NewsyPolecamyPrzestrzeń

Miasto ogłosiło kolejny przetarg na zbycie kamienicy Wyspa Słodowa 7

Pierwszy przetarg na zbycie kamienicy WS7 nie przyniósł rezultatów – obie złożone oferty miasto odrzuciło. Aktywiści krótko mieli nadzieję, że przyszłość jedynego na Wyspie budynku może się zmienić. Ogłoszony już został drugi przetarg.

W tym tygodniu ponownie zostało opublikowane postępowanie przetargowe na sprzedaż kamienicy znajdującej się na Wyspie Słodowej 7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat gruntu. Urzędnicy, mając na uwadze wnioski płynące z konsultacji społecznych, w warunkach postępowania zastrzegli funkcje, jakie spełniać powinno to miejsce:

preferowany sposób zagospodarowania nieruchomości powinien uwzględniać obecny sposób wykorzystywania wyspy, działania prospołeczne, partycypacyjne, integracyjne o otwartym charakterze, w tym: działania kulturalne, wystawiennicze i ekspozycyjne, działalność konferencyjną i kongresową, inkubację przedsiębiorstw, usługi gastronomiczne oraz usługi drobne.

Jednak już przy pierwszym przetargu Marek Nowak z Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia dowodził w swojej petycji do Prezydenta Rafała Dutkiewicza, że interes miasta nie jest odpowiednio zabezpieczony w warunkach przetargowych i Urząd Miejski miałby niewielkie szanse na odzyskanie oddawanego w użytkowanie wieczyste gruntu, gdyby inwestor nie realizował funkcji społecznych, do jakich się zobowiązał.

Przypomnijmy:

W zeszłym tygodniu rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż kamienicy WS7 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, na którym się znajduje, na 99 lat. Nie wybrano żadnej z dwóch ofert.

Do przetargu stanęły dwa podmioty:
1. „PRO DESIGN ” Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, właściciel Concordia Design
2. UBM NOWY TARG Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, który wybudował we Wrocławiu hotel Radisson Blu.

Swoją decyzję komisja argumentowała następująco:

·”PRO DESIGN” Sp. z o. o. – złożona koncepcja wypełnia preferowany program zagospodarowania nieruchomości, uwzględniając dotychczasowy sposób wykorzystywania Wyspy i w tym zakresie spełnia wymogi wynikające z ogłoszenia przetargowego. Jednak przedstawiona oferta nie dawała możliwości pełnej oceny, czy wszystkie funkcje wskazane w warunkach postępowania będą realizowane, zastrzeżenia budziła zwłaszcza koncepcja przestrzenna.

· UBM NOWY TARG Sp. z o. o. – oferent przedstawił projekt budynku hotelowego, przewidujący rozbudowę istniejącego budynku zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z funkcją uzupełniającą, kongresową, wystawienniczą i gastronomiczną. Taki sposób wykorzystania nieruchomości nie jest zgodny z preferowanym sposobem zagospodarowania.

Chcielibyśmy, aby kamienica była miejscem dostępnym dla mieszkańców, a sama Wyspa Słodowa zachowała publiczny, otwarty charakter. Mając również na uwadze wnioski płynące z konsultacji społecznych, komisja rekomenduje ponowne ogłoszenie przetargu.

Rozstrzygnięcie obecnego postępowania nastąpi 2 listopada br.

Komentarz Krzysztofa Jarząba ze Stowarzyszenia Wyspa Słodowa 7, które od 2015 r. (wcześniej jako Inicjatywa Wyspa Słodowa 7) starało się o zachowanie kamienicy w zasobach gminnych, jej remont i przeznaczenie na działalność kulturotwórczą:

„Od samego początku sprzeciwialiśmy się ogłoszeniu przetargu, ponieważ było to sprzeczne z deklaracją prezydenta Wrocławia z 2015 r., że kamienica nie zostanie sprzedana, jak również z raportem końcowym z przeprowadzonych tego samego roku konsultacji społecznych. Pomimo zapewnień magistratu, ogłoszony przetarg nie gwarantuje realizacji w budynku działalności prospołecznej, integracyjnej i niekomercyjnej. Sprzedaż budynku spowoduje na pewno ponowne ograniczenie przestrzeni publicznej na Wyspie.

Wynik pierwszego przetargu pokazuje zresztą, że podmioty komercyjne nie są w stanie przedstawić oferty, która spełniłaby choćby minimalne wymogi dotyczące zachowania otwartego charakteru tej przestrzeni. Co więcej – informacja o zastrzeżeniach komisji przetargowej co do koncepcji przestrzennej preferowanej przez magistrat spółki ProDesign sugeruje, że może oznaczać zbyt drastyczne rozbudowanie bryły budynku. Z powodu wspomnianych obaw wystąpiliśmy jako stowarzyszenie z wnioskiem o opublikowanie obu złożonych ofert.

To smutne, że zaledwie dwa dni robocze po rozstrzygnięciu przetargu ogłasza się kolejny, gdy w zeszłym roku po odrzuceniu projektów organizacji pozarządowych urzędnicy z góry zapowiedzieli, że nie będzie możliwości ponownego składania ofert przez NGO-sy.”

Komentarz Piotra Szymańskiego, wiceprezesa Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia:

„Ten przetarg w oderwaniu od całościowej koncepcji funkcjonowania Wyspy nie ma sensu, a tej brakuje. Jeden z oferentów prezentował wcześniej koncepcję inkubatora przedsiębiorczości, a następnie uzyskał na jego realizację środki publiczne przyznane w ramach konkursu 1.3.2B ZIT WrOF. Mogłoby to sugerować, że wiodącą ideą jest koncepcja stworzenia przestrzeni innowacyjnej na Wyspie. Wydaje mi się jednak, że znacznie lepszym miejscem na tworzenie inkubatora przedsiębiorczości są tereny Wrocławskiego Parku Przemysłowego przy ul. Robotniczej, gdzie już zgromadzony został sprzęt i laboratoria potrzebne do rozwoju start-upów. Nic jednak nie wiemy o tej koncepcji, ani nigdy nie była ona publicznie dyskutowana, przez co w zasadzie trudno przewidzieć, jak zareagują na nią mieszkańcy Wrocławia.

Ważne też, by niezależnie od wyniku przetargu ochronić istotne elementy urbanistyczne, ciągi piesze, zieleń oraz inkluzywny charakter już funkcjonującej przestrzeni.”


Zdjęcie wyróżniające: Kamienica na Wyspie Słodowej, jeszcze zamieszkana, fot. B. Maliszewska, Wikimedia Commons.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie