KarkonoszeKlimat na Dolny ŚląskŚrodowisko

Pytamy Kowary o plan adaptacji do zmian klimatu. Co z inwestycjami?

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny zajmuje się m.in. adaptacją do zmian klimatu.

Czytaj też: Stwórzmy komunikację autobusową w Zagłębiu Miedziowym!

Plan adaptacji w Kowarach – po co?

W 2020 r. Rada Miejska w Kowarach przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji do zmian klimatu Gminy Miejskiej Kowary do roku 2030”. Autorzy planu to Irena Krukowska Szopa,. radca prawny Hubert Schwarz, dr Sylwia Horska-Schwarz.

Jak wskazują autorzy, do negatywnych skutków zmian klimatu należy zaliczyć m.in. wzrost częstotliwości procesów ekstremalnych: susze, powodzie; deficyt zasobów wody pitnej; pogorszenie jakości powietrza; obniżenie poziomu i pogorszenie stanu wód powierzchniowych; zmiana długości okresu wegetacyjnego; spadek bioróżnorodności i wymieranie gatunków; zmiana struktury zbiorowisk roślinnych – gatunki inwazyjne; przesunięcie pięter roślinnych w górach, wymieranie lasów iglastych.

W ramach celów znalazły się m.in. opracowanie narzędzi wdrażania błękitno-zielonej infrastruktury dla różnych grup docelowych, tworzenie nowych i zrewitalizowanych miejskich publicznych terenów zieleni urządzonej, tworzenie terenów zieleni urządzonej z elementami błękitno-zielonej infrastruktury w terenach zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności, nasadzenia drzew w celu zacienienia placów zabaw w stosunku do ogólnej liczby placów zabaw w mieście, działania w kierunki zmniejszenia poboru sieciowej wody do podlewania roślinności w przestrzeniach publicznych, zwiększenie ilości pasów drogowych z nowymi nasadzeniami zieleni i miejscową retencją wód.

W planach jest też tworzenie tras rowerowych, promowanie transportu rowerowego w mieście i tworzenia wypożyczalni rowerów czy podejmowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w których ustalenia zapewniają zachowanie systemu przewietrzania miasta w stosunku do wszystkich wydanych decyzji.

Czytaj też: Dolny Śląsk na rowery! Raport Hipermiasta o polityce rowerowej

Informacja publiczna. Pytamy o realizację planu

Chcielibyśmy dowiedzieć się, czy plany zostały zrealizowane. Dlatego Towarzystwo Benderowskie w trybie dostępu do informacji publicznej zapytało urząd miasta w Kowarach:

 1. Czy został wykonany remont przepływowego zbiornika retencyjnego „Kowary” na potoku Bystra w Kowarach w celu zwiększenia jego retencji i bioretencji? Czy został stworzony program bioretencji? Czy zrealizowana została przebudowa i zagospodarowanie ścieżki pieszej na cele rekreacyjno-edukacyjnej? Jeśli nie – czy są plany wykonania tych inwestycji?
 2. Czy zostało wykonane stworzenie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących ZSO przy ul. Szkolna 1 – miejsca edukacji pod chmurką?
 3. Czy zostało wykonane stworzenie plenerowego miejsca edukacyjnego – Magiczny Ogród – II etap? Czy planowane są kolejne etapy?
 4. Ile nasadzeń wykonano w mieście w latach 2020-2022? Ile planuje się wykonać w 2023-2024 r.? Prosimy o podanie sztuk drzew i powierzchni zieleni.
 5. Czy został zrealizowany zakup zbiorników na wodę deszczową i ich montaż do rynien budynków? Ile sztuk podłączono?
 6. Czy został zrealizowany zakup ogrodów deszczowych i ich montaż do rynien budynków? Ile ogrodów podłączono?
 7. Czy wykonany został a.) montaż fontanny II etap w parku rekreacji rodzinnej b.) system zraszania boiska trawistego do gry w piłkę nożną przy ul. Karkonoskiej
 8. Czy zrealizowana została a.) przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Matejki – III etap? B.) Przebudowa parkingu i chodnika pieszego przy ul. Karkonoskiej przy parku rekreacji rodzinnej c.) przebudowa parkingów i chodników pieszych przy ul. Ogrodowej?
 9. Czy planowane są inne odsklepienia powierzchni zasklepionych asfaltem /betonem i tworzenie powierzchni przepuszczalnych? Jeśli tak – w jakich lokalizacjach? Jeśli nie – dlaczego?
 10. Ile zielonych ścian stworzono i jakie są plany?
 11. Czy został wykonany system ładowania komórek z wykorzystaniem fotowoltaiki?
 12. Czy działa Zielony Monitoring i czy zostały zamontowane budki dla ptaków (w jakiej wielkości)?
 13. Jaki jest stan realizacji projektu „Projekt intermodalnych przystanków i zielonych przystanków w Gminie Kowary”?
 14. Jaki jest stan realizacji projektu „Bezpieczny Rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary (zintegrowany projekt międzygminny)”? Jakie drogi rowerowe zostały wybudowane lub są planowane do budowy?
 15. Czy został wykonany a.) projekt „Zielone lampy – z zastosowaniem OZE w Gminie Kowary” b.) farma fotowoltaniczna w gminie Kowary?
 16. Czy działają lub są planowane a.) Ośrodek Praktycznej Edukacji Ekologicznej i Ekorozwoju b.) Żywe Muzeum Tradycji Kulturowych Regionu?
 17. Jakie działania edukacyjne z opisanych w planie (str. 168-169) wykonano, a jakich nie?
 18. Czy została wykonana ocena postępu realizacji planu? Proszę o przesłanie arkuszy.
 19. Jakie projekty związane z adaptacją do zmian klimatu zostały zgłoszone do Funduszy Europejskich na lata 2021-2027?

Czytaj też: RAPORT HIPERMIASTA: Transport publiczny na Dolnym Śląsku wymaga poprawy


Zdjęcie tytułowe: Kowary / Danuta B. / Fotopolska.euCC-BY-SA 3.0


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie