KarkonoszeKlimat na Dolny ŚląskPrzestrzeń

W Jeleniej Górze będzie nowa procedura konsultacji społecznych!

Jak czytamy w poradniku ngo.pl. „konsultacje społeczne to proces dialogu pomiędzy przedstawicielami władz (każdego szczebla – od lokalnych po centralne) a mieszkańcami, mający na celu zebranie głosów mieszkańców i w oparciu o nie podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych.”

„Istotą konsultacji społecznych jest poznawanie perspektyw i potrzeb różnych aktorów życia społecznego i wspólny namysł nad konkretnymi rozwiązaniami i działaniami, które pozwolą realizować ich zróżnicowane potrzeby. Ogólnym celem konsultacji powinno być poszukiwanie rozwiązań, które pomogą władzom publicznym podejmować decyzje w największym stopniu realizujące zasadę dobra wspólnego w danej społeczności.”

Czytaj też: Wybieram kolej. Pytamy o Kolej Plus na Dolnym Śląsku

Pytania do UM w Jeleniej Górze

Towarzystwo Benderowskie w ramach projektu „Klimat na Dolny Śląsk” zwróciło się do urzędu miejskiego w Jeleniej Górze w trybie art. 61 Konstytucji oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej z pytaniami dotyczącymi konsultacji społecznych.

Przedstawiamy pytania wraz z odpowiedziami.

1. Jakie konsultacje społeczne były organizowane w tym roku przez Urząd Miasta Jelenia Góra?

Konsultacje organizowane przez Urzad Miasta Jelenia Góra w 2022 roku:

Jeleniogórski Budżet Obywatelski

Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w roku 2022 przeprowadzona została szczególna forma konsultacji społecznych jaką jest Jeleniogórski Budżet Obywatelski. Na realizację zadań w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 ( JB02023) przeznaczona została kwota 2 800 000 zł. Głosowanie mieszkańców Jeleniej Góry na zgłoszone w ramach JBO2023 propozycje projektów odbyło się w terminie od 05 do 12 października 2022 r.. Wzięło w nim udział 7 158 mieszkańców Jeleniej Góry, w tym 4 228 kobiet oraz 2 930 mężczyzn. 7 133 głosy oddano poprzez platformę elektroniczną, natomiast 25 osób zagłosowało osobiście, w punktach do głosowania utworzonych w Urzędzie Miasta. Do realizacji w roku 2023 wybranych zostało 10 projektów, w tym 5 inwestycyjnych, 3 tzw. „miękkie” oraz 2 tzw. projekty „zielone”.

Konsultacje społeczne związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra:

9 czerwca 2022 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Jelenia Góra. Otwarte spotkania konsultacyjne odbyły się w Muzeum Przyrodniczym w Cieplicach oraz w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica Karkonoska”. Uwagi, spostrzeżenia i sugestie dotyczące wyznaczonych obszarów i ich granic można było składać w terminie od 1 czerwca do 1 lipca br. w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra. W związku z podjęciem uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, w dniach 15-16 września 2022 r. zorganizowano spotkania warsztatowo-informacyjne dotyczące możliwości zgłaszania zadań do programu. Spotkania odbyły się w Muzeum Przyrodniczym w Cieplicach oraz w Jeleniogórskim Centrum Kultury. Konsultacje społeczne oraz spotkania warsztatowo-informacyjne dedykowane były dla wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji tj.: mieszkańców miasta, zarządców nieruchomości, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą, podmiotów prowadzących działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych miasta.

Czytaj też: Wybieram kolej. Pytamy o Kolej Plus na Dolnym Śląsku

Konsultacje społeczne Raportu diagnostycznego do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029 przeprowadzone przez Wydział Zarządzania ZIT AJ

Konsultacje przeprowadzone zostały w okresie od 29.04.2022 r. do 12.06.2022 r. Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych została upubliczniona na stronach internetowych (www.zitaj.jeleniagora.pl, www.jeleniagora.pl). Informacja o trwających konsultacjach społecznych, jak i zaproszenie do aktywnego w nich udziału było również komunikowane podczas bezpośrednich spotkań z interesariuszami oraz drogą e-mailową. W celu dotarcia do jak największej liczby interesariuszy Wydział ZIT AJ zwrócił się z prośbą do gmin Aglomeracji Jeleniogórskiej o publikację informacji dot. konsultacji społecznych Raportu na ich stronach internetowych. Informacja ta była dostępna na stronach gmin Sygnatariuszy Deklaracji o porozumieniu dot. ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2027. Uwagi do Raportu diagnostycznego do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029 można było przesyłać poprzez formularz w wersji word/excel w formie elektronicznej na adres: zitaj@jeleniagora.pl lub w wersji papierowej na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej, ul. Okrzei 10, pokój 107, 58-500 Jelenia Góra.

Centrum Jeleniej Góry / CC-BY-NC-SA 4.0.
Centrum Jeleniej Góry / CC-BY-NC-SA 4.0.

Rowerowa Stanica Zabobrzańska

przeprowadzono konsultacje w postaci 2 spotkań pracowników Wydziału Inwestycji i Remontów z przedstawicielami jeleniogórskich środowisk skateboardowych, mające na celu ustalenie priorytetów dot. zaprojektowania skateparku, jego wyposażenia i funkcjonalności. Uwagi mieszkańców zostały wykorzystane podczas tworzenia opisu przedmiotu zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie cyklicznych, cokwartalnych spotkań Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi

Mieszkańcy i przedstawiciele NGO przed spotkaniem mogli za pośrednictwem Facebook’a zgłaszać propozycje tematów do poruszenia na spotkaniu z Prezydentem

2. Czy są w Urzędzie istnieje procedura/zasady organizowania konsultacji społecznych? Jakie jednostki organizacyjne zajmują się konsultacjami, czy jest pracownik, który ma to w zadaniach?

Przygotowano projekt procedury w postaci „Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta Jelenia Góra”. Projekt zostanie uzgodniony z mieszkańcami, poprzez publikację projektu m.in. na stronie miasta z możliwością wnoszenia przez mieszkańców uwag i propozycji zmian, a następnie skierowany do uchwalenia na sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry. Planowane jest wdrożenie procedury do końca br.

Czytaj też: Aglomeracja wrocławska zasługuje na lepszy transport publiczny

3. Jakie metody konsultacji są stosowane? Czy dokonywana jest ewaluacja ich skuteczności?

Metody stosowane obecnie przy organizowaniu konsultacji to przede wszystkim:

  • bezpośrednie spotkania z mieszkańcami i grupami interesariuszy, podczas których można składac uwagi i propozycje,
  • ankiety (forma elektroniczna i tradycyjna),
  • karty konsultacyjne (forma elektroniczna i tradycyjna), w których wnioskodawcy wpisują swoje uwagi do konsultowanego materiału.

Ewaluacja jest prowadzona przez organizatora konsultacji (jednostkę Urzędu Miasta Jelenia Góra przeprowadzającą konsultację), w wybranej przez niego formie, adekwatnej do wyników konsultacji i potrzeb organizatora konsultacji.

Czytaj też: Wybieram kolej. Program Kolej Plus na Dolnym Śląsku: mamy odpowiedzi na pytania!

4. Czy w ostatnich 5 latach były organizowane konsultacje społeczne dotyczące planowania przestrzennego, planowania inwestycji, budżetu, transportu lub polityki klimatycznej?

Urząd Miasta Jelenia Góra w ramach prowadzonych postępowań przeprowadza konsultacje społeczne obligatoryjnie ze względu na obowiązujące przepisy. Udział społeczeństwa w takiej formie zapewniają choćby przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czy też ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Takie konsultacje były w ostatnich 5 latach wielokrotnie przeprowadzane.

5. Czy Urząd planuje zorganizowanie konsultacji społecznych w przyszłości? Jakich tematów będą dotyczyć?

Urząd Miasta Jelenia Góra planuje w przyszłości prowadzenie konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla miasta, zarówno z własnej inicjatywy, jak również z inicjatywy mieszkańców.

6. Czy obywatele mogą wnieść projekt zorganizowania konsultacji? Czy istnieje procedura w tym zakresie?

Obywatele mogą wnieść projekt zorganizowania konsultacji, wnioski są analizowane indywidualnie przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w porozumieniu w jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Jelenia Góra, merytorycznie odpowiedzialną za zakres działalności miasta związany z przedmiotem konsultacji określonym we wniosku. Procedura w tym zakresie została zawarta w projekcie „Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta Jelenia Góra”.

Czytaj też: Wybieram kolej. Polregio kupuje nowe pociągi, ale nie chce odpowiadać na pytania

7. Czy istnieje współpraca dotycząca konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi? Jeśli tak – czego dotyczy i z jakimi organizacjami?

W ramach współpracy dotyczącej konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowym obowiązuje uchwała nr 17/IV/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Jelenia Góra - Cieplice
Jelenia Góra – Cieplice / CC-BY-NC-SA 4.0.

8. Jakie inne instrumenty partycypacyjne są używane w działalności Urzędu?

Przykładowe instrumenty partycypacyjne stosowane w działalności Urzędu Miasta Jelenia Góra:

  • spotkania Prezydenta Miasta z mieszkańcami, zarówno online (transmisje na profilu w mediach społecznościowych dostępne dla wszystkich mieszkańców, w tym osób niesłyszących lub niedosłyszących) jak również stacjonarne (np. spotkanie w Jeleniej Górze – Cieplicach 10.2022 r.),
  • spotkania władz miasta z lokalnymi przedsiębiorcami (np. spotkanie z Jeleniogórską Radą Biznesu 27.10.2022 r.),
  • cotygodniowe podsumowania tygodnia – relacje Prezydenta Miasta Jeleniej Góry na Facebook’u (transmisja na żywo) dotyczące bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem miasta, dostępne dla wszystkich mieszkańców.W 2022 r. konsultacjom społecznym podlegał Raport diagnostyczny do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021­2029 – konsultacje przeprowadzone zostały w okresie od 29.04.2022 r. do 12.06.2022 r.

Najczęstszą formą umożliwiającą udział społeczeństwa w ramach prowadzonych postępowań jest publikowanie obwieszczeń informujących o etapach postępowań (w tym wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji), możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz wypowiedzenia się w formie w formie wniosku lub uwagi. Przy opracowywaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy też studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, udział społeczeństwa został zapewniony przez ustawodawcę, również w formie obligatoryjnych dyskusji publicznych nad proponowanymi rozwiązaniami projektowymi.

Czytaj też: Czy Polkowice polepszą transport z Lubinem? 6 czy 16 połączeń dziennie?


Fot. tytułowe – Jelenia Góra / Enamo / CC-BY-SA 3.0. PL


Informacja opublikowana w ramach realizacji projektu „Klimat na Dolny Śląsk” Towarzystwa Benderowskiego w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania Miasta Wrocławia, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Treść dostępna na licencji CC-BY-NC-SA 4.0.

Hipermiasto

Towarzystwo Benderowskie