Klimat na Dolny ŚląskPrzestrzeńZagłębie Miedziowe

Głogów powinien lepiej informować obywateli o planowaniu przestrzennym

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy  Kodeks postępowania administracyjnego zwróciło się z wnioskiem o stworzenie wydzielonej strony dotyczącej planowania przestrzennego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogowie.

Obecnie informacja publiczna w tej dziedzinie jest mocno porozrzucana po stronie  Biuletynu Informacji Publicznej, co utrudnia mieszkańcom czy inwestorom śledzenie aktywności urzędu w tej dziedzinie.

Czym są wnioski?

Każdy obywatel (ale również i obcokrajowiec) oraz organizacja czy spółka może – zgodnie z art. 63 Konstytucji oraz art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego, zwrócić się z wnioskiem do organów władzy publicznej.

Przedmiotem wniosku mogą być „w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności”.
Wnioski można składać również w formie mailowej. Organ władzy publicznej ma obowiązek rozpatrzenia wniosku i odpowiedzi w ciągu 30 dni.

Wniosek ws. Głogowa. Planowanie jest ważne’

Planowanie przestrzenne ma istotną funkcję społeczną. Jak podkreślają przedstawiciele rządu, “planowanie przestrzenne można zdefiniować jako usystematyzowane działania, których celem jest efektywne wykorzystanie przestrzeni, godzące interesy różnych jej użytkowników oraz realizujące cele społeczne i gospodarcze. Ważnym aspektem planowania przestrzennego jest również wykorzystanie i zabezpieczenie środowiska naturalnego i zabudowanego w taki sposób, by możliwe było zaspokojenie potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń.”

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogowie
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogowie

Naszym zdaniem, na takiej specjalnej stronie powinny zostać umieszczone m.in.

  • lista obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • lista trwających procedur przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z dostępnymi w ustrukturyzowany sposób obwieszczeniami Prezydenta, łatwo dostępnymi terminami składania wniosków i uwag
  • projekty planów wysłane do uzgodnień lub opinii, a także treść tych uzgodnień i opinii
  • treść zarządzeń o rozpatrzeniu wniosków i uwag
  • rejestr wniosków o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wszelka informacja publiczna już udostępniona powinna być bezterminowo pozostawiania na BIP nawet po zakończeniu odnośnych procedur.

Wzorem może być Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, choć podobne zakładki dotyczące planowania przestrzennego znajdują się w BIP-ach wielu urzędów miast i gmin z terenu Polski i Dolnego Śląska.

Wnosimy, by na tej stronie dostępny był również rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy, również wzorem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Obecnie mieszkańcy nie mają wiedzy o wydawaniu takich decyzji, które równie mocno wpływają na przestrzeń jak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Planowanie upodmiotawia społeczności lokalne

Jak stwierdza M. Kotulski w pracy Udział społeczeństwa w planowaniu przestrzennym ([w:] Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, red. M. I. Mączyński, M. Stec, Warszawa 2012.) “właśnie na poziomie gminy stanowione są dwa istotne akty generalne z zakresu planowania przestrzennego: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a także wydawane są indywidualne decyzje ustalające warunki zabudowy. Już sam fakt powierzenia gminie wiodącej roli w kształtowaniu przestrzeni przede wszystkim w drodze aktów generalnych upodmiotawia społeczności lokalne, gdyż to im jako wspólnotom samorządowym ustawodawca powierzył wykonywanie zadań publicznych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność 1 . Realizowane są w ten sposób również standardy wynikające z Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego , która już w preambule wskazuje, że prawo obywateli do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi jest jedną z demokratycznych zasad, wspólnych dla wszystkich państw członkowskich Rady Europy, a prawo to właśnie na szczeblu lokalnym może być realizowane w sposób najbardziej bezpośredni, zaś istnienie społeczności lokalnych wyposażonych w rzeczywiste uprawnienia stwarza warunki do zarządzania skutecznego i pozostającego zarazem w bezpośredniej bliskości obywatela. „To właśnie oddanie społecznościom lokalnym zakresu działania i kompetencji do »samorządzenia się« jest podstawową przyczyną wyodrębnienia samorządu terytorialnego”

Ta właśnie istotna rola obywateli w planowaniu przestrzeni ich własnego miasta powinna skłonić do zwiększenia zakresu jawności na poziomie samorządowym oraz ułatwienia dostępu do danych, dotyczących planowania przestrzennego.


 Fot tytułowe – Ratusz w Głogowie / Andrzej Otrębski / CC-BY-SA 4.0


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie