Aglomeracja WrocławskaGóry Sowie i DzierżoniówKomunikacja

Odpowiedzi na wnioski ws. transportu w Kondratowicach i Łagiewnikach

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny promuje rozwój transportu publicznego.

Dlatego zwróciliśmy się do gmin: Łagiewniki w powiecie dzierżoniowskim i Kondratowice w powiecie strzelińskim o przystąpienie do działań organizacji transportu zbiorowego. Autorem wniosku jest Miłosz Cichuta.

Równolegle apelowaliśmy również do powiatu strzelińskiego.

Czytaj też: Raport Hipermiasta: Planowanie transportu na Dolnym Śląsku musi uwzględnić i kolej i autobusy

Odpowiedź z Kondratowic

Urząd gminy Kondratowice odpowiedział nam na wniosek:

W odpowiedzi na Pana maila w spranie przystąpienia do działań organizacji transportu zbiorowego, informuję iż Gmina Kondratowice realizuje od kilku lat zadanie dotyczące organizacji transportu zbiorowego na terenie naszej gminy. Gmina na ten cel również na rok 2023 pozyskała środki z Urzędu Wojewódzkiego na utworzenie 4 linii komunikacji zbiorowej.

Niestety, na stronie gminy Kondratowice nie znaleźliśmy odpowiednich informacji, dlatego zwróciliśmy się z prośbą o wyjaśnienie.

W odpowiedzi otrzymaliśmy rozkład jazdy funkcjonujący na terenie gminy Kondratowice od 02.01.2023 r.

– Jednocześnie informuję, iż rozkład jazdy autobusów był umieszczany w mediach społecznościowych Urzędu gminy Kondratowice oraz znajduje się na przystankach autobusowych w poszczególnych miejscowościach. – poinformowała Magda Karbownik, sekretarz gminy

.

Nie jest jednak zrozumiałe, dlaczego rozkłady nie są opublikowane w internecie, nie mówiąc już o formacie GTFS czy publikacji w planerach podróży (epodróżnik/Google Maps).

Rozkład jazdy z gminy Kondratowice
Rozkład jazdy z gminy Kondratowice

Do tego oczywiście oceniamy ofertę jako dalece niewystarczającą i szczątkową, daleką od poważnego podejścia do transportu publicznego.

Pismo starostwa w Dzierżoniowie

Z niewiadomych przyczyn gmina Łagiewniki przekazała wniosek do starostwa powiatowego w Dzierżoniowie.

P9254142

Starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski:

Odpowiadając na wniosek z dnia 23.01.2023, który został przekazany do załatwienia wg właściwości przez Gminę Łagiewniki w dniu 31.01.2023 r., uprzejmie informuję, że transport publiczny na terenie Gminy Łagiewniki jest w zakresie zadań własnych gminy. Na dzień dzisiejszy przewozy w zakresie komunikacji zbiorowej prowadzi Zarząd Komunikacji Miejskiej w Bielawie. Powiat Dzierżoniowski jest na etapie tworzenia z innymi gminami powiatu Związku Powiatowo-Gminnego „Sowiogórskie Autobusy”, który to związek będzie organizatorem przewozów międzygminnych. Ewentualne przystąpienie do organizacji przewozów i pokrycie kosztów Gminy Łagiewniki oraz połączenie z innymi liniami leży wyłącznie w gestii Gminy Łagiewniki, która może wyrazić wolę przystąpienia do Związku celem realizacji przewozów komunikacyjnych.

W pełni zgadzamy się z pismem Starosty. To zresztą był cel naszego wniosku

Zwróciliśmy  się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego wniosek do Gminy Łagiewniki został przekazany do starostwa powiatowego w Dzierżoniowie. Zwróciliśmy uwagę, że zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (art. 7 ust. 1. pkt 1 lit. a.) „Organizatorem publicznego transportu zbiorowego,  gmina na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich.”, zatem to burmistrz właściwy jest do odpowiedzi na wniosek. Niestety, nie otrzymaliśmy odpowiedzi na pismo.

Dlaczego transport publiczny?

Transport pełni istotną rolę w funkcjonowaniu każdego państwa, co doskonale było widać w przeszłości, gdy miasta lokowano w miastach położonych na przecięciach najważniejszych szlaków komunikacyjnych. Transport doprowadzał do ekspansji człowieka w coraz odleglejsze tereny – szczególnie zjawisko to zintensyfikowało się w XIX wieku, gdy George Stephenson zapoczątkował rozwój kolei w XIX wieku oraz pojawił się transport drogowy. Rozwój transportu publicznego w XIX i XX wieku pozwolił na podróżowanie niemal każdemu. Nastąpiła także ekspansja przemysłu samochodowego, jednak to transport publiczny miał kluczowe znaczenie dla gospodarki.

W Polsce niestety sytuacja zmieniła się diametralnie w latach 90. XX i początkach XXI wieku, kiedy to zaczęto po zmianie systemu polityczno-gospodarczego traktować transport publiczny jako niepotrzebny wydatek, uważając, że każdy może pozwolić sobie na zakup samochodu. Rozpoczęto masową likwidację połączeń autobusowych i kolejowych w Polsce, generując zjawisko wykluczenia transportowego. Polega ono na całkowitym lub częściowym pozbawieniu możliwości korzystania z transportu zbiorowego i dotyczy 14 milinów Polaków wg danych Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. W praktyce oznacza ono konieczność posiadania samochodu na obszarach słabo zurbanizowanych, jednak w przypadku osób starszych, dzieci lub mniej zamożnych może być to niemożliwe.

Czytaj też: RAPORT HIPERMIASTA: Transport publiczny na Dolnym Śląsku wymaga poprawy

W dobie problemów ekonomicznych, związanych z rosnącą inflacją, wzrostem kosztów paliwa, wojną w Ukrainie oraz innych zmiennych, konieczne w Polsce jest zapewnienie dostępu do prawidłowo funkcjonującego zbiorowego transportu publicznego. Dostęp do transportu zbiorowego zapewniłby im możliwość aktywizacji, zmniejszenie wydatków domowych oraz zapewnienie komfortu psychicznego. Transport publiczny w regionie przyczyniłby się do zmniejszenia ruchu samochodowego na drogach, a co za tym zwiększone zostałoby bezpieczeństwo. Jest to także element walki z wykluczeniem społecznym, które określane jest jako brak równego dostępu do usług i dóbr przez wszystkich mieszkańców. To, w dobie dzisiejszych, wspominanych wyżej problemów, niezwykle istotne.

Autobus ZKM Bielawa
Autobus ZKM Bielawa / CC-BY-NC-SA 4.0.

Obecnie nie istnieją publiczne przewozy autobusowe łączące Kondratowice i Łagiewniki z innymi gminami. Utrudnia to przemieszczanie się mieszkańcom nie posiadających własnych środków transportu. Sytuacja poprawi się w momencie uruchomienia przewozów na linii kolejowej 310, jednak niezbędnym dla zwiększenia efektywności i dostępności jest stworzenie przewozów publicznych już teraz. Zbudowane zostaną dobre nawyki mieszkańców gminy oraz innych do transportu zbiorowego, Jest to szczególnie istotne ze względu na bardzo duże natężenie ruchu drogowego na DK8, który negatywnie wpływa na jakość życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Droga krajowa nr 8 pozostaje jedną z najniebezpieczniejszych w Polsce.

Ponadto planowana jest reaktywacja połączeń na linii Łagiewniki – Kondratowice – Strzelin, co dodatkowo pozytywnie wpłynie na sytuację komunikacyjną w regionie i co również wymagać będzie zbudowania nawyków wśród pasażerów transportu zbiorowego w gminie.

Czytaj też: Raport Hipermiasta. Transport kolejowy na Dolnym Śląsku jest dobry, ale może być lepiej

Fundusze na transport i związki transportowe

Niezbędnym działaniem dla zwiększenia efektywności powstającego systemu transportowego jest  skoordynowanie transportu zbiorowego z powiatem dzierżoniowskim oraz organizatorem transportu zbiorowego gminą Bielawa. Ponadto wskazana jest koordynacja połączeń z powiatem strzelińskim, powiatem wrocławskim oraz sąsiednimi gminami  – wnioski w tej sprawie zostały wysłane do powiatu strzelińskiego i dzierżoniowskiego (a także gminy Bielawa, która jest organizatorem transportu w powiecie dzierżoniowskim) oraz sąsiadujących gmin Łagiewniki oraz Jordanów Śląski.

Środki na funkcjonowanie transportu zbiorowego można pozyskać na różne sposoby. Jednym z nich jest pozyskanie dopłat z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych, refundujący do 3 złotych za wozokilometr. Ponadto możliwe jest pozyskanie środków na zakup taboru z Funduszy Unijnych. Kolejną możliwością jest pozyskanie środków z budżetu województwa dolnośląskiego, przeznaczonego na uruchamianie połączeń transportu zbiorowego.

Karkonoska Komunikacja Powiatowa
Karkonoska Komunikacja Powiatowa / CC-BY-NC-SA 4.0.

Okazją do zmian może być utworzenie przez powiat dzierżoniowski i gminę Bielawa Powiatowo-Gminnego „Sowiogórskie Autobusy”. Dzięki temu zarówno gmina Łagiewniki jak i inne jednostki samorządu terytorialnego w regionie przyczynią się do zmniejszenia problemu wykluczenia transportowego, ograniczone zostanie ruch samochodowy, zwiększy się komfort życia mieszkańców.

Czytaj też: Legnica nieszczególnie zajmuje się smogiem transportowym i przyszłością komunikacji miejskiej


Fot tytułowe – Dworzec w Kondratowicach / MOs810 / CC-BY-SA 4.0


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie