NewsyPolecamy

Jesteśmy za jawnością samorządu!

Towarzystwo Benderowskie i Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, ze wsparciem Stowarzyszenia Akcja Miasto i Stowarzyszenia Ochrony Drzew „miastoDrzew”, złożyły petycję do Urzędu Miejskiego, dotyczącą jawności informacji i dokumentów związanych z podejmowanymi decyzjami. 

Postulujemy, by w Biuletynie Informacji Publicznej UM były obowiązkowo umieszczane m.in. treści zawieranych umów, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o wycince drzew, koncepcje i analizy przestrzenne, imiona i nazwiska pracowników UM, a także dane z systemu ITS.

Prawo do informacji gwarantuje wszystkim obywatelom Konstytucja RP (art. 61). Obecnie jednak o dane trzeba poprosić, wysyłając wniosek i czekając 14 dni. Zasadą powinno być automatyczne udostępnianie kluczowych dokumentów przez urzędników. Drugim problemem jest to, że z danych udostępnianych na wniosek obecnie korzysta tylko wnioskodawca. Dlatego postulujemy też, żeby wszystkie odpowiedzi były dostępne publicznie, wzorem Gdańska.

Oceniamy pozytywnie takie inicjatywy Urzędu Miejskiego, jak „otwarte dane”, rejestr umów UM i System Informacji Przestrzennej. Uważamy, że te inicjatywy powinny być rozwijane, by współpraca między obywatelem a urzędem była coraz szersza. Jesteśmy przekonani, że lepszy dostęp do dokumentów pomoże obywatelom Wrocławia lepiej rozumieć miasto. Ułatwi zgłaszanie projektów do WBO, pozwoli też rozeznać się w tematyce miejskiego budżetu oraz kreowania przestrzeni Wrocławia.

Podobne petycje trafiły do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, Zarządu Zieleni Miejskiej, Wrocławskich Inwestycji, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, spółki Hala Ludowa, Biura Festiwalowego Impart 2016, Zarządu Zasobu Komunalnego, Wrocławskich Mieszkań i Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Postulujemy przede wszystkim, by instytucje te publikowały rejestry umów i udostępniały ich treść, ale też m.in. pokazywały mieszkańcom koncepcje zagospodarowania zieleni miejskiej, czy pozostawiały na stronach internetowych materiały z zakończonych i unieważnionych przetargów.

Treść petycji:

1) Do Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza

2) Do jednostek i instytucji miejskich

Projekt „Przestrzeń Wrocławia” realizowany jest w ramach programu Fundacji Batorego „Obywatele dla Demokracji” ze środków państw EOG.

***
Fot. Andrzej Otrębski, Wikipedia/ CC BY-SA 3.0.

Licencja Creative Commons Tekst jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.