy wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zlecono mi przeprowadzenie gruntownej reformy, której rezultatem na chwilę obecną jest:

1. Uruchomienie dwóch linii aglomeracyjnych do Wrocławia, łączących centrum Gminy z centrami przesiadkowymi na obrzeżach miasta (Krzyki oraz Tarnogaj). Celem tego rozwiązania było zapewnienie możliwości przesiadki do tramwajów poruszających się po wydzielonych torowiskach. Jednocześnie „zahaczenie” o miasto w tak niewielkim stopniu, w jakim tylko jest to możliwe, pozwala uniknąć opóźnień w maksymalnym możliwym stopniu, szczególnie w godzinach szczytu. Autobusy kursują w dni robocze w interwale godzinnym w godzinach szczytu oraz co dwie godziny poza szczytem. Dodatkowo w dni nauki szkolnej uruchamiane są dodatkowe kursy z Rzeplina, co mieszkańcom Karwian pozwala dojechać do Wrocławia nawet co pół godziny.

2. Uruchomienie linii nr 70 w ramach związku komunikacyjnego Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe, którego jestem wiceprezesem, łączącej co godzinę w dni robocze Domaniów oraz południowe miejscowości Gminy <Żórawina z podwrocławską pętlą w Iwinach, skąd co kilka minut wydzielonymi buspasami odjeżdżają autobusy komunikacji miejskiej do centrum Wrocławia. Przebieg linii został ustalony w taki sposób, aby możliwa była przesiadka do pociągu do centrum Wrocławia na stacji w Żórawinie, rozkłady jazdy zostały skoordynowane. W ramach tego połączenia funkcjonuje wspólny bilet z miastem Wrocław oraz honorowane są wszystkie wrocławskie ulgi, w tym bezpłatne przejazdy dzieci i młodzieży szkolnej do ukończenia 21 roku życia oraz dla seniorów, którzy ukończyli 65 lat
3. Uruchomienie linii nr 72 łączącej miejscowości Bratowice, Zagródki, Okrzeszyce oraz Mnichowice z Żórawiną z możliwością przesiadki na pociąg lub autobus komunikacji podmiejskiej. Ze względu na niewielką liczbę mieszkańców tych miejscowości, są to dwa kursy, po jednym rano i po południu, realizowane wyłącznie w dni nauki szkolnej.
4. Optymalizacja rozkładu jazdy prywatnego przewoźnika TRAKO – z dwóch dotychczasowych linii została stworzona jedna linia gminna, okrężnie łącząca miejscowości południowej i zachodniej części gminy z Karwianami, gdzie możliwa jest przesiadka do autobusu komunikacji miejskiej lub dalsza podróż do Wrocławia tym samym kursem, poza terenem gminy realizowanym komercyjnie na własne ryzyko handlowe przez przewoźnika. Autobus kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku co godzinę w szczycie oraz co około dwie godziny poza szczytem. W ciągu dnia przewoźnik realizuje również kursy wewnątrzgminne (cztery pary połączeń) uruchomione na wniosek osób starszych w celu zapewnienia tym osobom możliwości dostania się do centrum gminy w ciągu dnia na mniej więcej dwie albo cztery godziny, w zależności od indywidualnych potrzeb. Jako jedyne połączenia organizowane przez Gminę w jej granicach, są one dofinansowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych Użyteczności publicznej, co w skali roku pokrywa około 50% kosztów ich uruchomienia.

5. W weekendy prywatny przewoźnik TRAKO uruchamia na własne ryzyko komercyjne połączenia okrężne, którymi cztery razy dziennie objeżdża większość miejscowości w gminie.

2. Jeśli uruchamiają Państwo gminne połączenia transportu zbiorowego:

a. Czy siatka połączeń i rozkłady jazdy dostępne są w serwisie internetowym? Jeśli tak, prosimy o przesłanie do niego linka

Rozkłady jazdy są dostępne na stronach poszczególnych przewoźników, a informacje o zmianach publikuję na bieżąco na stronach Gminy oraz udostępniam za pośrednictwem listy mejlingowej, przy pomocy której dociera do mnie feedback ze strony pasażerów.

c. w jaki sposób odbywa się zlecanie obsługi tych połączeń?

Tryb realizacji poszczególnych usług jest uzależniony od formuły ich uruchamiania. Przewozy związkowe są realizowane w trybie zamówienia „in house”, realizowanego przez PKS w Oławie, operatorem połączeń podmiejskich jest DLA sp. z o.o., wyłoniony w drodze przetargu przez organizatora, którym jest miasto Wrocław, w obu przypadkach Gmina co miesiąc otrzymuje noty obciążeniowe. Przewozy realizowane przez TRAKO są przewozami zlecanymi samodzielnie przez Gminę w trybie art. 22 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (około 200 000wkm rocznie, wartość zamówienia rzędu 1.200.000zł).

d. Czy tabor obsługujący te połączenia jest niskopodłogowy, klimatyzowany, umożliwia przewóz osób na wózkach inwalidzkich, wózków dziecięcych, dużych bagaży? Jeśli w części – w Jakim zakresie?

Jeśli chodzi o tabor, połączenia podmiejskie realizowane są wyłącznie nowymi pojazdami typu miejskiego marki Mercedes Conecto. Połączenia związkowe wykonywane są różnymi pojazdami, zwykle są to busy z wyznaczonym z tyłu miejscem dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Przewoźnik TRAKO właśnie przygotowuje się do zakupu kilku pojazdów typu miejskiego, które w założeniu mają wyruszyć na trasę od nowego roku. Obecnie przewozy realizowane są autokarami i busami w zależności od dostępności danego rodzaju taboru oraz planowanego obłożenia konkretnego kursu.

e. Jakie są plany na rozwój siatki połączeń?

Obecna sieć połączeń była rozwijana w ciągu ostatnich dwóch lat o dwa kolejne autobusy, które zagęściły już istniejące kursy, jak również zlikwidowały zjawisko przepełnień w godzinach szczytowych na głównych arteriach sieci. Bacznie się jednak przyglądamy, jak kształtuje się przepływ masy pasażerskiej i pod tym kątem jest planowany dalszy rozwój.

f. Czy planują Państwo rozwój połączeń z gminami ościennymi? Jeśli tak – którymi? Jeśli nie – dlaczego?

Większość opisanych przeze mnie połączeń już dzisiaj ma charakter miedzygminny, co wynika z uwarunkowań geograficzno-socjologicznych Gminy Żórawina. Planowane jest uruchomienie połączeń do parku handlowego w Bielanach Wrocławskich, jednak wymaga to uzgodnień z gminą Kobierzyce, która ma własny system transportu publicznego, podobnie jak w naszym przypadku zorientowany na Wrocław.

h. Jakie wnioski i skargi dotyczące transportu zbiorowego zgłaszali mieszkańcy w ciągu ostatnich trzech lat?

W przeszłości próbowano uruchamiać pojedyncze kursy na podstawie różnego rodzaju petycji, jednak w praktyce okazywało się, że korzysta z nich tak niewielka liczba osób, że szybko były likwidowane. Osobiście prezentuję podejście polegające na zaproponowaniu oferty, w której każdy znajdzie coś dla siebie, zamiast „uszczęśliwiania na siłę” pojedynczymi kursami, które nikogo nie będą satysfakcjonowały.

5. Czy w Państwa gminie uruchamiane są połączenia autobusowe zapewniające dojazd do szkół podstawowych ich uczniom? Czy z tych połączeń mogą korzystać inne osoby niż uczniowie?

Systematycznie dążymy do ograniczania liczby szkolnych przewozów zamkniętych oraz zastąpienia ich przez komunikację regularną, z której – niezależnie od przewoźnika – wszyscy uczniowie na terenie Gminy mogą korzystać bezpłatnie. Przy 179 dniach nauki szkolnej na 251 dni roboczych i 365 dni w roku nie jest to rozwiązanie mogące stabilnie zaspokoić potrzeby transportowe mieszkańców nie będących uczniami.

6. Czy dofinansowują Państwo z budżetu gminy połączenia kolejowe? Prosimy o podanie kwot za ostatnich pięć lat.

Gmina Żórawina dofinansowuje przewozy kolejowe realizowane na trasie ze Strzelina do Wrocławia. Są to kwoty rzędu 200 – 300 tysięcy złotych rocznie. Problem z tymi przewozami jest jednak zupełnie inny: na obu stacjach na terenie Gminy składy w godzinach szczytu pojawiają się przepełnione, co często prowadzi do sytuacji braku możliwości fizycznego dostania się do pociągu, nie mówiąc o zajęciu miejsca siedzącego. Systematyczne interwencje w sprawie przedłużenia składów (sama liczba połączeń jest optymalna, większej nie przyjmie „krawędziówka” na stacji Wrocław Główny) nie przyniosły żadnego rezultatu. Ograniczenie w dostępności połączeń kolejowych w istotny sposób przyczyniło się zresztą do rozbudowy systemu transportowego Gminy w oparciu o połączenia autobusowe, mimo że powinny one stanowić jedynie poprzeczne połączenia dojazdowe do stacji kolejowych, zamiast przyczyniać się do zwiększenia ruchu samochodowego na terenie miasta.

7. Czy istnieją dokumenty gminy, które dotyczą w całości lub części rozwoju transportu publicznego? Prosimy o podanie nazw dokumentów i ewentualnie części, w której jest taki plan.

Kiedy zacząłem zajmować się transportem publicznym w Gminie Żórawina, całość transportu publicznego stanowiły dwie linie autobusowe oraz połączenia kolejowe i przypadkowe kursy PKS oraz prywatnych przewoźników. Obecnie jest to siedem linii komunikacyjnych i planuję uruchomienie kolejnych. Będzie to jednak wymagało przeprowadzenia niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych. Model docelowy zakłada stworzenie spójnego systemu transportowego, do którego włączone zostaną wszystkie miejscowości na terenie Gminy, opartego na koordynacji rozkładów jazdy oraz jednolitym, wspólnym bilecie typu autobus-pociąg-komunikacja miejska.

Czytaj też: Potrzebny lepszy transport do Międzygórza, dolnośląskiej „Małej Szwajcarii”

 


Fot tytułowe – Ślęża z linii kolejowej nr 285 (gmina Sobótka w powiecie wrocławskim) / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie