Klimat na Dolny ŚląskMiliczŚrodowisko

Milicz nie chce mieć planu zazieleniania i ochrony drzew. Interweniujemy!

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny zajmuje się m.in. zielenią, w tym drzewami.

Czytaj też: Pytamy Kowary o plan adaptacji do zmian klimatu. Co z inwestycjami?

Pytania o zieleń w Miliczu

Dlatego Towarzystwo Benderowskie w trybie dostępu do informacji publicznej zapytało urząd miejski w Miliczu o szczegóły, dotyczące ochrony drzew i nowych nasadzeń. Przedstawiamy pytania wraz z odpowiedziami.

1. Czy w Miliczu istnieją standardy ochrony drzew? Jeśli nie – czy jest planowane ich przyjęcie?

Nie przyjęto i nie planuje się przyjęcia „standardów ochrony drzew”.

2. Czy w Miliczu istnieje plan lub program zazieleniania? Jeśli nie – czy jest planowane stworzenie takiego planu?

Nie ma planu lub programu zazieleniania. Nie planuje się stworzenia takiego planu.

3. Kto zajmuje się zarządzaniem zielenią należącą do gminy? Ilu pracowników ma ta jednostka organizacyjna?

Zarządzaniem i bieżącym utrzymaniem zieleni gminnej zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp.z o.o. W jednostce tej pracuje 129 pracowników.

4. Ile wydano w ostatnich 3 latach na zazielenianie miasta? Ile drzew zasadzono?

W ostatnich trzech latach (2020-2022) wydano 90 tys. zł na zazielenianie miasta. Posadzono 750 sztuk drzew.

5. Czy w ostatnich 3 latach organizowane były konsultacje społeczne w sprawie zieleni?

Nie organizowano konsultacji społecznych w sprawie zieleni.

6. Czy w ostatnich 3 latach składane były wnioski, skargi lub petycje dotyczące zieleni, zwłaszcza drzew? Proszę o przesłanie odpowiedzi na te wnioski, skargi lub petycje.’

Nie składano wniosków, skarg i petycji dotyczących zieleni.

Czytaj też: Apelujemy do Dzierżoniowa, by przygotował plan adaptacji do zmian klimatu

Wniosek do urzędu w Miliczu

Te odpowiedzi zdecydowanie nie są zadowalające. Dlatego Towarzystwo Benderowskie
zgodnie z art. 63 Konstytucji oraz art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego zwróciło się do urzędu miejskiego w Miliczu z wnioskiem o:
1.       stworzenie planu zazieleniania miasta Milicza oraz planu adaptacji miasta do zmian klimatu
2.       zorganizowanie konsultacji społecznych ws. zieleni, w tym w ramach przygotowań do planu, o których mowa w pkt 1
3.       wydanie w 2023 r. na zazielenianie miasta 150 tys. zł
4.       przyjęcie (jako zarządzenie burmistrza) stworzonego przez przez Fundację Ekorozwoju oraz Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu „Standardu ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”
5.       przygotowanie projektu dotyczącego bioróżnorodności w mieście Miliczu w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska
Urząd Miejski w Miliczu
Urząd Miejski w Miliczu CC-BY-NC-SA 4.0.

Uważamy, że brak polityki dotyczącej zieleni jest błędem i ten stan powinien się zmienić. Zieleń, a zwłaszcza drzewa, pełnią istotną funkcję ekologiczną, przyrodniczą i estetyczną, ale również poprawiają jakość życia. Drzewa zmniejszają zanieczyszczenie, pochłaniają wodę, chroniąc przed skutkami ulew, zacieniają i zmniejszają temperaturę, co jest istotne w obliczu zmieniającego się klimatu. Wszelkie projekty dotyczące adaptacji do zmian klimatu obejmują przede wszystkim zieleń, w tym w powiązaniu z wodą.

Dla przykładu Plan adaptacji Miasta Wrocławia do zmian klimatu do roku 2030 stanowi, że „Obowiązujący kierunek zagospodarowania przestrzennego miasta, zakłada zabezpieczenie istniejących i rozwój nowych terenów zieleni, ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych dążąc do stworzenia spójnego i ciągłego sytemu przyrodniczego. Jednym z priorytetów rozwoju Wrocławia jest również rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych oraz rewitalizacja terenów zieleni w centrum (np. parków, skwerów i nabrzeży rzek). Celem tych działań jest maksymalne wykorzystanie ograniczonej powierzchni w centrum miasta na cele rekreacyjne, środowiskowe i przyrodnicze.”

Czytaj też: Dopytujemy o transport publiczny w Bolesławcu. Co z funduszami UE?

Strategie mówią o zieleni

O potrzebie mówią jednak dokumenty obowiązujące na szczeblu lokalnym w Miliczu. Stworzenie takiego planu będzie zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Milicz na lata 2021-2027, która przewiduje m.in. takie działania, jak „Rozbudowa „zielonej” i „błękitnej” infrastruktury na terenie Gminy, w tym punktów małej retencji i elementów gospodarowania wodą oraz zachęcanie mieszkańców do gromadzenia wody deszczowej we własnym zakresie”, „Współpraca z innymi samorządami przy opracowaniu strategii tworzenia i wdrażania Systemu Zielonej Infrastruktury Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”, „Zachowanie i odpowiednie utrzymanie elementów zieleni w przestrzeni gminnej i miejskiej, w tym zmiana modelu koszenia traw w miejscach publicznych”.

Nasycenie zielenią zostało w strategii również ujęte jako działanie „z zakresu podniesienia jakości zamieszkania”. Przewidziano m.in. „Otaczanie jednostek osadniczych terenami zadrzewionymi, rekreacyjno-wypoczynkowymi, zieleni urządzonej”, a także „Wyodrębnienie na terenach wskazywanych pod rozwój zabudowy lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, odrębnych funkcjonalnie ogólnodostępnych terenów zieleni o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m kw. i szerokości nie mniejszej niż 20m”. Strategia przewiduje również konieczność zazieleniania terenów aktywności gospodarczej.

Warto dodać, że strategia przewiduje również zadania z zakresu ochrony zieleni, jak np. „wskazanie, wymagających ochrony przed zalesieniem, cennych przyrodniczo obszarów otwartych, takich jak turzycowiska, zespołów łąk i pastwisk, obszarów podmokłych oraz osi i ciągów widokowych” oraz rozwoju terenów zielonych, jak np. „przeznaczanie pod zalesienia lub zadrzewienia nieużytków i użytków rolnych niskiej jakości”.

Wnosimy zatem o stworzenie kompleksowego programu zazieleniania, a także przeznaczenie istotnie większych funduszy na ten cel.

Czytaj też: Dolny Śląsk na rowery! Raport Hipermiasta o polityce rowerowej

Chronić istniejące drzewa

Istotna jest również ochrona istniejących drzew. Dlatego postulujemy przyjęcie standardu ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym. Dokument ten obejmuje kompleksowe procesy od projektu do wykonania, opisując i porządkując obiekty ochrony, sposoby jej realizacji – w tym technologie prac oraz osoby odpowiedzialne.

Milicz, ul. Trzebnicka
Milicz, ul. Trzebnicka CC-BY-NC-SA 4.0.

Jak podkreślają autorzy, stanowić może realną pomoc dla wszystkich podmiotów procesu inwestycyjnego, ułatwiając ustalanie celów, procesy realizacji oraz kontroli i oceny.

Czytaj też: Samorząd Lubina uwzględnił częściowo nasze uwagi do planu zagospodarowania

Fundusze unijne na zieleń w Miliczu

Wnosimy też o przygotowanie projektu, związanego z ochroną bioróżnorodności, w tym rozwoju i ochrony terenów zielonych. W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 przewidziano 113,5 mln euro dla województwa na projekty związane z bioróżnorodnością i niebiesko-zieloną infrastrukturą.

Program FEDŚ przewiduje, że „W celu ochrony środowiska i bioróżnorodności oraz łagodzenia zachodzących zmian klimatycznych istotne znaczenie odgrywać będą wszelkie działania, których celem będzie zachowanie, odtworzenie lub wzmocnienie ochrony przyrody oraz mitygacja i adaptacja do zmian klimatu. W ramach niniejszego celu szczegółowego wsparcie ukierunkowane będzie na działania dotyczące: zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz ochrony przyrody, różnorodności biologicznej, dziedzictwa naturalnego i zasobów naturalnych. W zakresie zielonej i niebieskiej infrastruktury rozumianej jako naturalne i półnaturalne obszary realizujące cele związane z przywróceniem i wzmocnieniem bioróżnorodności, w tym w szczególności gatunków i siedlisk rzadkich i chronionych, wsparcie dotyczyć będzie dostarczania szerokiego wachlarza usług ekosystemowych (w tym np. zielone dachy, przystanki, ściany i fasady, rozwój terenów zielonych, w tym parki i lasy, naturalne zbiorniki wodne, stawy, niecki, rowy, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych) na terenach miejskich i ich obszarach funkcjonalnych. Działania te mają przyczyniać się do zachowania i rozwoju bioróżnorodności terenów miejskich i podmiejskich oraz do ograniczenia skutków zmian klimatu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.”

Jak przewiduje obowiązująca również Milicz Strategia Innego Instrumentu Terytorialnego dla Subregionu Wrocławskiego, „Ważnym zadaniem będzie również odnowa istniejących terenów zieleni i parków, jako istotnych elementów dziedzictwa przyrodniczego Subregionu Wrocławskiego.”, a także „Możliwe będzie również wspieranie zielonej i niebieskiej infrastruktury (w tym zielonych dachów) na terenach miejskich i ich obszarach funkcjonalnych.”.

Czytaj też: Stwórzmy komunikację autobusową w Zagłębiu Miedziowym!


Zdjęcie tytułowe: Milicz / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie