Aglomeracja WałbrzyskaKlimat na Dolny ŚląskKomunikacja

Sukces! Po naszym wniosku Wałbrzych stworzy plan rowerowy. Zatrudnił też oficera rowerowego

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny promuje zieloną transformację klimatyczną, w tym transport publiczny i gospodarkę niskoemisyjną.

Dlatego zwróciło się z wnioskiem o:

 • Stworzenie Planu Rowerowego dla Wałbrzycha do 2030 r.
 • Zorganizowanie konsultacji społecznych ws. inwestycji rowerowych
 • Stworzenie stanowiska ds. rowerowych
 • Stworzenie budżetu na inwestycje rowerowe w wysokości co najmniej 5 mln zł rocznie

Czytaj też: Spotkanie o klimacie, autobusach, kolei i wykluczeniu transportowym

Plan rowerowy dla Wałbrzycha. Nasz wniosek

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej wielokrotnie wypowiadał się o potrzebie budowy systemu rowerowego w Wałbrzychu. Dawniej istniał program „Zielony Wałbrzych 2020”, którego częścią program Aglomeracja wałbrzyska na rowerze. W planie tym przewidywano budowę około 5-10 km nowych dróg rowerowych rocznie.

Były także realizowane inwestycje, w tym z funduszy europejskich. Brakuje jednak nadal całościowej wizji oraz konsekwentnej realizacji określonych z góry założeń.

Plan Rowerowy dla Wałbrzycha powinien naszym zdaniem przewidywać w szczególności:

 • Wymierzalne cele w postaci udziału w ruchu, a także system monitoringu spełniania celów
 • Oczekiwany model przestrzenny systemu rowerowego
 • Plan inwestycji rowerowych oraz określeniem priorytetów inwestycyjnych wraz z datami realizacji
 • Plan działań promocyjnych i informacyjnych, wspierających korzystanie z roweru
 • Plan działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Koncepcje powiązania roweru z komunikacją miejską i transportem kolejowym
 • Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego
 • Analizę powrotu do pomysłu wypożyczalni rowerów elektrycznych

Plan powinien być stworzony wspólne z gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej, a także w konsultacji z mieszkańcami. Powinno także powstać stanowisko w urzędzie miejskim, które zajmowałoby się koordynacją spraw rowerowych. Doświadczenia innych miast pokazują, że kwestia konkretnej odpowiedzialności osobistej jest jedną z kluczowych spraw dla powodzenia rowerowej zmiany w mieście.

Przyjęcie standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego (wzorem np. Wrocławia, Dolnego Śląska czy Warszawy) jest istotne, by nowe inwestycje odpowiadały potrzebom rowerzystów w zakresie bezpieczeństwa i wygody.

Niestety, przykładem inwestycji, która nie uwzględnia rowerów jest sztandarowa obwodnica Europejka, wzdłuż której nawet na odcinku przy centrum miasta nie powstała wydzielona droga rowerowa.

Obwodnica Europejska w Wałbrzychu
Obwodnica Europejska w Wałbrzychu / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Wydzielonych dróg rowerowych brakuje również m.in. w newralgicznych punktach centrum miasta, przy ul. Wysockiego i al. Wyzwolenia.

Czytaj też: Zawidów stworzy nowy plan na zieloną transformację miasta

Rowery w Wałbrzychu. Liczne strategie

Warto skonkretyzować projekty rowerowe w kontekście Planu Działania Zielonego Miasta, który przewiduje takie działania jak „Rozwój infrastruktury rowerowej w mieście”, a także „Priorytetyzacja komunikacji autobusowej i rowerowej wraz z ograniczeniem ruchu samochodów.”. Plan zauważa, że „Rozwój infrastruktury rowerowej wpłynie pozytywnie na zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, a także wzrost mobilności aktywnej z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu”.

Stworzenie planu rowerowego będzie zgodne z zapisami Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r., która stanowi, że „O dostępności komunikacyjnej obszaru decydują nie tylko drogi i linie kolejowe, ale także ścieżki rowerowe. Nadal brakuje ścieżek rowerowych łączących poszczególne gminy i miejscowości. Pamiętać należy, że rozwój ścieżek rowerowych nie tylko poprawia stan środowiska naturalnego, ale również służy promocji turystyki i rekreacji. Dodatkowo ścieżki rowerowe zwiększają mobilność mieszkańców i umożliwiają nawiązywanie kontaktów pomiędzy mieszkańcami poszczególnych miejscowości, bez konieczności posiadania samochodu”

Również Strategia Rozwoju Sudety 2030 przewiduje „współpracę na rzecz rozwoju zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i tras spacerowych”.

Strategia zauważa, że „Cele związane z budową infrastruktury rowerowej pojawiają się w zdecydowanej większości strategii powiatowych. W przypadku różnych strategii pełnią one różne funkcje, a plany ich budowy są uwzględniane w ramach innych celów strategicznych: począwszy od celów związanych z dostępnością komunikacyjną i komunikacją (jako „zielony” środek transportu, np. w przypadku miasta Wałbrzycha, czy miasta Jelenia Góra), poprzez cele związane z rozwojem turystyki, gdzie budowa i rozbudowa sieci ścieżek rowerowych ma być dodatkowym atutem i czynnikiem wpływającym na wybór danego miejsca przez turystów, cele związane z ochroną środowiska przyrodniczego, aż do celów związanych z promocją sportu i aktywności fizycznej w powiatach.”

Również Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha wskazuje, że „Rower wskutek problemów miast w zakresie przesycenia transportem samochodowym, szczególnie w centrum, staje się bardzo atrakcyjną alternatywą do przemieszczania się po mieście.”, a także „Rozwój transportu zbiorowego, z uwzględnieniem polityki parkingowej, komunikacji pieszej i rowerowej mają stanowić podstawy tworzenia polityki mobilności dla Wałbrzycha” oraz „należy dążyć do realizacji rozwiązań komunikacyjnych preferujących ruch pieszy, rowerowy i bezwzględnie rozdzielić ruch pieszy i rowerowy od ruchu samochodowego”.

Droga rowerowa przy ul. Wysockiego w Wałbrzychu
Droga rowerowa przy ul. Wysockiego w Wałbrzychu / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej wskazuje zaś, ze „Oprócz popularyzacji transportu zbiorowego istotne jest również kreowanie nowych wzorców zachowań komunikacyjnych oraz rozwijanie niezmotoryzowanych, mniej uciążliwych dla środowiska form przemieszczania się, takich jak ruch rowerowy i pieszy. Wzbudzenie ruchu rowerowego do zadawalającego poziomu, powyżej 5% udziału w ruchu miejskim, wymaga budowy i wydzielenia systemu tras rowerowych pozwalających na wygodne i bezpieczne poruszanie się po mieście. Dodatkowe działania to budowa parkingów rowerowych, jak również koordynacja z komunikacją zbiorową w postaci parkingów (Bike & Ride).”

Dokumenty te wyznaczają dobre kierunki jednak są zbyt ogólne, brakuje ich konkretyzacji w sektorowej strategii, poświęconej wyłącznie rowerom. Apelujemy zatem o prace nad szczegółowymi wytycznymi rozwoju sieci rowerowej w perspektywie do 2030 roku.

Czytaj też: Milicz nie chce zadbać o drzewa. I błędnie odpowiada na wniosek

Odpowiedź urzędu miejskiego w Wałbrzychu

Na nasz wniosek odpowiedział Krzysztof Fila, kierownik Transportu i Ruchu Drogowego.

Dziękujemy za żywe zainteresowanie związane z rozwojem sieci dróg rowerowych w Wałbrzychu. Jest to dla nas od wielu lat jeden z priorytetów, który jak Państwo zauważyli, był ujmowany w różnych dokumentach strategicznych. Podobnie jak Państwo, uważamy że potrzebne jest ujednolicenie i konsolidacja tych celów w odrębnym dokumencie, jakim jest „Polityka Rowerowa Miasta Wałbrzycha”. Pragnę poinformować, że została podjęta decyzja o jego przygotowaniu. W dokumencie tym planujemy zawrzeć informacje wskazane przez Państwa, jednak na obecnym, początkowym etapie, nie jesteśmy w stanie podać całkowitego zakresu oraz ostatecznego terminu jego opracowania, chociaż by z racji tego, że planujemy konsultacje społeczne dokumentu na etapie opracowania i przed jego przyjęciem.

O zakresie prac, harmonogramie i planowanym terminie przyjęcia dokumentu poinformujemy Państwa po podjęciu ostatecznej decyzji w tej sprawie. Chciałbym też poinformować, że Pan Prezydent mając na uwadze konieczność zarówno pracy nad dokumentem, jak też bieżącą ocenę i dbanie o rozwój infrastruktury rowerowej podjął decyzję o powołaniu funkcji oficera rowerowego, którym został Pan Arkadiusz Grudzień. Jest on autorem programu „Miasto MTB” opracował i wdrażał w Wałbrzychu sieć tras MTB oraz przez lata wspierał rozwój kolarstwa w Wałbrzychu organizując imprezy kolarskie i rowerowe. Ma więc duże doświadczenie związane z szeroko pojętą „rowero – mobilnością”. Oficer rowerowy funkcjonuje w strukturach Biura Transportu i Ruchu Drogowego Urzędu Miejskiego.

Nasza ocena

Niezwykle cieszy, że prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej dalej widzi potrzebę rozwoju systemu rowerowego w Wałbrzychu. Stworzenie planu wzmocni ten kierunek, a do tego będzie osoba, która stale będzie zajmować się jego wdrażaniem. Transport rowerowy jest bardzo dobrym, czystym i zdrowym rozwiązaniem: zarówno transportowym, jak i rekreacyjnym.

Czytaj też: Powiat kłodzki: sporo miejsc wykluczonych transportowo [Raport Hipermiasta]


Fot. tytułowe: Droga rowerowa przy ul. Wysockiego w Wałbrzychu / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie