Klimat na Dolny ŚląskŚrodowiskoZachód Dolnego Śląska

Czy Zawidów realizuje swój plan na zielone miasto?

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny zajmuje się m.in. gospodarką niskoemisyjną, w tym energetyką, transportem publicznym i rowerowym czy planowaniem przestrzennym.

Czytaj też: RAPORT HIPERMIASTA: Transport publiczny na Dolnym Śląsku wymaga poprawy

Plan zielonej transformacji dla Zawidowa

W 2016 r. Rada Miejska w Zawidowie przyjęła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla m. Zawidów na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2022.

Jak czytamy w planie, „zakres tematyczny PGN odnosi się do działań zarówno inwestycyjnych jak i nie inwestycyjnych których wdrożenie będzie skutkować zmianą dotychczasowej struktury stosowanych nośników energetycznych, a przy tym zmniejszeniem finalnego zużycia energii na terenie gminy. W konsekwencji zaproponowane działania będą stopniowo zmniejszać emisję gazów cieplarnianych (CO2) do atmosfery i powinny koncentrować się na:

  • wspieraniu wytwarzania i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł energii (OZE), – rozwoju nowoczesnej gospodarki energetycznej,
  • rozwoju infrastruktury technicznej,
  • kreowaniu świadomego i przyjaznego środowisku społeczeństwa poprzez podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa z zakresu ochrony środowiska oraz aktywizację lokalnej społeczności oraz poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii w działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych.

Priorytetowymi celami niniejszego dokumentu jest ograniczenie emisji substancji zanieczyszczających powietrze oraz emisji dwutlenku węgla. Jednym z celów jest uzyskanie efektywności energetycznej i zastosowania OZE. PGN ma także na celu poprawę jakości powietrza atmosferycznego poprzez realizację zadań i celów określonych w prawie miejscowym, m.in. zawartych w programach ochrony powietrza.”

Rynek w Zawidowie
Rynek w Zawidowie

Autorzy planu podkreślają, że „gospodarka niskoemisyjna to gospodarka rozwijająca się w sposób zintegrowany przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych niskoemisyjnych technologii i praktyk, to gospodarka wykorzystująca energię i materiały w sposób efektywny czyli zapewniający maksymalizację wzrostu gospodarczego przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii i materiałów. Wspólnym kierunkiem powinno być, oprócz wdrażanie wydajnych rozwiązań energetycznych zmniejszających zużycia energii i materiałów, także zwiększanie wykorzystania energii odnawialnej oraz wprowadzanie proekologicznych innowacji technologicznych.”

W planie znalazł się także szereg planowanych i proponowanych działań, w tym inwestycji.

Czytaj też: Dolny Śląsk na rowery! Raport Hipermiasta o polityce rowerowej

Czy Zawidów realizuje swój plan?

Chcielibyśmy dowiedzieć się, czy plany zostały zrealizowane. Dlatego Towarzystwo Benderowskie w trybie dostępu do informacji publicznej zapytało urząd miasta w Zawidowie:

1.       Czy została dokonana ewaluacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016-2020(2022)? Proszę o przesłanie odpowiednich dokumentów. Jeśli nie – dlaczego?

2.       Jak został zrealizowany cel w postaci zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych? Jak wyglądało mierzenie tego planu?

3.       Jakie działania z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii zrealizowano w latach 2016-2022? Proszę o wymienienie z datami i kwotami.

4.       Jakie działania z zakresu adaptacji do zmian klimatu zrealizowano w latach 2016-2022? Proszę o wymienienie z datami i kwotami.

5.       Jakie działania z zakresu termomodernizacji budynków zrealizowano w latach 2016-2022? Proszę o wymienienie z datami i kwotami.

6.       Jakie działania z zakresu technologii niskoemisyjnych i energooszczędnych zrealizowano w latach 2016-2022? Proszę o wymienienie z datami i kwotami.

7.       Jakie działania z zakresu świadomości mieszkańców zrealizowano w latach 2016-2022? Proszę o wymienienie z datami i kwotami.

Ulica Kopernika w Zawidowie
Ulica Kopernika w Zawidowie

8.       Jakie działania z zakresu budowy dróg rowerowych zrealizowano w latach 2016-2022? Proszę o wymienienie z datami i kwotami.

9.       Jakie działania z zakresu zwiększania zaangażowania zainteresowanych podmiotów w kwestie objęte Planem Gospodarki Niskoemisyjnej (w tym konsultacje) zrealizowano w latach 2016-2022? Proszę o wymienienie z datami i kwotami.

10.   Czy UM planuje uchwalenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na kolejne lata? Na jakim jest etapie?

11.   Czy planowane są działania dotyczące rozwoju transportu publicznego?

12.   Jakie projekty do funduszy europejskich na lata 2021-2027 zostały zgłoszone lub planowane są do zgłoszenia?

Czytaj też: Stwórzmy komunikację autobusową w Zagłębiu Miedziowym!


Zdjęcie tytułowe: Rynek w Zawidowie / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie