KomunikacjaTramwaje i kolej dla klimatuWrocław Ołbin

Potrzebny remont Nowowiejskiej: nowe torowisko i droga rowerowa

Obecny stan nawierzchni ul. Nowowiejskiej jest mocno niezadowalający, powoduje hałas dla mieszkańców tej części osiedla Ołbin.

Na podstawie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego Akcja Miasto zwróciła się do urzędu miejskiego z wnioskiem  z wnioskiem o zaprojektowanie przebudowy ul. Nowowiejskiej na odcinku między ul. Jedności Narodowej i ul. Wyszyńskiego.

Wniosek powstał w ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, a projekt przygotowało Towarzystwo Benderowskie.

Czytaj też: Linia kolejowa nr 292 dla ruchu pasażerskiego. Realna szansa na odkorkowanie północy Wrocławia

Jak wyremontować Nowowiejską na Ołbinie?

’Zachowane powinno być wydzielenie torowiska, bo jedynie osobne torowiska są w stanie zapewnić szybkie kursowanie tramwajów. Gruntowna wymiana torowiska, która w naturalny sposób będzie częścią takiego remontu, może również polepszyć może szybkość i niezawodność kursowania tramwajów, również zmniejszając narażenie mieszkańców na hałas.

P9092396

Przy ul. Żeromskiego mógłby powstać nowy przystanek tramwajowy, z uwagi na sporą odległość tego rejonu od istniejących miejsc zatrzymywania się tramwajów.

Przystanek ten powinien być przystankiem wiedeńskim, by ułatwić korzystanie z niego zwłaszcza seniorom, osobom niepełnosprawnymi i innym osobom z problemami z poruszaniem się, a także rodzicom z dziećmi. Przystanki takie zmniejszają też czas zatrzymania pojazdu.

Stworzenie przystanku wiedeńskiego uspokoi również ruch, co powinno skutkować brakiem konieczności zaprojektowania sygnalizacji świetlnej. Warto przemyśleć również inne sposoby uspokojenia ruchu przy ulicy, jak np. wyniesione przejścia dla pieszych na wlocie ul. Żeromskiego, ul. Barlickiego i ul. Edyty Stein.

Czytaj też: Wrocławskie osiedla potrzebują tras tramwajowych. To kluczowe inwestycje dla przyszłości miasta

Nowowiejska na Ołbinie dla rowerów

Istotnym elementem będzie także stworzenie wydzielonej dwukierunkowej drogi rowerowej na tym odcinku, która połączy drogi rowerowe w ul. Jedności Narodowej oraz trasy rowerowe przy ul. Wyszyńskiego i dalszym odcinku. Obecnie w tym miejscu występuje istotna luka, utrudniająca poruszanie się rowerem, zwłaszcza dla osób niepełnoletnich i seniorów.

Plan działań rowerowych do 2030 roku (strona 18) przewiduje budowę trasy “Ul. Nowowiejska od ul. Wyszyńskiego do ul. Jedności Narodowej – powiązanie z przebudową odcinka drogi”.

Ulica Nowowiejska
Ulica Nowowiejska / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Istotne jest również zwiększenie szerokości chodników przeznaczonej na poruszanie się pieszych i ochronę przed zajmowaniem na inne cele, np. nielegalne parkowanie.

Priorytetem powinno być także zasadzenie drzew wzdłuż jezdni, podobnie jak na odcinku ulicy Nowowiejskiej między ul. Prusa a ul. Piastowską. Takie działanie będzie zgodne z zapisami uchwały Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 września 2019 r. w sprawie „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu do roku 2030”, gdzie w ramach rozdziału “Przystosowanie przestrzeni komunikacyjnej do zmian klimatu”  (str. 113) przewidziano “wprowadzanie zadrzewień przyulicznych”.

Czytaj też: Wrocławski Węzeł Kolejowy to wspólna sprawa aglomeracji. Wnioski do Oleśnicy, Obornik, Miękini i Kobierzyc

Remont zgodny ze strategiami

Stworzenie i wykonanie planu przebudowy będzie zgodne z zapisami uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr VIII/194/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia”, w szczególności punktów

 • “2.2. Poprawa stanu torowisk”
 • “2.4.1. Likwidacja luk w systemie tras rowerowych”
 • “2.4.3. Powiązania rowerowe z obszarami o intensywnym zagospodarowaniu”
 • „3.1.3. Rozwijanie przestrzeni przyjaznych dla pieszych i rowerzystów“
 • “3.3.1. Przestrzeń wspólna w najbliższym otoczeniu – porządkowanie parkowania”
 • “4.1.1. Uspokajanie ruchu w mieście”
 • “6.4: Wprowadzenie zieleni wysokiej do infrastruktury transportowej”.
Ulica Nowowiejska
Ulica Nowowiejska / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Działanie opisane w niniejszym wniosku będzie także w pełni zgodne z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XLVIII/1169/13 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie Wrocławskiej polityki mobilności, która przewiduje m.in.

 • “dbałość o utrzymanie wysokiej jakości infrastruktury transportu zbiorowego” (str. 7)
 • “projektowanie inwestycji transportowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu, w szczególności pieszym i rowerzystom” (str. 8)
 • “ochronę przestrzeni przeznaczonych dla pieszych przed zajmowaniem ich na inne cele, zapewnienie przyjaznych dojść pieszych do przystanków transportu zbiorowego oraz węzłów integrujących różne środki transportu, zapewnienie odpowiedniej szerokości chodników i przejść dla pieszych” (str. 9)
 • “rozwijanie systemu transportowego bez barier dla ruchu rowerowego, rozwijanie sieci tras rowerowych o wysokim standardzie, zapewnienie spójności systemu tras rowerowych” (str. 9)
 • “zapewnienie właściwego stanu technicznego infrastruktury, realizację prac remontowych i utrzymaniowych na poziomie gwarantującym optymalną eksploatację infrastruktury” (str.11).

Odpowiedź UM

Na wniosek odpowiedziała Elżbieta Urbanek z Urzędu Miejskiego Wrocławia. Co do zasady odpowiedź jest pozytywna, choć formalnie wniosek został rozpatrzony negatywnie.

W odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 18 grudnia 2023 r. w przedmiocie „zaprojektowania przebudowy ulicy Nowowiejskiej” zarejestrowany jako wniosek pod numerem 123/2023 w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków Urzędu Miejskiego Wrocławia, działając na podstawie artykułu 237 i artykułu 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, potwierdzam, iż „Przebudowa ulicy Nowowiejskiej na odcinku od ulicy Jedności Narodowej do ulicy Wyszyńskiego” znajduje się w planie działań rowerowych do 2030 roku oraz jest zgodna Uchwałami Rady Miejskiej Wrocławia nr VIII/194/19 z dnia 11 kwietnia 2019 roku – „Plan Zrównoważonej Mobilności” oraz XLVIII/1169/13 z dnia 19 września 2013 roku – Wrocławska Polityka Mobilności”.

Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę ulicy Nowowiejskiej na odcinku od ulicy Wyszyńskiego do ulicy Jedności Narodowej będzie przedmiotem analiz pod kątem jej ujęcia w planach inwestycyjnych Miasta podczas prac nad budżetem na rok 2025. Po zabezpieczeniu środków na to zadanie i zleceniu wyżej wymienionego opracowania, poruszane we wniosku przez Pana aspekty w zakresie rozwiązań drogowych dotyczących przystanków wiedeńskich, uspokojenia ruchu, drogi rowerowej, ochrony chodników przed nielegalnym parkowaniem i nasadzeniem zieleni zostaną przeanalizowane przez projektanta.

O podjętych decyzjach odnośnie ujęcia dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ul. Nowowiejskiej w planach inwestycyjnych Miasta poinformujemy Pana po uchwaleniu budżetu na rok 2025.

Wobec powyższego, z punktu ideowego i powyższych wyjaśnień stwierdzić należy, iż zgłaszane propozycje są słuszne i zgodne z miejską polityką. Jednakże ostatecznie, działając na podstawie art. 237 i art. 238 kpa, z uwagi na uwarunkowania formalne i proponowany kształt wniosku, przedmiotowy wniosek uznać należy za bezzasadny.

Czytaj też: Tramwaj na Popowice. Dobra inwestycja, gorzej z układem linii


Fot tytułowe – Ulica Nowowiejska / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie zachęca mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie