Klimat na Dolny ŚląskLegnicaŚrodowisko

Legnica uważa, że ma strategię na zielone miasto

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny zajmuje się m.in. transportem publicznym, ochroną klimatu i walką ze smogiem.

Prezydent Legnicy zorganizował konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju miasta Legnicy 2030 Plus, który wskazuje kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Legnicy na najbliższe lata.

Celem konsultacji było „umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom złożenia uwag i wniosków do projektu dokumentu”. Złożyliśmy szereg uwag.

Przedstawiamy uwagi wraz z rozpatrzeniem przez urząd miejski w Legnicy.

Czytaj też: Spotkanie o klimacie, autobusach, kolei i wykluczeniu transportowym

 

1. Wnosimy o uwzględnienie polityki klimatycznej jako naczelnej zasady, rządzącej strategią Legnicy. Polityka klimatyczna jest obowiązkiem wszystkich władz publicznych. Unia Europejska rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) przyjęła cel którym jest neutralność klimatyczna do 2050 roku. Warto dodać, że nie tylko jest obowiązkiem, ale też przyniesie obywatelom liczne korzyści w postaci: zmniejszenia smogu, zwiększenia jakości życia, ułatwienia w poruszaniu się po mieście.

Uwaga nieuwzględniona. Ochrona i kształtowanie środowiska jest jednym z pięciu celów strategicznych, które pod względem hierarchicznym są sobie równe. Strategia nie zakłada hierarchizacji celów. W Strategii polityka klimatyczna została uwzględniona w wielu zapisach o charakterze postulatywnym. W wyzwaniach określono zieloną transformację jako jedno z kluczowych wyzwań stojących przed miastem. W wizji rozwoju określono Legnicę jako miasto zielone, dążące do zrównoważonego rozwoju zapewniającego stabilność przyszłości poprzez dostosowanie się do wyzwań przyszłości: zmian klimatu (…). Legniczan określono jako zaangażowanych w budowę przyszłości opartej na poszanowaniu najważniejszych wartości: (…) szacunku dla planety. Postulaty związane z polityką klimatyczną zostały również zawarte w celu strategicznym 4. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, rozwój infrastruktury komunalnej i transportu publicznego w oparciu o zasady zielonej transformacji i gospodarki obiegu zamkniętego i przypisanych im pięciu celach operacyjnych oraz kierunkach działań. W celu operacyjnym 5.1 Nowoczesna infrastruktura i tabor transportu publicznego Legnicy zapisano m.in. kierunek działań: Modernizacja taboru transportu publicznego w kierunku zeroemisyjności, który także odnosi się do polityki klimatycznej.

2. Wnosimy, by celem była zeroemisyjność Legnicy do 2040 roku. Postulujemy, by przyjąć cele bardziej ambitne niż wynikające z przepisów. Im szybciej Legnica stanie się liderem transformacji, tym lepiej dla jej obywateli. się do polityki klimatycznej.

Uwaga nieuwzględniona. W odniesieniu do transportu publicznego w celu operacyjnym 5.1 Nowoczesna infrastruktura i tabor transportu publicznego Legnicy zapisano m.in. kierunek działań: Modernizacja taboru transportu publicznego w kierunku zeroemisyjności.

W celu operacyjnym 5.2: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu zapisano m.in. kierunek działań – Rozwijanie tras rowerowych i promocja korzystania z roweru oraz innych jednośladów zeroemisyjnych jako środka lokomocji. W ustaleniach i rekomendacjach w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w mieście w odniesieniu do infrastruktury drogowej i kolejowej zapisano, że należy: kształtować układ komunikacyjny zapewniający dogodny dojazd do terenów wszystkich stref z uprzywilejowaniem komunikacji zbiorowej i niezmotoryzowanej; stopniowo wprowadzać strefy o różnym stopniu ograniczenia ruchu pojazdów indywidualnych na rzecz uprzywilejowania komunikacji zbiorowej, rowerowej i ruchu pieszego wraz z realizacją systemu parkingów Park and Ride (P&R) – zaparkuj i jedź oraz Bike and Ride (B&R) – zaparkuj rower i jedź; realizować infrastrukturę sprzyjającą poruszaniu się pieszo, piesze ciągi komunikacyjne łączące tereny mieszkaniowe z usługami i miejscami pracy; zapewniać uprzywilejowanie ruchu pieszego, realizować infrastrukturę zapewniającą bezpieczeństwo poruszającym się pieszo.

Wpływ na obniżenie emisji spalin do środowiska będą miały również działania realizowane w ramach celu operacyjnego 4.3. Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu akustycznego. Zapisy te nie ograniczają działań strategicznych wyłącznie do narzucanych prawem. Postulat, by celem była zeroemisyjność Legnicy do 2040 roku wykracza poza horyzont programowania Strategii. Ponadto przyjęto zasadę, że zakładane cele będą celami realnymi do osiągniecia. Obecnie miasta zeroemisyjne są na etapie badań i eksperymentalnych rozwiązań społeczno-ekonomiczno-technicznych. Na szczycie klimatycznym ONZ w Madrycie w 2019 roku deklaracje o neutralności klimatycznej do roku 2050 złożyło 400 miast z całego świata. Wydaje się niemożliwym, aby jakieś miasto w pojedynkę mogło wyprzedzić te założenia o całą dekadę. Ponadto przyjęto, iż cele określane w Strategii są celami szerokimi i wieloaspektowymi, zatem nie odnoszą się do jednego tylko zagadnienia (jak wskazana zeroemisyjność).

Centrum Legnicy
Centrum Legnicy / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

 

3. Wnosimy, by celem było obniżenie emisji o 60% względem poziomu w 1990 r. do 2030 r. To także cel bardziej ambitny niż określony w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej (które przewidują spadek o 55%).

Uwaga nieuwzględniona. Uzasadnienie nieuwzględnienia uwagi jak wyżej. Wskazanie konkretnego wskaźnika obniżenia emisji o 60% względem 1990 r. do 2030 r. dla Legnicy jest niezasadne z punktu widzenia możliwości jego pomiaru oraz ograniczonego wpływu samorządu miejskiego na tak sformułowany efekt. Na obniżenie emisji ma wpływ nie tylko sfera publiczna, w tym samorząd, a na działania sfery prywatnej jednostka samorządu terytorialnego może wpływać w bardzo ograniczonym zakresie. Ponadto przyjęto, iż cele określane w Strategii są celami szerokimi i wieloaspektowymi, zatem nie odnoszą się do jednego tylko zagadnienia (jak wskazane obniżenie emisji).

Czytaj też: Odpowiedzi na wnioski ws. transportu w Kondratowicach i Łagiewnikach

 

4. Wnosimy o uwzględnienie części dotyczącej współpracy z nauką, biznesem i organizacjami pozarządowymi w celu wdrażania rozwiązań pro klimatycznych i badań nad nimi. Żadna strategia nie uda się, jeśli nie będzie uwzględniała szerokiego partnerstwa na jej rzecz. Zielona transformacja może być szansą na rozwój gospodarczy i naukowy miasta.

Uwaga jest zgodna z treścią projektu Strategii. Projekt dokumentu przewiduje wskazany sposób współpracy. W celu operacyjnym 4.3. Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu akustycznego zapisano kierunek działań Wzmacnianie sieci współpracy pomiędzy samorządami, przedsiębiorstwami, sektorem naukowym i innymi partnerami w zakresie inteligentnych sieci energetycznych, kreowania i wdrażania innowacyjnych przedsięwzięć z zakresu dystrybucji energii, budownictwa energooszczędnego, poprawy jakości powietrza i elektromobilności. Zapis ten pokrywa się z wnioskowanym postulatem.

5. Wnosimy o uwzględnienie części dotyczącej transportu zbiorowego. Transport zbiorowy powinien zwiększać swoją rolę. W miastach europejskich wielkości Legnicy uznaje się, że może stanowić najważniejszy środek poruszania się po mieście. Jak przewidziano w Komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie wytycznych interpretacyjnych w odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego – “Dobrze funkcjonujący sektor transportu publicznego jest fundamentem skutecznej polityki społecznej, gospodarczej i polityki w zakresie ochrony środowiska”. Jak stanowi Komunikat Komisji Europejskiej “Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności – europejski transport na drodze ku przyszłości” – “zwiększenie udziału transportu zbiorowego, ruchu pieszego i jazdy na rowerze, jak również zautomatyzowanej, multimodalnej mobilności opartej na sieci spowoduje znaczne zmniejszenie zanieczyszczeń i zagęszczenia ruchu pochodzących z transportu, zwłaszcza w miastach, oraz poprawę zdrowia i dobrostanu ludzi. Miasta są i powinny pozostać na czele transformacji w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju. Komisja będzie w dalszym ciągu współpracować z miastami i państwami członkowskimi, aby zapewnić, by wszystkie duże i średnie miasta będące węzłami miejskimi w  sieci TEN-T wdrożyły do 2030 r. swoje własne plany zrównoważonej mobilności miejskiej”. Rządowa “Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku” przewidziała m.in. “działania na rzecz zmniejszenia udziału przejazdów indywidualnym transportem zmotoryzowanym i zachęcenia do korzystania z transportu publicznego”.

Uwaga jest zgodna z treścią projektu Strategii. W dokumencie zawarto wiele zapisów odnoszących się do transportu zbiorowego. W celu operacyjnym 5.1 Nowoczesna infrastruktura i tabor transportu publicznego Legnicy zapisano m.in. kierunek działań: Modernizacja taboru transportu publicznego w kierunku zeroemisyjności, który także odnosi się do polityki klimatycznej. W celu operacyjnym 5.2: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu zapisano następujące kierunki działań: · Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu publicznego · Rozbudowa węzłów przesiadkowych transportu publicznego i innych form multimodalnej mobilności miejskiej · Kontynuacja budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście · Wspieranie rozbudowy sieci przystanków kolejowych w Legnicy · Modernizacja taboru transportu publicznego w kierunku zeroemisyjności.

W ustaleniach i rekomendacjach w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w mieście w odniesieniu do infrastruktury drogowej i kolejowej zapisano, że należy: kształtować układ komunikacyjny zapewniający dogodny dojazd do terenów wszystkich stref z uprzywilejowaniem komunikacji zbiorowej i niezmotoryzowanej; stopniowo wprowadzać strefy o różnym stopniu ograniczenia ruchu pojazdów indywidualnych na rzecz uprzywilejowania komunikacji zbiorowej, rowerowej i ruchu pieszego wraz z realizacją systemu parkingów Park and Ride (P&R) – zaparkuj i jedź oraz Bike and Ride (B&R) – zaparkuj rower i jedź; realizować infrastrukturę sprzyjającą poruszaniu się pieszo, piesze ciągi komunikacyjne łączące tereny mieszkaniowe z usługami i miejscami pracy; zapewniać uprzywilejowanie ruchu pieszego, realizować infrastrukturę zapewniającą bezpieczeństwo poruszającym się pieszo. W celu operacyjnym 4.3. Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu akustycznego zapisano m.in. kierunek działań – Wymiana taboru transportu publicznego na zeroemisyjny, rozbudowa dróg rowerowych i infrastruktury alternatywnego oraz zeroemisyjnego transportu publicznego.

6. Wnosimy o uwzględnienie celu w postaci budowy kolei aglomeracyjnej. Transport kolejowy jest najszybszym środkiem transportu, który omija korki i zdarzenia drogowe. Projekt Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego mógłby znaleźć zastosowanie także w przewozach wewnątrzmiejskich.

Uwaga nieuwzględniona. Cel dot. budowy kolei aglomeracyjnej jest właściwy dla dokumentów strategicznych o zasięgu regionalnym i ponadlokalnym. Mimo to, w opisie celu operacyjnego 5.3. Regionalne powiązania komunikacyjne Legnicy zapisano „Miasto będzie dążyć do rozwoju kolei Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W rejonie głównego dworca kolejowego tworzone będzie centrum przesiadkowe. Miasto będzie wspierać powstawanie na terenie Legnicy przystanków kolejowych.” Wpisano także kierunek działań – Współpraca w rozwoju kolei Legnicko- Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz usprawnianiu systemów przewozów kolejowych. W opisie celu operacyjnego 5.1. Nowoczesna infrastruktura i tabor transportu publicznego Legnicy zapisano „Miasto będzie wspierać rozbudowę sieci przystanków kolejowych Legnicy, która może stać się alternatywną formą miejskiego transportu publicznego.” Wpisano także kierunek działań – Wspieranie rozbudowy sieci przystanków kolejowych w Legnicy.

7. Wnosimy o uwzględnienie celu w postaci budowy przystanków kolejowych na terenie Legnicy. Obecnie mieszkańcy peryferyjnych osiedli Legnicy nie mogą wsiąść do pociągu bezpośrednio, z uwagi na niedopasowanie sieci przystanków do obecnej struktury miasta. Do analizy należałoby skierować m.in. przystanki

Uwaga nieuwzględniona. Jak wyżej.

Czytaj też: Wizyta w Rudawach Janowickich. Co z transportem, ochroną lasów i smogiem?

 

 

8. Wnosimy o uwzględnienie celu w postaci budowy spójnego systemu transportu publicznego w całym subregionie legnickim, uwzględniającego również powiązanie z systemem transportu kolejowego. System powinien być spójny pod względem rozkładowym czy biletowym. W przyszłości celem powinien być jednolity system kolejowo-autobusowy na całym Dolnym Śląsku. Rządowa “Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku” przewidziała m.in. “stworzenie warunków dla rozwoju transportu publicznego na obszarze całego kraju, m.in. poprzez zapewnienie dostępności komunikacyjnej obszarów pozamiejskich, w tym obszarów zmarginalizowanych (charakteryzujących się najgorszą dostępnością czasowo-przestrzenną), z uwzględnieniem podziału zadań między jednostkami samorządu terytorialnego”.

Uwaga nieuwzględniona. Cel dot. budowy spójnego systemu transportu publicznego w skali subregionalnej jest właściwy dla dokumentów strategicznych o zasięgu regionalnym i ponadlokalnym. Mimo to, w celu operacyjnym 5.2. Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu zapisano m.in. kierunek działań – Rozwijanie współpracy w zakresie transportu z samorządami Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W opisie celu operacyjnego 5.3. Regionalne powiązania komunikacyjne Legnicy zapisano „Kontynuowana i rozszerzana będzie współpraca z gminami sąsiadującymi w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach gminnych przewozów pasażerskich.” W celu tym wpisano również kierunki działań: · Rozwijanie zintegrowanego systemu powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym · Współpraca w rozwoju kolei Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz usprawnianiu systemów przewozów kolejowych. W opisie wyzwania – Wzmocnienie kooperacji samorządowej w ramach obszaru funkcjonalnego zapisano „Samorządy LGOF, zgodnie z założeniami projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko- Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027, określiły cele rozwojowe odnoszące się do podnoszenia jakości usług publicznych, realizacji wspólnej polityki transportowej oraz ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego w oparciu o efektywne zarządzanie dostępnymi zasobami przyrodniczymi i kulturowymi, w tym rozwój turystyczny.” Należy wziąć pod uwagę, że cele dla subregionu legnickiego będą określane także w strategii ponadlokalnej.

9. Wnosimy o uwzględnienie wykonywania regularnych badań ruchu, w tym badań potrzeb w zakresie transportu zbiorowego. Badania ruchu są podstawą dla planowania transportu w mieście. Corocznie należałoby wykonywać badania ankietowe oraz analizę danych z MPK czy zarządu dróg, a raz na 10 lat należałoby wykonać kompleksowe badania ruchu, wzorem np. Wrocławia.

Uwaga nieuwzględniona. Badania ruchu to działanie bieżące realizowane okresowo. Nie wymaga specjalnego zapisu w Strategii. Analizowane są również na bieżąco potrzeby w zakresie transportu publicznego na terenie miasta oraz w odniesieniu do transportu zbiorowego międzygminnego z wykorzystaniem ITS.

Centrum Legnicy
Centrum Legnicy / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

 

10. Wnosimy o uwzględnienie części dotyczącej polityki rowerowej, w tym dotyczącej rowerów elektrycznych, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego. Rower to środek transportu idealnie dopasowanych do miast średniej wielkości, pozbawiony przeszkód terenowych, takich jak Legnica. Polityka powinna także uwzględniać nowe środki transportu, takie jak hulajnogi elektryczne. Jak przewiduje rządowa “Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku”, “Łańcuchy ekomobilności w postaci ciągów pieszych i rowerowych powinny stworzyć spójną siatkę połączeń na terenach miejskich i podmiejskich, tworząc alternatywę dla transportu samochodowego i będącą uzupełnieniem oferty transportu publicznego”. 

Uwaga jest zgodna z treścią projektu Strategii. Projekt dokumentu uwzględnia działania związane z polityką rowerową. W celu operacyjnym 5.2: Rozwinięta infrastruktura drogowa miasta i infrastruktura alternatywnego transportu zapisano m.in. kierunek działań – Rozwijanie tras rowerowych i promocja korzystania z roweru oraz innych jednośladów zeroemisyjnych jako środka lokomocji. W opisie tego celu zapisano – „Równocześnie rozbudowywana będzie infrastruktura alternatywnego transportu, miasto będzie kontynuować rozwój sieci tras rowerowych i zachęcać mieszkańców do korzystania z zeroemisyjnych jednośladów jako środka lokomocji”. W ustaleniach i rekomendacjach w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w mieście w odniesieniu do infrastruktury drogowej i kolejowej zapisano, że należy: kształtować układ komunikacyjny zapewniający dogodny dojazd do terenów wszystkich stref z uprzywilejowaniem komunikacji zbiorowej i niezmotoryzowanej; stopniowo wprowadzać strefy o różnym stopniu ograniczenia ruchu pojazdów indywidualnych na rzecz uprzywilejowania komunikacji zbiorowej, rowerowej i ruchu pieszego wraz z realizacją systemu parkingów Park and Ride (P&R) – zaparkuj i jedź oraz Bike and Ride (B&R) – zaparkuj rower i jedź; realizować infrastrukturę sprzyjającą poruszaniu się pieszo, piesze ciągi komunikacyjne łączące tereny mieszkaniowe z usługami i miejscami pracy; zapewniać uprzywilejowanie ruchu pieszego, realizować infrastrukturę zapewniającą bezpieczeństwo poruszającym się pieszo.

11. Wnosimy o uwzględnienie konieczności audytu rowerowego miasta. BYPAD to proces certyfikacji polityki rowerowej (akronim od Bicycle Policy Audit). To narzędzie oceny polityki rowerowej oraz wypracowywania rozwiązań podnoszących jej jakość. BYPAD został opracowany przez międzynarodowe konsorcjum ekspertów rowerowych w ramach projektów finansowanych przez Komisję Europejską. Na zespół ten składają się praktycy dysponujący wiedzą na temat procedur zarządzania jakością i zasad funkcjonowania ruchu rowerowego w swoich krajach. Audyty były wykonywane m.in. w Krakowie, Poznaniu i Gdyni.

Uwaga nieuwzględniona. Miasto z udziałem specjalistów w zakresie transportu rowerowego opracowało dokument pn. Koncepcja przebiegu tras rowerowych w Legnicy. Dokument był opracowywany także z udziałem mieszkańców miasta. W Wydziale Zarządzania Ruchem Drogowym funkcjonuje stanowisko ds. komunikacji rowerowej piastowane przez specjalistę w tym zakresie. Miasto korzysta z opracowanych na poziomie regionalnym Standardów projektowych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego oraz opracowało dokument pn. Dodatkowe wytyczne dotyczące geometrii oraz oznakowania na drogach dla rowerów w Legnicy. Ponadto dokument Strategii Rozwoju jest opracowaniem pozostającym na pewnym stopniu ogólności i nie określa konkretnych i szczegółowych sposobów realizacji zadań.

Czytaj też: Wizyta w Trzebnicy. Sprawdzaliśmy kwestie transportowe i ekologiczne

 

12. Wnosimy o uwzględnienie celu w postaci budowy spójnego systemu bezpiecznych tras rowerowych, łączących wszystkie osiedla Legnicy z centrum. Spójny system wydzielonych tras jest najważniejszym działaniem, które może skłonić mieszkańców do wybrania komunikacji rowerowej w codziennych dojazdach do pracy czy szkoły.

Uwaga nieuwzględniona. W ustaleniach i rekomendacjach w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w mieście w odniesieniu do infrastruktury drogowej i kolejowej zapisano, że należy: kształtować układ komunikacyjny zapewniający dogodny dojazd do terenów wszystkich stref z uprzywilejowaniem komunikacji zbiorowej i niezmotoryzowanej; realizować infrastrukturę sprzyjającą poruszaniu się pieszo, piesze ciągi komunikacyjne łączące tereny mieszkaniowe z usługami i miejscami pracy. Projekt Strategii powołuje się na dokument pn. „Koncepcja przebiegu tras rowerowych dla Legnicy”, przyjęty w 2018 roku. Rozwiązania przyjęte w Koncepcji są podstawą planowania tras rowerowych w mieście.

13. Wnosimy o uwzględnienie celu w postaci budowy roweru publicznego, obejmującego wszystkie części miasta oraz wdrażanie również rowerów elektrycznych i rowerów cargo. Wypożyczalnia rowerów publicznych jest sztandarowym przykładem pozytywnego wpływu tzw. ekonomii współdzielenia (sharing economy). Wprowadzenie rowerów cargo – wzorem np. Wrocławskiego Roweru Miejskiego – może zwiększyć zainteresowanie bezemisyjnymi rozwiązaniami z zakresu dostaw i logistyki.

Uwaga nieuwzględniona. Miasto realizuje politykę transportu indywidualnego zeroemisyjnego poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury drogowej. Na terenie miasta mogą funkcjonować podmioty świadczące usługi krótkoterminowego najmu pojazdów jednośladowych zeroemisyjnych. Ponadto dokument Strategii Rozwoju jest opracowaniem pozostającym na pewnym stopniu ogólności i nie określa konkretnych i szczegółowych sposobów realizacji zadań.

14. Wnosimy o uwzględnienie części dotyczącej transportu pieszego. Transport pieszy jest podstawą poruszania się po mieście. Jak przewiduje rządowa “Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku”, “Łańcuchy ekomobilności w postaci ciągów pieszych i rowerowych powinny stworzyć spójną siatkę połączeń na terenach miejskich i podmiejskich, tworząc alternatywę dla transportu samochodowego i będącą uzupełnieniem oferty transportu publicznego”. 

Uwaga jest zgodna z treścią projektu Strategii. W ustaleniach i rekomendacjach w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w mieście w odniesieniu do infrastruktury drogowej i kolejowej zapisano, że należy: kształtować układ komunikacyjny zapewniający dogodny dojazd do terenów wszystkich stref z uprzywilejowaniem komunikacji zbiorowej i niezmotoryzowanej; stopniowo wprowadzać strefy o różnym stopniu ograniczenia ruchu pojazdów indywidualnych na rzecz uprzywilejowania komunikacji zbiorowej, rowerowej i ruchu pieszego wraz z realizacją systemu parkingów Park and Ride (P&R) – zaparkuj i jedź oraz Bike and Ride (B&R) – zaparkuj rower i jedź; realizować infrastrukturę sprzyjającą poruszaniu się pieszo, piesze ciągi komunikacyjne łączące tereny mieszkaniowe z usługami i miejscami pracy; zapewniać uprzywilejowanie ruchu pieszego, realizować infrastrukturę zapewniającą bezpieczeństwo poruszającym się pieszo.

MPK Legnica
MPK Legnica / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

 

15. Wnosimy o uwzględnienie priorytetu przejść w poziomie terenu i konieczności przebudowy kładek. Kładki nad jezdniami są przeszkodami terenowymi, które są szkodliwe zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami czy rodziców z wózkami oraz osób starszych. Jak przewiduje rządowa “Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku”, celem powinno być “tworzenie wymogów i zachęt dla dostosowywania systemów transportowych miast do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz osób z ograniczoną możliwością poruszania się zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego”.

Uwaga nieuwzględniona. W celu operacyjnym 1.4. Włączenie społeczne mieszkańców Legnicy zapisano kierunek – Modernizacja infrastruktury i przestrzeni publicznych w kierunku włączenia osób z niepełnosprawnościami i doświadczających trudności w poruszaniu się. Ponadto, jak uzasadniono nieuwzględnienie uwagi w punkcie 14., w ustaleniach i rekomendacjach w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w mieście w odniesieniu do infrastruktury drogowej i kolejowej zapisano, że należy: kształtować układ komunikacyjny zapewniający dogodny dojazd do terenów wszystkich stref z uprzywilejowaniem komunikacji zbiorowej i niezmotoryzowanej; stopniowo wprowadzać strefy o różnym stopniu ograniczenia ruchu pojazdów indywidualnych na rzecz uprzywilejowania komunikacji zbiorowej, rowerowej i ruchu pieszego wraz z realizacją systemu parkingów Park and Ride (P&R) – zaparkuj i jedź oraz Bike and Ride (B&R) – zaparkuj rower i jedź; realizować infrastrukturę sprzyjającą poruszaniu się pieszo, piesze ciągi komunikacyjne łączące tereny mieszkaniowe z usługami i miejscami pracy; zapewniać uprzywilejowanie ruchu pieszego, realizować infrastrukturę zapewniającą bezpieczeństwo poruszającym się pieszo.

16. Wnosimy o uwzględnienie badań dotyczących przeprowadzenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności bezpieczeństwa pieszych. Badanie powinno określić największe zagrożenia, a w jego efekcie powinna powstać strategia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Legnicy. Jak przewiduje rządowa “Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku”, “Ze wszystkich gałęzi transportu najbardziej niebezpiecznym i kosztownym społecznie, a jednocześnie najszerzej używanym w przewozach pasażerskich jest transport drogowy (wypadki drogowe stanowią około 95% wszystkich wypadków w transporcie). Dlatego też bezpieczeństwo na drogach jest priorytetem w tym zakresie. Jego poprawa wymaga podjęcia działań, które przyczynią się do istotnego zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych”. 

Uwaga nieuwzględniona. W opisie celu operacyjnego 1.6. Usługi dla bezpieczeństwa zapisano – „W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników rozbudowywana i  modernizowana będzie infrastruktura publiczna, w tym drogowa”. W kierunkach działań z kolei zapisano – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa drogowego. W ustaleniach i rekomendacjach w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w mieście zapisano – zapewniać uprzywilejowanie ruchu pieszego, realizować infrastrukturę zapewniającą bezpieczeństwo poruszającym się pieszo.

Czytaj też: Milicz nie chce zadbać o drzewa. I błędnie odpowiada na wniosek

 

17. Wnosimy o uwzględnienie celu “wizja zero”. Oznacza to cel w postaci zera ofiar śmiertelnych na drogach. Podobny cel przyjęły m.in. Szwecja, Nowy Jork, czy też Jaworzno w województwie śląskim.

Uwaga nieuwzględniona. W opisie celu operacyjnego 1.6. Usługi dla bezpieczeństwa zapisano – „W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników rozbudowywana i modernizowana będzie infrastruktura publiczna, w tym drogowa”. W kierunkach działań z kolei zapisano – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa drogowego. W ustaleniach i rekomendacjach w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w mieście zapisano – zapewniać uprzywilejowanie ruchu pieszego, realizować infrastrukturę zapewniającą bezpieczeństwo poruszającym się pieszo. Miasto kontynuować będzie działania inwestycyjne i nieinwestycyjne zmierzające do wyeliminowania wypadków drogowych, w tym śmiertelnych na drogach w Legnicy w zakresie własnych kompetencji. Należy jednocześnie zaznaczyć, że postulat „wizja zero” powinien być sformułowany na poziomie administracji centralnej, która kształtuje przepisy o ruchu drogowym, które w znacznym stopniu mają wpływ na bezpieczeństwo. Ponadto przyjęto, iż cele określane w Strategii są celami szerokimi i wieloaspektowymi, zatem nie odnoszą się do jednego tylko zagadnienia.

Ul. Piastowska w Legnicy
Ul. Pocztowa w Legnicy / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

18. Wnosimy o uwzględnienie konieczności wykonania audytu wszystkich przejść pieszych. Taki audyt został wykonany m.in. w Warszawie i jest on centralną częścią polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego w Legnicy. W efekcie audytu można zarządzić przebudowę konkretnych miejsc.

Uwaga nieuwzględniona. W opisie celu operacyjnego 1.6. Usługi dla bezpieczeństwa zapisano – „W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników rozbudowywana i modernizowana będzie infrastruktura publiczna, w tym drogowa”. W kierunkach działań z kolei zapisano – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa drogowego. W ustaleniach i rekomendacjach w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w mieście zapisano – zapewniać uprzywilejowanie ruchu pieszego, realizować infrastrukturę zapewniającą bezpieczeństwo poruszającym się pieszo. Służby miejskie reagują na wszystkie zgłoszenia mieszkańców dotyczące bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Mieszkańcy jako codzienni użytkownicy przejść dla pieszych są najlepszym źródłem informacji o bezpieczeństwie. Zgłoszenia są poddawane analizie i w przypadku konieczności poprawy bezpieczeństwa Miasto realizuje zadania. Ponadto dokument Strategii Rozwoju jest opracowaniem pozostającym na pewnym stopniu ogólności i nie określa konkretnych i szczegółowych sposobów realizacji zadań.

19. Wnosimy o uwzględnienie części dotyczącej termomodernizacji budynków. Efektywność energetyczna jest istotna nie tylko dla zwalczania, ale też dla zmniejszania kosztów ogrzewania budynków, zwłaszcza w kontekście trwającego kryzysu energetycznego. Jak przewiduje Komisja Europejska w komunikacie “Efektywność energetyczna i jej wkład w bezpieczeństwo energetyczne a ramy polityczne dotyczące klimatu i energii do roku 2030”, “Główny potencjał dla oszczędności energii znajduje się w budownictwie, jako że 40% energii w Unii jest zużywane przez budynki”, a także “W przypadku sektora budownictwa, który stanowi około 10% unijnego PKB, poprawa efektywności energetycznej budynków to najbardziej obiecujący motor dla wzrostu po recesji”. 

Uwaga jest zgodna z treścią projektu Strategii. W celu operacyjnym 4.3. Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu akustycznego zapisano kierunki działań: · Realizacja działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy · Wzmacnianie sieci współpracy pomiędzy samorządami, przedsiębiorstwami, sektorem naukowym i innymi partnerami w zakresie inteligentnych sieci energetycznych, kreowania i wdrażania innowacyjnych przedsięwzięć z zakresu dystrybucji energii, budownictwa energooszczędnego, poprawy jakości powietrza i elektromobilności · Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej · Wspieranie działań zmierzających do redukcji zanieczyszczeń i wdrażania technologii OZE · Realizacja działań na rzecz poprawy efektywności zarządzania energią w obiektach użyteczności publicznej W opisie tego celu zapisano – „Realizowane będą równocześnie inwestycje termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej oraz wspierane działania innych podmiotów, w tym mieszkańców, którzy chcą poprawić efektywność energetyczną swoich budynków.”

20. Wnosimy o uwzględnienie celu w postaci całościowej termomodernizacji budynków gminnych do 2030 r. Gmina powinna być liderem zmiany w zakresie efektywności energetycznej.

Uwaga nieuwzględniona. Jak wyżej.

21. Wnosimy o uwzględnienie celu w postaci wymiany bezklasowych pieców na węgiel do 2024 r., a pozostałych do 2030 r. Cel jest zgody z dolnośląską uchwałą antysmogową, ale idzie dalej: uchwała antysmogowa nie przewiduje wymiany pieców piątej klasy.

Uwaga nieuwzględniona. Jak wyżej. 

 

Czytaj też: Zawidów stworzy nowy plan na zieloną transformację miasta

22. Wnosimy o uwzględnienie części dotyczącej polityki terenów zielonych. Według zapisów “Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia” (pkt. 2.2.8. Zazielenianie obszarów miejskich i podmiejskich), “zielone przestrzenie miejskie – od parków i ogrodów po zielone dachy i miejskie gospodarstwa rolne – zapewniają wiele różnych korzyści dla ludzi. Stwarzają również możliwości dla przedsiębiorstw i zapewniają schronienie dla przyrody. Ograniczają zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie wody i hałas, zapewniają ochronę przed powodziami, suszami i falami upałów oraz utrzymują więź między człowiekiem a przyrodą”.

Al. Platanowa w Legnicy
Al. Platanowa w Legnicy / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Uwaga jest zgodna z treścią projektu Strategii. Polityka terenów zielonych została silnie wyeksponowana w zapisach projektu Strategii. W wyzwaniach określono zieloną transformację jako jedno z kluczowych wyzwań stojących przed miastem. W wizji rozwoju określono Legnicę jako miasto zielone, dążące do zrównoważonego rozwoju zapewniającego stabilność przyszłości poprzez dostosowanie się do wyzwań przyszłości. Legniczan określono jako zaangażowanych w budowę przyszłości opartej na poszanowaniu najważniejszych wartości: (…) szacunku dla planety. Postulaty związane z polityką terenów zielonych zostały również zawarte w celu strategicznym 4. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego, rozwój infrastruktury komunalnej i transportu publicznego w oparciu o zasady zielonej transformacji i gospodarki obiegu zamkniętego i przypisanych im pięciu celach operacyjnych oraz kierunkach działań, szczególnie w celu operacyjnym: 4.1. Ochrona terenów cennych przyrodniczo i ich adaptacja na potrzeby edukacyjne oraz adaptacja istniejących terenów zieleni na potrzeby rekreacji.

W celu operacyjnym 3.1. Zielona i niebieska infrastruktura legnickich stref mieszkaniowych zapisano następujące kierunki działań: · Współpraca z zarządcami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zakresie zazieleniania nieruchomości oraz dbania o zieleń · Odnawianie i rozwijanie zielonej i niebieskiej infrastruktury w strefach mieszkaniowych i na terenach zwartej zabudowy · Zachęcanie mieszkańców do dbania o zieleń i zazieleniania swoich nieruchomości, retencjonowania wody i tworzenia małej infrastruktury niebieskiej · Przeznaczanie nowych terenów pod nasadzenia drzew i krzewów W opisie tego celu zapisano – „Rozwijanie terenów zieleni miejskiej będzie służyć przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, ale także poprawianiu komfortu życia mieszkańców Legnicy i przyczyniać się do poprawy ich samopoczucia oraz kondycji fizycznej. Poprzez współpracę ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi miasto będzie dążyć do zazieleniania legnickich stref mieszkaniowych i terenów zwartej zabudowy. Mieszkańcy będą zachęcani do zazielenienia swoich nieruchomości oraz wprowadzania usprawnień w retencjonowaniu wody. W Legnicy będzie rozwijać się niebieska infrastruktura służąca ochronie zasobów wody oraz poprawie komfortu życia w mieście. Rozwijanie zielonej i niebieskiej infrastruktury będzie działaniem horyzontalnym, realizowanym przy okazji odnowy i modernizacji przestrzeni publicznych, obiektów sportowych, ale także budynków użyteczności publicznej i ich otoczenia. W zagospodarowaniu przestrzeni publicznych i otoczeniu budynków oraz budowie infrastruktury sportowej stosowane będą technologie zwiększające przepuszczalność wody do gruntu. Na terenach zieleni lokalizowana będzie infrastruktura rekreacji ruchowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych legniczan.” W ustaleniach i rekomendacjach w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w mieście dla strefy historycznego centrum zapisano – „prowadzić odnowę i zwiększać powierzchnię terenów zieleni i obiektów sportoworekreacyjnych”. Dla strefy osiedleńczej zapisano – „zwiększać udział terenów zieleni, wprowadzać niebiesko-zieloną infrastrukturę i inne systemy retencji wody”. Dla strefy zieleni zapisano m.in.: „dążyć w ochronie terenów zieleni do zachowania i rozwijania bioróżnorodności; zachować, odnawiać i zagospodarować istniejące tereny rekreacyjnosportowe oraz lokalizować nowe”. Dla wszystkich stref zapisano – „ograniczać konflikty przestrzenne przez stosowanie stref zieleni izolacyjnej pomiędzy strefami gospodarczymi a mieszkaniowymi”.

23. Wnosimy o uwzględnienie polityki dotyczącej: zielonych dachów i ścian. Według zapisów “Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia (pkt. 2.2.8. Zazielenianie obszarów miejskich i podmiejskich)”, “Plany [zazieleniania miast] powinny obejmować środki służące tworzeniu różnorodnych biologicznie i dostępnych lasów miejskich, parków i ogrodów; miejskich gospodarstw rolnych; zielonych dachów i ścian; ulic obsadzonych drzewami; łąk miejskich; oraz żywopłotów miejskich. Realizacja takich planów powinna przyczynić się również do poprawy połączeń między terenami zielonymi”.

Uwaga nieuwzględniona. W celu operacyjnym 3.1. Zielona i niebieska infrastruktura legnickich stref mieszkaniowych zapisano następujące kierunki działań: · Współpraca z zarządcami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w zakresie zazieleniania nieruchomości oraz dbania o zieleń · Odnawianie i rozwijanie zielonej i niebieskiej infrastruktury w strefach mieszkaniowych i na terenach zwartej zabudowy · Zachęcanie mieszkańców do dbania o zieleń i zazieleniania swoich nieruchomości, retencjonowania wody i tworzenia małej infrastruktury niebieskiej. W opisie tego celu zapisano – „Poprzez współpracę ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi miasto będzie dążyć do zazieleniania legnickich stref mieszkaniowych i terenów zwartej zabudowy. Mieszkańcy będą zachęcani do zazielenienia swoich nieruchomości oraz wprowadzania usprawnień w retencjonowaniu wody.” Ponadto dokument Strategii Rozwoju jest opracowaniem pozostającym na pewnym stopniu ogólności i nie określa konkretnych i szczegółowych sposobów realizacji zadań.

24. Wnosimy o uwzględnienie jako priorytetu sadzenia drzew przy ulicach. Według zapisów “Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia” (pkt. 2.2.8. Zazielenianie obszarów miejskich i podmiejskich), “Plany  [zazieleniania miast] powinny obejmować środki służące tworzeniu różnorodnych biologicznie i dostępnych (…) ulic obsadzonych drzewami (…). Jak przewiduje rządowa “Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku”, celem powinna być “promocja tworzenia zielonych ciągów komunikacyjnych, w tym ulic i torowisk, poprzez zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, zmniejszającej negatywny wpływ transportu na środowisko i warunki higieniczne na obszarach zurbanizowanych.

Uwaga nieuwzględniona. Dokument Strategii Rozwoju jest opracowaniem pozostającym na pewnym stopniu ogólności i nie określa konkretnych i szczegółowych sposobów realizacji zadań. Jednym z horyzontalnych wyzwań rozwojowych jest Zielona transformacja. Zgodnie z założeniem Strategii horyzontalne wyzwanie rozwojowe to wyzwania, które będą wymagać kierunkowania działań w różnych sferach rozwoju miasta.

Czytaj też: Polanica-Zdrój nie odpowiada na wniosek ws. transportu publicznego

 

 

25. Wnosimy o uwzględnienie jako priorytetu ochrony drzew przy inwestycjach, zwłaszcza drogowych. Inwestycje drogowe są często zagrożeniem dla zielonej infrastruktury. Projektanci powinni obowiązkowo uwzględniać możliwość ochrony zieleni, zwłaszcza drzew jako najcenniejszego elementu.

Uwaga nieuwzględniona. Jak wyżej.

Legnica
Legnica / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

26. Wnosimy o uwzględnienie celu, którym jest pokrywanie 50% zapotrzebowania na prąd w Legnicy ze źródeł odnawialnych do 2030 r. Odnawialne źródła energii są przyszłością energetyki, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecny kryzys energetyczny. Jak stwierdziła Komisja Europejska w komunikacie “Plan REPowerEU”, “Znaczne zwiększenie tempa i skali stosowania energii odnawialnej w sektorze wytwarzania energii elektrycznej, przemyśle, budynkach i transporcie przyspieszy stopniowe odchodzenie od rosyjskich paliw kopalnych. Z czasem spowoduje to również obniżenie cen energii elektrycznej i zmniejszenie przywozu paliw kopalnych”. Celem Unii Europejskiej jest pokrywanie w 2030 r. 45% zapotrzebowania, a strategia Legnicy powinna być bardziej ambitna.

Uwaga nieuwzględniona. Miasto nie posiada wystarczających kompetencji do realizacji tego postulatu, niemniej będzie dążyć do zwiększania udziału źródeł odnawialnych w wytwarzaniu energii. Wyrazem tego są zapisy zawarte w projekcie Strategii. W opisie celu operacyjnego 4.3. Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu akustycznego zapisano – „Miasto będzie dążyć do zwiększenia w Legnicy udziału OZE w technologiach wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. W budynkach użyteczności publicznej usprawniane będą systemy zarządzania energią. Zacieśniana będzie współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi, w tym przedsiębiorstwem ciepłowniczym.” W kierunkach działań  przypisanych do tego celu zapisano – Wspieranie działań zmierzających do redukcji zanieczyszczeń i wdrażania technologii OZE.

27. Wnosimy o uwzględnienie celu, którym jest pokrywanie 100% zapotrzebowania na prąd w Legnicy ze źródeł odnawialnych do 2030 r. przez Urząd Miasta Legnicy oraz jednostki miejskie. Urząd Miasta i jednostki miejskie powinny być liderami zmiany. Należałoby możliwie szybko przeanalizować możliwości instalacji panelów fotowoltaicznych, a także pozyskania funduszy na ten cel.

Uwaga nieuwzględniona. Miasto będzie dążyć do zwiększania udziału źródeł odnawialnych w zasilaniu energią cieplną i energetyczną budynków miejskich i miejskich jednostek. Osiągnięcie 100% zapotrzebowania w tym zakresie na prąd będzie zbyt trudne do osiągnięcia wobec wzrastających obciążeń budżetowych, a także uwarunkowań technicznych, lokalizacyjnych oraz wymogów konserwatorskich dotyczących ochrony zabytków. W opisie celu operacyjnego 4.3. Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu akustycznego zapisano – „Miasto będzie dążyć do zwiększenia w Legnicy udziału OZE w technologiach wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. W budynkach użyteczności publicznej usprawniane będą systemy zarządzania energią. Zacieśniana będzie współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi, w tym przedsiębiorstwem ciepłowniczym.” W kierunkach działań przypisanych do tego celu zapisano – Wspieranie działań zmierzających do redukcji zanieczyszczeń i wdrażania technologii OZE.

28. Wnosimy o uwzględnienie cyfryzacji Urzędu Miasta Legnicy oraz jednostek miejskich, która umożliwi wyłącznie cyfrową komunikację z urzędem i jednostkami we wszystkich sprawach. Cyfryzacja nie tylko ułatwia dostęp do urzędu, poprawia zarządzanie sprawami, ale też zmniejsza czas oraz zużycie energii czy papieru.

Uwaga nieuwzględniona. W wyzwaniu Transformacja cyfrowa, rozwijanie miasta inteligentnego zapisano – „Rozbudowywana i modernizowana infrastruktura sieciowa w Legnicy umożliwia również świadczenie e-usług dla mieszkańców. Wyzwaniem dla miasta będzie dalsze wykorzystanie dynamicznie rozwijających się technologii cyfrowych do doskonalenia zarządzania usługami publicznymi i ich dostarczania. Należy oczekiwać, że zwiększać się będzie zapotrzebowanie społeczne na świadczenie elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesną infrastrukturę miejską funkcjonującą z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.” W związku ze zdefiniowanym wyzwaniem określono cel operacyjny 1.7. Sprawna legnicka administracja i nowoczesna infrastruktura usług publicznych. W opisie celu zapisano – „Miasto będzie wdrażać e-usługi w administracji, cyfryzować i integrować kolejne zasoby bazodanowe, udoskonalać systemy wspomagające zarządzanie usługami i infrastrukturą miejską, podnosić kompetencje kadry administracji samorządowej. W obsłudze klienta administracji jednostki miejskie i spółki komunalne będą dążyć do automatyzacji procesów, a jednocześnie tworzyć warunki do jak największej dostępności usług publicznych i podnoszenia standardu obsługi mieszkańca. Doskonaleniu procesów zarządzania miastem będzie służyć rozwijana Miejska Sieć Teleinformatyczna LEGMAN (…). Rozszerzany będzie katalog usług Miejskiego Centrum Usług Wspólnych i Przetwarzania Danych. W kierunkach działań przypisanych do tego celu zapisano: · Wdrażanie e-usług w administracji publicznej · Automatyzacja obsługi klienta administracji samorządowej.

Dworzec w Legnicy
Dworzec w Legnicy / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

 

29. Wnosimy o uwzględnienie celu, którym jest pełna jawność, w tym publikowanie wszystkich dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej, niezależnie od tego, czy ustawa nakłada taki obowiązek. Gmina powinna zapewnić obywatelom szeroki dostęp do wszelkich informacji, istotnych dla ich miasta, znacznie szerzej niż przewidują to przepisy prawa, by zwiększyć udział mieszkańców w świadomym decydowaniu o mieście. Dotyczyć to może m.in. decyzji o warunkach zabudowy, decyzji środowiskowych czy organizacji ruchu docelowego lub zastępczego.

Uwaga nieuwzględniona. Miasto zapewnia jawność, publikuje dane i dokumenty podlegające upublicznieniu. Na portalu http://opendata.legnica.eu/ zamieszczane są dane dotyczące wielu aspektów funkcjonowania miasta. 

30. Wnosimy o uwzględnienie celu w postaci szerokich konsultacji społecznych dotyczących istotnych spraw Legnicy, na wniosek 100 mieszkańców lub 10 organizacji pozarządowych Konsultacje społeczne są esencją demokracji miejskiej, a ich organizacja powinna być codziennością.

Uwaga nieuwzględniona. W wizji rozwoju zapisano: „Samorząd lokalny będzie kierował się wartościami odpowiadającymi na głosy płynące od mieszkańców i zapraszał Legniczan do współdecydowania o kształcie otaczającej przestrzeni”. W celu operacyjnym 1.4. Włączenie społeczne mieszkańców Legnicy zapisano kierunek działań – Wzmacnianie partycypacji społecznej, współdecydowanie, rozwijanie współpracy z NGO w realizacji zadań publicznych. Ponadto w Legnicy działa Centrum Dialogu Obywatelskiego, gdzie realizowane są zadania związane z konsultacjami społecznymi. Zasady i tryb konsultacji określa Uchwała Nr XLVI/503/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Legnicy.

 

Czytaj też: Sukces! Po naszym wniosku Wałbrzych stworzy plan rowerowy. Zatrudnił też oficera rowerowego

31. Wnosimy o uwzględnienie powołania w Legnicy jednostek pomocniczych (dzielnic/osiedli) wraz z przyznaniem im budżetu. Utworzenie jednostek pomocniczych przybliży władzę mieszkańcom. Przyznanie budżetu może wyglądać dwojako: jako rozliczany przez same jednostki pomocnicze fundusz na imprezy i wydarzenia, a także jako fundusz inwestycyjny, wykonywany przez jednostki miejskie.

Uwaga nieuwzględniona. Miasto obserwuje aktywność społeczną mieszkańców oraz stwarza warunki do tej aktywności poprzez szerokie konsultacje społeczne oraz prowadzenie Centrum Dialogu Obywatelskiego. W dotychczasowej działalności i dialogu z mieszkańcami nie pojawiły się postulaty stworzenia jednostek pomocniczych. Należy natomiast podkreślić, że mieszkańcy od lat z powodzeniem angażują się w inicjatywy lokalne z wykorzystaniem Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Budżet obywatelski jest jedną z najbardziej uspołecznionych form realizacji inicjatyw mieszkańców, w których lokalna społeczność, wybiera zamierzenia przewidziane do realizacji na kolejny rok budżetowy.

32. Wnosimy o uwzględnienie następujących wskaźników mierzenia realizacji strategii: a) roczne emisje dwutlenku węgla, b) udział poszczególnych środków transportu (samochód, rower, komunikacja publiczna, podróże piesze, inne) – mierzony co 2 lata, c) bilans nasadzeń i wycinek drzew, d) liczba wymienionych i pozostałych do wymiany pieców pozaklasowych, klas 1-3 oraz klas 4-5, e) procent energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych: w całym mieście oraz dla jednostek miejskich, f) roczne zużycie energii: w całym mieście oraz dla jednostek miejskich. Strategia powinna być dokumentem realnym, mierzalnym i weryfikowalnym. Dlatego należałoby corocznie mierzyć jej spełnianie oraz zbierać niezbędne dane.

Uwaga nieuwzględniona. Ustalone w projekcie Strategii oczekiwane rezultaty i wskaźniki osiągnięcia rezultatów planowanych działań zostały dobrane po weryfikacji merytorycznej oraz weryfikacji możliwości regularnego pozyskania rzetelnych danych. Przyjęto zasadę, iż źródłem danych jest GUS lub UM Legnica, ponieważ te źródła zawierają sprawdzone i rzetelne dane. Wraz z rozwojem systemów pozyskiwania i monitorowania danych dla postulowanych wskaźników nie wyklucza się, że w przyszłości zostaną one włączone w proces mierzenia postępów realizacji strategii.

Czytaj też: Powiat kłodzki: sporo miejsc wykluczonych transportowo [Raport Hipermiasta]


Fot. tytułowe: Urząd Miejski w Legnicy / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie