Prawo

Strategia Stowarzyszenia Nowoczesnej Edukacji Prawnej

Strategia została wypracowana podczas wyjazdu strategicznego w Kołobrzegu i przyjęta uchwałą Walnego Zebrania Członków.

STRATEGIA STOWARZYSZENIA NOWOCZESNEJ EDUKACJI PRAWNEJ

Misja i wizja

1. Stowarzyszenie Nowoczesnej Edukacji Prawnej doprowadzi do tego, by obywatele lepiej znali swoje prawa, zakładali organizacje pozarządowe i zmieniali rzeczywistość.

2. Stowarzyszenie Nowoczesnej Edukacji Prawnej pragnie być organizacją, która wprowadza nowe formy edukacji prawnej do przestrzeni publicznej Wrocławia i Dolnego Śląska, wspiera trzeci sektor, zwłaszcza małe inicjatywy, i doprowadza do powstawania kolejnych inicjatyw pozarządowych, promuje prawa człowieka i prawa obywatelskie, w tym prawa uczniów, a także zmienia warunki prawne działania organizacji pozarządowych w Polsce.

Zasady ogólne

3. Niniejsza strategia określa główne kierunku rozwoju oraz zasady, którymi należy się kierować przy ich realizacji.

4. Strategia jest wiążąca dla wszystkich członków stowarzyszenia, zarządu i komisarza rewizyjnego w zakresie zasad określonych wyraźne jako obowiązujące. Odstąpienie od określonych w sposób dyrektywny zasad jest możliwe w celu realizacji postanowień prawa lub zobowiązań umownych oraz zapobieżeniu szkodzie majątkowej lub niemajątkowej.

5. W zakresie kierunków działań i celów określonych w inny sposób, w tym jako zamierzone lub przewidywane, strategia obowiązuje w zakresie konieczności uwzględnienia w możliwie dużym stopniu, biorąc pod uwagę konkretne warunki na danym etapie. Szczegółowy harmonogram działań będzie określany na bieżąco. Działania lub tematy określone w sposób przykładowy mogą ulegać zmianie w zakresie potrzeb.

6. Niniejsza strategia obowiązuje w dwóch perspektywach: co do zasady rocznej, a tam, gdzie określono – pięcioletniej. Ewaluację zaplanowano na kwiecień 2025 r. i kwiecień 2029 r.

7. W ramach działalności szczególną rolę przewidujemy dla uwypuklenia wspólnych wartości na poziomie europejskim, a także mamy zamiar promować Kartę Praw Podstawowych UE oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zamierzamy promować praworządność, rozumianą bardzo szeroko, jako realizację wszystkich konstytucyjnych i europejskich praw człowieka i obywatela.

Czytaj też: Poradniki prawne Stowarzyszenia Nowoczesnej Edukacji Prawnej. Dla stowarzyszeń i działalności strażniczej

Zrównoważony rozwój

8. Przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w dziedzinie środowiska i praw człowieka, jest istotnym priorytetem stowarzyszenia.

9. Zamierzamy stosować absolutny priorytet dla poruszania się transportem publicznym i rowerowym w działalności stowarzyszenia. Nie podlegają zwrotowi koszty poruszania się transportem samochodowym, za wyjątkiem sytuacji gdy brak obiektywnej możliwości, wykazanej rozkładami jazdy i zaakceptowanej przez zarząd.

10. Obowiązuje zasada możliwie jak najmniejszego stosowania plastiku jednorazowego i redukcji generowania odpadów. Cyfryzacja w zakresie dopuszczonym prawem i wymogami praktyki również przyczyni się do zmniejszenia ilości generowanego papieru.

11. W razie zakupu cateringu i usług gastronomicznych warto w zależności od zidentyfikowanych potrzeb użytkowników uwzględnić różne rodzaje żywności, w tym posiłki wegańskie lub wegetariańskie.

12. W miarę możliwości chcemy nabywać towary i usługi od przedsiębiorstw ekonomii społecznej oraz organizacji pozarządowych.

13. Przy wszystkich działaniach obowiązuje zakaz naruszania zasady równości płci oraz zakaz dyskryminacji z uwagi na wyznanie lub bezwyznaniowość, rasę, orientację seksualną lub tożsamość płciową.

Poradnictwo

14. Mamy zamiar kontynuować bezpłatną działalność poradniczą w ramach Wrocławskiej Poradni Prawnej. Zamierzamy szczególną rolę poświęcić innym NGO, które nie mogą korzystać z publicznego systemu poradnictwa. Planujemy rozwijać zdalne formy poradnictwa. W ramach poradnictwa mamy zamiar nadal badać zadowolenie klientów.

15. Przewidujemy również współpracę z podmiotami poradnictwa o innym charakterze np. psychologicznym i obywatelskim. W ciągu 5 lat mamy zamiar współtworzyć sieć poradnictwa prawnego.

Porady prawne / Hipermiasto

16. Planujemy również dalsze wydania poradników prawnych, w szczególności uwzględniając takie tematy jak statutowa działalność NGO, działalność strażnicza i rzecznicza (np. przez informację publiczną, wnioski). Poradniki powinny uwzględniać pytania pojawiające się w ramach poradnictwa prawnego, a także nowe orzecznictwo i aktualne wypowiedzi literatury. W ciągu 5 lat mamy zamiar objąć poradnikami wszystkie istotne tematy.

17. Zamierzamy również wydawać oddolne i bezpłatne komentarze do ustaw istotnych dla NGO, począwszy od ustawy Prawo o stowarzyszeniach. W ciągu 5 lat mamy zamiar objąć komentarzami wszystkie ważne ustawy.

18. Przewidujemy stworzenie programu szkoleń dla szkół i uczniów, a także konsultacje tematyki ze środowiskiem nauczycielskim.

Działalność w internecie i komunikacja

19. Planujemy promocję szczególnie w zakresie cyfrowym. Dotyczy to zarówno promocji istotnych kwestii prawnych, jak i działań.

20. Zamierzamy rozwijać dział prawny czasopisma Hipermiasto, wzbogacając go o nowe treści, dbając też o atrakcyjny dobór zdjęć. Szczególnie zająć się chcemy takimi tematami jak: szczególne formy prawnej organizacji pozarządowych, prawo do petycji, udział w postępowaniach administracyjnych, sądownictwo administracyjne, prawa człowieka, prawa uczniów.

21. W dziedzinie internetu partnerem jest grupa Leksawka, skupiająca 55 tys. internautów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy prawnej. Zamierzamy dalej udzielać porad oraz promować nasze działania. W przyszłości chcielibyśmy współpracą objąć także inne grupy prawne

22. Planujemy rozwijać stronę na Facebooku i uzupełniać ją o treści wynikające z naszych działań. Celem jest uzyskanie 1 tys. obserwujących.

23. Nadal będzie działać nasza strona internetowa, na której są informacje o naszych działaniach, projektach rzecznictwie petycjach, wnioskach, adresie, osobach pełniących funkcje. Planujemy umieszczać dalsze treści.

24. Zamierzamy wdrożyć przesyłanie treści, korzystając ze zbudowanej bazy adresów mailowych, pozyskanej za pomocą zgód, przestrzegających zasady RODO.

25. Nadal planujemy przesyłać istotne dla organizacji pozarządowych treści na portal ngo.pl, a także promować za jego pomocą nasze wydarzenia oraz poradnictwo.

Czytaj też: Stowarzyszenie Nowoczesnej Edukacji Prawnej: potrzeba więcej jawności

Działalność rzecznicza na rzecz NGO

26. Zamierzamy dalej badać utrudnienia prawne w działalności NGO, zwłaszcza rzeczniczej i strażniczej.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

27. Zamierzamy kontynuować postępowania wnioskowe, zwłaszcza dotyczące:

  • zmiany progu uprawniającego do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
  • uspójnienia zwolnienia podatkowego
  • cyfryzacji, zwłaszcza uznania podpisu zaufanego za równoważny formie pisemnej
  • udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej
  • umożliwienia w szerszym zakresie działalności odpłatnej dla NGO
  • umożliwienia zaskarżania rozstrzygnięć ws. wniosków, skarg i petycji do sądu
  • ułatwień dla klubów sportowych i kół gospodyń wiejskich

28. Zamierzamy monitorować Rządowy Proces Legislacyjny oraz proces legislacyjny na poziomie sejmowym oraz składać uwagi do wybranych propozycji przepisów. Zamierzamy również monitorować postępowania uchwałodawcze na poziomie samorządu, ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia i Dolnego Śląska.

29. Zamierzamy stworzyć badanie nadzoru starostów nad stowarzyszeniami, wraz z rekomendacjami w zakresie zmiany systemu nadzorczego. Rozważymy również analogiczne badanie w zakresie fundacji, a w dalszej kolejności – innych form prawnych NGO. W ciągu 5 lat mamy zamiar doprowadzić do dyskusji o zmianie na skalę krajową.

Działalność w organach doradztwa

30. Czekamy na wyniki postępowania ws. udziału w grupie doradczej przy Ministrze ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, zamierzamy wspierać tę grupę nawet w przypadku braku uczestnictwa naszego przedstawiciela. Zamierzamy również dalej działać w zespole ds. statutów i praw uczniów przy Senacie.

31. Planujemy monitorować dalsze postępowania rekrutacyjne do grup doradczych w celu ewentualnego udziału naszych przedstawicieli.

Współpraca z innymi instytucjami

32. Planujemy nadal współpracować z NGO w zakresie informacji o barierach prawnych. Chcemy kontynuować współpracę m.in. z Akcją Miasto, Kogutorium, Fundacją Ekorozwoju, a także grupami nieformalnymi jak Grupa Leksawka Wrocław czy Grupa Kultura Wrocław. W ciągu 5 lat mamy zamiar stworzyć sieć organizacji wymieniających się wiedzą prawną.

33. Wykluczamy współpracę z organizacjami, które naruszają w oczywisty sposób wartości europejskie, w tym zasady demokratycznego państwa prawa czy zasadę równości wobec prawa.

34. Zamierzamy większą współpracę ze środowiskiem prawniczym. Potencjalnymi partnerami są zwłaszcza: Okręgowa Izba Adwokacka, Okręgowa Izba Radców Prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Chcielibyśmy zachęcić ekspertów do dzielenia się wiedzą na wydarzeniach, a także konsultować z nimi nasze propozycje.

35. Zamierzamy współpracować ze środowiskiem ławników sądowych, w tym z radami ławniczymi i organizacjami ławniczymi, w tym w zakresie większej widoczności roli ławników oraz zwiększenia uprawnień ławników, w tym spraw rozpoznawanych z ich udziałem.

Zarządzanie

36. Obowiązuje przestrzeganie karty fundamentalnych zasad stowarzyszenia, w której zostały określone zasadnicze wartości, takie jak: równość, otwartość, zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko.

37. W pełni przestrzegana będzie przyjęta polityka w zakresie ochrony danych osobowych. Planujemy wypracować również politykę działalności cyfrowej, uwzględniającą szerszy zasięg niż tylko dane osobowe.

38. Zamierzamy wdrożyć możliwie daleką cyfryzację działalności i dokumentacji księgowej i merytorycznej. Planujemy zakupić komputer dla działalności, a także stworzyć wydzieloną przestrzeń w chmurze do przechowywania danych.

39. Rozważamy akcję rekrutacyjną w celu pozyskania nowych członków, wolontariuszy i ekspertów do współpracy.

40. Wszystkie działania stowarzyszenia będą dokumentowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, co najmniej w formie dokumentowej, z preferencją dla postaci elektronicznej.

41. Zamierzamy kontynuować współpracę z centrum Sektor 3, zwłaszcza pod kątem korespondencji, wynajmu sal, udziału w wydarzeniach i promocji wydarzeń.

Czytaj też: Łatwiejsza działalność strażnicza. Działania Stowarzyszenia Nowoczesnej Edukacji Prawnej

Kwestie finansowe

42. Zamierzamy dalej pozyskiwać granty na działalność statutową, zwłaszcza poradnictwo, publikacje i działania legislacyjne, a także na rozwój instytucjonalny. Priorytetem jest rozliczanie grantów w terminie i zgodnie z przepisami.

43. Planujemy rozważyć udział w konkursach jednostek samorządu terytorialnego lub składanie ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

44. Zamierzamy aktywnie pozyskiwać darowizny, zwłaszcza od osób, którym pomogliśmy poprzez poradnictwo.

45. W ramach działalności w pełni przestrzegane będą reguły wynikające z przyjętej polityki rachunkowości, a w razie powrotu do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów – wynikające z przyjętych zasad jej prowadzenia. Wszelkie wydatki dokumentowane są przez dowody księgowe.

46. Wprowadza się priorytet dla płatności bezgotówkowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niemożliwe z przyczyn leżących po stronie kontrahentów.

Czytaj też: Co można w trakcie ciszy wyborczej i ciszy referendalnej? Doradzamy


Informacja Stowarzyszenia Nowoczesnej Edukacji Prawnej. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.
logo-snep


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

.Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie

Dodaj komentarz