KarkonoszeKlimat na Dolny ŚląskKomunikacja

Odpowiedź urzędu w Mysłakowicach na nasz protest przeciwko wykluczeniu transportowemu mieszkańców Łomnicy czy Wojanowa

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny zajmuje się m.in. transportem publicznym.

Jak informował m.in. portal 24jgora.pl, w soboty, niedziele i święta do miejscowości gminy Mysłakowice nie będą dojeżdżały autobusy MZK. Mieszkańcy zostaną odcięci od komunikacji zbiorowej. Decyzja wójta wzburzyła mieszkańców.

Czytaj też: Dopytujemy o transport publiczny w Bolesławcu. Co z funduszami UE?

Przeciwko decyzji urzędu w Mysłakowicach

Dlatego Towarzystwo Benderowskie wystąpiło z wnioskiem o zmianę decyzji. Stanowczo sprzeciwiamy się likwidacji kursów linii 3, 11 i 33 w gminie Mysłakowice w soboty, niedziele i święta. Mieszkańcy Łomnicy, Wojanowa, Bobrowa, Karpnik, Gruszkowa i Strużnicy zostaną pozbawieni dostępu do transportu publicznego w dni wolne, czyli 30% czasu roku.

Decyzja ta powiększa, zamiast zmniejszać zakres wykluczenia transportowego. Nie wszyscy obywatele posiadają samochody, a wiele osób nie może korzystać auta z uwagi na wiek czy stan zdrowia.

Wiele osób chce także nie korzystać z samochodów z powodów ekologicznych, wspierając. Istotne są także powody ekonomiczne, w tym rosnące ceny benzyny. Niestety decyzja dołoży się do szalejącej inflacji, obciążając budżety domowe mieszkańców.

Ograniczenie kursów będzie miało niekorzystny wpływ na turystykę w gminie Mysłakowice, a zatem mocno negatywny wpływ na dochody mieszkańców i rozwój gospodarczy. Gmina turystyczna, posiadająca szereg atrakcji, nie powinna wykluczać milionów potencjalnych turystów, którzy nie posiadają własnego auta lub preferują ekologiczny styl życia podczas wakacji.

Degradacja transportu publicznego może mieć także istotne skutki społeczne. Niemożliwość dojechania do Jeleniej Góry przyspieszy emigrację młodzieży do większych ośrodków.

Zgodnie z badaniami Trako (cytowanymi przez Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Jeleniej Góry oraz Gmin, z którymi Miasto Jelenia Góra zawarło Porozumienie Międzygminne w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego 2013-2023)  z komunikacji w dni wolne korzysta 736 osób czyli 7,2 proc. mieszkańców gminy.

Czytaj też: Transport publiczny na Dolnym Śląsku. Czy będą autobusy wojewódzkie?

Odpowiedź urzędu w Mysłakowicach

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.02.2023 roku (data wpływu 16.02.2023r.) informuję, że podjęta decyzja o zawieszeniu weekendowych i świątecznych kursów komunikacji publicznej na terenie gminy Mysłakowice wynika wyłącznie z dopasowania rozmiarów świadczonej usługi publicznej do możliwości budżetowych gminy. Zawieszenie kursów weekendowych i świątecznych linii nr 3, 11 i 33 obsługiwanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Jeleniej Górze jest niezbędna dla utrzymania płynności budżetu Gminy Mysłakowice.

Szalejąca inflacja powoduje istotny wzrost kosztów wszystkich usług publicznych, finansowanych z budżetu gminy, co powoduje konieczność wprowadzania oszczędności we wszystkich dziedzinach funkcjonowania lokalnego samorządu. Wzrost kosztów lokalnego transportu zbiorowego przy zachowanej ilości dotychczasowych kursów szacuje się na poziomie ponad 30% w stosunku do kończącego się roku budżetowego, a na przestrzeni lat 2017-2023 na poziomie 130%. Jednocześnie wzrost dochodów, z których następuje finansowanie usług publicznych (z wyłączeniem oświaty i wychowania) wzrośnie tylko o 1,2% w stosunku do 2022 roku a w okresie 2017-2023 na poziomie 30%. Powyższe zdarzenia są przyczyną konieczności wprowadzania dodatkowych oszczędności w celu zachowania poprawnej płynności finansowej budżetu Gminy Mysłakowice w nadchodzącym trudnym okresie kryzysu gospodarczego.

Czytaj też: Zgorzelec nie ma polityki pieszej. I nie ma dialogu z niepełnosprawnymi w jej sprawie

Należy również podkreślić, że ograniczenie kursów weekendowych i świątecznych nie zapobiegnie wzrostowi kosztów transportu publicznego na terenie gminy Mysłakowice a jedynie ograniczy jego wzrost do niespełna 15% w stosunku do kończącego się roku budżetowego.

Rok Zgodnie z zawartymi umowami i rozliczeniami rocznymi J      ,.     ,
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023bez
weekendów
i świąt
Ilość wozokilometrów
transportu zbiorowego w
całej gminie
195 681 200 142 201 584 199 620 203 030 209 045 209 045 184 000
Stawka ustalona przez MiastoJG 4,28 4,60 5,65 6,38 6,87 7,07 9,22 9,22
Kwota wydatkowana
na transport w roku
budżetowym (zaokr.)
840 000 920 000 1 140 000 1 270 000 1 390 000 1 480 000 1 930 000 1 700 000
Wzrost rok do roku 9,5% 23,9% 11,4% 9,4% 6,5% 30,4% 14,9%

 

Rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Podatek od nieruchomości 7 429 382 7 201 800 7 793 066 7 739 748 8 110 423 9 250 000 10 300 000
Udziały we wpływach w PIT 6 962 488 7 678 044 8 480 031 8 804 864 9 693 222 9 111 879 8 143 248
Udziały we wpływach w CIT 79 272 94 961 118 063 150 208 161 504 179 375 326 518
Podstawowe dochody budżetowe stanowiące źródło finansowania wydatków pozaoświatowych (zaokr.) 14 470 000 14 975 000 16 390 000 16 695 000 17 965 000 18 540 000 18 770 000
Wzrost rok do roku 3,5% 9,4% 1,9% 7,6% 3,2% 1,2%

Informuję, że w celu określenia potrzeb mieszkańców gminy dotyczących przywrócenia zawieszonych weekendowych i świątecznych kursów komunikacji publicznej na terenie gminy Mysłakowice przeprowadzona została ankieta. Ankieta została udostępniona online oraz w wersji papierowej w sklepach itp. punktach. Wyniki ankiety zostały opublikowane na stronie.

Ankieta UG w Mysłakowicach
Ankieta UG w Mysłakowicach

 

 

W dniu 17 marca br. wyniki badań ankietowych były omawiane przez Komisję Rady Gminy Mysłakowice ds. Skarg, Wniosków i Petycji. W związku z powyższym w dniu 29.03.2023r., podczas Sesji Rady Gminy Mysłakowice, zostanie przedstawione stanowisko Rady Gminy Mysłakowice dotyczące wznowienia weekendowych i świątecznych kursów komunikacji publicznej na terenie gminy Mysłakowice.

Czytaj też: Kowary wyjaśniają, co zrobiły dla adaptacji do zmian klimatu

 

Nasza ocena

Ta odpowiedź nie jest satysfakcjonująca. Transport publiczny jako podstawowa usługa publiczna nie może być ograniczany nawet w trudnej sytuacji budżetowej i nie powinien być źródłem oszczędności.

Wykluczenie transportowe narusza Konstytucję

Według Rzecznika Praw Obywatelskich, wykluczenie transportowe jest przeszkodą w realizacji konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich, takich jak: wolność poruszania się (art. 52 ust. 1 Konstytucji), prawo do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1 Konstytucji), prawo osób z niepełnosprawnościami do pomocy ze strony władz publicznych w komunikacji społecznej (art. 69 Konstytucji),prawo do nauki (art. 70 ust. 1 Konstytucji), a bez dostępnego transportu nie można korzystać z usług publicznych gwarantujących godny poziom życia (art. 30 Konstytucji).

Upośledzanie transportu publicznego jest jaskrawo sprzeczne z uchwałą nr XXII/164/16 z dnia 31.05.16r. w/s przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mysłakowice na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2020, która stanowi, że „Z kolei zaspokojone potrzeby komunikacyjne to potrzeby zaspokojone w oparciu o komunikację obejmującą wszystkie główne, lokalne ścieżki transferów przestrzennych i sprawnie powiązaną z ponadlokalnymi systemami komunikacyjnymi. Takie zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych w Gminie Mysłakowice polegać będzie na komunikacji indywidualnej uzupełnianej przez autobusową komunikację zbiorczą.”, a także „Organizacja sprawnego regionalnego systemu transportu publicznego zintegrowanego z systemami subregionalnymi i lokalnymi, obejmującego wszystkie główne regionalne generatory ruchu, miasta powiatowe i atrakcje turystyczne, konkurencyjnego do indywidualnego transportu samochodowego.”.

MZK Jelenia Góra
MZK Jelenia Góra / CC-BY-NC-SA 4.0.

Transport nie kursujący przez 30% czasu nie jest w ogóle konkurencyjny do indywidualnego transportu samochodowego, ale nawet nie stanowi żadnej alternatywy.

Działanie jest także sprzeczne z przyjętą Koncepcją rozwoju transportu miejskiego obszaru Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej, która stanowi załącznik nr 2 do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Koncepcja stanowi, że „Dlatego jednym z czterech podstawowych priorytetów Strategii ZIT AJ jest „Zintegrowany obszar AJ”, którego celem jest „Dogodna dostępność komunikacyjna i infrastrukturalna AJ”. Cel ten ma być realizowany przez dwa działania: 1. Zapewnienie spójnego systemu komunikacyjnego AJ. 2. Zastąpienie samochodowej komunikacji indywidualnej zbiorową komunikacją autobusową i kolejową w silnie zurbanizowanych obszarach gmin należących do AJ.”

Niemożliwe będzie zastąpienie komunikacji indywidualnej zbiorową przez tak znaczne ograniczenia kursów w dni wolne.

Celem powinien być rozwój spójnego systemu. Gmina Mysłakowice powinna też, wspólnie z innymi gminami i powiatem, przygotować projekty dotyczące rozwoju transportu publicznego, finansowane ze środków unijnych w ramach m.in. Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 czy Krajowego Planu Odbudowy.

Czytaj też: RAPORT HIPERMIASTA: Transport publiczny na Dolnym Śląsku wymaga poprawy


 

Zdjęcie tytułowe: Pałac w Wojanowie / Kriskros / CC-BY-SA 3.0 PL


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie