Komunikacja

Wybieram kolej. Polskie Linie Kolejowe odpowiadają na pytania… ale nie wszystkie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. to narodowy zarządca infrastruktury. To kluczowa spółka, która odpowiada za praktycznie całą sieć torów kolejowych.

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, realizując kampanię „Wybieram kolej”, zadało kolejne pytania do PLK w trybie dostępu do informacji publicznej. Ich autorem był Miłosz Cichuta.

Czytaj też: Dolny Śląsk na rowery! Raport Hipermiasta o polityce rowerowej

Czego dotyczyły pytania do PLK ws. Dolnego Śląska?

Poprosiliśmy o przesłanie wyników etapu I studium wykonalności Wrocławskiego Węzła Kolejowego w dowolnej dostępnej formie. Studium ma być narzędziem do planowania inwestycji po 2020 roku. W ramach wrocławskiego studium będzie rozpatrywane m.in. odbudowa stacji Wrocław Świebodzki z ewentualną możliwością jej przebudowy jako stacji przelotowej. To oznaczałoby przedłużenie linii pod ziemią. Ważnym zagadnieniem w studium jest też kolej na wrocławskie lotnisko. Dużo miejsca będą zajmować także opracowania dotyczące dostosowania wrocławskiego węzła do kolei dużych prędkości, przebudowy linii średnicowej, czy możliwości dostosowania linii towarowych do obsługi ruchu pasażerskiego. Dokumenty opracowuje firma BBF z Poznania.

Czytaj też: Transport publiczny na Dolnym Śląsku. Czy będą autobusy wojewódzkie?

Pytania dotyczą również obowiązującego terminu zakończenia rewitalizacji linii nr 266 (Świdnica – Jedlina-Zdrój. Według informacji medialnychpodczas prac zdiagnozowano, że znajdujące się na linii obiekty wymagają robót dodatkowych. To szczególnie zakres wzmocnienia konstrukcji stalowych zachowanych obiektów inżynieryjnych. Dziennikarze podali, że termin zakończenia prac to „połowa 2023 r.”, jednak bez konkretnej daty.

Pytamy również o termin zakończenia rewitalizacji stacji Legnica. Jak podaje Rynek Kolejowy, pierwotne plany zakładały, że cała inwestycja zostanie zakończona w lutym 2020 roku. Tego terminu nie udało się jednak dotrzymać, a prace inwestycyjne stanęły. Umowa z dotychczasowym wykonawcą została rozwiązana z powodu braku realizacji prac oraz przekroczenia zakładanych terminów.

Pytanie dotyczy też przystanku osobowego Wrocław Brochów. We wszystkich trzech przypadkach pytamy też o zastosowane kar umownych w wyniku nieterminowego zakończenia inwestycji przez wykonawcę i ewentualnej wysokości tych kar.

Przedstawiamy odpowiedzi od spółki kolejowej.

Czytaj też: Raport Hipermiasta: Planowanie transportu na Dolnym Śląsku musi uwzględnić i kolej i autobusy

Odpowiedzi PLK

1. przesłania wyników etapu I studium wykonalności Wrocławskiego Węzła Kolejowego w dowolnej dostępnej formie elektronicznej

Wnioskowany dokument nie stanowi informacji publicznej w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2022.902 t.j.). Nadmieniamy, że przedmiotowe studium wykonalności obecnie jest w trakcie realizacji.

Dworzec Główny we Wrocławiu
Dworzec Główny we Wrocławiu

2. wysokości środków otrzymywanych od Ministerstwa Infrastruktury na utrzymanie nieczynnych linii kolejowych w województwie dolnośląskim.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 października 2018 r., akt: I OSK 59/17 „prawo dostępu do informacji publicznej jest prawem politycznym obywatela, mającym na celu realizację jego konstytucyjnego uprawnienia do kontroli władz publicznych. Charakter tego uprawnienia powoduje, że to wnioskodawca jest gospodarzem postępowania w sprawie udzielenia informacji publicznej, wyznaczając zakres swojego żądania, tj. jakie informacje i w jakiej formie chce otrzymać lub z chce się z nimi zapoznać. Podmiot, do którego wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej, jest związany żądaniem wnioskodawcy i nie może żądać od niego sprecyzowania lub uzupełnienia żądania. W tym zakresie nie stosuje się bowiem art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.j.), pozwalającego organowi na wezwanie strony do uzupełnienia braków podania, ponieważ przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach dostępu do informacji publicznej stosuje się jedynie do decyzji wydanych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j.), dalej także: „Ustawa”. Tak więc w sytuacji, gdy wniosek o udostepnienie informacji publicznej jest niejasny, zawiły lub wychodzi poza zakres uprawnień statuowanych przez ustawę o dostępie do informacji publicznej, uznać należy, że nie dotyczy on informacji publicznej”.

3. harmonogramu przekazywania w zarząd linii kolejowych województwu dolnośląskiemu;

Spółka nie dysponuje harmonogramem przekazywania w zarząd linii kolejowych województwu dolnośląskiemu.

Czytaj też: Dolny Śląsk na rowery! Raport Hipermiasta o polityce rowerowej

4. obowiązującego terminu zakończenia rewitalizacji linii kolejowej nr 266;

5. zastosowania kar umownych w wyniku nieterminowego zakończenia rewitalizacji linii 266 przez wykonawcę inwestycji;

6. w przypadku zastosowania kar wspomnianych w podpunkcie poprzednim informacji dotyczącej jej wysokości

Obecnie procedowany jest aneks do umowy z wykonawcą, zgodnie z którym obowiązującym terminem zakończenia umowy na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój” będzie III kwartał 2023 r. Kary umowne nie były naliczone przy realizacji ww. umowy.

7. obowiązującego terminu zakończenia rewitalizacji przystanku osobowego Wrocław Brochów;

8. zastosowania kar umownych w wyniku nieterminowego zakończenia rewitalizacji przystanku osobowego Wrocław Brochów przez wykonawcę inwestycji;

9. w przypadku zastosowania kar wspomnianych w podpunkcie poprzednim informacji dotyczącej jej wysokości

Obowiązującym terminem zakończenia umowy dla zadania pn. „Roboty budowlane w zakresie przystanku osobowego Wrocław Brochów w km 175,726 w ciągu linii 132 Bytom – Wrocław Główny” jest II kwartał 2023 r. Kary umowne nie były naliczone przy realizacji ww. umowy.

10. obowiązującego zakończenia rewitalizacji stacji Legnica;

11. zastosowania kar umownych w wyniku nieterminowego zakończenia rewitalizacji przystanku osobowego Legnica przez wykonawcę inwestycji

12. w przypadku zastosowania kar wspomnianych w podpunkcie poprzednim informacji dotyczącej jej wysokości

Obowiązującym terminem zakończenia umowy dla zadania pn. „Dostosowanie st. Legnica do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się – część 2” jest IV kwartał 2023 r. Obecny wykonawca inwestycji Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „Dolkom” sp. z o.o. realizuje prace zgodnie z harmonogramem. Umowa z poprzednim wykonawcą inwestycji Grupą Fewaterm sp. z o.o. sp.k. została rozwiązana z przyczyn nieleżących po stronie Spółki. Ww. wykonawcy naliczono karę z tytułu odstąpienia od umowy z winy wykonawcy w wysokości 30% kwoty kontraktowej, czyli w kwocie ponad 11 mln zł zł brutto.

Czytaj też: Wybieram kolej. Co dalej ze wspólnym biletem na MPK Wrocław, Koleje Dolnośląskie i Polregio?


Fot. tytułowe: Dworzec w Legnicy / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie zachęca mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

 

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie