Klimat na Dolny ŚląskKomunikacjaWybieram kolej

Wybieram kolej. Program Kolej Plus na Dolnym Śląsku: mamy odpowiedzi na pytania!

„Kolej Plus” to Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej do 2028 roku. Jak podają Polskie Linie Kolejowe, celem Programu jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.

Rządowy program Kolej+, w ramach którego dofinansowanie otrzymają trzy inwestycje kolejowe w naszym regionie, pomoże rozbudować kolejową mapę Dolnego Śląska i ułatwić mieszkańcom komunikację między miastami naszego województwa – mówi Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Kolej+ w województwie dolnośląskim

Trzy projekty, zgłoszone przez samorząd województwa, otrzymają rządowe dofinansowanie w ramach programu Kolej+. Projekty, które uzyskały dofinansowanie to:
•    Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska – Wrocław. Projekt zakłada wybudowanie infrastruktury kolejowej w obrębie Wrocławskiego Węzła Kolejowego na odcinku Wrocław Świebodzki – Wrocław Muchobór wraz z przywróceniem Dworca Świebodzkiego. Pozwoli to na uruchomienie nowych połączeń na kierunkach Wrocław – Środa Śląska, Wrocław – Wołów oraz Wrocław – Jaworzyna Śląska. Przebudowie poddana zostanie również stacja Środa Śląska w celu dostosowania jej do kończenia i zaczynania biegu pociągów
•    Rewitalizacja linii kolejowych stanowiących ciąg komunikacyjny Zgorzelec – Bogatynia, co umożliwi skomunikowanie Bogatyni ze stolicą Dolnego Śląska.
•    Rewitalizacja odcinka Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój w celu włączenia powiatu złotoryjskiego i Złotoryi do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego. Dzięki tej inwestycji możliwa będzie rewitalizacja dalszego odcinka linii nr 284 od Jerzmanic-Zdrój do Lwówka Śląskiego, który został przejęty przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Czytaj też: Wybieram kolej. Zaniedbany dworzec w Oleśnicy do remontu! A my dopytujemy

Linia kolejowa E-30
Linia kolejowa E-30 / CC-BY-NC-SA 4.0.

Nie zakwalifikował się jednak projekt Poprawa jakości połączeń Dzierżoniowa i powiatu dzierżoniowskiego z Wrocławiem dzięki wznowieniu ruchu na linii kolejowej nr 310 Kobierzyce – Piława Górna, która jest własnością Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz odbudowie drugiego toru na odcinku linii kolejowej nr 285 pomiędzy stacjami Wrocław Główny a Kobierzyce.

Pierwotnie rozważana była także Rewitalizacja linii kolejowej nr 181 na odcinku Oleśnica – Syców – Kępno (skomunikowanie Sycowa, Kępna, Wielunia ze stolicą Dolnego Śląska), jednakże – co jest dobrą informacją – ma być ona realizowana ze środków PLK.

Czytaj też: Wybieram kolej. Pociągi wrócą do Świeradowa-Zdroju!

Nasze pytania o Kolej Plus i odpowiedzi UMWD

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zwróciło się do urzędu marszałkowskiego z pytaniami dotyczącymi projektu. Przedstawiamy odpowiedzi.

1. Jaka będzie rola Samorządu Województwa Dolnośląskiego i samorządów powiatowych i gminnych w projektach Kolej Plus?

Rola Województwa Dolnośląskiego jako wnioskodawcy w Programie Kolej+ określona została precyzyjnie w „Wytycznych naboru projektów do Programu…” jakie dostępne są na stronie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (link: https://www.plk-sa.pl/program-kolej-plus). Województwo Dolnośląskie jest samodzielnym wnioskodawcą wszystkich 4 zgłoszonych projektów stąd też „Wytyczne…” nie regulują  zobowiązań powiatów i gmin nie będących formalnymi partnerami w Programie Kolej+. Dotychczasowa rola samorządów gminnych i powiatowych polegała na współpracy finansowej z Województwem przy pokryciu części kosztów przygotowania Wstępnych Studiów Planistyczno-Prognostycznych (dalej WSPP) oraz aktywnym udziale na etapie konsultacji społecznych.

2. Jakie będą koszty, które poniosą samorządy? Czy znany jest kosztorys? Jaki będzie udział województwa, powiatów i gmin? Co jeśli koszty będą większe niż przewidywano pierwotnie?

Kosztorys każdego z projektów został opracowany na etapie WSPP (link do poprania wszystkich  WSPP znajduje się na końcu pisma). Kwestie formalne związane z prowadzeniem projektu w przypadku wzrostu kosztów jego realizacji doprecyzowane zostaną w umowach zawieranych z PKP PLK S.A. Umowy te są obecnie na etapie negocjacji ich zapisów. Forma i zakres potencjalnej współpracy między Województwem a samorządami gminnymi i powiatowymi, przy dalszej realizacji danego projektu, doprecyzowane będą w przygotowywanych obecnie porozumieniach partnerskich.

3. Czy jest możliwy powrót na listę projektu dotyczącego linii 285? Od czego to zależy i czy województwo będzie monitorować temat? Czy jest możliwa zmiana wariantu, który został wybrany?

Projekt dotyczący budowy drugiego toru na linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław – Kobierzyce sklasyfikowany został przez PKP PLK S.A. na liście rezerwowej Programu. Wszystkie kwestie związane z potencjalnym zakwalifikowaniem projektu z listy rezerwowej na listę podstawową zostały szczegółowo scharakteryzowane w „Wytycznych…”, w tym kwestie związane z poinformowaniem Wnioskodawcy o zmianie statusu danego projektu.

Czytaj też: Wybieram kolej. Co tam w Polregio z odwołanymi kursami i nowymi pociągami?

4. Czy urząd marszałkowski miał kontakt z Polskimi Liniami Kolejowymi w sprawie wybranych projektów? Na czym polegał ten kontakt? Czy są zaplanowane spotkania w tej sprawie? Jakie spotkania zaplanowano w gronie samorządowców?

Województwo Dolnośląskie jest w bieżącym kontakcie roboczym z przedstawicielami PKP PLK S.A. odpowiedzialnymi za realizację Programu Kolej+. Dotychczasowy kontakt dotyczył przede wszystkim bieżącego uzgadniania kwestii związanych z prawidłowym przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej w każdym z etapów naboru. Obecnie kontakt ten dotyczy uzgadniania w trybie roboczym zapisów umów zawieranych między Województwem a PKP PLK S.A.

Dworzec Wałbrzych Centrum
Dworzec Wałbrzych Centrum / CC-BY-NC-SA 4.0.

5. Jakie są przewidywane na obecny moment daty rozpoczęcia i zakończenia prac oraz przewidywanego uruchomienia przewozów kolejowych na poszczególnych liniach planowanych do remontu z programu Kolej Plus?

Kwestie będące przedmiotem tego pytania leżą w kompetencjach PKP PLK S.A. jako zarządcy infrastruktury kolejowej objętej projektami z Programu oraz tym samym podmiotu odpowiedzialnego za realizację prac inwestycyjnych.

6. Jaka jest planowana oferta przewozowa dla projektów Kolej Plus? W jakich dokładnie relacjach i z jaką częstotliwością?

Standardy obsługi poszczególnych linii komunikacyjnych i ich odcinków określone zostały w „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego” mającego status aktu prawa miejscowego, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Dokument ten jest dostępny publicznie pod linkiem.

Kwestie związane z planowanym rozkładem jazdy pociągów (częstotliwość, relacje) na liniach rewitalizowanych w ramach programu Kolej+ będą przedmiotem prac prowadzonych na etapie przygotowywania oferty przewozowej na dany roczny rozkład jazdy pociągów, w którym linia zostanie oddana do eksploatacji.

7. Czy Urząd Marszałkowski posiada wiedzę dotyczącą projektu remontu linii kolejowej nr 281 na trasie Oleśnica – Syców – Kępno (która była pierwotnie rozważana pod względem programu Kolej Plus)? Jeśli tak – kiedy mogą ruszyć pociągi i jaka jest planowana trasa pociągów?

Dokumentacja dotycząca projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 181 na odcinku Oleśnica – Syców – Kępno opracowywana jest na zlecenie zarządcy tejże linii tj. PKP PLK S.A., w związku z powyższym w kwestiach związanych z planowanymi pracami remontowymi na tej linii należy zwrócić się Spółki PKP PLK S.A. Kwestie związane z planowanym rozkładem jazdy pociągów (częstotliwość, relacje) na linii 181 z Oleśnicy w kierunku Kępna będą przedmiotem prac prowadzonych na etapie przygotowywania oferty przewozowej na dany roczny rozkład jazdy pociągów i wyrazem stanowiska poszczególnych Organizatorów kolejowego wojewódzkiego transportu publicznego, stosownie do ich właściwości terytorialnej wynikającej z ustawy z dnia 16 grudnia 2020 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Czytaj też: Sukces! Po naszym wniosku będzie lepszy transport w Zagłębiu Miedziowym

Dworzec w Oleśnicy
Dworzec w Oleśnicy /  CC-BY-NC-SA 4.0.

Wnieśliśmy również o przesłanie treści studium wykonalności dla wszystkich czterech projektów Kolei Plus, zgłoszonych w województwie dolnośląskim. Publikujemy kluczowe dokumenty.


Fot. tytułowe: Stacja kolejowa Turoszów w Bogatyni /  Jan Pešula / CC0 1.0 


Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu Klimat na Dolny Śląsk zachęca mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie