Klimat na Dolny ŚląskPrzestrzeńZagłębie Miedziowe

Wnioski do planu zagospodarowania Lubina: więcej zieleni, lepiej dla pieszych

Prezydent Lubina zbierał wnioski do planu zagospodarowania Lubina nr 85, obejmującego teren na zachód od ścisłego centrum miasta, w tym część Lubińskich Błoń oraz okolice galerii handlowej Cuprum Arena, Regionalnego Centrum Zdrowia i stadionu RCS.

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” złożyło szereg swoich postulatów, które ujęto w 50 wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski na razie nie zostały rozpatrzone.

Naturalnie powinien rozwijać się istniejący ośrodek sportowo-rekreacyjny w okolicach ul. Odrodzenia, który ma rangę regionalną.

Wnioski dotyczące transportu

Celem uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 85 powinno być zachowanie charakteru centrum Lubina, harmonijny rozwój przestrzenny oraz zwiększenie ładu przestrzennego na obszarze planu, przy założeniu wspieraniu zrównoważonej mobilności, opartej o podróże piesze, rowerowe i komunikacją zbiorową.

Złożyliśmy wniosek o nieustalanie minimalnych wskaźników miejsc parkowania dla samochodów dla zabudowy. W obecnej sytuacji należy promować mobilność zrównoważoną, opartą możliwie o rowery, komunikację zbiorowa i podróże piesze. Nie należy wymuszać budowy drogich parkingów za pomocą planów.

Wnioskowaliśmy również o pieszo-rowerowe połączenie terenu opuszczonej Dolnośląskiej Fabryki Instrumentów Lutniczych DEFIL, który potencjalnie może być centrum usługowym, z ul. Traugutta, przez część obecnych garaży. Uważamy, że powinien powstać tylko ciąg pieszo-rowerowy, z wyłączeniem samochodów, by zapewnić komfort niezmotoryzowanym uczestnikom ruchu drogowego.

Czytaj też: Stwórzmy komunikację autobusową w Zagłębiu Miedziowym!

Wnioski dotyczące zieleni

Zgodnie z Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia należy również w możliwie dużym stopniu chronić istniejącą zieleń i rozwijać ją. Zabudowie powinny podlegać nie tereny zielone, ale w szczególności nieużytki oraz tereny przeznaczone obecnie pod parkingi terenowe.

Według zapisów Unijnej strategii… (pkt 2.2.8.Zazielenianie obszarów miejskich i podmiejskich), “Zielone przestrzenie miejskie – od parków i ogrodów po zielone dachy i miejskie gospodarstwa rolne – zapewniają wiele różnych korzyści dla ludzi. Stwarzają również możliwości dla przedsiębiorstw i zapewniają schronienie dla przyrody. Ograniczają zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie wody i hałas, zapewniają ochronę przed powodziami, suszami i falami upałów oraz utrzymują więź między człowiekiem a przyrodą”.

Dlatego też  “Plany [zazieleniania miast] powinny obejmować środki służące tworzeniu różnorodnych biologicznie i dostępnych lasów miejskich, parków i ogrodów; miejskich gospodarstw rolnych; zielonych dachów i ścian; ulic obsadzonych drzewami; łąk miejskich; oraz żywopłotów miejskich. Realizacja takich planów powinna przyczynić się również do poprawy połączeń między terenami zielonymi”.

Jak przewiduje Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Lubina do roku 2030, “Zielona infrastruktura jest strategicznie zaplanowaną siecią obszarów naturalnych i półnaturalnych z innymi cechami środowiskowymi, zaprojektowaną i zarządzaną w sposób mający zapewnić szeroką gamę usług ekosystemowych.”

Wśród działań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury, można wymienić m.in. “zielone funkcje miejskie i podmiejskie – parki, ogrody, małe obszary leśne, trawiaste krawędzie, zielone ściany i dachy, zieleń przydomowa, ogrody działkowe, drzewa przydrożne, stawy”.

Domagaliśmy się ustalenia, że 80% powierzchni biologicznie czynnej musi stanowić zieleń. Niestety zbyt często “powierzchnia biologicznie czynna” traktowana jest jako parking, co nie przynosi skutku środowiskowego. Niniejszy wniosek służy przeciwdziałaniu takiej praktyce.

Postulowaliśmy też określenie obowiązkowych zielonych dachów lub ścian dla zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej, wraz z określeniem minimalnego procenta powierzchni dachu lub ściany. Wprowadzanie takich rozwiązań przewiduje m.in. Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Lubina do roku 2030.

Wnioski dotyczące estetyki i ładu przestrzennego

Zaproponowaliśmy ustalenie zakazu parkingów terenowych jednopoziomowych widocznych z terenu ulicy. W tradycji urbanistycznej Dolnego Śląska przy ulicy znajdują się domy. Lokalizowanie parkingów przy ulicy, wzorem urbanistyki Stanów Zjednoczonych zaburza ład przestrzenny.

Wnieśliśmy także o ustalenie obowiązku estetycznej obudowy urządzeń technicznych na dachu. Rozwiązanie takie jest stosowane m.in. we Wrocławiu i sprzyja ładowi przestrzennemu.

Tu możesz przeczytać całość naszych wniosków.


Zdjęcie tytułowe: Cuprum Arena w Lubinie. For. s_mile / fotopolska.eu / CC-BY-SA 3.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie