KarkonoszeKlimat na Dolny ŚląskKomunikacja

Zagrożenie dla Karkonoszy: Asfaltoza obwodnicy w Szklarskiej Porębie

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” na podstawie art. 63 Konstytucji oraz kodeksu postępowania administracyjnegio wniosło o wycofanie się w całości z budowy dróg łączących ul. Turystyczną z drogą krajową nr 3 – zarówno w odcinku obok ul. Wysokiej, jak i odcinku przy rozdrożu pod Kamieńczykiem, oraz o wycofanie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek to jeden z efektów wizyty studyjnej w Szklarskiej Porębie.

Asfaltoza: zagrożenie dla Karkonoszy

Uważamy, że drogi te stanowią poważne zagrożenie dla ochrony przyrody w tej części Karkonoszy. Ich budowa zniszczy krajobraz, utrudni turystykę poprzez zwiększenie hałasu i zanieczyszczeń, a także będzie kosztem obciążającym budżet gminy, który można spożytkować na inne wydatki, bardziej zgodne ze współczesną polityką klimatyczną i transportową – przede wszystkim rozwój transportu publicznego.

Obwodnica Szklarskiej Poręby - okolice ul. Wysokiej
Obwodnica Szklarskiej Poręby – okolice ul. Wysokiej / CC-BY-NC-SA 4.0.
Obwodnica Szklarskiej Poręby - okolice ul. Wysokiej
Obwodnica Szklarskiej Poręby – okolice ul. Wysokiej / CC-BY-NC-SA 4.0.
Obwodnica Szklarskiej Poręby - okolice ul. Wysokiej
Obwodnica Szklarskiej Poręby – okolice ul. Wysokiej / CC-BY-NC-SA 4.0.

Zagrożone są w szczególności okolice Rozdroża pod Kamieńczykiem, okolice ul. Wysokiej, a także czarny szlak obok Wysokiego Mostu na rzece Kamieńczyk.

Budowy tej drogi nie jest przewidziana w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jest wręcz sprzeczna z jego ustaleniami.

Jak czytamy w studium zagospodarowania (str. 59), „W wykonanej w 1994 roku „Inwentaryzacji przyrodniczej gminy” wskazano na następujące obszary zasługujące na ochronę ze względów florystycznych i faunistycznych: dolina Izery, buczyna nad Przełęczą Szklarską, torfowisko koło Jakuszyc, Biała Dolina, Dolina Czeskiej Strugi, Dolina Szklarskiego Potoku, źródlisko i dolinka strumienia w Szklarskiej Porębie Dolnej, łąki nad potokiem Bednarz oraz dolina Kurzackiej Wody.  W roku 2005/2006, równolegle ze zmianą studium wykonane zostało opracowanie ekofizjograficzne dla miasta Szklarskiej Poręby, które m. in. wskazało najcenniejsze obszary przyrodnicze w mieście nie objęte opisanymi powyżej formami ochrony, a zasługujące na ochronę. Na rysunkach uwarunkowań przedstawiono zasięgi zasugerowane przez w/w opracowanie. Dalszemu zagospodarowywaniu terenów miasta towarzyszyć powinny działania (badania, inwentaryzacja), mające na celu ochronę istotnych jego walorów – przyrodniczych i krajobrazowych, w tym także krajobrazu kulturowego. Umożliwi to optymalne ich wykorzystanie, z minimalizacją negatywnych konsekwencji zagospodarowania terenu lub wręcz ich eliminację.”

Karkonoski Park Narodowy przeciwko obwodnicy

Również dyrekcja i rada naukowa Karkonoskiego Parku Narodowego zwracają uwagę na zagrożenia wynikające z tej budowy.

Obwodnica Szklarskiej Poręby - okolice rozdroża pod Kamieńczykiem
Obwodnica Szklarskiej Poręby – okolice rozdroża pod Kamieńczykiem / CC-BY-NC-SA 4.0.
Obwodnica Szklarskiej Poręby - okolice rozdroża pod Kamieńczykiem
Obwodnica Szklarskiej Poręby – okolice rozdroża pod Kamieńczykiem / CC-BY-NC-SA 4.0.
Obwodnica Szklarskiej Poręby - okolice rozdroża pod Kamieńczykiem
Obwodnica Szklarskiej Poręby – okolice rozdroża pod Kamieńczykiem / CC-BY-NC-SA 4.0.

– Karkonoski Park Narodowy zawnioskował o usunięcie tych zadań inwestycyjnych w całości, bowiem są one niezgodne z dokumentami strategicznymi, nadrzędnymi, wojewódzkimi, krajowymi oraz planem ochrony KPN. Skutkiem realizacji tych zadań będzie szkodliwa ingerencja w ekosystemy Karkonoszy, polegająca na ich fragmentacji i bezpowrotnej utracie łączności ekologicznej tych ekosystemów, dewastacja funkcji korytarzy ekologicznych w tym rejonie, a także zniszczenie siedlisk wielu gatunków zwierząt, szczególnie w dolinie Kamieńczyka, degradacja wartości krajobrazu, niszczenie funkcji otuliny KPN na znacznym odcinku – napisał dyrektor KPN.

Alternatywą wobec rozbudowy dróg w tym rejonie powinna być znaczna rozbudowa komunikacji zbiorowej, powiązanej z koleją, w tym rozbudowa komunikacji miejskiej w kierunku ul. Turystycznej, rozwój komunikacji powiatowej poprzez przedłużanie kursów w kierunku Jakuszyc i ul. Turystycznej a także komunikacji ze Świeradowem-Zdrojem. W tej sprawie skierowany został zresztą osobny wniosek.

Rozbudowa układu drogowego spowoduje dalszy wzrost ruchu samochodowego, który powinien być możliwie ograniczany, a nie wzbudzany. Turyści powinni być tymczasem zachęcani do przyjeżdżania pociągiem lub autobusem albo do korzystania z komunikacji zbiorowej już na miejscu.

Obwodnica Szklarskiej Poręby - czarny szlak obok Wysokiego Mostu na rzece Kamieńczyk
Obwodnica Szklarskiej Poręby – czarny szlak obok Wysokiego Mostu na rzece Kamieńczyk / CC-BY-NC-SA 4.0.
Obwodnica Szklarskiej Poręby - czarny szlak obok Wysokiego Mostu na rzece Kamieńczyk
Obwodnica Szklarskiej Poręby – czarny szlak obok Wysokiego Mostu na rzece Kamieńczyk / CC-BY-NC-SA 4.0.
Obwodnica Szklarskiej Poręby - czarny szlak obok Wysokiego Mostu na rzece Kamieńczyk
Obwodnica Szklarskiej Poręby – czarny szlak obok Wysokiego Mostu na rzece Kamieńczyk / CC-BY-NC-SA 4.0.
Obwodnica Szklarskiej Poręby - czarny szlak obok Wysokiego Mostu na rzece Kamieńczyk
Obwodnica Szklarskiej Poręby – czarny szlak obok Wysokiego Mostu na rzece Kamieńczyk / CC-BY-NC-SA 4.0.

– Proponujemy dążenie do minimalizacji przemieszczania się turystów samochodami na rzecz wykorzystywania parkingów miejskich, środków transportu miejskiego: kolejowego i autobusowego. Rozwiązania transportu multimodalnego są konieczne wobec zwiększającej się liczby turystów odwiedzających Karkonosze, w tym Szklarską Porębę – napisał dyrektor KPN.

Obwodnica Szklarskiej Poręby – czarny szlak obok Wysokiego Mostu na rzece Kamieńczyk


 

Zdjęcie tytułowe – Rozdroże pod Kamieńczykiem. Fotografia dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

 

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie