KomunikacjaTramwaje i kolej dla klimatu

Rada miejska przyjęła stanowisko ws. Wrocławskiego Węzła Kolejowego

W ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny powstał projekt uchwały w sprawie w sprawie kierunków działania Prezydenta Wrocławia w zakresie zabiegania o inwestycje we Wrocławski Węzeł Kolejowy

Projekt przygotowało Towarzystwo Benderowskie, a stowarzyszenie Akcja Miasto zgodnie z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego wniosło o jej podjęcie.

Czytaj też: Nie zabierajmy Wrocławiowi szansy na kolej miejską!

Po co uchwała rady miejskiej Wrocławia ws. węzła kolejowego?

Uchwała wyrazi pożądane przez mieszkańców Wrocławia kierunki rozwoju infrastruktury kolejowej. Prezydent Wrocławia ma w swoich ustawowych zadaniach dbanie o inwestycje w mieście, także na terenach nienależących do gminy.

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Kolejowego nie znalazła się na liście podstawowej projektów modernizacji na liście podstawowej w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku (z perspektywą do roku 2032).

Pociąg Kolei Dolnośląskich na stacji Wrocław Sołtysowice
Pociąg Kolei Dolnośląskich na stacji Wrocław Sołtysowice / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Dotyczy to dwóch projektów:

  • Dostosowanie wrocławskiego węzła kolejowego do parametrów sieci bazowej TEN-T, etap I: prace na odcinku Święta Katarzyna – Wrocław Brochów – Wrocław Kuźniki – roboty budowlane
  • Dostosowanie wrocławskiego węzła kolejowego do parametrów sieci bazowej TEN-T, etap II: pozostałe prace

Do tej pory o te inwestycje upomniały się organizacje pozarządowe. Podjęcie takiej uchwały mogłoby wzmocnić głos wrocławian i Dolnoślązaków w walce o zmiany.

Działanie Prezydenta Wrocławia będzie zgodne z uchwałą nr VIII/194/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia”, która przewiduje „Wykorzystanie potencjału Wrocławskiego WęzłaKolejowego.” (str. 12 załącznika) oraz „5.1.1. Rozwój kolei aglomeracyjnej z nowymi miejscami przystankowymi w granicach miasta Współpraca z PKP PLK w zakresie ustalania standardów użytkowych infrastruktury kolejowej, pozwalających na zwiększenie dostępności systemu kolejowego, oraz zasad prowadzenia przewozów na sieci, w tym działania inwestycyjne oraz organizacyjne” (str. 35 załącznika).

Stacja Wrocław Sołtysowice
Stacja Wrocław Sołtysowice / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Uchwała nie pociąga za sobą obciążenia budżetu miasta ani nie powoduje zobowiązań finansowych.

Zarządzanie procesem, w tym podejmowanie konkretnych form prawnych realizacji uchwały, zgodnie z orzecznictwem sądowym, należy do Prezydenta Wrocławia.

Czytaj też: Wrocławski Węzeł Kolejowy to wspólna sprawa aglomeracji. Wnioski do Oleśnicy, Obornik, Miękini i Kobierzyc

Rada miejska przyjmuje stanowisko

Radni na sesji 22 czerwca nie uwzględnili wniosku. Przeciwko zagłosowało 20 radnych (Forum Jacka Sutryka, Igor Wójcik, Dariusz Ślusarek), 8 się wstrzymało (Prawo i Sprawiedliwość poza niegłosującym Piotrem Maryńskim), 8 było za (Nowa.PL).

Zamiast tego radni przyjęli własne stanowisko w sprawie przyjęcia sprzeciwu wobec nieumieszczenia przez Premiera projektu modernizacji Wrocławskiego Węzła Kolejowego na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r. (z perspektywą do 2032 r.)

Towarowa Obwodnica Wrocławia (linia kolejowa nr 349)
Towarowa Obwodnica Wrocławia (linia kolejowa nr 349)  / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Co do zasady stanowisko jest podobne, ale nie przewiduje obowiązku działania dla prezydenta Wrocławia, co było jednym z kluczowych założeń propozycji.

Stanowisko poparły: kluby Forum Jacka Sutryka, Nowa.PL, Igor Wójcik, Dariusz Ślusarek. Przeciw był klub Prawo i Sprawiedliwość poza niegłosującym Piotrem Maryńskim i wstrzymującym się się Robertem Grzechnikiem.

Czytaj też: Tramwaj na Popowice. Dobra inwestycja, gorzej z układem linii

Co mówili radni i urzędnicy podczas sesji?

Radny Michał Kurczewski (Prawo i Sprawiedliwość): – Temat był już wielokrotnie poruszany i wyjaśniany. Jesteśmy na etapie studium wykonalności. Jego efekty poznamy w tym oraz w przyszłym roku. Następnie będą kwestie związane z przetargami. To też są wieloletnie tematy. I kreowanie tezy, że coś zostało skreślone, wykreślone, usunięte z listy, na której nigdy nie było, jest delikatnie mówiąc nadużyciem. Tak że rozwój wrocławskiego węzła kolejowego ma swojego gospodarza. Temat jest prowadzony. Wymaga wieloset milionowych, a tak właściwie, wydatków, które idą w kierunku miliardów. Wiele tych nakładów będzie, to będą miliardy złotych. Tak że tutaj potrzebujemy czasu. I zakładanie, że ktoś ma złą wolę i kreowanie tej tezy, tak jak powiedziałem wcześniej, jest nadużyciem. Projekt został podjęty akurat przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie przez wcześniejsze ekipy. I teraz się robi komuś zarzut, dlatego że projekt jest jeszcze nieokreślony, nieoszacowany, nie wiadomo, jaki będzie zakres, ile będzie kosztować?

Pociąg Kolei Dolnośląskich w okolicach stacji Wrocław Mikołajów
Pociąg Kolei Dolnośląskich w okolicach stacji Wrocław Mikołajów  / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Radny Piotr Uhle (Nowa.PL): Szanowni Państwo, w opinii naszego Klubu Wrocławski Węzeł Kolejowy wymaga modernizacji. Jest to zdecydowanie potrzebne. Minęły cztery lata od podpisania porozumienia listu intencyjnego ze spółką kolejową. Uważamy, że ten czas został zmarnowany. I ważne jest, aby z tej sali, niezależnie od codziennych podziałów, niezależnie od codziennych sporów wyszedł jednoznaczny wyraźny sygnał, że w stolicy ponad milionowej aglomeracji, w stolicy rozwijającego się województwa, w mieście, w którym cały czas mamy bardzo dużą ilość przesiadek z różnych kierunków, potrzebujemy nowoczesnej, dostosowanej do potrzeb infrastruktury kolejowej, zmodernizowanego toru czy zmodernizowanej obwodnicy towarowej przystosowanej do przystanków pasażerskich. Potrzebujemy informatyzacji, potrzebujemy dodatkowych łączników. Te dokumenty i ta koncepcja powinna być już dawno wykonana. I ważne, żeby Rada Miejska w tym kierunku również wystosowała odpowiedni apel.

Dyrektorka Departamentu Infrastruktury i Transportu Elżbieta Urbanek: – Wszystkie zadania, które są bardzo istotne, żeby rozwijać przewozy kolejowe w całym rejonie i aglomeracji są ujęte na liście rezerwowej. W związku z tym w ramach konsultacji żeśmy zgłosili wnioski. Może powiem, jakie to są wnioski. To jest 5 wniosków o przeniesienie zadań z listy rezerwowej na listę podstawową, dwa wnioski związane z dostosowaniem linii naszej kolejowej do parametrów sieci bazowej TET i to poprzez dobudowę czwartego toru na odcinku Grabiszyn, Wrocław Główny i na linii 750 towarowej. I też wystąpiliśmy o przesunięcie z listy rezerwowej na listę podstawową prace związane z przebudową na linii 143. To jest ta linia, która przebiega przez osiedle Sołtysowice i zakłada przebudowę wiaduktu poprzez ulicy Boya Żeleńskiego. To zadanie jest bardzo istotne. Zresztą mamy stosowne porozumienia zawarte z PKP PLK na włączenie się, czyli przebudowę ulicy Boya Żeleńskiego, jak ruszą prace związane z przebudową tej linii. To zadanie też nie znalazło się na liście podstawowej. I zgłosiliśmy również 2 zadania związane z przeniesieniem na listę podstawową prac związanych z przebudową linii 273 i 276. To są linie wylotowe z Wrocławia. Jedna na odcinku Wrocław-Brzeg Dolny, druga Wrocław-Strzelin. I oprócz tego włączyliśmy jedno zadanie, o które wielokrotnie żeśmy zabiegali, czyli związane z wprowadzeniem na listę podstawową przebudowy odcinka linii 751, czyli podniesienie na poziom +1, żeby zniwelować to połączenie kolizyjne w ciągu ulicy Strzegomskiej. To jest sześć postulatów te postulaty zostały wzmocnione pismem skierowanym do Ministra Infrastruktury podpisanym przez Prezydenta Jacka Sutryka, który jeszcze szerzej uzasadniał potrzebę ujęcia tych zadań na liście podstawowej. Nieujęcie w ogóle żadnego zadania w obrębie Wrocławskiego Węzła Kolejowego powoduje, że nie możemy w ogóle my

Czytaj też: Rady osiedli apelują o inwestycje we Wrocławski Węzeł Kolejowy

Projekt uchwały ws. Wrocławskiego Węzła Kolejowego

Uchwała w sprawie kierunków działania Prezydenta Wrocławia w zakresie zabiegania o inwestycje we Wrocławski Węzeł Kolejowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§  1. Rada Miejska ustala kierunek działania Prezydenta Wrocławia, którym jest zabieganie u władz centralnych za realizacją inwestycji we Wrocławskim Węźle Kolejowym do 2030 roku.

§  2. Za priorytetowe inwestycje w obszarze Wrocławskiego Węzła Kolejowego dla celów § 1. uznaje się przede wszystkim:

1) przebudowę Towarowej Obwodnicy Wrocławia,

2) rozbudowę estakady kolejowej prowadzącej do stacji Wrocław Główny,

Estakada kolejowa w centrum Wrocławia - ul. Komandorska
Estakada kolejowa w centrum Wrocławia – ul. Komandorska  / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

3) rozbudowę linii kolejowych wylotowych z Wrocławia o kolejne tory,

4) nowe stacje i przystanki na terenie Wrocławia i aglomeracji wrocławskiej.

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Czytaj też: Linia kolejowa nr 292 dla ruchu pasażerskiego. Realna szansa na odkorkowanie północy Wrocławia

Stanowisko radnych ws. węzła kolejowego

Stanowisko w sprawie przyjęcia sprzeciwu wobec nieumieszczenia przez Premiera projektu modernizacji Wrocławskiego Węzła Kolejowego na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r. (z perspektywą do 2032 r.)

§ 1. Rada Miejska Wrocławia przyjmuje stanowisko w sprawie sprzeciwu wobec nieumieszczenia przez Premiera projektu modernizacji Wrocławskiego Węzła Kolejowego na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r. (z perspektywą do 2032 r.) w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Stanowisko przekazuje się: 1) Prezesowi Rady Ministrów; 2) Ministrowi Infrastruktury; 3) Posłom na Sejm RP z obszaru województwa dolnośląskiego; 4) Senatorom RP z obszaru województwa dolnośląskiego; 5) Wojewodzie Dolnośląskiemu; 6) Mieszkankom oraz mieszkańcom Wrocławia za pośrednictwem środków masowego przekazu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Wrocławia.

Załącznik:

Wrocław i Dolny Śląsk niemal od zawsze kojarzą się z transportem kolejowym. Zaczynając od 1842 roku, kiedy uruchomiono połączenie między Wrocławiem, a Oławą, aby przez kolejne stulecie rozbudowywać węzeł kolejowy, który obecnie znamy jako Wrocławski Węzeł Kolejowy. Na Dolnym Śląsku, z roku na rok wzrasta liczba pasażerów kolei, zarówno przewoźnika krajowego, jak i regionalnych. Widoczne zmiany wymagają inwestycji w infrastrukturę kolejową, umożliwiających rozbudowę siatki połączeń, dostosowanie funkcjonowania węzła kolejowego do obecnych realiów oraz zwiększenia standardów i jakości infrastruktury.

Wrocławski Węzeł Kolejowy to strategiczny szlak z perspektywy gospodarczej i bezpieczeństwa, nie tylko dla Wrocławia i Dolnego Śląska, ale również dla Polski, dający sprawne połączenie z zachodnią częścią Europy. Wrocławski Węzeł Kolejowy wymaga natychmiastowej modernizacji, polegającej na zwiększeniu jego przepustowości, w tym przepustowości Dworca Głównego we Wrocławiu, a także zmiany organizacji ciągów tranzytowych i funkcjonowania węzła.

Linia kolejowa nr 274 przy węźle grabiszyńskim, prowadząca na Dworzec Świebodzki
Linia kolejowa nr 274 przy węźle grabiszyńskim, prowadząca na Dworzec Świebodzki / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

 

Podpisany w 2019 roku list intencyjny w sprawie wyrażenia woli współpracy na rzecz podjęcia działań w zakresie opracowania Wstępnego Studium Wykonalności dla Wrocławskiego Węzła Kolejowego, w świetle obecnych zdarzeń okazuje się jedynie bezużytecznym dokumentem, dającym wyłącznie złudne nadzieje mieszkankom i mieszkańcom Dolnego Śląska i Wrocławia na rozwój transportu kolejowego w naszym regionie.

Nieumieszczenie przez Premiera Mateusza Morawieckiego projektu modernizacji Wrocławskiego Węzła Kolejowego na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r. (z perspektywą do 2032 r.), skutkować będzie zatrzymaniem rozbudowy i rozwoju transportu kolejowego na Dolnym Śląsku na najbliższe kilkanaście lat, jednocześnie uniemożliwiając skuteczną budowę kolei metropolitalnej czy kolei miejskiej we Wrocławiu z prawdziwego zdarzenia.

W związku z powyższym Rada Miejska Wrocławia sprzeciwia się nieumieszczeniu przez Premiera projektu modernizacji Wrocławskiego Węzła Kolejowego na liście podstawowej Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r. (z perspektywą do 2032 r.).

 

Czytaj też: Przyszłość regionu to Dolnośląski Związek Transportowy dla kolei i autobusów


Fot tytułowe – Pociąg Kolei Dolnośląskich w okolicach stacji Wrocław Mikołajów / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


 

Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie zachęca mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.

 


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


 

Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie