Baza wiedzyTramwaje i kolej dla klimatuWybieram kolej

Udostępniamy informację o tramwajach, kolei miejskiej i funduszach UE na transport we Wrocławiu

W ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny Towarzystwo Benderowskie przeanalizowało stan dostępnej informacji dotyczącej tramwajów we Wrocławiu w kontekście.

Na jej podstawie Akcja Miasto w grudniu 2023 r. skierowała kolejne pytania do UM  ws. tramwajów we Wrocławiu oraz funduszy europejskich. Jest obawa, że UM nie przygotował odpowiednich projektów, na miarę potrzeb wrocławskiego pasażera. Część pytań dotyczy też zapowiedzi, które padły w ramach panelu obywatelskiego.

Czytaj też: Jakie były koncepcje na kolej miejską Wrocławia? [ANALIZA HIPERMIASTA]

UM przedłużył termin odpowiedzi do dwóch miesięcy. Przedstawiamy odpowiedzi na pytania, otrzymane 14 lutego 2024 r.:

1. Czy projekty “Budowa trasy tramwajowej na osiedle Swojczyce wraz z budową nowych mostów Chrobrego we Wrocławiu” oraz “Rozwój zrównoważonego systemu transportowego we Wrocławiu –etap I” zostały zgłoszone do Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach programu Feniks? Jeśli nie – kiedy są planowane lub przewidywane do zgłoszenia?

W toku analiz między innymi pod kątem możliwości spełnienia kryteriów wyboru projektu i uzyskania maksymalnego poziomu dofinansowania projekt „Budowa trasy tramwajowej na osiedle Swojczyce wraz z budową nowych mostów Chrobrego we Wrocławiu” oraz „Rozwój zrównoważonego systemu transportowego we Wrocławiu-etap I” zostały połączone w ramach jednego wspólnego przedsięwzięcia pn. „Zintegrowany System Transportu Szynowego-etap IV” .

Tramwaj i samochód w ul. Świdnickiej
Tramwaj i samochód w ul. Świdnickiej / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Projekt zasłał ujęty w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na liście projektów podstawowych, które są planowane do aplikacji w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Gmina Wrocław jako Wnioskodawca planuje zaaplikować w ramach naboru w trybie niekonkurencyjnym, który zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków zostanie przeprowadzony przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w terminie od 31 stycznia 2024 do 28 czerwca 2024 roku.

Wnoszę o przesłanie wszelkiej korespondencji z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (przychodzącej i wychodzącej) dotyczącej jakichkolwiek projektów przewidzianych lub planowanych do finansowania.

Na etapie opracowywania koncepcji Projektów nie prowadzono korespondencji z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Wnoszę o przesłanie wszelkiego rodzaju dokumentów i materiałów (w tym fiszek, notatek, prezentacji i korespondencji) dotyczącej następujących projektów:
Budowa trasy tramwajowej na osiedle Swojczyce wraz z budową nowych mostów Chrobrego we Wrocławiu
Rozwój zrównoważonego systemu transportowego we Wrocławiu –etap I
Budowa wydzielonej trasy komunikacji zbiorowej we Wrocławiu prowadzącej na osiedle Maślice
Rozwój zrównoważonego systemu transportowego we Wrocławiu – etap II
Rozwój zintegrowanego systemu zarządzania ruchem ITS
Zielone trasy pieszo-rowerowe we Wrocławiu
Spójna sieć tras rowerowych we Wrocławiu dla mieszkańców miasta i aglomeracji wraz z budową systemu badania natężenia ruchu na drogach dla rowerów – etap I
Budowa kładek pieszo-rowerowych we Wrocławiu – etap I
EKOlinia z Portu Lotniczego do Dworca Głównego PKP we Wrocławiu

W załączeniu do niniejszego pisma przekazuję skany dokumentów będących w posiadaniu Wydziału Zarządzania Funduszami tut. Urzędu, dotyczących następujących projektów (DOSTĘPNE TUTAJ).

Czytaj też: Potrzebne przejście z Kleczkowa na Dworzec Nadodrze. Jest wniosek do PLK

Wnoszę o udostępnienie materiału lub dokumentu, który został zapowiedziany w dokumencie “Komentarz Urzędu Miejskiego Wrocławia do rekomendacji pierwszego Wrocławskiego Panelu Obywatelskiego”: “Do nowego WPT zostanie także przypisany niezbędny harmonogram zakupów pojazdów wraz z analizą możliwości usytuowania zakupionych tramwajów w dostępnej przestrzeni obecnych zajezdni oraz określeniem czasu, w jakim należałoby przewidzieć ewentualne rozpoczęcie działań prowadzących do budowy nowej zajezdni (zlecenie wyprzedzająco stosownych analiz)” (str. 17).
Jeśli materiał lub dokument, o którym mowa w punkcie poprzedzającym nie istnieje – wnoszę o informację, dlaczego nie istnieje, kto (imię i nazwisko) i w jakim trybie podjął decyzję o jego niestworzeniu mimo zapowiedzi?

W ramach Wrocławskiego Programu Tramwajowego 2.0 w rozdziale 6. Analiza taborowa – zakup oraz przechowywanie tramwajów (zajezdnia) dokonano szacunku zapotrzebowania na tabor przy budowie nowych 6 tras tramwajowych stanowiących trasy możliwe do realizacji do 2030 roku (zgodnie z rekomendacjami tego dokumentu). Dotyczyło to tras: na Swojczyce, na Maślice, w kierunku Szpitala na ulicy Borowskiej, na Klecinę, na Jagodno oraz przy pozytywnym zakończeniu zadań zewnętrznych (kolejowych i wojewódzkich) w kierunku Wysokiej.

Tramwaj w ul. Jedności Narodowej
Tramwaj w ul. Jedności Narodowej / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

W tym dokumencie określono zalecenie rozpoczęcia analiz nad lokalizacją nowej zajezdni w momencie wyczerpania się możliwości obecnych zajezdni dla umieszczenia taboru niezbędnego do zakupu dla obsługi nowych tras. Z wymienionych sześciu tras jedynie trasa tramwajowa na Swojczyce ma zaawansowany proces projektowy i została zgłoszona do unijnego Programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021­2027 (FEnIKS 2021 – 2027) na listę podstawową. Na listę podstawową zostało zgłoszone także zadanie związane z zakupem taboru tramwajowego dla Wrocławia. O szczegółowe informacje w zakresie pojemności obecnych zajezdni oraz umieszczenia taboru zarówno będącego w obecnym zasobie przewoźnika oraz planowanym do zakupu należy zwrócić się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Czytaj też: Apel do rad miejskich o poparcie Kolei Dużych Prędkości. Kluczowa inwestycja dla Polski

Wnoszę o udostępnienie materiału lub dokumentu, który został zapowiedziany w dokumencie “Komentarz Urzędu Miejskiego Wrocławia do rekomendacji pierwszego Wrocławskiego Panelu Obywatelskiego” (str. 24): “sprawozdanie raz w roku” za lata 2020-2022. Jeśli materiał lub dokument, o którym mowa w punkcie poprzedzającym nie istnieje – wnoszę o informację, dlaczego nie istnieje, kto (imię i nazwisko) i w jakim trybie podjął decyzję o jego niestworzeniu mimo zapowiedzi?

Uczestnicy i uczestniczki Panelu rekomendowali zdawanie przez Prezydenta Wrocławia kwartalnych sprawozdań dotyczących prac związanych z budową linii tramwajowych do pięciu wrocławskich osiedli, wskazanych w przyjętych rekomendacjach. W odpowiedzi na rekomendację, Urząd Miejski Wrocławia zaproponował składanie sprawozdań w układzie raz do roku, wskazując na fakt, że proces realizacji projektu jest złożony i kamienie milowe w jego obrębie łatwiej wskazać w szerszym ujęciu czasowym. Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia na bieżąco są informowani o inwestycjach prowadzonych we Wrocławiu. Z chwilą rozpoczęcia prac obejmujących realizację poszczególnych linii tramwajowych informacje o przebiegu inwestycji są przekazywane mieszkańcom i mieszkankom, zgodnie z przyjętą rekomendacją, poprzez różnego rodzaju kanały informacyjne.

Informacje zostaną wykorzystane przy przygotowywaniu raportu dotyczącego tramwajów we Wrocławiu.

Czytaj też: Apel do rządu o przywrócenie przystanków kolejowych we Wrocławiu na listę podstawową. Dla Tarnogaju, Maślic i Zakrzowa

Następne pytania o węzeł kolejowy

W ramach projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny Towarzystwo Benderowskie przeanalizowało także zakres dostępnej informacji dotyczącej Wrocławskiego Węzła Kolejowego.

Nadal nie mamy informacji dotyczącej istotnych spraw węzła wrocławskiego. Dlatego wnieśliśmy do Polskich Linii Kolejowych o udzielenie informacji publicznej.

Towarowa Obwodnica Wrocławia
Towarowa Obwodnica Wrocławia / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

Przedstawiamy pytania z odpowiedziami.

1) aktualnego harmonogramu prac nad studium wykonalności Wrocławskiego Węzła Kolejowego

Poniżej przedkładamy planowany harmonogram prac dla poszczególnych etapów wstępnego studium wykonalności WrWK:
– Etap IIIB „Mikrosymulacyjne analizy ruchowo-eksploatacyjne” (31 stycznia 2024 r.); – Etap IV „Analiza wielokryterialna (30 kwietnia 2024 r.);
– Etap V „Koncepcyjne układy torowe” (15 listopada 2024 r.);
– Etap VI „Opracowanie koncepcji podziału Wrocławskiego Węzła Kolejowego na Lokalne Centra Sterowania” (15 listopada 2024 r.);
– Etap VII „Synteza Projektu” (6 grudnia 2024 r.).

Czytaj też: Jakub Janas: Widzę Wrocław z koleją miejską, węzłem Kolei Dużych Prędkości i rozbudowaną siecią tramwajową

2) informacji, o tym, kiedy zostanie ukończone studium wykonalności Wrocławskiego Węzła Kolejowego

Zakończenie prac nad wstępnym studium wykonalności WrWK planowane jest na przełomie 2024/2025 r.

3) informacji, o tym także jakie prace zostały wykonane w ramach studium wykonalności Wrocławskiego Węzła Kolejowego, a jakie dopiero będą

Ad 3 W ramach realizacji wstępnego studium wykonalności WrWK zrealizowano prace dla następujących etapów:
– Etap I „Prace wstępne i konsultacje z Interesariuszami”;
– Etap II „Prognostyczne analizy przewozowe ruchu pasażerskiego”;
– Etap IIIA „Opracowanie bazowego modelu mikrosymulacyjnego”.
W trakcie realizacji jest Etap IIIB „Mikrosymulacyjne analizy ruchowo-eksploatacyjne”. Po analizach ruchowo-eksploatacyjnych będą realizowane następujące etapy:
– Etap IV „Analiza wielokryterialna”;
– Etap V „Koncepcyjne układy torowe”;
– Etap VI „Opracowanie koncepcji podziału Wrocławskiego Węzła Kolejowego na Lokalne Centra Sterowania”;
– Etap VII „Synteza Projektu”.

 

Pociąg Kolei Dolnośląskich na nasypie przy estakadzie kolejowej we Wrocławiu
Pociąg Kolei Dolnośląskich na nasypie przy estakadzie kolejowej we Wrocławiu / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.

4) informacji, czy materiały dotyczące studium wykonalności Wrocławskiego Węzła Kolejowego były wysyłane do podmiotów zewnętrznych (np. jednostki samorządu terytorialnego), a jeśli tak – to jakie materiały i kiedy

W ramach realizacji wstępnego studium wykonalności WrWK odbyły się konsultacje z następującymi interesariuszami:
– Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
– Urząd Miejski Wrocławia;
– Koleje Dolnośląskie S.A.;
– Przewozy Regionalne sp. z o.o.;
– PKP Intercity S.A. (IC);
– Dolnośląska Służba Dróg i Kolei;
– Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
W grudniu 2019 r. do interesariuszy zostały przesłane ankiety, w których zainteresowane strony określały potrzeby w zakresie transportu kolejowego w rejonie wrocławskiego węzła kolejowego. Także w grudniu 2019 r. zorganizowano spotkania z interesariuszami, w ramach których przedstawiono scenariusze rozwoju WrWK opracowywanego w ramach omawianego wstępnego studium wykonalności. Interesariusze otrzymali przygotowaną prezentację wybranych zagadnień i scenariuszy rozwoju WrWK. Ponadto w okresie lipiec 2020 r. – listopad 2020 r. przeprowadzono warsztaty z interesariuszami dotyczące proponowanych scenariuszy i wariantów ruchowych.

Czytaj też: Wniosek o przystanek przy Racławickiej na TOW. Dla Grabiszynka, Krzyków, Borka


Fot tytułowe – Dworzec Nadodrze / Hipermiasto / CC-BY-NC-SA 4.0.


Kampanią Wybieram kolej Towarzystwo Benderowskie zachęca mieszkańców do przejazdów kolejowych, a decydentów – do wsparcia rozwoju kolei.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Tramwaje i kolej dla klimatu”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Active-citizens-fund@4x-1024x359

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie