KarkonoszeKlimat na Dolny ŚląskPrzestrzeń

Pytamy w Jeleniej Górze o konsultacje społeczne z mieszkańcami

Jak czytamy w poradniku ngo.pl. „konsultacje społeczne to proces dialogu pomiędzy przedstawicielami władz (każdego szczebla – od lokalnych po centralne) a mieszkańcami, mający na celu zebranie głosów mieszkańców i w oparciu o nie podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych.”

„Istotą konsultacji społecznych jest poznawanie perspektyw i potrzeb różnych aktorów życia społecznego i wspólny namysł nad konkretnymi rozwiązaniami i działaniami, które pozwolą realizować ich zróżnicowane potrzeby. Ogólnym celem konsultacji powinno być poszukiwanie rozwiązań, które pomogą władzom publicznym podejmować decyzje w największym stopniu realizujące zasadę dobra wspólnego w danej społeczności.”

Czytaj też: Wybieram kolej. Pytamy o Kolej Plus na Dolnym Śląsku

Pytania do UM w Jeleniej Górze

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zwróciło się do urzędu miejskiego w Jeleniej Górze w trybie art. 61 Konstytucji oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej z pytaniami dotyczącymi konsultacji społecznych:

1. Jakie konsultacje społeczne były organizowane w tym roku przez Urząd Miasta Jelenia Góra?

2. Czy są w Urzędzie istnieje procedura/zasady organizowania konsultacji społecznych? Jakie jednostki organizacyjne zajmują się konsultacjami, czy jest pracownik, który ma to w zadaniach?

3. Jakie metody konsultacji są stosowane? Czy dokonywana jest ewaluacja ich skuteczności?

4. Czy w ostatnich 5 latach były organizowane konsultacje społeczne dotyczące planowania przestrzennego, planowania inwestycji, budżetu, transportu lub polityki klimatycznej?

5. Czy Urząd planuje zorganizowanie konsultacji społecznych w przyszłości? Jakich tematów będą dotyczyć?

6. Czy obywatele mogą wnieść projekt zorganizowania konsultacji? Czy istnieje procedura w tym zakresie?

7. Czy istnieje współpraca dotycząca konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi? Jeśli tak – czego dotyczy i z jakimi organizacjami?

8. Jakie inne instrumenty partycypacyjne są używane w działalności Urzędu?

Dworzec kolejowy w Jeleniej Górze
Dworzec kolejowy w Jeleniej Górze CC-BY-NC-SA 4.0.

Informacja publiczna

Informacją publiczną jest każda informacja o działalności osób oraz instytucji, które pełnią funkcje publiczne, wykonują zadania publiczne lub gospodarują środkami publicznymi.

Jak przekonuje Sieć Obywatelska Watchdog Polska, o instytucjach, które mają obowiązek udostępniać informacje publiczne, mamy na myśli bardzo szerokie kategorie, obejmujące:

  • wszystkie organy władzy publicznej (np. kancelaria Prezydenta RP, minister, wojewoda, prezydent miasta),
  • organy samorządów gospodarczych i zawodowych (np. izba rolnicza, rada adwokacka, izba lekarska),
  • państwowe i samorządowe osoby prawne (np. Poczta Polska czy Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie),
  • podmioty reprezentujące państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne (np. stacja sanitarno-epidemiologiczna, czy biblioteka gminna),
  • partie polityczne,
  • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców (np. Pracodawcy RP, NSZZ ‘’Solidarność’’)
  • pozostałe instytucje, czyli najogólniej mówiąc inne podmioty w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym (np. szkoła niepubliczna czy organizacja pozarządowa).

Czytaj też: Aglomeracja wrocławska zasługuje na lepszy transport publiczny

Jak dodają działacze Sieci, można pytać o wszystko, co dotyczy działalności instytucji wykonujących zadania publiczne (dotyczące choćby ochrony zdrowia, transportu publicznego, edukacji czy kultury). Można pytać o wszystko, co jest związane z wydatkowaniem publicznych pieniędzy – na przykład o umowy podpisywane przez urząd, faktury, konkursy etc. Można pytać o informacje, które są w posiadaniu władz, a niekoniecznie zostały przez nie wytworzone – taką informacją będą na przykład wyniki kontroli przeprowadzonej przez zewnętrzny podmiot np. Regionalną Izbę Obrachunkową w urzędzie.

Tu czytaj więcej.


Fot. tytułowe – Centrum Jeleniej Góry / CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

 

 

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie