Baza wiedzyKomunikacjaTramwaje i kolej dla klimatu

Udostępniamy informację publiczną ws. tramwajów i funduszy europejskich

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny przeanalizowało również stan dostępnej informacji dotyczącej tramwajów we Wrocławiu w kontekście.

Na jej podstawie kolejne pytania do UM skierowaliśmy w grudniu ws. tramwajów we Wrocławiu oraz funduszy europejskich. Jest obawa, że UM nie przygotował odpowiednich projektów, na miarę potrzeb wrocławskiego pasażera. Część pytań dotyczy też zapowiedzi, które padły w ramach panelu obywatelskiego.

Czytaj też: Wniosek o przystanek przy Racławickiej na TOW. Dla Grabiszynka, Krzyków, Borka

Pytania o tramwaje i fundusze europejskie

Pytania zadane w UM  i odpowiedzi

1. Czy projekty “Budowa trasy tramwajowej na osiedle Swojczyce wraz z budową nowych mostów Chrobrego we Wrocławiu” oraz “Rozwój zrównoważonego systemu transportowego we Wrocławiu –etap I” zostały zgłoszone do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach programu Feniks? Jeśli nie – kiedy są planowane lub przewidywane do zgłoszenia?

W toku analiz między innymi pod kątem możliwości spełnienia kryteriów wyboru projektu i uzyskania maksymalnego poziomu dofinansowania projekt „Budowa trasy tramwajowej na osiedle Swojczyce wraz z budową nowych mostów Chrobrego we Wrocławiu” oraz „Rozwój zrównoważonego systemu transportowego we Wrocławiu-etap I” zostały połączone w ramach jednego wspólnego przedsięwzięcia pn. „Zintegrowany System Transportu Szynowego-etap IV” .

Projekt zasłał ujęty w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na liście projektów podstawowych, które są planowane do aplikacji w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Gmina Wrocław jako Wnioskodawca planuje zaaplikować w ramach naboru w trybie niekonkurencyjnym, który zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków zostanie przeprowadzony przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w terminie od 31 stycznia 2024 do 28 czerwca 2024 roku.

Czytaj więcej: Kolejowa obwodnica Wrocławia. Towarowo-pasażerska – dla Krzyk, Gaju, Gajowic, Borka

2. Wnoszę o przesłanie wszelkiej korespondencji z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (przychodzącej i wychodzącej) dotyczącej jakichkolwiek projektów przewidzianych lub planowanych do finansowania.

Na etapie opracowywania koncepcji Projektów nie prowadzono korespondencji z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Tramwaj na mostach Trzebnickich

3. Wnoszę o przesłanie wszelkiego rodzaju dokumentów i materiałów (w tym fiszek, notatek, prezentacji i korespondencji) dotyczącej następujących projektów:
Budowa trasy tramwajowej na osiedle Swojczyce wraz z budową nowych mostów Chrobrego we Wrocławiu
Rozwój zrównoważonego systemu transportowego we Wrocławiu –etap I
Budowa wydzielonej trasy komunikacji zbiorowej we Wrocławiu prowadzącej na osiedle Maślice
Rozwój zrównoważonego systemu transportowego we Wrocławiu – etap II
Rozwój zintegrowanego systemu zarządzania ruchem ITS
Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu
Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową systemu badania natężenia ruchu na drogach dla rowerów – etap I
Budowa kładek pieszo-rowerowych we Wrocławiu – etap I
EKOlinia z Portu Lotniczego do Dworca Głównego PKP we Wrocławiu

Załączniki dostępne tutaj.

Czytaj też: Apel do rządu o przywrócenie przystanków kolejowych we Wrocławiu na listę podstawową. Dla Tarnogaju, Maślic i Zakrzowa

3. Wnoszę o udostępnienie materiału lub dokumentu, który został zapowiedziany w dokumencie “Komentarz Urzędu Miejskiego Wrocławia do rekomendacji pierwszego Wrocławskiego Panelu Obywatelskiego”: “Do nowego WPT zostanie także przypisany niezbędny harmonogram zakupów pojazdów wraz z analizą możliwości usytuowania zakupionych tramwajów w dostępnej przestrzeni obecnych zajezdni oraz określeniem czasu, w jakim należałoby przewidzieć ewentualne rozpoczęcie działań prowadzących do budowy nowej zajezdni (zlecenie wyprzedzająco stosownych analiz)” (str. 17).

4. Jeśli materiał lub dokument, o którym mowa w punkcie poprzedzającym nie istnieje – wnoszę o informację, dlaczego nie istnieje, kto (imię i nazwisko) i w jakim trybie podjął decyzję o jego niestworzeniu mimo zapowiedzi?

W ramach Wrocławskiego Programu Tramwajowego 2.0 w rozdziale 6. Analiza taborowa – zakup oraz przechowywanie tramwajów (zajezdnia) dokonano szacunku zapotrzebowania na tabor przy budowie nowych 6 tras tramwajowych stanowiących trasy możliwe do realizacji do 2030 roku (zgodnie z rekomendacjami tego dokumentu). Dotyczyło to tras: na Swojczyce, na Maślice, w kierunku Szpitala na ulicy Borowskiej, na Klecinę, na Jagodno oraz przy pozytywnym zakończeniu zadań zewnętrznych (kolejowych i wojewódzkich) w kierunku Wysokiej.

Maślice

W tym dokumencie określono zalecenie rozpoczęcia analiz nad lokalizacją nowej zajezdni w momencie wyczerpania się możliwości obecnych zajezdni dla umieszczenia taboru niezbędnego do zakupu dla obsługi nowych tras. Z wymienionych sześciu tras jedynie trasa tramwajowa na Swojczyce ma zaawansowany proces projektowy i została zgłoszona do unijnego Programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-­2027 (FEnIKS 2021 – 2027) na listę podstawową. Na listę podstawową zostało zgłoszone także zadanie związane z zakupem taboru tramwajowego dla Wrocławia. O szczegółowe informacje w zakresie pojemności obecnych zajezdni oraz umieszczenia taboru zarówno będącego w obecnym zasobie przewoźnika oraz planowanym do zakupu należy zwrócić się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław.

Czytaj też: Potrzebne przejście z Kleczkowa na Dworzec Nadodrze. Jest wniosek do PLK

5. Wnoszę o udostępnienie materiału lub dokumentu, który został zapowiedziany w dokumencie “Komentarz Urzędu Miejskiego Wrocławia do rekomendacji pierwszego Wrocławskiego Panelu Obywatelskiego” (str. 24): “sprawozdanie raz w roku” za lata 2020-2022.

6. Jeśli materiał lub dokument, o którym mowa w punkcie poprzedzającym nie istnieje – wnoszę o informację, dlaczego nie istnieje, kto (imię i nazwisko) i w jakim trybie podjął decyzję o jego niestworzeniu mimo zapowiedzi?

Uczestnicy i uczestniczki Panelu rekomendowali zdawanie przez Prezydenta Wrocławia kwartalnych sprawozdań dotyczących prac związanych z budową linii tramwajowych do pięciu wrocławskich osiedli, wskazanych w przyjętych rekomendacjach. W odpowiedzi na rekomendację, Urząd Miejski Wrocławia zaproponował składanie sprawozdań w układzie raz do roku, wskazując na fakt, że proces realizacji projektu jest złożony i kamienie milowe w jego obrębie łatwiej wskazać w szerszym ujęciu czasowym. Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia na bieżąco są informowani o inwestycjach prowadzonych we Wrocławiu. Z chwilą rozpoczęcia prac obejmujących realizację poszczególnych linii tramwajowych informacje o przebiegu inwestycji są przekazywane mieszkańcom i mieszkankom, zgodnie z przyjętą rekomendacją, poprzez różnego rodzaju kanały informacyjne.

Tramwaj w ul. Hubskiej

7. Jakie analizy, raporty, dokumenty lub prezentacje dotyczące transportu zbiorowego wykonywano w latach 2022-2023 w Wydziale Transportu i Biurze Zrównoważonej Mobilności UM? Wnoszę o podanie nazw i dat.

Lista dostępna tutaj.

8. Jakie analizy, raporty dokumenty lub prezentacje dotyczące transportu zbiorowego, a zwłaszcza prędkości, wykonywano w latach 2022-2023 w Wydziale Inżynierii Miejskiej UM? Wnoszę o podanie nazw i dat.

Wydział Inżynierii Miejskiej w latach 2022-2023 nie przygotowywał ani nie wykonywał analiz, raportów, dokumentów, prezentacji dotyczących transportu zbiorowego.

Czytaj też: Kluczowe działania dla osiedli dla zrównoważonego transportu [ANALIZA HIPERMIASTA]


Fot tytułowe – Tramwaj na ul. Kosmonautów / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie

Dodaj komentarz