NewsyPolecamyPrzestrzeń

Więcej konsultacji społecznych w trakcie przygotowywania planów przestrzennych Wrocławia

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to ważne dokumenty, wpływają bowiem na to, jak rozwija się Wrocław. To sprawia, że opracowania tego typu powinny być poddawane szerokim konsultacjom społecznym. Dlatego złożyliśmy wniosek do prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza o wprowadzenie zmian w procesie przygotowywania tych dokumentów.

Zaproponowaliśmy, aby projekt MPZP był prezentowany publicznie zanim trafi do konsultacji między różne jednostki magistratu oraz inne instytucje, m.in. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Taka innowacja w procedurze ustalania zasad kształtowania miejskiej przestrzeni pozwoli wyeliminować dwie wady. Pierwszą z nich jest brak choćby zarysu planu w momencie, gdy pojawia się ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia MZPZ. Przez to trudno jest wnioskować o naniesienie konkretnych zmian, bo brakuje punktu odniesienia. Jak piszemy w propozycji zaadresowanej do prezydenta Rafała Dutkiewicza:

W momencie wysyłania projektu planu do uzgodnień i opinii właściwych organów jest on już ukształtowany, jednak nadal mogą w nim nastąpić większe zmiany – choćby pod wpływem uzgodnień, ewentualnie opinii. W tym jednak momencie projekt planu nie jest znany obywatelom.

Po drugie, gdy urzędnicy przedstawiają projekt planu przestrzennego, jest on bliski wersji finalnej. Przez to często sam proces zgłaszania uwag rzadko bywa skuteczny, bo jeśli zgłaszane propozycje lub pomysły na zmiany w projekcie są sprzeczne z wcześniejszymi ustaleniami, są odrzucane. To zaś sprawia, że sama idea konsultowania projektu planu przestrzennego staje się czysto teoretyczna, bo uwagi zgłaszane przez stronę społeczną zbyt często nie są bowiem uwzględniane.

Dlatego też proponujemy, by Wrocław stał się pionierem w zakresie dobrych praktyk związanych z procedurą uchwalania MPZP i wprowadził dodatkowe wyłożenie i konsultacje właśnie przed wysłaniem planu do uzgodnień. Dzięki temu możliwe będzie m.in. poznanie oczekiwań lokalnej społeczności.

Proponowaną przez nas zmianę w procedurze przygotowywania MPZP może wprowadzić prezydent Wrocławia. Co ważne, nasza propozycja mieści się w granicach prawnych nakreślonych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zaproponowaliśmy również, aby procedurę przygotowywania planów przestrzennych poszerzono o spotkania konsultacyjne z mieszkańcami. Mogłyby one się odbywać w godzinach popołudniowych np. w Infopunkcie Barbara – bardziej dostępnym niż urzędowe sale.

Nasz wniosek o poszerzenie procedury konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: PRZECZYTAJ

Projekt „Przestrzeń Wrocławia” realizowany jest w ramach programu Fundacji Batorego „Obywatele dla Demokracji” ze środków państw EOG.

***

Na zdjęciu: mapa planów przestrzennych Wrocławia (fot. geoportal.wroclaw.pl).

Licencja Creative Commons Tekst jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.