Aglomeracja WrocławskaKlimat na Dolny ŚląskPrzestrzeń

Nasze uwagi do planu zagospodarowania w Oleśnicy. Więcej zieleni, mniej betonozy

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk”  złożyło uwagi projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dla obszaru położonego w rejonie ulicy Spacerowej w Oleśnicy.

Plan obejmować będzie teren w okolicy centrum Oleśnicy. Obecnie obszar zabudowany jest przeznaczoną do rozbiórki zabudową parterową. Teren odwiedziliśmy podczas wizyty w Oleśnicy, którą opiszemy na łamach Hipermiasta.

Czytaj też: Głogów uwzględni nasz wniosek ws. lepszej informacji o planowaniu

Teren przy ul. Spacerowej w Oleśnicy

Teren przy ul. Spacerowej w Oleśnicy

Jak zapewniają autorzy plany, „przy sporządzeniu projektu niniejszego planu miejscowego uwzględniono: 1) Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, poprzez wprowadzenie do projektu planu ustaleń dotyczących między innymi: parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu w nawiązaniu i dostosowaniu do linii zabudowy, maksymalnej wysokości zabudowy, maksymalnej ilości kondygnacji, minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, minimalnej powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej, minimalnej liczby miejsc do parkowania w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową”

mpzp1

 

mpzp2 W uzasadnieniu jest zapewnienie, że uwzględnione zostały „walory architektoniczne i krajobrazowe, poprzez wprowadzenie do projektu planu ustaleń dotyczących między innymi: minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych, lokalizację obiektów budowlanych zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy, zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych”, a także „wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowanie wodami i ochronę gruntów rolnych i leśnych, poprzez wprowadzenie do projektu planu ustaleń dotyczących między innymi: dotrzymania standardów ochrony środowiska (…), zakazu przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego przepisami odrębnymi, ochrony przed emisją zanieczyszczeń, przeznaczenia na różne formy zieleni powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych, zaopatrzenia w wodę, odprowadzanie ścieków komunalnych, odprowadzania wód opadowych i roztopowych”.

Czytaj też:  Centrum Jeleniej Góry potrzebuje planu zagospodarowania przestrzennego

Uwagi Towarzystwa Benderowskiego

Uważamy, że plan można znacznie bardziej uszczegółowić, a także dopasować do wymogów nowoczesnej polityki klimatycznej

1. Wnosimy o zmianę w § 8 pkt 4 lit. a słów „2 miejsca postojowe na każde mieszkanie” na „1,5 miejsca postojowego na każde mieszkanie”

Wskaźnik 2 samochodów na mieszkanie jest nadmierny oraz spowoduje zajęcie terenu, który może być przeznaczony na zieleń. Nowoczesna polityka przestrzenna powinna promować inne formy poruszania się (transport publiczny, rower).

Będzie to zgodne z zapisanym w uzasadnieniu projektu wymogiem „lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu poprzez: umożliwienie wykorzystania publicznego transportu zbiorowego, w ramach możliwości jakimi dysponuje samorząd, jako podstawowego środka transportu, w zakresie istniejącego systemu komunikacji zbiorowej miasta”

Teren przy ul. Spacerowej w Oleśnicy
Teren przy ul. Spacerowej w Oleśnicy

2. Wnosimy o zmianę w § 8 pkt 4 lit. b słów „minimum 1 miejsce postojowe na każde 40m2 powierzchni użytkowej usług” na „minimum 1 miejsce postojowe na każde 60m2  powierzchni użytkowej usług”

Również ten wskaźnik spowoduje nadmierną rozbudowę miejsc postojowych ponad potrzeby oraz zajęcie terenu, który może być przeznaczony na zieleń.

3. Wnosimy o skreślenie w § 9 pkt 9 lit. a tiret trzecie słów „stałymi”.

Przepis w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala zaopatrzenie w ciepło m.in. paliwami stałymi. Spalanie paliw stałych doprowadza do zanieczyszczeń powietrza, przez co nie powinno być obecne w nowej zabudowie.

Czytaj też: Urzędnicy ignorują wnioski ws. polepszenia transportu? Wysyłamy ponaglenia!

4. Wnosimy o zmianę w § 11 ust. 2 pkt 6 lit. b poprzez zwiększenie wysokości zabudowy usługowej do 15 m.

Nie ma powodu, by różnicować ewentualną zabudowę usługową i mieszkaniową.

Teren przy ul. Spacerowej w Oleśnicy
Teren przy ul. Spacerowej w Oleśnicy

5. Wnosimy o zmianę w § 11 ust. 2 pkt 9 poprzez określenie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na 30% również dla zabudowy mieszkaniowej.

Również w tym przypadku nie ma powodu, by różnicować ewentualną zabudowę usługową i mieszkaniową. Zieleń jest szczególnie potrzebna właśnie w przypadku budynków mieszkalnych.

6. Wnosimy o zmianę w § 13 pkt 1 stawki procentowej z 25% na 30%.

W obecnej, trudnej sytuacji budżetowej samorządów, powinno się stosować maksymalne stawki renty planistycznej.

7. Wnosimy o określenie w planie obowiązku sytuowania wejść na poziomie parteru, bez pochylni i schodków.

To rozwiązanie, które będzie odpowiadać na potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych w zakresie dostępności, ale ułatwi korzystanie z przyszłej zabudowy wszystkim użytkownikom. Rozwiązanie to jest zgodne z zasadą usuwania barier, w tym architektonicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a także z określonymi w tej ustawie zasadami projektowania uniwersalnego.

Czytaj też: Urzędnicy nie konsultowali dendrologów ws. wycinki drzew, bo nie musieli

8. Wnosimy o zapisanie estetycznej obudowy urządzeń technicznych na dachu, o wysokości nie większej niż 3 metry.

Taki zapis znajdujesię w planach, uchwalanych we Wrocławiu. Rozwiązanie takie może znacznie zwiększyć estetykę obiektów, które mogą powstać w obszarze projektowanego planu zagospodarowania przestrzennego.

9. Wnosimy o określenie minimalnej powierzchni przeznaczonej na zieleń wysoką, np. jako 10%

Warto, by powierzchnia biologicznie czynna była w istotnej części realnie przeznaczona na zieleń, która ochroni użytkowników przed upałami czy hałasem, zgodnie z wymogami adaptacji do zmian klimatu.

10. Wnosimy o dokładniejsze zdefiniowanie usług w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. b.

Obecny ogólny zapis umożliwia tak naprawdę stworzenie dowolnej zabudowy, w tym z działalnością uciążliwą dla mieszkańców.

Dla przykładu w planach zagospodarowania Wrocławia występuje dokładne pogrupowanie możliwych przeznczeń:

Dla przykładu:  „2) usługi I – grupa obejmuje kategorie: 6 a) handel detaliczny małopowierzchniowy B, b) biura, c) obiekty kongresowe i konferencyjne, d) obiekty kształcenia dodatkowego, e) obiekty naukowe i badawcze, f) obiekty wystawienniczo – targowe, g) rozrywka, h) widowiskowe obiekty kultury, i) wystawy i ekspozycje” – potem zdefiniowane, jak np.  „obiekty kongresowe i konferencyjne – należy przez to rozumieć obiekty kongresowe i konferencyjne wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu„.

Takie dokładne określenie pozwala na wybór przeznaczeń, dopasowanych do danego terenu, z uwzględnieniem ewentualnych odpowiednich wyłączeń z definicji.

Czytaj też: Pytamy o ważne sprawy transportowe. W Legnicy, Karpaczu i Chocianowie


 Fot tytułowe – Teren przy ul. Spacerowej w Oleśnicy / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie