ŚrodowiskoTramwaje i kolej dla klimatuWrocław Plac Grunwaldzki

Ulica Szczytnicka powinna być deptakiem z drzewami. Potrzebna też trasa rowerowa

Na podstawie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego Akcja Miasto zwróciła się z wnioskiem do urzędu miejskiego Wrocławia  o zaprojektowanie całościowej przebudowy ulicy Szczytnickiej między ul. Miłą a ul. Ładną jako deptaka.

Wniosek powstał w Towarzystwie Benderowskim w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Czytaj też: Tramwaj na Stabłowice. Ważne przedłużenie na rozwijające się osiedle

Remont ulicy, nie tylko torów

Uważamy, że niegospodarnym i niecelowym działaniem jest sam remont torowiska tramwajowego, bez uwzględnienia całościowej przemiany, nawet rozpisanej na etapy. Naszym zdaniem “Torywolucja” powinna zostać włączona w politykę miejską dotyczącą mobilności i zmian klimatu, a nie być traktowana osobno. Tylko takie skoordynowane działanie zapewni synergię i najlepsze wydawanie publicznych funduszy i spójne podejście do przestrzeni miejskiej.

Ulica Szczytnicka
Ulica Szczytnicka

Ulica Szczytnicka mogłaby stać się wizytówką tej części miasta, miejscem z gastronomią i sklepami oraz miejscem spędzania wolnego czasu. 

Ruch samochodów w tym miejscu nie jest istotny pod względem tranzytowym, dlatego jego ograniczenie w tym miejscu nie spowoduje żadnych negatywnych skutków. Możliwe jest też objechanie ul. Szczytnickiej przez okoliczne uliczki, dla dojazdu docelowego.

Czytaj też: Wrocławska Polityka Mobilności. Dokument dobry, ale nierealizowany

 Zieleń na Szczytnickiej i placyku

Utworzenie deptaka pozwoli niewatpliwie na stworzenie przestrzeni bezpiecznej oraz wolnej od spalin i hałasu. Niezbędne jest jedynie zapewnienie dostaw w określonych godzinach oraz dojazdu służb.

Uważamy, że zgodnie z Planem adaptacji do zmian klimatu, niezbędne powinno być uwzględnienie w możliwie dużym stopniu zasadzenia drzew, a także uzupełniająco innej zieleni, w tym powierzchni przepuszczalnej i ogrodów deszczowych.

Częścią projektu powinno być możliwie duże również zagospodarowanie pod zieleń placyku na skrzyżowaniu ul. Szczytnickiej, ul. Polaka, ul. Ładną, ul. Nehringa, ul. Reja i ul. Curie-Skłodowskiej oraz ograniczenie przestrzeni wykorzystywanej pod ruch kołowy, z zapewnieniem dojazdu.

Placyk na skrzyżowaniu ul. Szczytnickiej i ul. Curie-Skłodowskiej
Placyk na skrzyżowaniu ul. Szczytnickiej i ul. Curie-Skłodowskiej / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Czytaj też: PLK: Nie będzie przystanku przy ul. Racławickiej na obwodnicy kolejowej

Szczytnicka dla rowerów

Remont ulicy Szczytnickiej powinien również uwzględniać istotne znaczenie dla ruchu rowerowego. Zgodnie ze studium, stanowi “trasę rowerową zbiorczą”. Jest częścią połączenia między Starym Miastem a pl. Grunwaldzkim oraz okolicami Hali Stulecia. Trasa obsługiwałaby również biurowce położone w tej okolicy, a także kampus Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Wrocławskiego, ułatwiając studentom korzystanie z roweru.

Obecnie jest w tym miejscu poważna luka między istniejącymi trasami w ul. Szczytnickiej w okolicy oraz w ul. Curie-Skłodowskiej. Kostka brukowa i ruch aut uniemożliwiają wygodne korzystanie z roweru, zwłaszcza przez dzieci i osoby starsze. Deptak z dopuszczonym ruchem rowerowym stanowiłby idealne połączenie tych tras.

Czytaj też: Wspólny bilet na MPK Wrocław i Koleje Dolnośląskie musi wrócić. Urbancard i papierowe

Remont zgodny z polityką miejską

Zaprojektowanie deptaka w ul. Szczytnickiej będzie zgodne z zapisami uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr VIII/194/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia”, w szczególności takich zapisów jak:

 • “kształtowanie istniejących oraz planowanie nowych struktur miejskich w sposób zapewniający dobrą dostępność transportu zbiorowego oraz przyjazny pieszym, rowerzystom i osobom o ograniczonej sprawności” (str. 6)
 • “kształtowanie wnętrz urbanistycznych ulic w sposób zapewniający wysoką jakość kompozycji przestrzennej oraz chroniący walory ich otoczenia” (str. 6)
 • “zachęcanie do odbywania podróży w mieście środkami transportu niesamochodowego” (str. 6)
 • “projektowanie inwestycji transportowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu, w szczególności pieszym i rowerzystom” (str. 8)
 • “powiększanie stref dla pieszych, szczególnie w centrum miasta” (str. 9)
 • “dbanie o odpowiedni standard i estetykę nawierzchni chodników i ciągów pieszych, ze szczególnym uwzględnieniem wygody i bezpieczeństwa przemieszczania się osób o ograniczonej sprawności” (str. 9)
 • “rozwijanie sieci tras rowerowych o wysokim standardzie” (str. 9)
 • „zapewnienie spójności systemu tras rowerowych” (str. 9)
 • “kreowanie powiązań rowerowych ośrodków akademickich z centrum miasta” (str. 9)
 • “kreowanie powiązań rowerowych z atrakcjami turystycznymi miasta i okolic” (str. 9)
Ulica Szczytnicka
Ulica Szczytnicka

Działanie opisane w niniejszym wniosku będzie także w pełni zgodne z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XLVIII/1169/13 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie Wrocławskiej polityki mobilności, która przewiduje m.in.

 • “3.1.3. Rozwijanie przestrzeni przyjaznych dla pieszych i rowerzystów Przekształcanie ulic w przestrzenie z dominującym lub wyłącznym ruchem pieszym i rowerowym (np. woonerf czy deptak). Dzięki temu wiele miejsc w Centrum i w Śródmieściu ma szansę zyskać nową jakość oraz uaktywnić funkcje usługowe poprzez wprowadzenie ich w przestrzeń uliczną.” (str. 29)
 • “3.1.1. Ulepszenia dostępności pieszej Centrum Działania w kierunku stworzenia lepszych warunków dla swobodnego przemieszczania się pieszych, a tym samym zwiększenie atrakcyjności Centrum” (str. 29)
 • “6.4.1. Nasadzenia Wykonywanie nasadzeń w obszarach infrastrukturalnych (pasach drogowych oraz przy terenach obsługi komunikacji np. przy pętlach, parkingach) i wprowadzanie zieleni przyulicznej (tj. wysokich drzew, krzewów, łąk kwietnych i trawników)” (str. 40)
 • “2.4.1. Likwidacja luk w systemie tras rowerowych Realizacja zadań inwestycyjnych polegających na łączeniu sieci rowerowej w spójny system poprzez dobudowę niezbędnych brakujących elementów zdefiniowanych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia.” (str. 26).

Czytaj też: Kolej Dużych Prędkości Wrocław/Poznań-Łódź-Warszawa. Kluczowa inwestycja dla Polski


Fot tytułowe – Ulica Szczytnicka 

Ulica Szczytnicka
Ulica Szczytnicka

Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie